CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIK HALLERİNDE KANIT

advertisement
CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIK HALLERİNDE KANIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN
97/80/EC SAYILI KONSEY DİREKTİFİ
+
(Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Hallerinde Kanıt Yükümlülüğüne İlişkin 97/80/EC Sayılı Konsey
Direktifinin İngiltere’ye Yaygınlaştırılması Hakkında
98/52/EC Sayılı Konsey Direktifi)
MADDE 1
AMAÇ
Bu direktif, işlem eşitliği ilkesinin uygulanmasında duruma göre diğer yetkili mercilere başvuruda
bulunduktan sonra kendisine işlem eşitliği ilkesinin uygulanmamasından zarar gördüğünü düşünen her
kişiye haklarından yargı yoluyla yararlanma olanağını sağlayan üye devletlerce alınan önlemlerin daha etkili
olmasını garanti etmeyi amaçlar.
MADDE 2
TANIMLAR
1. Bu direktifin uygulanmasında, “işlem eşitliği ilkesi” deyimi, “cinsiyet dayalı doğrudan veya dolaylı her
nevi ayrımcılığın yokluğu” anlamına gelir.
2. 1.fıkrada sözü edilen işlem eşitliği ilkesinin uygulanmasında, tarafsız olduğu izlenimini veren bir hüküm,
bir ölçüt veya bir uygulamanın bir cinsten kişilerinkine kıyasla somut olarak daha yüksek düzeyde bir nispeti
etkilemesi halinde dolaylı ayrımcılık mevcuttur; şu kadar ki, bu hüküm, bu ölçüt veya bu uygulama ilgililerin
cinsiyeti ile bağımlı olmayan objektif unsurlar çerçevesinde uygun, gerekli ve adil sayılmamalıdır.
MADDE 3
UYGULAMA ALANI
1. Bu direktif:
a) Kurucu Antlaşmanın 119.maddesi ve 75/117, 76/102 ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın sözkonusu olması
ölçüsünde 92/85 sayılı AET Konsey direktifleri kapsamına giren durumlarda;
b) (a) fıkrasında sözü edilen hükümlerin uygulanmasında ulusal hukuka göre itirazları öngören (kamu
kesimini veya özel kesimi ilgilendiren) adli veya idari her türlü dava çerçevesinde, isteğe bağlı nitelikte
veya ulusal hukukta öngörülen parasız nitelikte davalar hariç olmak üzere, uygulanır.
MADDE 4
KANIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1. Üye devletler, adli sistemlerine uygun olarak, bir kimsenin işlem eşitliği ilkesinin kendisi için
uygulanmamasından zarar gördüğü kanısına varması ve doğrudan veya dolaylı bir ayrımcılık yapıldığının
varsayılmasına imkan veren olayları tespit etmesi halinde, gerekli önlemleri alırlar; işlem eşitliği ilkesinin
ihlal edilmediğini kanıtlamak davalı tarafa aittir.
1
2. Bu direktif üye devletlerin davacı tarafa daha elverişli bir kanıtlama rejimi kabul ettirmelerine engel
olmaz.
3. Üye devletler, olayları işleme koyma yükümlülüğünün adli yargıya veya idari merciye ait olduğu
davalarda, 1.fıkrayı uygulamayabilirler.
MADDE 5
BİLGİLENDİRME
Üye devletler, bu direktifin uygulanmasında alınan önlemlerin ve bu konuda evvelce yürürlükte olan
hükümlerin uygun bir usul dahilinde ilgili tüm kişilerin bilgilerine aktarılmasını gözetlerler.
MADDE 6
KORUMA DÜZEYİNİN MUHAFAZASI
Bu direktif hükümlerinin uygulamaya konması, hiçbir durumda, bu direktif kapsamına giren alanlarda (üye
devletlerin, bu direktifte öngörülen asgari icaplara uyulmak koşulu ile durumun gelişmesi çerçevesinde, bu
direktifin bildirim tarihinde mevcut olan düzenlemelerden farklı kanun ve tüzük hükümleri ile idari
hükümleri kabul etme haklarına dokunulmaksızın) çalışanların genel korunma düzeyinde bir indirim
yapılmasını haklı göstermede yeterli bir gerekçe oluşturmaz.
MADDE 7
UYGULAMAYA KOYMA
Üye devletler, bu direktife uyum sağlamak üzere, gerekli kanun ve tüzük hükümleri ile idari hükümleri en
geç 1 Ocak 2000 tarihinde kabul ederler. Durumdan hemen Komisyonu bilgilendirirler.
Üye devletler bu hükümleri kabul ettikleri takdirde bu hükümlerde bu direktife göndermede bulunurlar
veya hükümlerin resmi yayımında bu göndermeye yer verirler. Bu göndermenin yapılma usulleri üye
devletlerce belirlenir.
Üye devletler, bu direktifin uygulamaya konmasından en geç 2 yıl sonra Komisyonun bu direktife ilişkin
uygulama üzerinde Avrupa Parlamentosuna ve Konseye sunulmak üzere düzenleyeceği rapor için yararlı
tüm bilgileri Komisyona aktarırlar.
MADDE 8
Üye devletler bu direktifin muhatabıdırlar. 15 Aralık 1997 tarihinde Brüksel’de düzenlenmiştir.
Konsey adına Başkan: J. C JUNCKER
2
Download