32-Mali Kontrol

advertisement
32- MALĐ KONTROL
ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)
I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007 - 30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER
Referans No
32.0007.1.01
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Yasal
Düzenlemenin Adı
Merkezi Finans ve Đhale
Biriminin Đstihdam ve Bütçe
Esasları Hakkında Kanun
Amaç/Kapsam
Hangi
Aşamada
Bulunduğu
Uyum Sağlanması
Öngörülen AB
Mevzuatı
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum
AB Fonlarının etkin şekilde kullanılması.
TBMM’de
- 1085/2006 Sayılı Tüzük
- Taslak IPA Uygulama
Tüzüğü
Hazine Müsteşarlığı
- 2988/95 sayılı Konsey
Tüzüğü
- 1267/1999 sayılı Konsey
Tüzüğü
- 4253/88 ve 2064/97 sayılı
Komisyon Tüzükleri
Sayıştay Başkanlığı
1605/2002 sayılı Konsey
Tüzüğü
Maliye Bakanlığı
Merkezi Finans ve
Đhale Birimi
(22.0007.1.01 referans
numarasıyla Bölgesel Politika
ve Yapısal Araçların
Koordinasyonu faslında da yer
almaktadır)
32.0708.1.01
Sayıştay Kanunu
(23.0007.1.10 referans
numarasıyla Yargı ve Temel
Haklar faslında da yer
almaktadır)
Anayasa ve 5018 sayılı Kanuna uyum
sağlanarak hesap verebilir ve saydam bir kamu
mali yönetim sistemi oluşumuna dış denetimin
katkısının sağlanması
TBMM’de
32.0708.1.02
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun
Kamu iç denetim sistemini geliştirmek ve
koordine etmek amacıyla Merkezi
Uyumlaştırma Birimi kurulması
399
32- MALĐ KONTROL
II. 2008-2009 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2008 - 30/09/2009) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER
HERHANGĐ BĐR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLMEMEKTEDĐR
III. 2009 (01/10/2009) - 2013 YILLARI ARASINDA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER
HERHANGĐ BĐR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLMEMEKTEDĐR.
400
32- MALĐ KONTROL
ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER (TÜZÜK, YÖNETMELĐK, TEBLĐĞ, GENELGE VB) VE
HAZIRLANMASI ÖNGÖRÜLEN STRATEJĐ, PLAN VE PROGRAM GĐBĐ DOKÜMANLAR
I. 2007 YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER
Referans No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Đkincil
Düzenlemenin Adı
Amaç/Kapsam
Hangi
Aşamada
Bulunduğu
Uyum Sağlanması
Öngörülen AB
Mevzuatı
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum
32.2007.2.01
Sahte Madeni Para ve Sikkeleri
Đzleme Sistemi SMPSĐS
Yönetmeliği
Sahte madeni para ve sikke hacmi ile madeni
para ve sikke sahteciliğinde kullanılan
yöntemlerin eksiksiz ve güncel olarak takip
edilmesi ve kolluk kuvvetlerince (Emniyet,
Jandarma) ele geçirilen sahte madeni para ve
sikkelerin ortak bir veri tabanında tutularak
kurumlar arası bilgi paylaşımının sağlanması
Teknik
çalışmalar
sürmektedir
- 1338/2001, 2182/2004,
2183/2004 sayılı Konsey
Tüzükleri
- 2005/37/AT sayılı
Komisyon Kararı
- 2003/862/EC sayılı
Konsey Kararı
Hazine Müsteşarlığı
32.2007.2.02
Mali Hizmetler Uzmanlarının
Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
Mali hizmetler uzmanlarının çalışma usul ve
esaslarının
Teknik
çalışmalar
sürdürülmektedir
1605/2002 sayılı Konsey
Tüzüğü
Maliye Bakanlığı
32.2007.2.03
Đç Kontrol Standartları
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
Đç kontrol standartlarının belirlenmesi
Teknik
çalışmalar
sürdürülmektedir
1605/2002 sayılı Konsey
Tüzüğü
Maliye Bakanlığı
32.2007.2.04
Performans Esaslı Bütçeleme
Rehberi
Kamu idarelerine performans esaslı bütçeleme
konusunda idarelere rehberlik yapmak
Teknik
çalışmalar
sürdürülmektedir
1605/2002 sayılı Konsey
Tüzüğü
Maliye Bakanlığı
401
32- MALĐ KONTROL
Referans No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Đkincil
Düzenlemenin Adı
Amaç/Kapsam
Hangi
Aşamada
Bulunduğu
Uyum Sağlanması
Öngörülen AB
Mevzuatı
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum
32.2007.2.05
Taşınır Kod Listesi Hakkında
Genel Tebliğ
Taşınırların etkili ve daha ayrıntılı bir şekilde
izlenmesi amacıyla taşınır detaylı kod listesinin
belirlenmesi
Teknik
çalışmalar
sürdürülmektedir
1605/2002 sayılı Konsey
Tüzüğü
Maliye Bakanlığı
32.2007.2.06
Kamu Đç Mali Kontrolü Politika
Belgesi Hakkında Bakanlar
Kurulu Kararı
Kamu iç mali kontrolü alanında mevcut durum
analizi ile gelecekte yapılması planlanan
çalışmaların belirlenmesi
Teknik
çalışmalar
sürdürülmektedir
1605/2002 sayılı Konsey
Tüzüğü
Maliye Bakanlığı
II. 2008 YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER
HERHANGĐ BĐR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLMEMEKTEDĐR.
III. 2009 YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER
HERHANGĐ BĐR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLMEMEKTEDĐR.
IV. 2010-2013 YILLARI ARASINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER
HERHANGĐ BĐR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLMEMEKTEDĐR.
Deleted: ¶
402
Download