sistem geliştirme ve kurma süreci-1

advertisement
SİSTEM GELİŞTİRME VE KURMA
SÜRECİ-1
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
Prof. Dr. İbrahim Çil
1
Bu Dersteki Konular
• Bu bölümde, sistemin yaşam çevrimi
içerisinde bir sistemin ürün yada tesis
ayrımı yapılmaksızın ihtiyaç belirleme,
tasarım ve geliştirme, üretim / yapım,
işletme / kullanma ve bakım ve
destekleme konusu ele alınacak.
• Diğer ifadeyle bir Sistemi Oluşturma
süreci ana hatları ile ele alınacak.
“GEÇMİŞİ ANALİZ EDEBİLİRSİNİZ, GELECEĞİ TASARLAYABİLİRSİNİZ.”
Edward de BONO
Başarılı sistem geliştirmeyi garantiye alan bir yöntem var mıdır?
• Gerek bir ürün yada hizmet olsun gerekse kuruluş olsun tüm sistemler,
insanların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere kurulur ve insanların
faydasına sunulurlar.
– Bunlar bir bilgisayar, bir tiyatro, bir havayolu ulaşım sistemi, bir
üniversite ve akla gelebilecek tüm sistemler
• Teknolojideki gelişmelerin de etkisi ile gün geçtikçe, daha gelişmiş, daha
karmaşık, daha büyük, daha etkili ve yönetilmeleri de daha çok uzmanlık
gerektiren sistemler yaşamımızda önemli yer tutmaya başlamıştır.
• Geliştirilen her sistem başarılı olamamaktadır. Kimi sürekli sorunlar
yaşatırken kimileri kısa sürede yok olup gitmekte. Başarılı sistem geliştirmeyi
garantiye alan bir yaklaşım, ya da yöntem var mıdır?
• Çeşitli nedenlerden dolayı, bu sorunun cevabı hayırdır.
• Çünkü insanların gereksinimlerinin tam ve doğru olarak anlaşılmasından
başlayarak, sistemin tasarımındaki zihinsel kısıtlar, para, malzeme, zaman
gibi kaynak kısıtları, gerçekleştirilen etkinliklerdeki ya da sistem
süreçlerindeki belirsizlikler gibi pek çok nedenden dolayı, başarılı sistem
geliştirilmesini tümüyle garanti altına alabilmek mümkün değildir.
Tüketiciden-Tüketiciye Sistem Geliştirme Süreci
• Sistem geliştirme gereksinimlerin ortaya çıkartılması ile başlar ve planlama,
araştırma, tasarım, üretim/yapım, geliştirme, tüketim, kullanım, bakım ve
destekleme aşamaları ile devam eder.
• Tüketiciden tüketiciye uzanan bir sistem yaşam çevrimi oluşur. Tüketici
isteklerini ve taleplerini belirtir.
• Üretici bu taleplere cevap verecek girişimde bulunarak meydana getirdiği
ürün ve kuruluşu tüketicinin kullanımına sunar.
• Tüketici kendisine sunulan bu ürün yada tesisi kullanır.
Tüketiciden-Tüketiciye Sistem Oluşturma Süreci
TÜKETİCİDEN TÜKETİCİYE SÜREÇ
TÜKETİCİ
İhtiyacın
Ortaya
Konması
Sistem
Planlama
İşlevi
ÜRETİCİ
Sistem
Araştırma
İşlevi
Sistem
Tasarım
İşlevi
Üretim
Ve/veya
Yapım İşlevi
Açıkça görülen eksikler ya da problemler, araştırma sonucunda
ortaya çıkar ve bunlar istekler ve arzular olarak ifade edilir.
Pazarlama analizi, olurluluk analizi(sistem seçimi, özellikler ve
planlar, satınalma planı, araştırma, tasarım ve üretim,
değerlendirme planı, sistemin kullanım ve lojistik destek planı),
planlamanın gözden geçirilmesi, öneriler.
Temel araştırma, uygulamalı araştırma (ihtiyaca yönelik);
araştırma yöntemleri, araştırma sonuçları.
Tasarım gereksinimleri, kavramsal tasarım, önsistem tasarımı,
ayrıntılı tasarım, tasarım desteği, prototip hazırlama, test,
tasarımdan üretime geçiş.
Üretim ve/veya yapım gereksinimleri, operasyon analizleri, kalite
kontrol, operasyonlar, üretim operasyonları.
Sistem
Değerlendirme gereksinimleri, test ve değerlendirme, test
Değerlendirme hazırlama, düzeltici eylem, yeniden test yapma.
İşlevi
TÜKETİCİ
Sistemin
Kullanımı ve
Lojistik
Destek İşlevi
Sistemin kullanımı, lojistik destek, sistemin ömrü boyunca bakım
desteği, sistem değerlendirme, değişiklikler, sonlandırma, atık
malzemelerin yok edilmesi ya da yeniden kullanımları.
Tüketiciden-Tüketiciye Sistem Oluşturma Süreci
Tüketici
Sistemin
kullanımı ve
lojistik destek,
dağıtım, işletim,
sistemin ömrü
boyunca bakım
desteği,
sonlandırma, atık
malzemelerin yok
edilmesi yada
yeniden
kullanımları.
İHTİYACIN
ORTAYA
ÇIKMASI
SİSTEMİN
KULLANIMI VE
LOJİSTİK DESTEK
Açıkça
görülen
eksikler ya da
problemler,
istekler ve
arzular olarak
ifade edilir.
SİSTEMİN
GELİŞTİRİLMESİ
Sistem Planlama:
Araştırma çalışmaları:
Sistem Tasarımı:
Üretim/Yapım:
Test ve Değerlendirme:
Olurluluk analizi, bakım ve lojistik destek, ön sistem analizi, ileri sistem analizi
Temel ve uygulamalı araştırma; araştırma yöntemleri, araştırma sonuçları.
Kavramsal tasarım, ön sistem tasarımı, ayrıntılı tasarım, test, üretime geçiş.
Üretim gereksinimleri, Endüstri Mühendisliği ve operasyon analizleri
Test tasarımı, test ve değerlendirme, veri toplama, düzeltici eylem ve raporlar.
Sistem Oluşturma Aşamaları
• Sistemin tipine ve büyüklüğüne bakılmaksızın; sistem geliştirme süreci, her
zaman ihtiyacın ortaya konması ile başlar, sistem tasarım ölçütlerinin,
kısıtların ve işletim ve bakım gereksinimlerinin belirlenmesi ile sürer.
• Sistem ve alt sistem düzeylerinde işlevsel analizler yapılır. Belirlenen
ihtiyacı giderecek uygun alternatif yaklaşımları değerlendirmek amacıyla
sistem analizleri gerçekleştirilir. Bu adımın çıktısı, karar vericinin tercih
edeceği bir sistemdir.
• Sistem geliştirme süreci süreklidir, adım adım uygulanır ve hedeflenen
sisteme ulaşmayı garanti edebilmek için geri besleme eylemlerini de içerir.
Sistem oluşturma faliyetleri ana başlıklar itibariyle;
1) İhtiyaçların Tanımlanması,
2) Sistem Tasarımı,
3) Sistemin Üretilmesi ve Yapımı,
4) Sistemin Kullanılması ve Desteklenmesidir.
İHTİYACIN TANIMLANMASI
KAVRAMSAL TASARIM
• Olurluluk Çalışması (Fizibilite Etüdü)
• Sistem Gereksinimlerinin Tanımlanması( Sistemin Operasyonel
gereksinimleri, Sistemin bakım gereksinimleri
• Ön Sistem Analizi
• İleri Sistem planlama (ürün planları ve özellikleri)
ÖN TASARIM
Sistemin İşlevsel Analizi
Ön Sentez ve Tasarım Kriteri
Sistem Optimizasyonu
• İşlevsel gereksinimler
• Sistemin operasyonel
faliyetlerinin belirlenmesi
• Sistemin analizi alternatif ilerin
belirlenmesi ortaya konması)
• Performans faktörlerinin,
tasarım faktörlerinin ve etkinlik
gereksinimlerinin tahmin
edilmesi
• Sistem gereksinimlerinin
tahmin edilmesi sistem analizi
• Sistem ve altsistem
ödünleşmeleri
• Alternatiflerin
değerlendirilmesi
• Sistem ve altsistem analizleri
Sistemin ayrıntılı özelliklerinin
belirlenmesi
• Performans konfigurasyonun ilk
tasarımı ve seçilen sistemin
düzenlenmesi (analiz, veri,
fiziksel, modeller, test vb.)
• Ayrıntılı sistem özellikleri
AYRINTILI TASARIM VE GELİŞTİRME
Sistemi Oluşturan Alt Sistemlerin Birimlerin,
Modüllerin Tanımlanması
• İşlemsel sistemin ayrıntılı tasarımı
• Sistemin lojistik destek ögelerinin
ayrıntılı tasarımı
• Destek fonksiyonlarının tasarımı
• Sistem analizi ve değerlendirme
Tüm bileşenler için teknik özellikler
tasarım dokümanlarının hazırlanması
• Sistem prototip modelinin
geliştirilmesi
• Sistemin lojistik destek
gereksinimlerinin geliştirilmesi
ÜRETİM VEYA YAPIM
• Sistem tesbiti-analizi ve değerlendirmesi
• Düzeltici eylemler için modifikasyoon
KULLANIM VE DESTEK
• Sistem tesbiti-analizi ve değerlendirmesi
• Düzeltici eylemler için modifikasyoon
SİSTEMİN DEVREDEN ÇIKIŞI
Sistemin Test ve Değerlendirilmesi
• Sistem prototip test ve değerlendirilmesi
• Prototip sistemin test edilmesi
• Test sonuçlarının raporlanması
• Sistem analizi ve değerlendirilmesi
Sistem oluşturma süreci
• Şekilden de anlaşılacağı gibi sistem yaşam çevrimi başlıca iki dönemde ele
alınır.
• Birinci dönem, sistemin elde edilmesi dönemidir. İkinci dönem ise,
sistemden yararlanma dönemidir.
• Bu çevrim, kullanıcı/tüketici gereksinimlerinin belirlenmesi ile başlar,
kavramsal ve ilk tasarım, ayrıntılı tasarım ve geliştirme şeklinde devam eder.
Elde Etme Dönemi
İhtiyaç
Belirleme
Kavramsal
Tasarım
Ön Tasarım
Ayrıntılı
Tasarım ve
Geliştirme
Yararlanma Dönemi
Üretim/
Yapım
Kullanım, Lojistik
Destek, elden
çıkarma
/Sonlandırma
Sistem Geliştirirken Ürün, Süreç ve Destek Süreçlerinin Birlikte Tasarımı
Sistem geliştirirken ürün, üretim ve destek süreçleri birlikte tasarlanmalıdır. Rekabet
gücü yüksek ürünler elde etmede izlenmesi gereken tasarım yaklaşımları, sadece
ürünün yaşam çevrimine değil, üretim sistemi ile ürünün kullanım dönemindeki bakım
sisteminin yaşam çevrimini de gerektirir. Yani, bir sisteme ilişkin olarak, birbirine
paralel üç yaşam çevrimi vardır. Bunlar; ürün, süreç ve destek hayat döngüleridir
Elde Etme Dönemi
İhtiyaç
Belirleme
Ön Tasarım
Ayrıntılı
Tasarım
Yararlanma Dönemi
Üretim/
Yapım
İmalat Süreci Tasarımı
(Üretim için Tasarım)
Ürün Destek Süreci Tasarımı ve Geliştirme
(Sistem Desteği Tasarımı)
Sistem Desteği Tasarımı ve Geliştirilmesi
Kullanım, elden
çıkarma ve
sonlandırma
Üretim Operasyonları
Ürün Desteği ve
Bakımı
İhtiyacın Tanımlanması
• Sistem oluşturma süreci, gerçek ya da algılanmış bir eksiklikten
kaynaklanan istek ya da arzuların açığa çıkartılması ile başlar.
• Mevcut bir sistem; belli performans hedeflerine erişmekte yeterli
olmayabilir, gerektiği zaman kullanılabilir olmayabilir, üretici
tarafından yeterli düzeyde desteklenmiyor olabilir, işletilmesi çok
pahalı olabilir…
• İyi bir sistem geliştirebilmek için, kullanıcıların sistemden neler
beklediğini çok iyi tespit etmek gerekir. İhtiyaçlar çok titiz bir
incelemeye tâbi tutulmalıdır.
• Müşteri için gerçekten gerekli olan ihtiyaçlara sağlıklı bir şekilde
ulaşılmalıdır. Yoksa sistemin başarısı zedelenir.
• İhtiyaç analizi iyi bir sistem oluşturmanın ilk adımıdır.
Müşteri İhtiyaçları:
• Müşterinin ihtiyaç duyduğu, bir ürünü ve /veya hizmeti alırken talep
ettiği herhangi bir şeydir.
• Arzu edilen bir şeyi tanımlar ve bunun sağlanıp sağlanamadığının
bir değerlendirme metodu ile doğrulanması gerekir.
• Tasarlanacak ürünün özelliklerini açık ve anlaşılır biçimde
tanımlayan ifadeler toplamıdır.
Müşterinin Sesi
• Müşterinin sesi, müşterinin dahili veya harici istekleri ile ilgili bilginin elde
edilmesi ve böylece müşterilere en iyi hizmetin veya ürünün sağlanması
için kullanılan bir süreçtir.
• “Müşterinin Sesi” terimi, müşterinin tanımlanmış ve tanımlanmamış ürün
ihtiyaç ve gereklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
• Müşterinin sesi, doğrudan tartışma veya görüşmeler, araştırma ve
gözlemlerle, müşteri özelliklerine bakılarak garanti verilerini inceleyerek,
şirket ve saha raporlarını takip ederek elde edilebilir.
• Bu sürecin önemli bir özelliği devamlı proaktif olarak müşterinin zamanla
değişebilecek isteklerini tespit edebilmektir.
Kano Modeli(Kano Model [Noriaki Kano 1984]
• Kano modeline göre müşterinin ihtiyaçları üç kategoriye sokulabilir: temel
ihtiyaçlar, performans ihtiyaçları ve heyecan verici ihtiyaçlar.
• Temel ihtiyaçlar, bir üründeki beklenen ya da “olması gereken” özelliklerdir
ve bu özellikler bu ürünün rakiplerinden farklılaşması için herhangi bir fırsat
teşkil etmezler. Temel ihtiyaçlara örnek olarak arabadaki fren sistemini
belirtebiliriz.
• Performans ihtiyaçları ise genellikle müşteri memnuniyetini olumlu yönde
etkileyen ürün özellikleridir. Müşterinin ürüne ödeyeceği ücret, performans
özeliklerine yakından bağlıdır. Örnek verecek olursak, müşteri, daha az yakıt
sarfiyatı olan bir otomobil için daha fazla ücret ödemeye razıdır.
• Heyecan verici özellikler ise; müşteriler tarafından bahsedilmeyen ve
beklenmeyen ama yüksek seviyede müşteri memnuniyetiyle
sonuçlanabilecek, bununla birlikte yokluğu müşteride memnuniyetsizlik
oluşturmayacak olan özelliklerdir
Kano modeli
• Temel gerekli özellik
• Belli bir seviyeden öte tatmin
sağlamazlar (Buzdolabının kablo
uzunluğu gibi)
– Beklenen özellikler
Müşteri Tatmini
Tasarım özelliklerini sınıflandırmanın bir yolu
– Olmazsa-olmaz özellikler
• Müşteri tatmininde sabit artışa neden
olurlar (araba lastiğinin ömrü gibi)
– Heyecan verici özellikler
• Müşteri tatminde aşırı artışa neden
olan özellikler “wow” dedirtecek kadar.
– Tasarım olmazsa-olmaz özellikleri
kapsamalı ve diğer iki guruptan
maliyetine göre kısmen kapsamalıdır
Üründe müşteri isteklerinin boyutu
Kano modeli
1.Çayın tadı çok kötü; sol alt kösedesiniz, performans beklentiniz
karşılanmadı
2.Çayın tadı güzel; sağ üst kösedesiniz, performans beklentiniz karşılandı.
•a Fakat o da ne, bardakta iz var! Muhtemelen bardak size yıkanmadan
gelmiş. Sol alt köşedesiniz, temel ihtiyacınız (dile getirilmeyen beklentiniz)
karşılanmadı.
•b Bardak, kasık vs., herşey tertemiz. Bunlara ilave olarak, çay tabağının
kösesinde bir de taptaze kurabiye var. Sağ üst kösedesiniz, sasırdınız ve dile
getirmediğiniz beklentileriniz dahi karşılandı.
Memnun
Şaşırtan beklentiler (dile
getirilmeyen beklentiler)
Performans beklentileri
(dile getirilen beklentiler)
Hiç başarılı değil
Çok başarılı
Temel ihtiyaçlar (dile
getirilen beklentiler)
Memnun değil
Kano modeli
Kano Modeli’ne Göre Müşteri İhtiyaçları
– Temel İhtiyaçlar veya beklenen özellikler
– Performans ihtiyaçları veya mevcut özellikler
– Lüks ihtiyaçlar veya heyecan verici özellikler
Müşteri Tatmini
Müşteri Gerekliliklerini Karşılamanın Memnuniyet Düzeyine Etkisi
• Dile getirilen gerekliliklerin karşılanması
• Umulan gerekliliklerin saptanması ve karşılanması
• Heyecan verici gerekliliklerin keşfedilmesi
Kano Model
Lüks ihtiyaçlar
Performans ihtiyaçları
Temel İhtiyaçlar
Müşteri ihtiyaçları
Kano modeli
Dile Getirilen Gereklilikler
• Müşterilere ne istedikleri sorularak öğrenilen gerekliliklerdir. Ürün veya
hizmette bulunup bulunmama durumuna göre tatmin ederler (veya
etmezler) Örnek: Hızlı Teslimat
Umulan Gereklilikler
• Gerçekleştirilmesi unutulana kadar müşterinin ifade etmeyeceği
gerekliliklerdir. Ürün veya hizmette bulunmaması durumunda değeri
düşürebilecek temel gerekliliklerdir. Örnek: Kahvenin sıcak servisi
Heyecan Verici Gereklilikler
• Müşteri beklentilerinin ötesindedirler. Keşfedilmeleri zordur. Yoklukları
memnuniyetsizlik yaratmaz, ancak varlıkları heyecan verir. Örnek: Uçak
yolculuğunda pasta ikramı
Çoklu Bakış Açısı ile İhtiyaç Analiz
• Çoklu Bakış açısı farklı iş sahiplerinin perspektiflerini ortaya çıkararak
gereksinimleri yapılandırır.
• Sistem gereksinimlerini belirlemede tek bir doğru olmadığından çoklu bakış
açısı önemlidir.
• En temelde bu bakış açıları, organizasyonel, teknolojik, ekonomik ve politik
olarak sınıflandırılır.
• Ancak sistemin türüne göre bakış açıları ve iştirakçiler de değişiklik gösterir.
• Büyük sistemlerde, değişik ilgi alanlarına sahip çok sayıda kullanıcılar vardır.
Dolayısıyla her birinin ihtiyacı farklı olur. Her kullanıcı sistemin bütününe
kendi bakış açısı ile bakar.
Çoklu Bakış Açısı ile İhtiyaç Analiz
• İhtiyaç tanımlama değişik açılardan bakmayı gerektirir.
• En temelde bu bakış açıları, organizasyonel, teknolojik, ekonomik ve politik
olarak sınıflandırılır.
• Ancak sistemin türüne göre bakış açıları ve iştirakçiler de değişiklik gösterir.
• Büyük sistemlerde, değişik ilgi alanlarına sahip çok sayıda kullanıcılar vardır.
• Dolayısıyla her birinin ihtiyacı farklı olur.
• Her kullanıcı sistemin bütününe kendi bakış açısı ile bakar.
• Bütün ihtiyaçları toplayıp, çakışmalarını önleyebilmek çok zordur.
Çoklu Bakış Açısı ile İhtiyaç Analiz
Organizasyonel
Bakış açısı
Teknolojik
Bakış açısı
PROBLEM!!!
Politik
Bakış açısı
Ekonomik
Bakış açısı
Bir banka için otomatik vezne işlemleri gerçekleştirecek bir sistem
kurmaya çalışalım.
Banka müşterileri
Banka ile ortak çalışan
diğer banka yetkilileri
Sistemi kullanan diğer
departmanların
yöneticileri
Sistemin kurulduğu
yerlerdeki makineden
sorumlu görevliler
Veri yöneticileri
Banka güvenlik yöneticileri
İletişim mühendisleri
Bankanın pazarlama
bölümü
Donanım ve yazılım
mühendisleri
Banka personel yöneticisi
Sistemden sağlıklı ve hızlı servis almayı isterler.
Karşılıklı olarak otomatik makineleri kullanma izni veya kullanım
anlaşması yapılmasını isterler.
Sistemden kendi bölümlerini ilgilendiren bilgilerin sağlanmasını
isterler.
Bunlarda makinenin sürekli çalışmasını isterler; bundan dolayı
ortaya çıkabilecek sorunların çözümleri ile ilgili istekleri olur.
Bankanın müşteri verilerini kullanabilme konusunda isteklerde
bulunabilirler.
Herhangi bir tehlikeye karşı güvenliğin sağlanması ile ilgili
isteklerini ortaya koyarlar.
Otomatik vezne ile diğer makinelerin iletişimleri ile ilgili
sorumlulukları çerçevesinde isteklerini bildirirler.
Otomatik veznenin, müşterilere nasıl daha cazip sunulabileceği
konusunda isteklerde bulunurlar.
Kullanılacak donanım ve yazılımların bakımı ile ilgili isteklerde
bulunurlar.
Sistemin oluşturulmasında ve servisinin sağlanmasın kullanılacak
personel ile ilgili istekleri olur.
Tersine Mühendislik
• Tersine mühendislik (Reverse Engineering) bir aygıtın, objenin veya sistemin;
yapısının, işlevinin veya çalışmasının, çıkarımcı bir akıl yürütme analiziyle
keşfedilmesi işlemidir.
• Rakip firmaların ürünlerini satın alıp, bu ürünü demonte ederek, ürünün
tasarım özellikleri üzerinde çalışmaktır.
• İncelenen ürünlerin üstün özelliklerini alıp kombinasyonlar oluşturmak en
çok başvurulan yoldur.
• Rakibin piyasada satılan ürününü alıp mühendislik düzeyinde sistemli olarak
incelemek, ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinmek olarakta bilinir.
Ürün yaşam eğrisi
• Ürün tasarımını etkileyen diğer bir faktör, ürünün yaşam evreleridir.
• Ürünün talebinin değiştiği bir takım evreler, ürünün yaşam evreleri ya da
ürün yaşam eğrisi adını alır.
• Bu evreler ürünün piyasaya girişi, büyüyüp gelişmesi, talebin olgunlaşmasımaksimuma ulaşması ve düşüşe geçmesi olarak 4 evreye ayrılır.
Başlangıç
Büyüme
Satışlar
Zaman
Olgunluk
Düşme
• Şekilde görüldüğü gibi ürünün içinde bulunduğu hayat aşamaları bir "Ürün Hayat
Eğrisi" üzerinde gösterilmektedir.
• Bu eğri, satış hacmi ile kârlılık faktörleri gözönüne alınarak bir ürünün pazardaki
durumunun zaman içinde gösterdiği seyre göre çizilir. Yatay eksende zaman, dikey
eksende satış miktarı ve kâr yer almaktadır. Belirli bir zamandaki satış miktarı, şekil
üzerinde belirlenmek suretiyle hayat eğrisi ortaya çıkarılmaktadır.
• Başlangıç adımı yeni ürünün yada sürecin düşük hacimlerde üretim yaptığını gösterir.
• Başlangıç aşamalarını takip eden ilk tasarım ve prototipleme süreçleridir ki yıllar
sürebilir.
• Ürünün pazarda olgun hale gelmesi daha fazla rekabetçilere, rekabetin özel taraflar
dışında daha çok teslim zamanı ve fiyat üzerinde dönmesi ile sonuçlanır.
• Rekabetçi yaklaşım ürün yaşam çevriminin farklı aşamalarında kaydıkça, imalat
maliyeti, kalite, esneklik ve teslimat bağımlılığı üzerindeki gereksinimler de değişim
gösterir.
• Hızlı bir gelişme süreci ise, bu sürecin geliştirilerek, üretimin hızla artmasıyla
gerçekleşir. Talebi karşılamak için Firmanın üretim yeteneği kapasitesini zorlamaya
başlar. Standart tasarımlar ortaya çıktığında olgunluk dönemi başlar, bu durumda süreç
tasarımı önemli hale gelir. Ticari olarak satışları sürdürme aşaması uzun bir yaşam
süresi içerir.
• Çekilme ve yok olma aşamaları ürünün muadil daha iyi bir ürün ile değiştirilmesi
sonucu gerçekleşir. Ürün yaşam çevrimindeki aşamalar, ürün tasarımının da değişimini
etkiler.
ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ
Ürün yaşam döngüsü şu aşamalardan oluşur:
• Piyasaya sunma
Maliyetlerin azalması (ölçek ekonomisinden dolayı)
Satış hacminin artması
Karlılık
Piyasada tanınma, reklam yapma
Rekabet başlaması
Pazar payını artırmak için fiyatlandırma
–
–
–
–
–
–
Maliyetlerin azalması ve reklam giderlerinin azalması
Satış hacminin en yüksek seviyeye ulaşması
Rekabetin kızışması
Rekabetten dolayı fiyatların düşmesi
Markalaşma, özelliklerin artması, rakip ürünlerden farklılaştırma
Karlılığın en üst düzeye ulaşması
–
–
–
–
Satışların maliyetleri karşılayamaması
Satışların sabitlenmesi veya azalması
Fiyatların ve karlılığın azalması
Karlılığın satış hacminden çok etkin üretim veya dağıtıma bağlı olması
• Olgunlaşma
Olgunluk
–
–
–
–
–
–
• Büyüme
Ürün geliştirme
Büyüme
Yüksek maliyet
Satış hacmi az
Az denilecek seviyede rekabet
Kayıplar/zararlar
Piyasaya
sunma
–
–
–
–
• Gerileme veya düşüş
Düşüş
Ürün yaşam döngüsü
• Ürün yaşam döngüsü, genellikle, organizasyonun imalat ve kontrol
ihtiyacının belirlediği, sıralı olan ve birbirleriyle iç içe geçmeyen ürün
aşamalarından oluşur.
• Proje yaşam döngüsü, çoğu zaman, bir ya da daha çok ürün yaşam
döngüsünün bir parçasıdır.
• Proje yaşam döngüsünü ürün yaşam döngüsünden ayırt etmek konusunda
özen gösterilmelidir.
• Ürün yaşam döngüsünün pek çok yönü, projeler yoluyla yürütülebilir.
• Örneğin bir fizibilite çalışması, bir piyasa araştırması ya da bir reklam
kampanyası gerçekleştirmek, bir ürünün montajını yapmak, odak grup
çalışmaları yürütmek, bir ürün testi gerçekleştirmek gibi…
SÜREÇ YAŞAM
ÇEVRİMİ
Başlangıç
Gelişme
Olgunlaşma
Gerileme
Zaman
Birim imalat
maliyeti
ÜRÜN YAŞAM
ÇEVRİMİ
Yıllık satış miktarı
Ürün yaşam eğrisi
Başlangıç
Gelişme
Olgunlaşma
Gerileme
Zaman
İster ürün olsun ister süreç olsun fark etmez, her ürün yada sürecin, pazara
sunulmasıyla başlayan ve tasfiyesiyle sona eren bir hayat eğrisi vardır.
Ürünlerin ömrü çok kısa olabileceği gibi asırlarca da sürebilir ve bu süreç içerisinde
her ürün, farklı özelliklere sahip dört değişik aşamadan geçer: Giriş, gelişme,
olgunluk ve düşüş.
Satışlar, maliyetler ve kar
Ürün yaşam çevriminde maliyet ve kar ilişkisi
Geliştirme ve
üretim maliyeti
Satış Gelirleri
Kar
Zarar
Giriş
Zaman
Nakit Akışı
Gelişme
Olgunluk
Düşüş
Ürün yaşam eğrisi
Büyüme hızı (Satış Hacmi)
(1)
(2)
(3)
(4)
Olgunluk
Elden Çıkarma
veya Çekilme
Gelişme
Birim başına maliyet
Başlangıç
Zaman
Büyüme hızı (Satış Hacmi)
Ürün yaşam eğrisine göre ürün ile ilgili bazı göstergeler
(1)
(2)
(3)
(4)
Olgunluk
Elden Çıkarma
veya Çekilme
Gelişme
Başlangıç
Birim başına maliyet
Zaman
Büyüme Oranı Yüksek
Yüksek
Düşük
Pazar Payı
Düşük
Yüksek
Yüksek
Nakit İhtiyacı Yüksek
Düşük
Düşük
Karlılık
Düşük
Yüksek
Yüksek
Üretim
Düşük
Yüksek
Yüksek
Maliyet
Yüksek
Düşük
Düşük
Otomasyon
Düşük
Orta
Yüksek
Sipariş kaz. Krit. Kalite, maliyet, erişim Güvenilirlik, kalite, fiyat Kalite, fiyat
Düşük
Düşük
Yüksek
Düşük
Düşük
Yüksek
Yüksek
Bir Ürünün Hayatında Stratejiler ve Önemli Noktalar
Şirket stratejisindeki
noktalar
Giriş
Pazar payını arttırmak
için en iyi zaman
Ar-Ge kritik öneme
sahip
Gelişme
Düşüş
İmaj, fiyat ya da
kaliteyi değiştirmek
Pazar payı için maliyet
için kötü bir zaman
kontrolü kritik
Rekabetçi maliyetler
kritik hale gelir
Pazar payını
Araba galerileri arttırmak için kötü
bir zaman Pazar
Faks makinesi
pozisyonu koruma
3½’’
Yeni promosyon ve
İnternet
disketler
dağıtım
yaklaşımlarıyla
pozisyonu
Ürün ya da kalite
imajını değiştirmek
için elverişli zaman
Güçlenme basamağı
Renkli fotokopi
makineleri
Olgunluk
Üretim stratejisindeki
noktalar
Daktilo
Geleceği kestirebilme Standartlaşma
Daha az hızlı ürün
kritik
değişimleri-daha küçük
•Sık ürün ve süreç
değişimler
Ürün ve süreç
tasarım değişiklikleri
Optimum kapasite
güvenilirliği
Sürecin sürekliliğinin
Kısa üretim serileri
Rekabetçi ürün
artması
Yüksek üretim
geliştirme
Uzun üretim serileri
maliyetleri
Ürün geliştirme ve
Sınırlı modeller
Ürüne odaklanma
maliyet azaltma
Kaliteye yönelik dikkat Dağıtımı iyileştirme
•Ürün tasarımı ve
geliştirme kritiktir
Küçük ürün farklılaşması
Maliyet minimizasyonu
Endüstride aşırı kapasite
İyi kar getirmeyen
bileşenleri çıkarmak için
hattı küçültmek
Kapasite azaltmak
TASARIM ARACI OLARAK KALİTE EVİ
Kalite fonksiyonun aktivasyonu- Kalite Fonksiyonunun Yayılması (Quality Function Deployment)
• Müşteri istek ve önceliklerinin sistematik bir şekilde elde edilip ürün/hizmet
tasarımında kullanılmasıdır.
Müşteri
ihtiyaçları
•
Ürün
karakteristikleri
Parça
karakteristikleri
Kalite Evi
Parça Yayılması
Süreç
karakteristikleri
Operasyonlar
Süreç Planlama
İlk matris “kalite evi” olarak adlandırılır.
kalite evi müşterinin sesini teknik tasarım ihtiyaçlarına dönüştürür.
süreç
Karakteris
tikleri
•
Parça
Karakteris
tikleri
•
•
Ürün
Karakteris
tikleri
•
TASARIM ARACI OLARAK KALİTE EVİ
Temel amacı, müşteriyi tanımlamak, müşterinin ne istediğini tam olarak
anlamak, müşteri isteklerinin nasıl karşılanacağına karar vermektir
Gereksinimleri belirleyip bunları teknik çözüme dönüştürmektir.
Tasarımın erken aşamasında kullanıcı ve üretici arasındaki iletişimi
kolaylaştırmak için iyi bir yöntemdir.
Müşterilerin gereksinimleri ve tercihleri, “nitelikler” olarak sınıflandırılır ve
bunların ağırlıkları belirlenir.
Kalite Fonksiyonunun Yayılması kalite evi adı verilen matrisler sistemi
aracılığı ile ürün geliştirme ve iyileştirme işlemini gerçekleştiren bir süreçtir.
Operasyon
ihtiyaçları
Kalite Fonksiyonunun Yayılması yada Kalite Evi
• Kalite evinin temeli ürün geliştirme ve üretimin her bir aşaması için müşteri
ihtiyaçlarının (NELER'in), uygun teknik özelliklere (NASILAR'a)
dönüştürülmesidir. Diğer bir ifade ile öncelikle müşteri ihtiyaçları daha sonra
ise bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağı sistematik bir şekilde belirlenir.
• Kalite evi 1970’li yıllarda Japonya’da geliştirildi. O dönemde büyük ilgi
gördü.
• Toyota 1973’te bu yaklaşımı arabalarındaki kalite problemlerini çözmek için
kullanmaya başladı. Müşterinin sesine kulak vererek ürün ve hizmet
kalitesini geliştirdi.
Kalite Evi
• Kalite Evi müşterinin sesini ürün ve hizmet geliştirme sürecine katan
yaklaşımdır.
• Kalite Evi temel olarak müşteri ile firmanın aynı dili konuşmasını sağlar.
• Kalite Evi müşterinin sesini firmanın içine en doğru şekilde taşır. Bu
sayede ürün ya da hizmetin tasarımında müşterinin istek ve ihtiyaçlarına
öncelik verilmiş olur. Müşterinin sesi tasarıma aktarıldıktan sonra, imalat,
ürünün pazara sunumu da daha kısa sürede gerçekleşir ve müşteriler
ihtiyaç duydukları ürünleri daha kısa sürede elde etmiş olurlar. Bunun
yanında maliyetlerde düşüş; ürünün fiyatındaki düşürmeyi de beraberinde
getirir.
• Müşterilerin daha iyi anlaşılması ve müşteri ihtiyaçları önceliklendirilerek;
firmanın elindeki kaynaklar öncelikle müşterileri tatmin edecek kritik
alanlarda harcanır.
• Kalite Evi ürünlerin veya hizmetlerin geliştirilme süreçlerini kısaltır ve
pazara sunumlarını hızlandırır.
QFD
Karakteristiklerin
ilişkisi
Önemi
İhtiyaçlar
“Ne”
Sistem
karakteristiği
“Nasıl”
Ne-Nasıl arası ilişki
Hedef ve son değerler
Rakiplerin ihtiyaç
temelinde
karşılaştırılması
House of Quality Example
Kalite Evi
Kalite Evi bir dizi matristen oluşur. Kalite evi, tanımlanmış müşteri ihtiyaçlarını “Neler” ve buna
karşılık gelen mühendislik spesifikasyonlarının “Nasıllar” olarak isimlendirilerek ilişkilendirildiği,
matris tarzında bir şemadır.
Kalite evi Şekilde gösterildiği gibi 6 ana bloktan oluşmaktadır.
Sol yan, müşteri gereksinimlerinin (NE) algılanmasını sağlar.
Üst kısım, tasarımcının müşteri gereksinimlerine verdiği teknik tepkidir (NASIL).
Orta kısım, önerilen çözümün gereksinimleri karşılamada ne kadar etkin olduğunu gösterir.
Sağ kısım planlama matrisidir. Pazardaki rakip ürünler arasında bir kıyaslama yapar.
Alt kısım Önceliklendirilmiş Şartlar, Kıyaslamalar, Teknik Hedeflerin belirlenmesinde kullanılır.
KORELASYON
MATRİSİ
TEKNİK KARAKTERİSTİKLER
NASILLAR
MÜŞTERİ İSTEKLERİ
NE’LER
İLİŞKİ MATRİSİ
TEKNİK ÖNCELİKLER VE
KIYASLAMA
PLANLAMA
MATRİSİ
40
41
42
Örnek 1
Bir saat firması yaşlılar için yeni bir saat üretmek istemektedir ve müşteri
isteklerini bu saate en iyi şekilde yansıtıp rakiplerinin önüne geçmek ve bu
yolla kar etmek istemektedir. Bu yüzden pazarlama departmanına hedef
müşteri grubunu araştırması ve beklentilerini öğrenmeleri için görev
verilmiştir.
Pazarlama departmanının araştırmalarından şu sonuçlar çıkmıştır:
 Hafif olsun
 Metal olsun
 Şık görünsün
 Rakamları kolay okunsun
 Su geçirmez olsun
 Pili uzun ömürlü olsun
HOWs vs HOWs
Strong positive
Positive
Negative
Strong negative
Reliable/resilient
1
Competitive score
2
3
4
5
9
B
A
10
AB
X
Fast
7
B
X
A
Responsive
4
B
X
Secure
8
X
A
B
Remote links
6
A X
Connectivity
5
Scalability
2
Accurate
A
98
48
Relative importance
1st
7th 4th 5th 8th 2nd 5th 3rd
Technical difficulty
4
3
72
2
54
2
9
1
90
5
54
4
X
X
B
78
3
1 = easy, 5 = difficult
A Quality Function Deployment (QFD) Matrix
A
B
B
A
Absolute importance
5 = Maximum
B = Competitor B
A = Competitor A
X = Us
1 = Minimum
Firewalls
Interfaces
Database
Memory requirement
Intranet compatibility
Password x2
R-3 conformt.
Availability
WHATs
9
3
1
Importance to
customer
WHATs vs HOWs
Strong relationship
Medium relationship
Weak relationship
HOWs
X
Design
characteristics
Component
characteristics
Relationship
matrix
Component
deployment
Tradeoffs
Process
characteristics
QFD matrices can be linked with the ‘hows’
of one matrix forming the ‘what’ of the next
Relationship
matrix
Process
planning
Tradeoffs
Process
characteristics
Design
characteristics
Relationship
matrix
‘House
of
quality’
Tradeoffs
Component
characteristics
Customer
requirements
Tradeoffs
Individual
activities
Relationship
matrix
Activity
planning
İlerleme Oranı=Firma Hedefi/Mamul Bugün
SAAT İÇİN KALİTE EVİ
Satış Puanı=1,5-1,2-1 olabilir. Satışlardaki İlerlemeye bağlı
Önem Puanı=İlerleme oranı*Satış noktası puanı*Önem Dereces
x
o
(o)

A
(o)
(o)
101 280 107
9
26
10
gr
V. Adet
150 1,5
3
175 1,5
4
150 3
4
227
21
mm.
3
2,5
3
203
19
cm.
2
3
3
173
16
mm.
4
3
4
Yüzde Önem
(o)
Önem Puanı
A
Satış Noktası Puanı
Mika Kulanılsın
Kadran Büyük Olsun
Fosforlu Rakamlar
Desenler Olsun
Lityum Pil
(o)
İlerleme Oranı
1091
100%
o
Firma Hedefi
Teknik Önem Derecesi
Normalize Teknik Önemi
Ölçü birimi
Mamül Bugün
Rakip Mamül
Hedef Değer
(o)
Rakip Mamulü
3
3
5
3
4
4
Mamul Bugün
Hafif Olsun
Metal Olsun
Pili Uzun Ömürlü Olsun
Şık Görünsün
Rakamları Kolay Okunsun
Su Geçirmez Olsun
Titanyum Olması
Müşteri İstekleri
Önem Derecesi
x
4
4
4
4
3
4
3
4
5
3
4
4
4
4
5
4
4
4
1
1
1,25
1
1,3
1
1
1
1,5
1,2
1,2
1,2
3
3
9,4
3,6
6,4
4,8
9,94%
9,94%
31,07%
11,93%
21,21%
15,91%
å
30,2
100,00%
T.Ö.D=( Yüzde Önem*İlişki Puanı)
Güçlü İlişki (o) =9
Orta İlişki o = 3
Zayıf İlişki 
A=1
46
İlerleme Oranı=Firma Hedefi/Mamul Bugün
Satış Puanı=1,5-1,2-1 olabilir. Satışlardaki İlerlemeye bağlı
Önem Puanı=İlerleme oranı*Satış noktası puanı*Önem Derecesi
47
İlerleme Oranı
Satış Noktası Puanı
4
4
4
4
3
4
3
4
5
3
4
4
4
4
5
4
4
4
1
1
1,3
1
1,3
1
1
1
1,50
1,20
1,20
1,20
Yüzde Önem
Firma Hedefi
3
3
5
3
4
4
Önem Puanı
Rakip Mamulü
Hafif Olsun
Metal Olsun
Pili Uzun Ömürlü Olsun
Şık Görünsün
Rakamları Kolay Okunsun
Su Geçirmez Olsun
Toplam
Mamul Bugün
Müşteri İstekleri
Önem Derecesi
PLANLAMA MATRİSİ
3
9,94%
3
9,94%
9,4 31,07%
3,6 11,93%
6,4 21,21%
4,8 15,91%
30 100,00%
Örnek 2
48
“Müşterinin gerçekte neye ihtiyacı vardır?”
İşletme departmanları tarafından nasıl algılanıp yorumlanmaktadır?
Müşteri nasıl
açıkladı?
Proje yöneticisi
nasıl anladı?
Proje nasıl
belgelendi?
Yazılım nasıl
kuruldu?
Analist nasıl
tasarladı?
Müşteriye nasıl
fatura edildi?
Programcı nasıl
kodladı?
Ticari danışman
nasıl açıkladı?
Parası nasıl
ödendi?
Müşterinin gerçekte
neye ihtiyacı vardı?
“Müşterinin gerçekte neye ihtiyacı vardır?”
İşletme departmanları tarafından nasıl algılanıp yorumlanmaktadır?
Şimdi ev yapımı yerine şunu hayal edin...
... Bir şehir inşa etmeniz gerekiyor!
Projenin başarılı olması için nasıl
planlayacak, işletip, yöneteceksiniz?!
Uygulama Geliştirmede Durum
Büyük Projeler
Ba;arılı Projeler
26%
Düşen Projeler
28%
2001 Chaos Report - Standish Group
Ciddi
Problemlere Yol
Açan
46%
Download