Bilimsel Yazılar - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel

advertisement
ANLATIM
KAZ
AN
VE
IM
23
KAVRAMA
ST
TE
12.
D
TEST
SINIF Bilimsel Yazılar - 1
1. Özgün araştırma sonuçlarını tamamlayan, yazılmış
ve basılmış bir rapordur. Başka bir deyişle bilimsel bir
buluşu veya araştırmayı toplumla paylaşmak amacıyla
yazılan yazılardır.
4. Bilimsel makalelerin ---- bölümlerinde araştırmanın
amaçları, araştırma yöntemleri, bulguları, sonuçları ve
bu sonuçların önemi üzerinde durulur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) başlık
A) Sempozyum
B) Deneme
C) Bilimsel yazı
D) Röportaj
E) Eleştiri
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Popüler bir konu ele alınmıştır.
B) Alıntı yapılmıştır.
C) Kaynaklar belirtilmiştir.
D) Kişisel düşüncelere yer verilmiştir.
E) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
3. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların özelliklerinden biridir?
A) Dil, alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.
B) Terimlere çokça yer verilir.
C) Kapalı, süslü, akademik bir dil kullanılır.
D) Öznel anlatım söz konusudur.
E) Kelimeler daha çok yan anlamlarında kullanılır.
Î
D) giriş
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. “Bugünkü anlamda alışveriş merkezlerinin tarihi
Türkiye’de çok yakındır. 1 Ekim 1988 tarihinde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından İstanbul
Ataköy’de açılan “Galeria” Türkiye özelinde ilk örnektir. Küresel sermayenin ülkedeki en önemli etkinliğini
simgeleyen bu merkezi 1993 yılında hizmete açılan
Akmerkez izlemektedir. (Arık, 2006: 88-89). Nisan
2009’daki verilere göre Türkiye’de faaliyet halinde 223,
inşaat ve proje halinde 126 olmak üzere toplam 349
tane AVM’den söz edilmektedir (sosyal.com. tr/duyuru/92/ 10.08.2011).” (Ünal ŞENTÜRK-Pamukkale Üniv.
Sos. Bil. Enst. Der. Sayı 13, 2012, sayfa 63-77)
B) metin
C) sonuç
E) özet
5. Bilimsel yazılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kısa ve hemen anlaşılır niteliktedir.
B) Alanlarında uzman kişilerce yazılır.
C) Bu metinlerde anlam kişiden kişiye değişir.
D) Okuyucuyu bilgilendirmek amaçlanır.
E) Dilin göndergesel işlevi öne çıkar.
6. Bilimsel bir yazının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlginç olması
B) Açık ve kesin olması
C) Güncel olması
D) Orijinal olması
E) Dilin etkili kullanılması
TEST
23
Bilimsel Yazılar - 1
7. Bilimsel yazı ve makale ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
10. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel makalede başlığın
özelliklerinden değildir?
8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla ilgili bir
kavram değildir?
A) Dipnot
B) Kaynakça
C) Fikstür
D) Bibliyografya
E) İndeks
9. Sonuçları tekrar edilmeden bulunanların genelleştirildiği, başka çalışma ve konularla ilişkilendirildiği,
çalışmanın pratik hayattaki yeri ve değeri üzerinde
durulan bilimsel yazı bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makalenin içeriğini vermesi
B) Az sayıda sözcükten oluşması
C) Yazının etiketi olması
D) Okuyucuyu kendine çekmesi
E) Terim olması
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Makalede bilgileri kanıtlama amacı varken bilimsel
yazılarda böyle bir amaç yoktur.
B) Bilimsel yazıların okuyucusunun belli bir birikime
sahip olması gerekirken makale her kesime hitap
edebilir.
C) İkisinde de amaç okuyucuya bilgi vermektir.
D) Her iki türde de nesnel bir üslup söz konusudur.
E) Bilimsel yazılar makaleye göre daha geniş bir araştırma gerektirir.
11. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların türlerinden değildir?
A) Haber yazıları
B) Tarama ve değerlendirme yazıları
C) Konferans raporları
D) Toplantı özetleri
E) Bilimsel makaleler
12. Bilimsel bir yazıda geçen herhangi bir söz ya da sözcükle ilgili olarak sayfa altına konan aydınlatıcı veya
kaynak belirten açıklamaya ---- denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere getirilecek en uygun
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Giriş
B) Tartışma
C)Özet
D) Sonuç
E) Asıl metin
Adı
:.............................................
A) bibliyografya
B) kaynakça
C) indeks
D) dipnot
E) alıntı
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download