Mitoz Bölünme - files.eba.gov.tr

advertisement
Mitoz Bölünme
Hayvan Hücresinde
• İnterfaz;
– DNA replikasyonu (eşleme)
ile genetik materyal iki
katına çıkar.
– Yani kromatidler eşlenerek
kardeş kromatit oluşur.
– Kromozomdaki kardeş
kromatit sentromer
kısımlarından birbirine
tutunmuştur.
– Hayvan hücresinde
sentrozom eşlemesi
görülür.
Mitoz Bölünme
• Çekirdek bölünmesi
(Karyokinez)
• Profaz;
– Çekirdekçik kaybolur.
– Çekirdek zarı erir.
– Kromatin iplikler kısalıp
kalınlaşarak kromozom
halini alır.
– Sentrozomlar zıt
kutuplara gider.
– İğ iplikleri oluşur.
• Metafaz;
– Kromozomlar hücrenin
ortasında kardeş
kromotitleri karşılıklı
gelecek şekilde dizilir.
– Kromozomlardaki
anormallikler bu
aşamada görülür.
– İğ iplikleri kinetokora
tutunur.
• Anafaz;
– Kardeş kromatitler
birbirinden ayrılır.
– İğ iplikleri tarafından zıt
kutuplara çekilen her
kromatit yeni hücrenin
kromozomu olur.
– Genetik maddenin iki
hücreye bölüşüldüğü
aşamadır.
– Hücre hafifçe uzayabilir.
• Telofaz;
– Kutuplara çekilmiş
kromozomların etrafı
zarla çevrilir.
– Kromozomlar kromatin
iplik haline döner.
– Çekirdekçik yeniden
oluşur.
Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez)
• Telofazın sonuna doğru
başlar.
• Hayvan hücresinde hücre
zarının altında aktin ve
miyozin ipliklerinden
oluşan bir halka
sitoplazmayı ikiye
ayıracak şekilde
boğumlanır.
• Mitoz bölünme ile ana
hücreden iki hücre
meydana gelir.
Bitki Hücresinde Mitoz
• Çekirdek bölünmesi(sitokinez)
• Profaz;
– Sentrozom olmadığından iğ iplikleri
sitoplazmadaki proteinlerden
oluşur.
• Metafaz;
• Anafaz;
• Telofaz;
– Hücrenin ortasında oluşmaya
başlayan orta lamel, ana hücrenin
çeperine doğru genişler.
– Boğumlanma olmaz
– Telofa sırasında orta lamel oluşur.
– Orta lameli Golgi cisimciğinden
kopan parçacıklar oluşur.
Download