Bilgisayarınıza İndirin

advertisement
BAKIŞ MEVZUAT
KONU : KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA
TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 1)
Sayı : 2014/130
ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı.
26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de, yayımlanan ve 1 Mayıs 2014 tarihi
itibariyle yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile 1--123 seri
numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılırken, 3065 sayılı
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin açıklamalar tek bir tebliğ haline
getirilmişti.
Bu kapsamda, 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KATMA
DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) ile bu Tebliğde, değişiklikler yapılmıştır.
Yapılan değişiklikler, düzenlemelerin önceki haliyle karşılaştırmalı olarak
verilmiştir.
aşağıda
Değişiklik Tebliğinde Yer Alan
Tebliğin İlgili Hükümleri
Düzenleme
1. KDV Genel Uygulama Tebliğinin
2.1.3.3.1. Külçe Metal Teslimleri
(I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci
2.1.3.3.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar
paragrafı
ile
(I/C-2.1.3.4.3.2.) ve Tevkifat Oranı
bölümünün üçüncü paragrafında yer
Tebliğin
(I/C-2.1.3.3.1.2.)
bölümünde
alan “(7/10)” ibareleri “(5/10)” olarak belirtilen külçe metallerin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve
değiştirilmiştir.
b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde, (5/10)
oranında KDV tevkifatı uygulanır.
…
Örneğin; özel güvenlik hizmeti verenler
tevkifat oranı için (9/10), bakır külçe teslimi
yapanlar ise tevkifat oranı için (5/10) oranını
seçmelidir.
2.1.5.2.
2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin
(I/C-2.1.5.2.1.)
paragrafı
bölümünün
aşağıdaki
değiştirilmiştir.
“Mükellefler,
uygulamasından
İade 2.1.5.2.
birinci Uygulaması
Uygulaması
şekilde
2.1.5.2.1.
2.1.5.2.1.
İade
Mahsuben
Mahsuben İade Talepleri İade Talepleri
“Mükellefler,
tevkifat Tevkifat
kaynaklanan iade uygulamasından
uygulamasından
iade kaynaklanan
alacaklarının, Tebliğin (IV/A-2.1.1.) kaynaklanan
bölümünde
belirtilen
borçlara alacaklarının mahsuben alacaklarının,
mahsubunu talep edebilirler.”
iadesi,
ile orantılı olmak üzere borçlara
komandit
şirketlerde
ortakların
(komandit
şirketlerde
sadece
komandite
ortakların)
ithalat
sırasında
uygulananlar dahil vergi
ile
sosyal
sigortalar prim borçları
ve
Tebliğin
fer’ileri
belirtilen
mahsubunu
ve talep edebilirler.”
kollektif
borçları
iade
mükellefin (IV/A-2.1.1.)
kendisinin, ortaklık payı bölümünde
adi,
tevkifat
için
konusu olabilecektir.
söz
3. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 2.3.2. Nakden İade
(II/A-2.3.2.)
bölümünün
ilk Mükelleflerin
hizmet
ihracından
kaynaklanan
cümlesinde yer alan “vergi inceleme nakden iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi
raporuna” ibaresinden sonra gelmek inceleme “veya YMM raporuna” raporuna göre
üzere “veya YMM raporuna” ibaresi; yerine
getirilir.
Teminat
verilmesi
halinde,
ikinci cümlesinde yer alan “vergi mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat,
inceleme raporu” ibaresinden sonra vergi inceleme raporu
“veya YMM raporu
gelmek üzere “veya YMM raporu” sonucuna göre çözülür.
ibaresi eklenmiştir.
4. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 5.11. İade
(II/A-5.11.)
bölümünün
birinci Yolcu beraberi eşya kapsamında Türkiye’de ikamet
paragrafında yer alan,
etmeyenlere KDV hesaplayarak yapılan satışlardan
“- Yüklenilen KDV listesi
kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama
aranır:
- Standart iade talep dilekçesi
Tablosu”
ifadeleri alt çizgileri ile birlikte Tebliğ
metninden çıkarılmıştır.
- Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı
ya da onaylı örneği (iadenin yetki belgeli aracı
firma tarafından yapılması halinde bu firmaların
gönderdiği icmaller ile ödeme belgelerinin onaylı
örnekleri)
- İadenin talep edildiği döneme ait indirilecek KDV
listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
5. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 8.13. İade
(II/A-8.13.)
bölümünün
birinci İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade
paragrafının ikinci alt çizgisinde ifade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır.
edilen “noterce” ibaresi kaldırılmıştır.
- Standart iade talep dilekçesi
- İlgili meslek odasına üyelik belgesinin noterce
onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı sürece
bir defa verilmesi yeterlidir.)
6. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 9. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri
(II/A-9.1.)
bölümünün
altıncı Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde
paragrafının birinci cümlesinde yer Kullanılan Girdilerin
alan “3065 sayılı Kanunun geçici 17 Uygulaması
Temininde
Tecil-Terkin
nci maddesi kapsamında temin ettiği 9.1. Kapsam
mallar”
ibaresi
“yurtiçi
ve …
yurtdışından KDV ödemeksizin temin Dahilde
ettiği mallar” şeklinde değiştirilmiştir.
işleme
izin
belgesi
(DİİB)
sahibi
mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci
maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak
ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara “yurtiçi ve
yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği mallar”
teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim
edilen malların diğer DİİB’nin girdisi mahiyetinde
olması ve her bir DİİB’nin dahilde işleme
mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir.
7. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 1.2. Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım
(II/B-1.2.)
bölümünün
beşinci Hizmetlerinde İstisna
paragrafı
aşağıdaki
şekilde ….
değiştirilmiştir.
“Araçların tadil, onarım ve bakımını Araçların tadil, onarım
istisna kapsamında yaptırmak isteyen kapsamında
yaptırmak
ve
bakımını
isteyen
istisna
mükellefler
mükellefler tarafından tadil, onarım ve tarafından tadil, onarım ve bakım yapılacak her bir
bakım
yapılacak
araçlar
için araca ilişkin olarak hazırlanan proje kapsamındaki
hazırlanan
hizmetlere
proje
ilişkin
kapsamındaki hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme
liste elektronik girilir. Mükellefler bu hizmetlere ilişkin listeyi
ortamda sisteme girilir. Birden fazla elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi
araç için tadil, onarım ve bakım dairesine istisna belgesi almak için başvuruda
yaptıracak mükelleflerin takvim yılı bulunurlar.
aşılmamak
kaydıyla
kendilerince Yerine
belirlenen bir dönemdeki istisna
“Araçların tadil, onarım ve bakımını istisna
kapsamındaki hizmet alımları için tek
kapsamında
yaptırmak
isteyen
mükellefler
bir proje hazırlayarak elektronik
tarafından tadil, onarım ve bakım yapılacak araçlar
ortamda
sisteme
girmeleri
de
için hazırlanan proje kapsamındaki hizmetlere
mümkündür.
Mükellefler
bu
ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir.
hizmetlere ilişkin listeyi elektronik
Birden fazla araç için tadil, onarım ve bakım
ortamda sisteme girdikten sonra vergi
yaptıracak mükelleflerin takvim yılı aşılmamak
dairesine istisna belgesi almak için
kaydıyla kendilerince belirlenen bir dönemdeki
başvuruda bulunurlar.”
istisna kapsamındaki hizmet alımları için tek bir
proje hazırlayarak elektronik ortamda sisteme
girmeleri de mümkündür. Mükellefler bu hizmetlere
ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten
sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için
başvuruda bulunurlar.”
8. KDV Genel Uygulama Tebliğinin
(II/B-1.5.2.), (II/B-1.5.3.1.1.), (II/B- Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan nakden
1.5.3.1.2.1.), (II/B-1.5.3.1.2.2.) ve iade talepleri, miktarına bakılmaksızın vergi
(II/B-1.5.3.2.)
bölümlerinin
son inceleme raporuna veya YMM raporuna” göre
paragraflarının ilk cümlesinde yer alan yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde
“vergi inceleme raporuna” ibaresinden mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat,
sonra gelmek üzere “veya YMM vergi inceleme raporu
“veya YMM raporu”
raporuna” ibaresi; ikinci cümlesinde sonucuna göre çözülür.
yer alan “vergi inceleme raporu”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya
YMM raporu” ibaresi eklenmiştir.
9. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 2.2. İstisna Uygulaması
altıncı ..
paragrafının (a) bendinde yer alan
Buna göre;
“(II/B-1.2.1.)” ibaresi “(II/B-2.1.)”
a) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava
olarak değiştirilmiştir.
meydanlarında verilen ve bu Tebliğin (II/B-2.2.)
(II/B-2.2.)
bölümünün
“(II/B-2.1.)”.
bölümünde belirtilen nitelikteki
hizmetler, 3065 sayılı Kanunun (13/b) maddesi
kapsamında KDV'den istisnadır.
10. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 2.4.2. Nakden İade
(II/B-2.4.2.)
bölümünün
ilk
cümlesinde yer alan “vergi inceleme Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan nakden
raporuna” ibaresinden sonra gelmek iade talepleri, miktarına bakılmaksızın vergi
üzere “veya YMM raporuna” ibaresi; inceleme raporuna veya YMM raporuna” göre
ikinci cümlesinde yer alan “vergi yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde
inceleme raporu” ibaresinden sonra mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat,
gelmek üzere “veya YMM raporu” vergi inceleme raporu
“veya YMM raporu”
ibaresi eklenmiştir.
sonucuna göre çözülür.
11. KDV Genel Uygulama Tebliğinin
(II/B-3.1.1.)
bölümünün
birinci 3.1.1 Kapsam
paragrafında yer alan “(13/1) inci
İstisna, Türk Petrol Kanununun
muhtelif
maddesi hükmünde” ibaresi “muhtelif
maddelerinde belirtilen bir petrol hakkı sahibine,
maddelerinde” şekilde değiştirilmiş
temsilcisine veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce
olup, aynı bölümün beşinci paragrafı
kabul edilmiş müteahhidine hak sahibi adına
Tebliğ metninden çıkarılmıştır.
yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanır.
12. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 4.4.2. Nakden İade
(II/B-4.4.2.)
bölümünün
ilk
cümlesinde yer alan “vergi inceleme Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan nakden
raporuna” ibaresinden sonra gelmek iade talepleri, miktarına bakılmaksızın vergi
üzere “veya YMM raporuna” ibaresi; inceleme raporuna veya YMM raporuna” göre
ikinci cümlesinde yer alan “vergi yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde
inceleme raporu” ibaresinden sonra mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat,
gelmek üzere “veya YMM raporu” vergi inceleme raporu
“veya YMM raporu”
ibaresi eklenmiştir.
sonucuna göre çözülür.
13. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 5.2. İstisna Uygulaması
(II/B-5.2.)
bölümünün
paragrafı
aşağıdaki
üçüncü İstisna belgesi, KDV mükellefine verilir. Vergi
şekilde dairesi tarafından istisna belgesi talep eden ilgili
değiştirilmiştir.
birim, kurum ve kuruluşun başvuru anında KDV
“İstisna belgesi, KDV mükellefine mükellefiyetinin
bulunması
durumunda
bunlar
verilir. Vergi dairesi tarafından istisna adına, mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise
belgesi
talep
üniversiteleri
Devlet varsa KDV mükellefi iktisadi işletmesine istisna
eden
hastaneleri, belgesi verilir. Bu şekilde yatırım teşvik belgesi
ve
belediyeler ve benzerinin başvuru kapsamında alınan makine ve teçhizatın ilgili birim,
anında
KDV
mükellefiyetinin kurum ve kuruluşun veya iktisadi işletmesinin
bulunması durumunda bunlar adına, bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun
mükellefiyetinin bulunmaması halinde satın almanın gerçekleştiği döneme ilişkin KDV
ise varsa KDV mükellefi iktisadi beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine
işletmesine istisna belgesi verilir. Bu bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde “indirim
şekilde
yatırım
kapsamında
teşvik
alınan
belgesi hakkı tanınan işlemlerde kullanma şartı” yerine
makine
ve getirilmemiş
olacağından,
verginin
alıcıdan
teçhizatın Devlet üniversiteleri ve aranması gerekir. Satıcının istisnalı işlem beyanı ve
hastaneleri, belediyeler ve benzerinin iade talebi ise genel hükümlere göre yerine getirilir.
veya iktisadi işletmesinin bilanço veya
aktifine kaydedilmesi ve bu durumun
satın almanın gerçekleştiği döneme
ilişkin
süresi
KDV
içinde
beyannamesi
vergi
verme
dairesine
bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde
“indirim hakkı tanınan işlemlerde
kullanma şartı” yerine getirilmemiş
olacağından,
verginin
alıcıdan
aranması gerekir. Satıcının istisnalı
işlem beyanı ve iade talebi ise genel
hükümlere göre yerine getirilir.”
14. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 5.6. İstisnanın Beyanı
(II/B-5.6.)
bölümünün
üçüncü Bu
istisna
kapsamına
giren
işlemler,
KDV
paragrafında yer alan “(II/B-1.5.4.)” beyannamesinde yer alan "İstisnalar-Diğer İade
ibaresi,
“(II/B-5.4.)”
değiştirilmiştir.
olarak Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam
İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 308
kod numaralı “Teşvikli yatırım mallarının teslimi”
satırı aracılığıyla beyan edilir.
Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa
istisnaya konu mal bedellerinin KDV hariç tutarı,
"Yüklenilen KDV" sütununa bu mallara ilişkin alış
ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV
tutarı
yazılır.
İade
talep
etmek
istemeyen
mükellefler, "Yüklenilen KDV" sütununa “0”
yazmalıdır.
İstisna kapsamında işlem yapanlar, bu Tebliğin
(Değişen ibare
R.G.16.10.2014/ 29147- md.14)
(II/B-5.4.) bölümünde bahsedilen bildirimi yapmak
suretiyle istisnayı tevsik etmelidir.
15. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 4.4.2. Nakden İade
(II/B-6.4.2.)
bölümünün
ilk Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan nakden
cümlesinde yer alan “vergi inceleme iade talepleri, miktarına bakılmaksızın vergi
raporuna” ibaresinden sonra gelmek inceleme raporuna veya YMM raporuna” göre
üzere “veya YMM raporuna” ibaresi; yerine
getirilir.
Teminat
verilmesi
halinde
ikinci cümlesinde yer alan “vergi mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat,
inceleme raporu” ibaresinden sonra vergi inceleme raporu
“veya YMM raporu”
gelmek üzere “veya YMM raporu” sonucuna göre çözülür
ibaresi eklenmiştir.
16. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 7.2.1. Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan
(II/B-7.2.1.)
bölümünün
ikinci Yapılan Teslim ve Hizmetlerde
paragrafı ile (II/B-7.2.2.) bölümünün Ulusal güvenlik kuruluşlarına istisna kapsamında
beşinci paragrafında yer alan “mühür” doğrudan teslim ve hizmet ifasında bulunan
ibareleri “kaşe” olarak değiştirilmiştir. yükleniciler tarafından, düzenleyecekleri faturada
bu Tebliğin (II/B-7.1.) bölümündeki açıklamalar
çerçevesinde istisna uygulanarak işlem yapılır.
Faturada istisna kapsamına girmeyen işlemler de
bulunuyorsa, istisna olan işlemler ayrıca gösterilir.
Bu mal ve hizmetleri alan ulusal güvenlik
kuruluşları faturayı düzenleyen yükleniciye istisna
kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla
(EK: 11A)'da yer alan yetkili birim amirinin “kaşe”
ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir. Bu
yazıda mükellefin kimlik bilgileri ile faturanın tarih
ve numarasına yer verilerek, fatura muhteviyatı mal
ve hizmetlerin, 3065 sayılı Kanunun (13/f) maddesi
gereğince KDV’den müstesna olduğu belirtilir. Bu
belge 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz
hükümlerine uygun olarak yüklenici tarafından
saklanır ve gerektiğinde yetkililere ibraz edilir.
İstisna kapsamına giren malların ulusal güvenlik
kuruluşu tarafından 3065 sayılı Kanunun (16/1-a)
maddesi kapsamında istisna olarak ithal edilmek
istenmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük
idaresine hitaben düzenlenir.
7.2.2. Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve
Hizmetlerde
Yüklenicilere yapılan, kapsam ve niteliği ilgili
ulusal güvenlik kuruluşu tarafından onaylanan mal
teslimleri
ile
hizmet
ifaları
da
istisna
kapsamındadır. Yüklenicilere yapılan teslim ve
hizmetlerde istisna uygulaması, aşağıdaki şekilde
yürütülür.
Yüklenici firmaların (yurtdışında yerleşik olanlar
dâhil), istisna kapsamındaki alımlarında ulusal
güvenlik kuruluşu ile imzalanan sözleşme esas
alınır.
Yükleniciler tarafından ulusal güvenlik kuruluşu ile
imzaladıkları
sözleşmeye
dayanarak
yapılacak
teslim ve hizmetlerin üretiminde kullanacakları mal
ve hizmetleri cinsi ve ölçü birimi (adet, ton, kg, m²,
vb.) itibarıyla bir listede toplanır ve ulusal güvenlik
kuruluşunun onayına sunulur.
Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya
hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal
ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından
inceleyerek
ve
üzerinde
gerek
duyduğu
değişiklikleri yaparak örneği (EK: 11B)’de yer alan
biçimde onaylar. İstisna kapsamında temin edilecek
mal ve hizmetleri gösteren bu liste, projenin
yürütülmesinde ortaya çıkan gelişmeler/ihtiyaçlar
(sözleşme
değişikliği,
yeni
mallara
ihtiyaç
duyulması vb. sebepler) çerçevesinde ve alıcı ulusal
güvenlik kuruluşunun öngördüğü zaman dilimleri
içinde değiştirilebilir. Değişiklik listeleri, önceki
liste bilgilerini içerecek şekilde tanzim olunur.
Ulusal
güvenlik
kuruluşu
tarafından
ayrıca
onayladığı listedeki mal ve hizmetlerin KDV’den
müstesna olarak temin edilebilmesi için örneği (EK:
11C)’de yer alan, yetkili birim amirinin
“kaşe ve
imzasının tatbik edileceği belge düzenlenerek
yüklenicilere verilir. Bu belge 213 sayılı Kanunun
muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak
yüklenici
mükellef
tarafından
saklanır
ve
gerektiğinde yetkililere ibraz edilir.
Yüklenici kuruluş, mal ve hizmet alımları sırasında
ulusal güvenlik kuruluşu tarafından kendisine
verilen istisna belgesi ile onaylı listenin (ilgili
bölümü firma kaşesi tatbik edilen ve yetkilileri
tarafından imzalanan) bir örneğini satıcı mükellefe
ibraz
eder.
Satıcı,
yüklenici
firma
adına
düzenleyeceği faturaya söz konusu belgenin tarih ve
sayısını da yazmak suretiyle teslim ve hizmet
bedeline KDV uygulamaz.
Yüklenici kuruluşun onaylı listede yer alan malları
ithal etmesi halinde ise istisna belgesi ile onaylı
listenin (ilgili bölümünün firma kaşesi tatbik
edilmiş ve yetkilileri tarafından imzalanmış) bir
örneği gümrük idaresine verilerek söz konusu
ithalatın
KDV
uygulanmadan
gerçekleşmesi
sağlanır.
Öte yandan, yüklenici kuruluşlar ithal ettikleri ve
onaylı listede yer alan hizmetler için başkaca bir
işleme gerek olmaksızın sorumlu sıfatıyla KDV
hesaplamaz.
Yüklenici firma tarafından teslim edilecek malın
aynen satın alınmak veya ithal edilmek suretiyle
ulusal güvenlik kuruluşuna tesliminde de bu bölüm
kapsamında işlem tesis edilir.
Bu kapsamda işlem yapılabilmesi için yükleniciye
düzenlenen
aynı
faturada
yer
alan
istisna
kapsamındaki teslim ve hizmetlerin KDV hariç
tutarları toplamının 10.000 TL ve daha fazla olması
gerekir. Bu sınır ithalat işlemleri bakımından
geçerli değildir. Listede yer alsa dahi bu tutarın
altındaki alımlar ile Tebliğin (II/B-10.) bölümünde
belirtilen
alt
sınırın
altında
kalan
ithalat
işlemlerinde istisna uygulanmaz.
17. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 2. Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik
(II/E-2.) bölüm başlığında yer alan Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu
“Bağlı” ibaresinden sonra gelmek Teşkilatlara Bağlı program Fon ve Özel İhtisas
üzere “Program,” ibaresi, aynı Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma
bölümün birinci paragrafında yer alan Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin
“bağlı” ibaresinden sonra gelmek Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları ile
üzere “program,” ibaresi, (II/E-2.1.) Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla
bölümünün
birinci
paragrafının Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve
üçüncü alt çizgisinde yer alan “bağlı” Hizmet İfalarında İstisna
ibaresinden
sonra
gelmek
“program,” ibaresi eklenmiştir.
üzere 3065 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesine göre,
Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik
Antlaşması Teşkilatı (NATO) temsilcilikleri ve bu
Teşkilatlara bağlı
program fon ve özel ihtisas
kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatına
(OECD)
resmi
kullanımları
için
yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların
sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz
olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları,
bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal
ve
hizmetlerin
bunlara
finansmanlarının
bu
teslim
kuruluşlar
ve
ifası;
tarafından
karşılanması şartıyla ilgili kurum, temsilcilik,
program,
fon
ve
özel
ihtisas
kuruluşlarının
Türkiye’deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili
kurumlara
ilişkin
uluslararası
anlaşmaların
yürürlükte bulunduğu süre içerisinde KDV’den
müstesnadır.
Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar
aşağıda belirlenmiştir.
18. KDV Genel Uygulama Tebliğinin
(II/F-4.7.3.) bölümü aşağıdaki şekilde [önceki metin]
değiştirilmiştir.
4.7.3. Kıymetli Taş Teslimleri
“6552 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi
3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi ile kıymetli
ile 3065 sayılı Kanunun (17/4-g)
taşlardan elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz,
maddesinde 11/9/2014 tarihinden
safir, zebercet, inci, kübik virconia (zirconia)
itibaren geçerli olmak üzere değişiklik
teslimleri de istisna kapsamına alınmıştır.
yapılmıştır.
Yapılan
değişiklikle
kıymetli taşların (elmas, pırlanta, Bu taşların oldukları gibi teslim ve ithalinde KDV
yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, uygulanmaz.
inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Bu taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış
Sermaye Piyasası Kanununa göre eşyanın teslim ve ithalinin ise 3065 sayılı Kanunun
Türkiye’de kurulu borsalarda işlem (23/f) maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye
görmek üzere ithali, borsaya teslimi dayanılarak özel matrah şekli uygulanmak suretiyle
ve
borsa
değiştirmesi
üyeleri
arasında
KDV’den
el vergilendirilmesi
uygun
görülmüş
olup,
istisna uygulamaya ilişkin açıklamalara Tebliğin (III/A-4)
tutulmuştur.
bölümünde yer verilmiştir.
Söz konusu istisna, kıymetli taşların
Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli
Taşlar
Piyasasında
işlem
görmek
üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa
içinde veya ilgili mevzuatına göre
borsaya bildirilmek kaydıyla borsa
üyeleri arasında borsa dışında el
değiştirmesini kapsamaktadır.
Bu taşların,
dışındaki
yukarıda belirtilenler
teslim,
ithal
ve
el
değiştirmeleri 11/9/2014 tarihinden
itibaren KDV istisnası kapsamına
girmediğinden genel hükümlere göre
KDV’ye tabidir.”
19. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 4.16. İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan İştirak
(II/F-4.16.)
bölümünün
üçüncü Hisseleri ve Taşınmazların Satışı
paragrafının ikinci alt çizgisinde yer 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesi uyarınca,
alan “indirilecek KDV hesaplarından kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel
çıkarılarak” ibaresi Tebliğ metninden idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle
çıkarılmıştır.
bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı
suretiyle
gerçekleşen
devir
ve
teslimler
ile
bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına
karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede
mahallerinde yapılan satışlar dâhil) bankalara devir
ve teslimleri KDV'den müstesna olup, istisna
kapsamındaki
kıymetlerin
ticaretini
yapan
kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları
taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri ise istisna
kapsamı dışındadır.
Diğer taraftan madde hükmüne göre, istisna
kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında
yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar
indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi,
teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak
dikkate alınır.
3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesi uyarınca
yapılan teslimlerle ilgili alış ve giderlere ait
KDV’nin indiriminde ise aşağıdaki şekilde hareket
edilir:
- İşlemin yapıldığı tarihe kadar indirim yoluyla
telafi edilen kısım için herhangi bir düzeltme
yapılması gerekmez.
- Satış tarihine kadar indirilemeyen kısım ise
indirilecek KDV hesaplarından çıkarılarak “İlave
Edilecek KDV” olarak beyan edilir ve teslimin
yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya
maliyet olarak dikkate alınır.
20. KDV Genel Uygulama Tebliğinin “4.23. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi
(II/F-4.) bölümünün sonuna başlığıyla Sitelerine Tanınan İstisna
birlikte aşağıdaki metin eklenmiştir.
3065 sayılı Kanunun (17/4-k) maddesine göre;
“4.23. Organize Sanayi Bölgeleri ve organize
sanayi
bölgeleri
ile
küçük
sanayi
Küçük Sanayi Sitelerine Tanınan sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi
işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri KDV’den
İstisna
3065
sayılı
maddesine
Kanunun
göre;
(17/4-k)
organize
istisnadır.
sanayi Organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi
bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin sitelerinin kurulması amacıyla, müteşebbis heyet,
kurulması
amacıyla
oluşturulan kooperatif veya diğer isimler altında iktisadi
iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri işletmeler oluşturulmaktadır. Bu organizasyonlar,
teslimleri KDV’den istisnadır.
arsayı temin etme, altyapıyı tamamlama, işyerlerini
Organize sanayi bölgesi veya küçük inşa etme gibi hizmetlerin tamamını veya bir
sanayi sitelerinin kurulması amacıyla, kısmını yürütmek üzere kurulmaktadır.
müteşebbis heyet, kooperatif veya Sözü edilen organizasyonların sadece arsa teslimleri
diğer isimler altında iktisadi işletmeler ile işyeri teslimleri istisna kapsamına alınmıştır. Bu
oluşturulmaktadır.
Bu organizasyonların yapacakları her türlü hizmetler
organizasyonlar, arsayı temin etme, ile arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinin yanı sıra
altyapıyı tamamlama, işyerlerini inşa bölge ve site dışındaki arsa ve işyeri teslimleri de
etme gibi hizmetlerin tamamını veya genel
bir
kısmını
yürütmek
hükümler
çerçevesinde
KDV’ye
tabi
üzere olacaktır. Ayrıca bunlara yapılan mal ve hizmet
kurulmaktadır.
satışlarında genel hükümler çerçevesinde vergi
Sözü edilen organizasyonların sadece uygulanacağı tabiidir.”
arsa teslimleri ile işyeri teslimleri
istisna
kapsamına
organizasyonların
alınmıştır.
Bu
yapacakları
her
türlü hizmetler ile arsa ve işyeri
dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge
ve site dışındaki arsa ve işyeri
teslimleri
de
genel
hükümler
çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır.
Ayrıca bunlara yapılan mal ve hizmet
satışlarında
genel
çerçevesinde
vergi
hükümler
uygulanacağı
tabiidir.”
21. KDV Genel Uygulama Tebliğinin “7. Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna
(II/G) bölümünün sonuna başlığıyla Devir ve Teslimi ile Bu Taşınmazların Sosyal
Güvenlik Kurumu Tarafından Devir ve Teslimleri
birlikte aşağıdaki metin eklenmiştir.
“7. Taşınmazların Sosyal Güvenlik
Kurumuna Devir ve Teslimi ile Bu
Taşınmazların
Kurumu
Sosyal
Tarafından
Teslimleri
Güvenlik
Devir
ve
3065 sayılı Kanunun geçici 33 üncü maddesinde;
“31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41 inci
maddesi kapsamında taşınmazların Sosyal Güvenlik
Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların
3065 sayılı Kanunun geçici 33 üncü Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede
maddesinde;
mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi
“31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık müstesnadır.
Sigortası Kanununun geçici 41 inci Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler
maddesi kapsamında taşınmazların bakımından 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a)
Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve bendi hükmü uygulanmaz. Maliye Bakanlığı,
teslimi ile bu taşınmazların Sosyal istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Güvenlik
(müzayede
tarafından yetkilidir.”
mahallerinde yapılan hükmü yer almaktadır.
Kurumu
satışlar
dâhil)
devir
ve
teslimi Buna göre,11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli
31/12/2023 tarihine kadar katma değer olmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
vergisinden müstesnadır.
Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41 inci maddesi
Bu kapsamda vergiden istisna edilen kapsamında taşınmazların;
işlemler
bakımından
30
uncu - Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi,
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi - Bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu
hükmü
uygulanmaz.
Maliye tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar
Bakanlığı, istisnaya ilişkin usul ve dâhil) devir ve teslimi
31/12/2023 tarihine kadar KDV’den istisnadır.
esasları belirlemeye yetkilidir.”
Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler
hükmü yer almaktadır.
Buna
bakımından
Kanunun
(30/a)
maddesi
hükmü
göre,11/9/2014
tarihinden uygulanmayacağından, söz konusu işlemler
itibaren geçerli olmak üzere 5510 nedeniyle yüklenilen ve daha önce indirim
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel hesaplarına dahil edilmiş olan KDV tutarlarının,
Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41 indirim
hesaplarından
çıkarılmak
suretiyle
inci
maddesi
kapsamında düzeltilmesine gerek yoktur. Bu işlemler nedeniyle
taşınmazların;
yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen
- Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve verginin iadesinin talep edilmesi mümkün değildir.”
teslimi,
- Bu taşınmazların Sosyal Güvenlik
Kurumu
tarafından
(müzayede
mahallerinde yapılan satışlar dâhil)
devir ve teslimi
31/12/2023 tarihine kadar KDV’den
istisnadır.
Bu kapsamda vergiden istisna edilen
işlemler bakımından Kanunun (30/a)
maddesi
hükmü
uygulanmayacağından,
söz
konusu
işlemler nedeniyle yüklenilen ve daha
önce indirim hesaplarına dahil edilmiş
olan
KDV
tutarlarının,
indirim
hesaplarından
çıkarılmak
düzeltilmesine
işlemler
gerek
nedeniyle
suretiyle
yoktur.
yüklenilen
Bu
ve
indirim yoluyla telafi edilemeyen
verginin
iadesinin
talep
edilmesi
mümkün değildir.”
22. KDV Genel Uygulama Tebliğinin
(III/A-4)
bölümünün
sonuna 4.8. Kıymetli Taş Teslimleri
başlığıyla birlikte aşağıdaki metin
eklenmiştir.
3065 sayılı Kanunun 6552 sayılı Kanunla değişik
“4.8. Kıymetli Taş Teslimleri
(17/4-g) maddesi ile kıymetli taşların (elmas,
3065 sayılı Kanunun 6552 sayılı
pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci)
Kanunla değişik (17/4-g) maddesi ile 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
kıymetli taşların (elmas, pırlanta, Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem
yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa
inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna
Sermaye Piyasası Kanununa göre tutulmuştur. Kıymetli taşların bu durumlar dışındaki
Türkiye’de kurulu borsalarda işlem teslimlerinde ise genel hükümlere göre KDV
görmek üzere ithali, borsaya teslimi uygulanır.
ve borsa üyeleri arasında el Buna göre,
değiştirmesi
tutulmuştur.
kıymetli
taşların
KDV
istisnası
istisna kapsamına giren ilgili mevzuatına göre borsaya
taşların bu bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa
KDV’den
Kıymetli
durumlar dışındaki teslimlerinde ise dışındaki teslimlerinde Kanunun (23/f) maddesinin
genel hükümlere göre KDV uygulanır. verdiği yetki çerçevesinde özel matrah şekli
Buna göre, kıymetli taşların KDV
istisnası
kapsamına
giren
ilgili
uygulanması uygun görülmüştür.
İstisna kapsamına alınan kıymetli taşları ihtiva eden
veya bu taşlardan yapılmış eşya teslimlerinde KDV
mevzuatına göre borsaya bildirilmek matrahı, teslim bedelinden kıymetli taş bedeli
kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa düşüldükten
dışındaki
(23/f)
teslimlerinde
maddesinin
çerçevesinde
özel
sonra
kalan
tutar
olarak
tespit
Kanunun edilecektir. Kıymetli taş bedeli olarak Borsa
verdiği
yetki İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında
matrah
şekli oluşan fiyat esas alınır.
uygulanması uygun görülmüştür.
Düzenlenecek faturada, eşyanın KDV hariç satış
İstisna kapsamına alınan kıymetli bedeli ile kıymetli taşın cins, adet, kırat ve bedeli
taşları ihtiva eden veya bu taşlardan ayrıca yer alacaktır.”
yapılmış eşya teslimlerinde KDV
matrahı, teslim bedelinden kıymetli
taş bedeli düşüldükten sonra kalan
tutar
olarak
tespit
edilecektir.
Kıymetli taş bedeli olarak Borsa
İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar
Piyasasında oluşan fiyat esas alınır.
Düzenlenecek faturada, eşyanın KDV
hariç satış bedeli ile kıymetli taşın
cins, adet, kırat ve bedeli ayrıca yer
alacaktır.”
23. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 3.2.2. Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar
(III/B-3.2.2.)
bölümünün
birinci (değiştirilen ibare)
paragrafı ile ikinci paragrafının ilk İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade
cümlesi
aşağıdaki
şekilde alacakları, mükellefin kendisine ait; ithalde
değiştirilmiştir.
alınanlar da dahil vergi borçlarına, sosyal sigorta
“Mükellefler, indirimli orana tabi primi borçlarına ve (% 51) veya daha fazla hissesi
işlemlerden doğan iade alacaklarının, kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve
Tebliğin
(IV/A-2.1.1.)
bölümünde doğalgaz borçlarına mahsup edilebilecektir.
belirtilen borçlara mahsubunu talep Faaliyetleri
indirimli
oranda
KDV’ye
tabi
edebilirler. Ayrıca mükelleflerin iade işlemlerden oluşan kollektif şirketler ile adi
alacaklarının, (%51) veya daha fazla ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV iade alacakları,
hissesi
kamuya
ait
kuruluşlardan yukarıda belirtilen borçların yanı sıra yalnızca söz
temin ettikleri elektrik ve doğalgaz konusu şirket ortaklarının vergi (ithalde alınanlar
borçlarına mahsubu da mümkündür.”
dâhil) ve sosyal sigorta prim borçlarına da mahsup
“Faaliyetleri indirimli oranda KDV’ye edilebilecektir. Öte yandan Kurumlar Vergisi
tabi işlemlerden oluşan kollektif Kanununa göre vergi dairesine iş ortaklığı olarak
şirketler ile adi ortaklıklar adına mükellefiyet tesis ettiren işletmelerin, diğer
ortaya çıkan KDV iade alacakları, söz kurumlar vergisi mükelleflerinde olduğu gibi
konusu şirket ortaklarının yukarıda ortaklarının vergi ve sigorta prim borçlarına bu
belirtilen borçlarına (elektrik ve uygulama kapsamında mahsup yapılması mümkün
doğalgaz borçları hariç) da mahsup bulunmamaktadır.
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade
edilebilecektir.”
alacaklarının
mükelleflerin
kendi
elektrik
ve
doğalgaz borçlarına mahsubu ise aşağıda belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.
Elektrik ve doğalgazı, (% 51) veya daha fazla
hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin eden iade
hakkı sahipleri, bu kuruluşlara başvurarak fatura
bedellerini KDV iade alacaklarına mahsup suretiyle
ödemek istediklerini belirtecekler ve bağlı oldukları
vergi dairesine ibraz etmek üzere fatura bedellerinin
yatırılacağı
bir
banka
hesap
numarası
talep
edeceklerdir.
Satıcı
kuruluşlar,
(%
51)
veya
daha
fazla
hisselerinin kamuya ait olduklarını da belirtmek
suretiyle fatura bedellerinin yatırılacağı banka
hesap
numarasını
gösteren
yazıyı
mükellefe
vereceklerdir. Mükellefler, satıcılardan alacakları
yazı veya yazıları, bir defaya mahsus olmak üzere,
bir dilekçe ekinde bağlı oldukları vergi dairesine
verecekler,
dilekçede
indirimli
orana
tabi
işlemlerinden doğan iade alacaklarını doğalgaz
ve/veya
elektrik
borçlarına
mahsup
suretiyle
ödemek istediklerini belirteceklerdir. Dilekçe ve
eki, vergi dairesince doğalgaz/elektrik satıcısı
işletmeden alınacak teyit
sonrasında
geçerlik
kazanacaktır.
Dilekçede
yer
alan
bilgilerde
değişiklik olması halinde, mükellefler tarafından
değişiklikler
gecikmeden
vergi
dairesine
bildirilecektir.
Mahsup
talebi,
verilmesinden
sonra
KDV
bir
beyannamesinin
dilekçe
ile
yapılır.
Dilekçeye, bu Tebliğin (III/B-3.2.1.) bölümünde
belirtilen belgelerin yanı sıra doğalgaz/elektrik
faturasının iadeyi talep eden firma yetkililerince
aslına uygunluğu kaşe ve imza tatbik edilmek
suretiyle onaylanmış fotokopisi eklenir. Bu faturada
yer alacak ceza, faiz ve benzeri unsurlar da
mahsuba esas tutara dâhildir.
Mahsup
talebi
için
fatura
örneğinin
ibrazı
zorunludur. Satıcı kuruluş yetkililerince onaylanmış
da olsa borcun miktarını gösteren fatura dışındaki
belge veya yazılara dayanılarak mahsup yapılamaz.
Mahsup dilekçesinde doğalgaz/elektrik dağıtıcısı
kuruluşun banka hesap numarası da belirtilir.
24. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 4.2. Diğer
(III/C-4.2.)
bölümünün
birinci Uygulaması
Hallerde
Kısmi
Vergi
İndirimi
paragrafının son cümlesinde yer alan İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemleri
“indirilebilir
KDV
çıkartılarak,”
beyannamesinin”
değiştirilmiştir.
ibaresi
hesabından birlikte yapan mükellefler, alışlarında yüklendikleri
“KDV vergileri, herhangi bir ayırım yapmaksızın tamamen
şeklinde o dönemde indirilebilir KDV hesabına intikal
ettirirler. Daha sonra aynı dönemde, toplam satışlar
içinde indirim hakkı tanınmayan işlemlerin oranı
bulunur, bu oran, o dönemdeki toplam satışlar
nedeniyle yüklenilen vergilere uygulanarak, istisna
kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen
vergi miktarı hesaplanır. Bu şekilde bulunan
vergisiz satışlara (kısmi istisna kapsamına giren
işlemlere)
ait
yüklenilen
vergiler,
KDV
beyannamesinin, “İlave Edilecek KDV” satırına
yazılır.
İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işleri birlikte
yapan mükellefler, müşterek genel giderler ile
amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle
yüklendikleri vergilerden, indirim konusu yapılacak
olanlar ile indirim konusu yapılmayıp, gider
hesaplarına
aktarılacak
olanları,
bu
bölümde
belirtilen esaslara göre ayırıma tabi tutacaklardır.
25. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 1.2. İşlemin Bünyesine Giren Verginin Hesabına
(IV/A-1.2.)
bölümünün
ikinci Dahil Edilebilecek Unsurlar
paragrafının (b) bendinde yer alan Yüklenilen KDV, iade hakkı doğuran işlemle
“iade
hakkı
doğuran
işlemin ilişkilendirilebilen alış ve giderler, genel imal ve
gerçekleştiği döneme ilişkin” ibaresi genel idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi
“İade hakkı doğuran işlemle ilgili kıymetler (ATİK) için yapılan harcamalara ilişkin
olan” şeklinde değiştirilmiştir.
KDV’den oluşur. İade hakkı doğuran işlemle
ilişkilendirilebilen alış ve giderler ile genel imal ve
genel
idare
giderlerinden
bu
dönemde
gerçekleştirilen işleme isabet eden pay, aşağıda yer
alan açıklamalar dikkate alınarak hesaplanır.
İade hakkı doğuran işlemle ilgili talep edilecek
KDV tutarı;
a) İade hakkı doğuran işlemin doğrudan girdisini
oluşturan mal ve hizmetler,
b) İade hakkı doğuran işlemle ilgili olan telefon,
kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt,
elektrik, su, büro malzemeleri, muhasebe, reklâm,
temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal ve genel
idare giderlerinden iade hakkı doğuran işleme isabet
eden kısım,
c) İade hakkı doğuran işlemde kullanılan ATİK’in
alımı,
nedeniyle yüklenilen KDV’den oluşur.
İade tutarının hesaplanmasında, önce işlemin
bünyesine doğrudan giren harcamalar nedeniyle
yüklenilen KDV dikkate alınır. Daha sonra ilgili
dönem genel imal ve genel idare giderleri için
yüklenilen KDV’den pay verilir. Bu şekilde
hesaplanan tutarın, azami iade edilebilir KDV
tutarını aşmaması halinde, bu tutar ile azami iade
edilebilir KDV tutarı arasındaki farka isabet eden
tutar
kadar
ATİK’ler
dolayısıyla
yüklenilen
KDV’den iade hesabına pay verilebilir.
İade hakkı doğuran işlemle ilgisi bulunmayan
giderler dolayısıyla yüklenilen KDV iade hesabına
dâhil edilmez.
26. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 1.3. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İade
(IV/A-1.3.)
üçüncü Uygulaması
bölümünün
paragrafının ikinci cümlesi aşağıdaki ATİK nedeniyle yüklenilen KDV’den iade hesabına
şekilde değiştirilmiştir.
pay verilebilmesi için, ATİK’lerin iade hakkı
“Bu
durumda
giderler
ve
ihracatçının
ATİK
genel doğuran
işlemlerde
kullanılması
gerekir.
nedeniyle ATİK’lerin bizzat mükellef tarafından imal ve inşa
yüklendiği KDV için iade talebinde edilmesi halinde ise imal ve inşa sırasında
bulunabileceği KDV tutarı, ihracat yüklenilen KDV’den, ATİK’lerin aktife alınıp iade
bedeli ile ihraç kaydıyla teslim bedeli hakkı doğuran işlemlerde fiilen kullanılmaya
arasındaki farka genel vergi oranı başlandığı dönemden itibaren iade hesabına pay
uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı verilebilir.
aşamaz.”
ATİK
dolayısıyla
yüklenilen
KDV’den
iade
hesabına pay verildiği durumda, bir vergilendirme
döneminde iade konusu yapılabilir KDV (azami
iade edilebilir vergi), kural olarak o dönemdeki iade
hakkı doğuran işlemlere ait bedelin (% 18)'i (genel
KDV oranı) olarak hesaplanan tutardan fazla
olamaz.
3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci
maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla mal alan
ihracatçının ödemediği KDV’yi iade olarak talep
etmesi mümkün olmayıp, varsa genel giderler ve
ATİK’ler nedeniyle iade talep etmesi mümkündür.
Bu durumda ihracatçının genel giderler ve ATİK
nedeniyle yüklendiği KDV için iade talebinde
bulunabileceği KDV tutarı, ihracat bedeline genel
vergi oranı uygulanması sonucu hesaplanan tutar ile
ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan
KDV arasındaki farkı aşamaz.
27. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 1.5. DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla
(IV/A-1.5.)
bölümünün
ikinci Tesliminde İade Edilecek KDV
paragrafında
yer
ödemeksizin”
gelmek
“KDV DİİB sahibi mükellefler, 3065 sayılı Kanunun
ibaresinden
üzere
yurtdışından”
alan
“yurtiçi
ibaresi
sonra geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettikleri
ve malzemeleri kullanarak ürettikleri malları Kanunun
eklenmiş, (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı teslime
üçüncü paragrafının üçüncü cümlesi konu edebilirler.
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
DİİB kapsamında (KDV ödemeksizin “yurtiçi ve
“Bu durumda iade edilecek KDV yurtdışından”satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği
tutarı, ihracat bedeli ile DİİB malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi
kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir
ve yurtdışından temin edilen girdilerin mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı
bedeli arasındaki farka genel vergi teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV
oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı
tutarı aşamaz.”
girdiler
nedeniyle
ödemediği
KDV
tutarı
düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz.
Eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek
satın aldığı girdileri kullanarak vücuda getirdiği
ürünü ihraç eden ve bunun karşılığında da DİİB
kapsamında KDV ödemeyerek söz konusu girdi
veya eşdeğer eşyasını temin etme hakkı kazanan
mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere
ilişkin KDV’yi, başlangıçta iade olarak talep etmesi
mümkün değildir. İade edilecek KDV’nin hesabı,
eşdeğer
eşya
uygulaması
nedeniyle
DİİB
kapsamında KDV ödemeksizin girdi temininden
sonra yapılır.
“Bu durumda iade edilecek KDV
tutarı, ihracat bedeli ile DİİB kapsamında KDV
ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından temin edilen
girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı
uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.”
28. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 7.2. İade Hakkı Doğuran İşlemin Beyan Edildiği
(IV/A-7.2.)
bölümünün
ikinci Döneme Ait İndirilecek KDV Listesi
paragrafı kaldırılmıştır.
Aynı döneme ilişkin olarak birden fazla iade hakkı
doğuran işlem türünden (örneğin; Kanunun 11, 13
ve 29’uncu maddeleri kapsamındaki işlemlerden)
kaynaklanan iade talepleri bulunanlarda indirilecek
KDV listesinin bir kez verilmesi yeterli olup, her
bir işlem için ayrı ayrı bu liste aranmaz.
Gümrük beyannameli mal ihracında, dış ticaret
sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri,
ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek
KDV listesini de verirler.
Listeye, fatura düzenleme limitinin altında kalsa
dahi her bir belge kaydedilir. Aynı mükelleften
yapılan alımlar belge bazında bu listelere ayrı ayrı
girilir.
KDV iadelerinde aranılan ve elektronik ortamda
sistem üzerinden gönderilmesi gereken "İndirilecek
KDV Listesi"nin doldurulmasında aşağıda belirtilen
hususlara dikkat edilir.
a) Perakende satış fişi veya yazar kasa fişlerinin
gider belgesi kabul edildiği harcamalara ait KDV
tutarlarının indirimi mümkün olduğundan, söz
konusu belgeler, indirilecek KDV listelerine dâhil
edilir, bu belgelerin gider belgesi olarak kabul
edilmediği harcamalara ait KDV ise indirim konusu
yapılamayacağından listeye de alınmaz.
b) Bu listeye, fatura düzenleme limitinin altında
kalsa dahi her bir belge ayrı ayrı kaydedilir.
Ancak, 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde
hükme bağlandığı üzere; muamelelere ilişkin
belgelerin, muhasebe fişlerine kaydedilmesi ve
defterlere kayıtların bu fişler üzerinden yapılması
halinde, belgelerin fişlere kaydedilmesi, defterlere
kaydedilmesi hükmündedir. Bu durumda, muhasebe
fişlerinde yer alan belgelerin esas defterlere en geç
45 gün içinde işlenmesi gerekmektedir.
c) Aynı mükelleften yapılan alımlar bu listeye belge
bazında ayrı ayrı girilir.
29. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 1. İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması
(IV/D-1.)
bölümünün
paragrafında
yer
son …
alan
“KDV 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci
tutarlarını” ibaresinden sonra gelmek maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden
üzere “en erken” ibaresi eklenmiştir.
doğan KDV iade alacaklarının, indirim yoluyla
telafi edilebilmesi mümkündür. Bu tercihi yapan
mükellefler, tecil edilemediği için iadesi gereken
KDV tutarlarını en erken ihracatın gerçekleştiği
dönem beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının
“İndirimler” tablosunda 107 kod numaralı satır
aracılığıyla indirim konusu yapabilirler ve bu işlem
için indirilecek KDV listesi vermezler.
30. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 5. İşlemlerin Gerçekliğini İspat
(IV/E-5.)
bölümünün
dördüncü
paragrafının ikinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“İşlemin
tarafları,
ilgililer
ve
mükellefler delillerini işlem ve belge
ile ilgili olmak kaydıyla yazı ile ileri
sürebilir.”
İleri
sürülen
karşı
delillerin
işlemin
gerçekliğini göstermesi halinde özel esaslar
uygulanmaz. İşlemin tarafları, ilgililer ve
mükelleflerin,
delillerini
bir
rapora
bağlamak suretiyle ve işlem ve belge ile
ilgili olmak koşuluyla ileri sürmeleri gerekir.
İşlem ve belgeyle ilgili olmayan iddia ve
deliller dikkate alınmaz.
Tebliğ aşağıda verilmiştir.
16 Ekim 2014 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29147
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 1)
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/4/2014
tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, bu Tebliğin
yayımını izleyen aybaşından itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.
1. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci paragrafı ile (I/C-2.1.3.4.3.2.)
bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “(7/10)” ibareleri “(5/10)” olarak değiştirilmiştir.
2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Mükellefler, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının, Tebliğin (IV/A-2.1.1.) bölümünde
belirtilen borçlara mahsubunu talep edebilirler.”
3. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2.3.2.) bölümünün ilk cümlesinde yer alan “vergi inceleme
raporuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporuna” ibaresi; ikinci cümlesinde yer alan “vergi inceleme
raporu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporu” ibaresi eklenmiştir.
4. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-5.11.) bölümünün birinci paragrafında yer alan,
“- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu”
ifadeleri alt çizgileri ile birlikte Tebliğ metninden çıkarılmıştır.
5. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.13.) bölümünün birinci paragrafının ikinci alt çizgisinde ifade
edilen “noterce” ibaresi kaldırılmıştır.
6. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-9.1.) bölümünün altıncı paragrafının birinci cümlesinde yer alan
“3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettiği mallar” ibaresi “yurtiçi ve yurtdışından KDV
ödemeksizin temin ettiği mallar” şeklinde değiştirilmiştir.
7. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-1.2.) bölümünün beşinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Araçların tadil, onarım ve bakımını istisna kapsamında yaptırmak isteyen mükellefler tarafından tadil, onarım
ve bakım yapılacak araçlar için hazırlanan proje kapsamındaki hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme
girilir. Birden fazla araç için tadil, onarım ve bakım yaptıracak mükelleflerin takvim yılı aşılmamak kaydıyla
kendilerince belirlenen bir dönemdeki istisna kapsamındaki hizmet alımları için tek bir proje hazırlayarak elektronik
ortamda sisteme girmeleri de mümkündür. Mükellefler bu hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme
girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar.”
8. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-1.5.2.), (II/B-1.5.3.1.1.), (II/B-1.5.3.1.2.1.), (II/B-1.5.3.1.2.2.) ve
(II/B-1.5.3.2.) bölümlerinin son paragraflarının ilk cümlesinde yer alan “vergi inceleme raporuna” ibaresinden sonra
gelmek üzere “veya YMM raporuna” ibaresi; ikinci cümlesinde yer alan “vergi inceleme raporu” ibaresinden sonra
gelmek üzere “veya YMM raporu” ibaresi eklenmiştir.
9. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-2.2.) bölümünün altıncı paragrafının (a) bendinde yer alan “(II/B1.2.1.)” ibaresi “(II/B-2.1.)” olarak değiştirilmiştir.
10. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-2.4.2.) bölümünün ilk cümlesinde yer alan “vergi inceleme
raporuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporuna” ibaresi; ikinci cümlesinde yer alan “vergi inceleme
raporu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporu” ibaresi eklenmiştir.
11. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-3.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(13/1) inci
maddesi hükmünde” ibaresi “muhtelif maddelerinde” şekilde değiştirilmiş olup, aynı bölümün beşinci paragrafı Tebliğ
metninden çıkarılmıştır.
12. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-4.4.2.) bölümünün ilk cümlesinde yer alan “vergi inceleme
raporuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporuna” ibaresi; ikinci cümlesinde yer alan “vergi inceleme
raporu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporu” ibaresi eklenmiştir.
13. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5.2.) bölümünün üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İstisna belgesi, KDV mükellefine verilir. Vergi dairesi tarafından istisna belgesi talep eden Devlet
üniversiteleri ve hastaneleri, belediyeler ve benzerinin başvuru anında KDV mükellefiyetinin bulunması durumunda
bunlar adına, mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise varsa KDV mükellefi iktisadi işletmesine istisna belgesi
verilir. Bu şekilde yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın Devlet üniversiteleri ve hastaneleri,
belediyeler ve benzerinin veya iktisadi işletmesinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın
gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Aksi
halde “indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanma şartı” yerine getirilmemiş olacağından, verginin alıcıdan aranması
gerekir. Satıcının istisnalı işlem beyanı ve iade talebi ise genel hükümlere göre yerine getirilir.”
14. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5.6.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “(II/B-1.5.4.)”
ibaresi, “(II/B-5.4.)” olarak değiştirilmiştir.
15. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-6.4.2.) bölümünün ilk cümlesinde yer alan “vergi inceleme
raporuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporuna” ibaresi; ikinci cümlesinde yer alan “vergi inceleme
raporu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporu” ibaresi eklenmiştir.
16. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-7.2.1.) bölümünün ikinci paragrafı ile (II/B-7.2.2.) bölümünün
beşinci paragrafında yer alan “mühür” ibareleri “kaşe” olarak değiştirilmiştir.
17. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-2.) bölüm başlığında yer alan “Bağlı” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Program,” ibaresi, aynı bölümün birinci paragrafında yer alan “bağlı” ibaresinden sonra gelmek üzere
“program,” ibaresi, (II/E-2.1.) bölümünün birinci paragrafının üçüncü alt çizgisinde yer alan “bağlı” ibaresinden sonra
gelmek üzere “program,” ibaresi eklenmiştir.
18. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.7.3.) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6552 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesinde 11/9/2014 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut,
zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de
kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna
tutulmuştur.
Söz konusu istisna, kıymetli taşların Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem görmek üzere
ithali, borsaya teslimi ve borsa içinde veya ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında
borsa dışında el değiştirmesini kapsamaktadır.
Bu taşların, yukarıda belirtilenler dışındaki teslim, ithal ve el değiştirmeleri 11/9/2014 tarihinden itibaren KDV
istisnası kapsamına girmediğinden genel hükümlere göre KDV’ye tabidir.”
19. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.16.) bölümünün üçüncü paragrafının ikinci alt çizgisinde yer
alan “indirilecek KDV hesaplarından çıkarılarak” ibaresi Tebliğ metninden çıkarılmıştır.
20. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.) bölümünün sonuna başlığıyla birlikte aşağıdaki metin
eklenmiştir.
“4.23. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine Tanınan İstisna
3065 sayılı Kanunun (17/4-k) maddesine göre; organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması
amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri KDV’den istisnadır.
Organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla, müteşebbis heyet, kooperatif veya
diğer isimler altında iktisadi işletmeler oluşturulmaktadır. Bu organizasyonlar, arsayı temin etme, altyapıyı
tamamlama, işyerlerini inşa etme gibi hizmetlerin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere kurulmaktadır.
Sözü edilen organizasyonların sadece arsa teslimleri ile işyeri teslimleri istisna kapsamına alınmıştır. Bu
organizasyonların yapacakları her türlü hizmetler ile arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve site
dışındaki arsa ve işyeri teslimleri de genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır. Ayrıca bunlara yapılan mal
ve hizmet satışlarında genel hükümler çerçevesinde vergi uygulanacağı tabiidir.”
21. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/G) bölümünün sonuna başlığıyla birlikte aşağıdaki metin eklenmiştir.
“7. Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir ve Teslimi ile Bu Taşınmazların Sosyal Güvenlik
Kurumu Tarafından Devir ve Teslimleri
3065 sayılı Kanunun geçici 33 üncü maddesinde;
“31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41 inci
maddesi kapsamında taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi 31/12/2023 tarihine kadar katma
değer vergisinden müstesnadır.
Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi
hükmü uygulanmaz. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
hükmü yer almaktadır.
Buna göre,11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun geçici 41 inci maddesi kapsamında taşınmazların;
- Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi,
- Bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir
ve teslimi
31/12/2023 tarihine kadar KDV’den istisnadır.
Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Kanunun (30/a) maddesi hükmü
uygulanmayacağından, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve daha önce indirim hesaplarına dahil edilmiş olan
KDV tutarlarının, indirim hesaplarından çıkarılmak suretiyle düzeltilmesine gerek yoktur. Bu işlemler nedeniyle
yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesinin talep edilmesi mümkün değildir.”
22. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/A-4) bölümünün sonuna başlığıyla birlikte aşağıdaki metin
eklenmiştir.
“4.8. Kıymetli Taş Teslimleri
3065 sayılı Kanunun 6552 sayılı Kanunla değişik (17/4-g) maddesi ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut,
zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de
kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna
tutulmuştur. Kıymetli taşların bu durumlar dışındaki teslimlerinde ise genel hükümlere göre KDV uygulanır.
Buna göre, kıymetli taşların KDV istisnası kapsamına giren ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek
kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışındaki teslimlerinde Kanunun (23/f) maddesinin verdiği yetki çerçevesinde
özel matrah şekli uygulanması uygun görülmüştür.
İstisna kapsamına alınan kıymetli taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşya teslimlerinde KDV
matrahı, teslim bedelinden kıymetli taş bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak tespit edilecektir. Kıymetli taş
bedeli olarak Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında oluşan fiyat esas alınır.
Düzenlenecek faturada, eşyanın KDV hariç satış bedeli ile kıymetli taşın cins, adet, kırat ve bedeli ayrıca yer
alacaktır.”
23. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.2.2.) bölümünün birinci paragrafı ile ikinci paragrafının ilk
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mükellefler, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacaklarının, Tebliğin (IV/A-2.1.1.) bölümünde
belirtilen borçlara mahsubunu talep edebilirler. Ayrıca mükelleflerin iade alacaklarının, (%51) veya daha fazla hissesi
kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubu da mümkündür.”
“Faaliyetleri indirimli oranda KDV’ye tabi işlemlerden oluşan kollektif şirketler ile adi ortaklıklar adına ortaya çıkan
KDV iade alacakları, söz konusu şirket ortaklarının yukarıda belirtilen borçlarına (elektrik ve doğalgaz borçları hariç)
da mahsup edilebilecektir.”
24. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-4.2.) bölümünün birinci paragrafının son cümlesinde yer alan
“indirilebilir KDV hesabından çıkartılarak,” ibaresi “KDV beyannamesinin” şeklinde değiştirilmiştir.
25. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.2.) bölümünün ikinci paragrafının (b) bendinde yer alan “iade
hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin” ibaresi “İade hakkı doğuran işlemle ilgili olan” şeklinde
değiştirilmiştir.
26. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.3.) bölümünün üçüncü paragrafının ikinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Bu durumda ihracatçının genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklendiği KDV için iade talebinde bulunabileceği KDV
tutarı, ihracat bedeli ile ihraç kaydıyla teslim bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak
tutarı aşamaz.”
27. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “KDV
ödemeksizin” ibaresinden sonra gelmek üzere “yurtiçi ve yurtdışından” ibaresi eklenmiş, üçüncü paragrafının üçüncü
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu durumda iade edilecek KDV tutarı, ihracat bedeli ile DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından
temin edilen girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.”
28. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-7.2.) bölümünün ikinci paragrafı kaldırılmıştır.
29. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/D-1.) bölümünün son paragrafında yer alan “KDV tutarlarını”
ibaresinden sonra gelmek üzere “en erken” ibaresi eklenmiştir.
30. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E-5.) bölümünün dördüncü paragrafının ikinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“İşlemin tarafları, ilgililer ve mükellefler delillerini işlem ve belge ile ilgili olmak kaydıyla yazı ile ileri sürebilir.”
Tebliğ olunur.
Download