ÇARPANLARA AYIRMA – 2 26 ) 27 ) 28 ) 29 ) 30 ) 31 ) 32 ) 33 ) 34

advertisement
ÇARPANLARA AYIRMA – 2
26 )
27 )
28 )
29 )
30 )
31 )
32 )
33 )
34 )
35 )
36 )
37 )
38 )
39 )
40 )
41 )
42 )
43 )
44 )
45 )
46 )
2x 2  7x  3  ?
2x  x  3  ?
2
4 x 2  13x  3  ?
4 x 2  8x  3  ?
4x 2  7x  3  ?
3x  x  4  ?
2
3x 2  7 x  4  ?
4 x 2  25 x  6  ?
4 x 2  10 x  6  ?
5 x 2  11x  6  ?
5x 2  x  6  ?
5 x 2  17 x  6  ?
5 x 2  13x  6  ?
6 x  11x  3  ?
2
6 x 2  19 x  3  ?
6x 2  9x  3  ?
6 x 2  3x  3  ?
6x  7x  3  ?
2
6x 2  7x  2  ?
3x 2  5 x  2  ?
2 x 2  x  21  ?
47 ) a 2 x 2  a.1  bx  b  ?
48 ) a 2 x 2  a 3  b x  a.b  ?
49 ) ax 2  a 2  1 x  a  ?
50 ) ax 2  a 2  1 x  a  ?
51 ) ax 2  a  1x  1  ?


52 )
53 )
54 )
55 )
56 )
57 )




a 2 x 2  2ax  1  ?
mx 2  3  mx  3  ?
mnx 2  m  nx  1  ?
mnx 2  m  nx  1  ?
mnx 2  mk  nx  k  ?
mnx 2  nm  1x  n  ?


c : 2x  1. x  3
c : 2x  3x  1
c : 4x  1x  3
c : 2x  32x  1
c : 4x  3x  1
c : 3x  4x  1
c : 3x  4x  1
c : 4x  1x  6
c : 4x  6x  1
c : 5x  6x  1
c : 5x  6x  1
c : 5x  2x  3
c : 5x  3x  2
c : 2x  33x  1
c : 6x  1x  3
c : 3.2x  1x  1
c : 3.2x  1x  1
c : 2x  33x  1
c : 2x  13x  2
c : 3x  1x  2
c : 2x  7. x  3
c : ax 1ax  b
c : a
2


x  b x  a 
c : ax 1x  a
c : ax 1x  a
c : ax  1x  1
c : ax  1 
2
c : mx  3x  1
c : mx  1nx  1
c : mx  1nx  1
c : mx 1nx  k 
c : n.mx  1x  1
c : mx  nnx  k 
58 ) mnx 2  m.k  n 2 x  n.k  ?
59 ) mn 2 x 2  nm.k  nx  n.k  ?
c : mnx  nnx  k 
2
60 ) mtx  m.n  tk x  n.k  ? c : mx  k tx  n
a 2  3ab  10b 2
?
c : a  5b
a  2b
3x 2  5 x  2
?
62 ) 3x  5 
c : 3
x 1
a 2  a  20 a 2  1 a 2  4a  5
 1
63 ) 2
. 2
:
?
c : a 
a2
a  3a  2 a  4a
a 2  2a  ab  2b a  3b
1 

. 2
?
64 )
c:
2
2

a  2ab  3b
a 4
 a  2 
61 )
x 2  a  b x  ab
?
bx
x 2  2x  3 x 2  x  6
66 ) 2
:
?
x  4 x  3 x 2  5x  6
2x 2  x  1 2x 2  x
67 ) 3
:
?
x  x2  x 1 x 1
65 )
2a 2  3a  9
?
2a  3
abx 2  a  b x  1
69 )
?
ax  1
 x 2  y 2  2x  1  
1 
 : 1 
  ?
70 )  2
2
 x  y x y   x y
68 ) 2a  3 
6x 3  7 x 2  7 x  6
?
2x 2  x  3
a 2  5a  6 
a 6
72 )
: a 
?
a 3
a 

x 2  2x  3
x2  x
73 ) 2
: 2
?
x  5 x  6 2 x  3x  2
71 )
x  2 x  15
c : a  x
c : 1

1 
c : xx 1


c : a
c : bx  1
c : 1
c : 3x  2
a 

c : a  3 
1

c : 2  x 
x 1
?
c : 1
 x4 x 3 x 5
10 x 2  24 x  8
75 )
1  ?
c : 2x  5
5x  2
2 x 2  3x  2
76 ) 3x  2 
?
c : 2 x
2x  1
77 ) x 2  mx  6 ifadesinin çarpanlara ayrılmış şekli
x  3x  n ise m  n  ?
c : 1
74 )
78 )
x 2  mx  36
x  1x  5
.
ifadesinin sadeleştirilebildiğine
göre sadeleştirilmiş şekli nedir?
 x  36 
c : x  5 
x 2  bx  12
79 ) b  Z için
ifadesi sadeleştirilebix  3x  5
 x  4
lir bir kesir ise sadeleştirilmiş şekli nedir? c :
 x  5 
x 2  mx  12
80 ) m  Z  için 2
ifadesinin sadeleşx  8 x  15
 x  4
tirilmiş şekli nedir?
c : x  5 
x 2  mx  10
81 ) 2
ifadesi sadeleştirilebilir bir kesir
x  8 x  15
olduğuna göre m kaçtır?
c : 3
x 2  mx  3
x 2  5x  n
ifadesinin pay ve paydasının birer çarpanı x – 3
ise m + n kaçtır?
c : 4
82 ) m ve n birer tam sayı olmak üzere
83 )
x 2  8 x  15
ifadesi sadeleştirilebilir bir kesir
xm
olduğuna göre m değerleri toplamı kaçtır?
c : 8
x 2  bx  c
x2
84 ) 2
ifadesinin en sade şekli
olx 1
x  3x  4
duğuna göre b kaçtır?
c : 6
2
85 ) a  N olmak üzere x  5 x  a ifadesi çarpanlarına ayrılabildiğine göre a nın alabileceği değerler
toplamı kaçtır?
c : 10
x2  4
Ax
B
ise B  A  ? c : 4


2
x  3x  4 x  1 x  4
5x  9
A
B
87 ) 2
ise 2 A  B  ? 4


x  2 x  15 x  3 x  5
3x  2
A
B
88 ) 2
ise A + B = ? c : 3


x  4x  3 x  1 x  3
86 )
ax 2  b 2  bx  abx b  x
:
?
c : a  x
ax 2  ab  a 2 x  bx x 2  a 2
2
07 ) x 3  x 2  x  1  ?
c :  x  1 x  1
06 )

4
3

2
08 )
y 2 b  aybx  1  a 2 x
?
abx  y   by  a 2 x
93 )
12 xy  24 x y  60 xy
2 xy
:
?
2
2
8 x  8 xy  2 y  50 2 x  y  5
2
94 )
95 )
96 )
97 )
98 )
99 )
00 )
01 )
02 )
03 )
04 )
05 )
2
 by  a 
c : b  a 
c : 3
a 2 b  ab 2
?
c : a
ab  b 2
bx  ab  xy  ay
?
c : b  y
ax
2 x 3  yx 2  2 x 2 y  y 2 x
?
c : y  2x
yx  x 2
ax  b x  c   b  ax x  c   ?
c : 2
axc  bc
a 2  ab  a  b 
?
c : a  b
a 1
ax  by  ay  bx
?
c : x  y
ab
x  m y  n  mn  mn  y  nm  x  ? xy
x3  x2  x  1
?
x2 1
a 2  2a  1 a  1
: 2
?
a2  a
a a
81.7  6.81  48.13  9.13
?
63  7 3
ax  x  y  bx  ay  by
?
a  b 1
x3  x2  x  1
?
x2 1
c : x  1
c : a  1
 42 
c : 43 
c : x  y
c : x  1

------------------------------------------------------------------İKİ KARE FARKI
********************************************
ac  2
89 )
ise  a 2  ac  2bc  2ab  ? c : 16
2b  c  6
ab 5
90 )
ise ab  ac  3b  ?
c : 15
bc 3
 x 2  xy xy  y 2   1 1 
:    ?
91 ) 
 2
c : x  y
2
x  xy   y x 
 xy  y
92 )

a a a a
?
c : a2 1
3
2
a a
09 ) A  x 2  ax  a  1 ise hangisi her zaman A nın
bir çarpanıdır?
c : E
A ) 2x  1 B ) a  1 C ) a  1 D ) x  1 E ) x  1
5
10 )
11 )
12 )
13 )
14 )
x2  4  ?
x 9  ?
2
x2 1  ?
16 x 2  1  ?
5 x 2  80  ?
15 ) a 4  16  ?
16 ) x 8  256  ?
17 ) 4a 2  25  ?
c : a
c : x  16x
2
4
2
20 )
1
1  ?
x2
21 )
4 2
y  x2  ?
9
22 )
4 x 2  9 y 2  27
2x  3y  9
x 2  y 2  16
2


 4x  2x  2
 4 a  2a  2
c : 2a  52a  5
c : 3x  5 y3x  5 y
c : 7 x  57 x  5
18 ) 9 x  25 y  ?
19 ) 49 x 2  25  ?
2
c : x  2x  2
c : x  3x  3
c : x  1x  1
c : 4x  14x  1
c : 5x  4x  4
  1  x  1  x 
c :  x  x 


 
 2
 2

c :  3 y  x  3 y  x 


 
ise x = ?
c : 3
ise y = ?
c : 3
x y 2
24 ) x, y  N için x 2  y 2  13 olduğuna göre x
kaçtır?
c : 7
2
2

25 ) a, b  Z için a  b  19 olduğuna göre b
kaçtır?
c : 9
2
2
26 ) a, b  N olmak üzere a  b  11 ise
a2  b2  ?
c : 61
2
2
2
2
27 ) a, b  N , a  b  17 ise a  b  ? c : 145
23 )
Download