Ekonomik ve Sosyal Konsey Üçlü Danışma Kurulu

advertisement
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Üçlü Danışma Kurulu
2009470113 Cansu Ağırdemir
2009470125 Derya Salman
2009470126 Tuğba Taşkın
EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
Ekonomik ve sosyal politikaların
oluşturulmasında toplumsal uzlaşma
ve işbirliği sağlayacak sürekli ve kalıcı
bir ortam yaratarak, ortak görüş
belirlemek için oluşturulan kuruluştur.
EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
KİMLERDEN OLUŞUR?
Konsey Başkanı : konsey Başkanı başbakandır.
Başbakanın toplantılara katılamaması halinde
görevlendireceği başbakan yardımcısı toplantılara
başkanlık eder.
Konsey Başkan Yardımcıları: Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu tarafından bir, Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar Konfederasyonu ile Türkiye Ziraat Odaları
Birliği tarafından bir, Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu, Hak İşçi Konfederasyonu ile Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından bir kişi
olmak üzere üç başkan yardımcısı belirlenir.
Başkanlık Divanı: Konsey başkanı, üç
konsey
başkan
yardımcısı
ve
konsey
sekretaryasından sorumlu müsteşardan oluşur.
Dolayısıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey
Başkan, Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Divanı
tarafından yürütülmektedir.
Konseyin
görev
ve
yetkileri;
- Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin,
Hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının
oluşturulmasına katılımlarını sağlamak, Hükümet
ile toplumsal kesimler arasında ve toplumsal
kesimlerin kendi aralarındaki uzlaşma ve işbirliğini
güçlendirecek çalışmalar yapmak,
- Amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası
düzeyde seminer ve toplantılar düzenlemek,
uygun görülecek toplantılara temsilci göndermek
- Sürekli ve geçici nitelikte çalışma kurulları kurmak ve
üyelerini belirlemek, bu kurulların raporlarını görüşmek,
- Oluşturduğu görüş, öneri ve raporları Hükümete, Türkiye
Büyük Millet Meclisine, Cumhurbaşkanına ve kamuoyuna
sunmak, görüş bildirilirken uzlaşılan ve uzlaşılamayan
hususları ayrı ayrı belirtmek,
- Türkiye-Avrupa Birliği karma istişari komitesi üyelerinin
AB Ekonomik ve Sosyal Komitesinin yapısı ve özelliklerini
dikkate alarak belirlemek ve komitenin çalışmalarını
izlemek
- Ekonomik ve sosyal konularda yayınlar ve araştırmalar
yapmak
ve
yaptırmaktır.
Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal
Konsey;
Ülkemizde Konsey’in oluşmasının gündeme
gelmesi yeni durum değildir.1961 ve 1982
Anayasası’nın hazırlanma aşamasında da bu tür
kooperatif nitelikte bir meclis oluşturulması hep
tartışılmıştır. Fakat hayata geçirilmemiştir. Bunun
nedeni; korporatif devlet dolayısıyla faşist yönetim
tarzını çağrıştırması gerekçesiyledir.
Ülkemizde Konsey ilk olarak 17 Mart 1995
tarihinde Başbakanlık Genelgesi ile ilk adım
atılmış, bunun yanında VII. Beş yıllık kalkınma
planında ‘Ekonomik ve Sosyal Konsey yasal
çerçeveye
kavuşturulacaktır’
hedefi
öngörülmüştür. Son birkaç yıl içerisinde kurulan
hükümet programlarında da Ekonomik ve Sosyal
Konsey’in kurulması hakkında Yasa’nın öncelikle
çıkarılması gereken yasa tasarıları arasında olduğu
belirtilmiştir.
2001 yılında Türkiye’de yaşanan büyük
ekonomik krizler sonrasında, ülkede güven
bunalımının yaşandığı dönemlerde, iktidarın
sorumluluğunu paylaşacak bir organa ihtiyaç
duyduğu, toplumda kaybedilen güvenin yeniden
sağlanması
gereksiniminden
kaynaklandığı
söylenilebilir.
Bu aşamalara rağmen Türkiye’de Ekonomik
ve Sosyal Konsey bugüne kadar yasada belirtilen
görevler ve bilgi edinmek amacıyla değil,
hükümetin sadece kendi durumunu ve kendi
kararlarını dile getirmek için başvurduğu kurul
olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. Konsey’in, bu
tarihsel süreçten sonra sağlam bir yasal temele
oturtulma zamanı gelmiş böylelikle 4641 sayılı
Yasa’yla bu aksaklıklar giderilmeye çalışılmıştır.
ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU
Üçlü Danışma Kutulu 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 114. maddesinde düzenlenmiştir. Bu
maddeye göre;
Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin
geliştirilmesinde, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat
çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi
amacıyla; Hükümet ile işveren, kamu görevlileri ve
işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin
danışmayı sağlamak üzere, üçlü temsile dayalı
istişari mahiyette bir danışma kurulu oluşturulur.
Kurulun
görev ve yetkileri, organları,
toplanması, çalışma usul ve esasları 4 Nisan
2004’te çıkarılan Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü
Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmektedir.
Üçlü Danışma Kurulu’nun Görevleri:
»Çalışma hayatına ilişkin politikaların oluşumuna
katkı vermek
»Taraflar arasında uzlaşma ve işbirliğini
güçlendirecek çalışmalar yapmak
»Çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarını ve
uygulamalarını izlemek, yeni mevzuat ve yasa
değişiklikleri ile ilgili hususlarda görüş oluşturmak
» Uluslararası Çalışma Örgütünün konferans ve
faaliyetlerine katılımda, taraflar arasında etkin bir
danışma, bilgilendirme ve iletişimin gerçekleşmesini
sağlamak,
» "Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının
Geliştirilmesinde Üçlü Danışma Hakkında 144 sayılı
Sözleşme" hükümlerine uygun çalışmalar yapmak,
» Ulusal mevzuatın, Avrupa Birliği’nin çalışma
hayatına ilişkin müktesebatına uyumu için taraflar
arasında etkin bir danışma, bilgilendirme ve
iletişimin gerçekleşmesini sağlamak,
» İhtiyaç duyulması halinde komisyonlar kurmak,
üyelerini belirlemek, raporları görüşmek,
» Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve
toplantılar düzenlenmesini taraflara önermek,
uygun görülecek toplantılara temsilci göndermek,
» Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin
geliştirilmesi ile ilgili alanlarda araştırmalar
yapılmasını taraflara önermek.
Yönetmeliğin hükümlerini Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı yürütür.
144 sayılı ILO sözleşmesinde belirtilen
hükümet, işveren ve işçi temsilcileri arasında etkin
danışma ve görüş alışverişini sağlanmak amacıyla
oluşturulan ESK’dan sonra ÜDK’da aşağı yukarı
aynı gerekçelerle Türk çalışma hayatına girmiştir.
Bu bakımdan ÜDK çalışma barışının ve endüstri
ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma hayatıyla ilgili
mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının
izlenmesi, hükümet ile işveren, kamu görevlileri ve
işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin
bir danışmanın gerçekleştirilmesi amacıyla
oluşturulmuştur.
ESK’dan yeterli verimi alamayan Türk
çalışma hayatının aktörleri, Üçlü Danışma Kurulu
vasıtasıyla, işletmelerin rekabet gücünü koruma ve
artırma amacı taşıyarak, değişen koşullara uyum
göstermelidir. ÜDK’daki işçi temsilcileri aracılığıyla,
işçi kesimi özellikle yeni teknolojik değişimlerden
haberdar edilebilir, bu hususlarda gerektiğinde
kendilerine danışılabilir ve işyeri koşulları
konusunda birlikte fikir üretilebilir.
Kurulun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu Başkanlığında
24 Mayıs 2004 tarihinde TİSK, Türk-İş, Hak-İş ve
DİSK Temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.
Yapılan toplantıda; 4857 sayılı İş Kanunu’nun
uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, sosyal
güvenlik sistemine standart birliği sağlamaya
ilişkin taslaklar, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlara
ilişkin değişiklik taslakları, Kıdem Tazminatı Fonu
taslağı,
kayıt
dışı
istihdam
üzerinde
değerlendirmeler yapılmıştır
Ekonomik ve Sosyal Konsey ve Üçlü
Danışma Kurulu sosyal diyaloğun gelişmesine
katkıda bulunan mekanizmalardır. Bu iki kuruma
çalışma hayatındaki aksaklıklar nedeniyle ihtiyaç
duyulmuştur. Aynı zamanda bu iki kurum çalışma
hayatında yer alan aktörler arasında iletişimi
sağlayarak
çalışan ve işverenlerin hükümet
karşısında temsil edilmelerini sağlar.
BİZİ
DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN TEŞEKKÜRLER
Download