hicret

advertisement
Hicret nedir, Hicret ne demek
Hicret kelimesi sözlükte terketmek, ayrılmak, bir
yeri terkederek başka bir yere göç etmek
anlamınadır.
Istılahta ise, özel olarak Peygamber Sallallahu
Aleyhi ve Sellem efendimizin ve Mekkeli
Müslümanların Medine ye göçünü, genelde ise,
gayr–i müslim bir ülkeden İslâm ülkesine göç
etmeyi ifade eder.
Hicret; tevhid inancının kalplerde kökleşmesinin,
gerektiğinde mallardan ve canlardan feragat
etmenin sembolüdür. Hicret; Ensar ve
Muhacirinin sergiledikleri dostluk ve kardeşliğin,
milli birlik ve bütünlüğün en güzel timsalidir.
Hicret; ilk müslümanların inançları uğruna
gösterdikleri fedakârlığın doruk noktasıdır.
Hicret, kötü şartlardan kaçış değil; İslamın
hükümlerini yaşatacak ve yaşayacak yeni
şartların ve mekânların aranışıdır.
6
3
2
Islâm Tarihinde Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye Göç
Etmesine “hicret” Denir.
şirkin, Zulmün Ve Her Türlü Ahlaksızlığın Hükümran Olduğu Bir
Devirde Allah Teala Insanlara Doğru Yolu Göstermek Için Sevgili
Kulu Ve Habibi Hz. Muhammed(s.a.v.)’i Gönderdi.
Peygamberimizin Tebliğ Ettiği Islâm Güneşinin, Gün Be Gün Her
Tarafı Aydınlattığını Gören Müşrikler, Müslümanlara Akla Hayale
Gelmez Işkenceler Tertip Etmişler, Tüyler ürperten Zulümlerin
Tatbiki Için Planlar Hazırlamışlardır. Aldıkları Kararla
Haşimoğulları Ile Her Türlü Münasebetlerini Kesmişler, Tüm Alışverişleri Yasaklamışlardı. Kendilerine Ekonomik Baskı Uygulanan
Ashab, Yiyecek Bir şey Bulamadıkları Için Ağaç Yapraklarını Yemek
Zorunda Kalmışlardı. Hatta Sa’d Bin Ebi Vakkas, Bir Akşam
Açlığını Gidermek Için Bir Deri Parçası Bulmuş, Onu Pişirerek
Yemiştir
Mü’minler, Müşriklerin Tüm Eziyetlerine
Katlandılar. Islâm’ın Getirdiği Inanç Ve âkideler
Uğruna Mallarını Ve Canlarını Feda Ettiler,
Fakat Islâm’dan Taviz Vermediler, Küfre Rıza
Göstermediler. Bilal-i Habeşi(r.a.) Kızgın Kumlar
üzerinde Süründürülürken Ağzından çıkan Tek
Söz “Allah Bir!” Oluyordu. Ammar Ibni Yasir’in
Annesi Sümeyye(r.a.) Lime Lime Edilip
öldürülürken, Son Sözü “müslümanım
Elhamdülillah” Olmuştu. Alemlere Rahmet
Olarak Gönderilen Yüce Nebî Islâm’ı Tebliğ Için
Gittiği Taifte Kendisini Taşlayanlar Için Ellerini
Açıp “ilahi! Gazabına Uğramayayım Da,
çektiğim Sıkıntı Ve Belalara Aldırmam. Ya
Rabbi! Kavmimi Helak Etme, Onlara Hidayet
Nasib Et. Zira Onlar Gerçekleri Bilmiyorlar.”
Diye Dua Ediyordu.
Bir Hac Mevsiminin Girmesi üzerine Medineli
Evs Ve Hazreç Kabilelerine Mensup Altı Kişi
Islâm’ı Kabul Ettiler. Daha Sonra Birinci Ve
Ikinci Akabe Biatları Vuku Buldu.
Medineli Bir Grup Müslüman Zorlukta Ve Kolaylıkta
Resûlallah’a Itaat Edeceklerine Dair Söz Verdiler.
Böylece Medine’de Kurulacak Islâm Cemiyetinin
Temeli Teşekkül Etmişti.
Kafirlerin Zulümleri Tüm şiddetiyle Devam Ederken
622 Senesinde Vahiy Yoluyla Hicret’e Izin Verildi.
Müslümanların çoğu Medine’ye Gizlice Hicret
Ettiler. Hz. ömer Ise Dünya Tarihinde Eşine
Rastlanmayacak Bir Cesaret örneği Gösterip “ben
Dinimi Korumak Için Allah Yolunda Medine’ye
Hicret Ediyorum. Karısını Dul, çocuklarını öksüz
Bırakmak Istiyorsa şu Vadide önüme çıksın!” Diyerek
Yola çıktı. Mekke’de Peygamberimizle Beraber Hz.
Ebû Bekir, Hz. Ali Ve Birkaç Müslüman’dan Başka
Kimse Kalmamıştı. Peygamberimiz Bütün Güçlüklere
Rağmen Görevini Yapmış, Peygamberliğinin 13 Yılını
Mekke’de Tamamlamış Bulunuyordu
Müşrikler, Medinelilerin Müslüman
Olması Ve Mekke’deki Müslümanların Da
Medine’ye Göç Etmesiyle Kuvvetli Bir
Islâm Topluluğunun Oluşmasından
Korktular.
Bu Korkunç Kararı Uygulamak üzere Her Kabileden Birer Genç Seçtiler. Seçilen Bu Silahlı
Gençler, Peygamberimizin Evini Kuşattılar Ve Dişarı çıkmasını Beklemeye Başladılar.
a) Müslümanlar, Mekkeliler Karşısında siyasi bir güç haline geldiler.
b) Hicretten sonra Medine'de 53 maddelik bir anayasa hazırlayan Hz. Muhammed, bu
anayasa ile Medine'deki Müslüman, putperest ve Yahudiler arasındaki ilişkileri
düzenledi.
c) Bu anayasa ile İslam devletinin temelleri atıldı.
d) İslâm dininin yayılması sağlandı.
& Hicret olayı , Hicri takvimin
başlangıcı kabul edildi.
- Hz. Muhammed, islâmiyetin yayılması
İçin Mekke ve çevredeki diğer şehirlerle
(Taif, Hayber, Tebük, Yemen)
mücadeleye başladı.
- önce Şam-Mekke ticaret yolunun denetimini sağlamak ve Mekke'den Medine'ye
göç eden muhacirlerin mallarının zararlarını karşılamak için Mekkeli-ierie Bedir,
daha sonra Uhud ve Hendek savaşlarını yaptı.
- Yıllık hac için Mekke'ye 628 yılında giderken, Mekkelilerle Hudeybiye
Antlaşması'nı yaptı
6
2
8
Hudeybiye Antlaşması başka bir deyişle Hudeybiye Barışı, 628 Mart'ında
MedineliMüslümanlarla Mekkeli Müşrikler arasında yapılan barış antlaşmasıdır.
Hicretin altıncı yılıydı. İslam hızla yayılırken Mekke'liler korku ve çaresizlik
içindeydiler. Hendek savaşındaki başarısızlıklarıda bu korku ve çaresizliği
derinleştirmişti. Tam da bu sırada Peygamber Muhammed ve ashabı Beytullah
ziyareti için Mekke'ye doğru yola çıktılar. Mekke'liler müslümanların savaş için
geldiklerini zannedip korkuya kapıldılar, anlaşma teklif ettiler.Ve böylece 628
yılında hudeybiye barış antlaşması imzalanmıştır. Hudeybiye ismini imzayı
attıkları yakın köyün isminden almıştır. Bu antlaşma ile Mekkeliler İslam Devletini
hukuken tanımışlardır.
Müslümanlarla karşı taraf arasında 10 yıl savaş olmayacak, iki
tarafın hiçbiri diğerinin malına ve canına el atmayacak.
* Müslümanlar bu yıl Beytullah'ı ziyaret etmeksizin geri
dönecekler. Gelecek yıl üç günden fazla olmamak üzere
Mekke'ye gelip Beytullah'ı ziyaret edecekler. Bu üç gün
süresince Mekkeliler şehir dışına çıkacaklar.
* Müslümanlardan Kureyş'e sığınacak olursa, geri
döndürülmeyecek, fakat onlardan müslümanlara sığınanlar
geri döndürülecek .
* Müslümanlardan Hac, Umre ve ticaret
için Mekke'ye gideceklerin canları ve
malları güven altında olacak. Kureyş
tarafında Mısır'a ve Şam'a gidenlerle
ticarette bulunmak üzere Medine'ye
gelenlerin de canları ve malları güven
altında bulunacak.
6
2
BEDİR
4
SAVAŞI
İslâm devletinin Medine’de kurulmasından sonra
müslümanlarla müşrikler arasında meydana gelen ilk
savaş. Bu savaşa, yapıldığı kasabanın adıyla anılarak,
Bedir Gazvesi denilmiştir.
Bedir kasabası Medine’nin 120 km. kadar
güneybatısında ve Kızıl Deniz sahiline 20 km.
uzaklıktadır. Bedir, Mekke’den gelip Medine’den
geçerek Suriye’ye kadar uzanan yol üzerinde olup,
Mekke-Medine arasındaki konak yerlerinden biri idi.
Bedir halkı kasabalarına uğrayan ticaret kervanlarına
verdikleri hizmetler karşılığında elde ettikleri
kazançlarla geçinirlerdi.
Ayrıca her yıl Zilkade ayında burada
kurulan bir panayır kasaba halkına önemli
gelir sağlardı. Bedir kasabasının İslâm
savaş tarihinde önemli bir mevkii vardır.
6
2
5
UHUT SAVAŞI
Uhud savasindan önce Kureys'in öfkesi
kabarmis, kin ve intikam duygulari
artmıştı. Bedir'de yakınlarını kaybeden
Utbe kızı Hind ".. Muhammed'le
arkadaşlarından öç almadikça içim
rahatlamayacak, Muhammed'le savaş
yapmadıkça koku sürünmek bana haram
olsun. Sevdiklerimin intikamının
alındığını gözümle görmedikçe bana
sevinmek yok!" diyordu. Ebu Sübyan ve
başkaları da buna benzer şekilde and
vermişlerdi. Ebu Süfyan'in yürüttüğü
kervanin mallari Daru'n-nedve'de topluca
durmaktaydi. Müsriklerin ileri gelenleri,
herkese katilma payini verdikten sonra geri
kalan kâr ile güçlü bir ordu hazirlanmasina
karar verdiler
Putperest Kureysliler Mekke dışındaki Arap kabilelerinin de
katılmasıyla 3000 kişilik bir askerî kuvvet hazırladılar. Bu
kuvvette 700 zırhlı, 200 atlı süvari, 3000 deve vardı. Aralarında,
basta Ebu Süfyan'in karisi Hind olduğu halde 14 tane de kadın
vardı. Bedir'de babasını ve öteki yakınlarından bazılarını
kaybetmiş olan Hind'in kalbini iğrenç bir intikam duygusu
bürümüştü. Amcası Abbas (r.a) Hz. Muhammed (s.a.s)'i çok
severdi. Bu sebeple bir mektup yazarak Kureys'in savaş
hazırlıklarını yeğenine bildirdi.
Peygamberimiz (s.a.s) amcasından gelen
mektubu okuttu ve mektupta bildirilen
haberi gizli tutarak kesifçiler gönderdi.
Kesifçilerin getirdiği haberler mektupta
amcasının bildirdiklerine aynen
uyuyordu. Düşman büyük bir ordu
hazırlamıştı ve Medine'ye doğru
ilerliyordu.
Bunun üzerine Resûlallah (s.a.s) bir savaş
meclisi kurarak meseleyi ayrıntılı olarak
ashabıyla görüştü. Resûlallah (s.a.s)
düşmanı şehrin dışında karşılamayıp
şehri içerden savunmak görüsündeydi.
Download