2015-2016 9.Sınıf Tarih 2. Dönem 1.Yazılı Sınavı

advertisement
ADI:
SOYADI:
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
POZANTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF TARİH DERSİ
2.DÖNEM 1.DEĞERLENDİREME SINAVI
SINIF:
NO:
PUAN:
Altın Elbiseli Adam – Buz Adam – Göktanrı – Mete Han – Atilla – Uygurlar – Göktürkler – Kurultay –
Tigin – Kavimler Göçü – Haçlı Seferleri – Roma İmparatorluğu – Hendek – Huneyn – Hudeybiye –
Hz. Ebubekir – Hz. Osman
Yukarıda verilen kelimelerden sadece uygun olanlarını aşağıdaki boşluklara yazınız.
1- …………………….. sonrasında barbar kavimlerinin Avrupa’ya girmesi ile ………………………….. ikiye bölünmüştür.
2- Türklerde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise …………………….., hükümdarın çocuklarına ……………………….
denir.
3- İlk düzenli Türk ordusunu ……………………. kurmuş, eski Türk devletleri arasında ilk matbaayı ise ……………..
kullanmıştır.
4- Türkler yaygın olarak ………………… inancını benimsemişlerdir.
5- ……………………………………………… Esik Kurganı’ndan çıkarılan en önemli tarihî eserdir.
6- ………………. Savaşı Müslümanların son savunma savaşıdır.
7- Mekkeliler, İslam Devleti’nin varlığını ilk kez ………………. Antlaşması ile tanımak zorunda kaldılar.
8- Kur’an-ı Kerim kitap hâline halife …………………………. döneminde getirildi, halife ……………….. zamanında
çoğaltıldı.
Aşağıda verilen ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
9- (
) Asya Hun Devleti’nin ordu sistemi diğer Türk devletlerine örnek olmuştur.
10-(
) Türklerde yazılı olmayan hukuk kurallarına örf denir.
11-(
) Uygurlar, diğer Türk devletlerinden farklı olarak Mani dinini benimsemişlerdir.
12-(
) İslam Devleti, Hicret’ten sonra Medine’de kurulmuştur.
13-(
) Uhud Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk savaştır.
14-(
) İlk İslam donanması Hz. Osman zamanında kuruldu.
15-(
) Dört Halife Dönemimin ilk halifesi Hz. Ali’dir.
16-(
) Manas Destanı Kırgızlara aittir.
17- Emevîler Dönemi’nde, Arap milliyetçiliği politikası
izlenmiş ve ayrıca babadan oğula geçen bir saltanat
sistemi uygulanmıştır.
Bu uygulamaların Dört Halife Dönemi’ndeki,
I. Bütün Müslümanlar eşittir.
II. Vilayetleri, merkezden atanan valiler yönetir.
III. Halifeler seçim yoluyla belirlenir.
durumlarından hangileriyle çeliştiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
(2016 YGS)
18- Hunlarla ilgili yapılan araştırmalarda;
I. İşlemeli halı ve kilimler,
II. Madenî paralar,
III. Tapınak kalıntıları
gibi materyallerden hangisine ya da hangilerine
rastlanılması mümkün değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
19- Türk devletlerinde hükümdarın başlıca
görevleri;
• Halkın huzur ve refahını sağlamak,
• Ülkenin güvenliğini sağlamak,
• Töreye göre ülkeyi yönetmektir.
Bu görevlerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Sosyal devlet anlayışı görülmektedir.
B) Hükümdar, ülkeyi yazısız hukuk kurallarına göre
yönetmektedir.
C) Hükümdarın sorumlukları oldukça fazladır.
D) Hükümdar, halkının güvenliğinden sorumludur.
E) Teokratik bir devlet yönetimi söz konusudur.
20I
II
III
IV
V
Ukaz
Muhacir
Puvatya
Tarık Bin Ziyad
Şam
Panayır
Medine’ye göç edenler.
Müslümanların Franklarla
yaptığı savaş
Abbasilerin kurucusu
Emevilerin başkenti
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
21Kavram
Açıklaması

Kurgan


Kut


Avar


Talas


Köktürkler
Eski Türk topluluklarında ölülerin
eşyaları ile gömüldüğü mezar.
Hükümdarlığın tanrı tarafından
verildiğine inanılan anlayış.
Türklerin İslamiyeti kabul
etmelerinde etkili olan savaş.
İstanbul’u kuşatan ilk Türk
topluluğu.
Yukarıda verilen kavramlardan hangisinin
açıklaması aşağıda verilmemiştir?
A) Kurgan
B) Kut
C) Talas
D) Avar
E) Köktürkler
22- Türk boylarının;
I. Törelere bağlılıklarını sürdürmeleri,
II. Bağımsızlıklarına düşkün olmaları,
III. Ticaretle uğraşmaları
durumlarından hangisi ya da hangileri Türk
kültürünün korunmasını sağlayan etkenler
olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I. II ve III
23- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde
kurulan Türk devletlerinin yönetim
özelliklerinden biri değildir?
A) Kurultayın yönetimde etkin olması
B) İkili (doğu-batı) teşkilatın uygulanması
C) Devletin hanedanın ortak malı olarak kabul edilmesi
D) Şehir devletlerinin birleşmesiyle merkezî devletlerin
kurulması
E) Boy beylerinin birleşmesinden oluşan federal
yapıların oluşması
24- İslamiyet öncesinde kabileler kutsal saydıkları
Kâbe’yi ziyarete gelirlerdi. Burada kurulan panayırlarda
alışveriş yaparlar, spor karşılaşmaları ve eğlenceler
düzenlerlerdi.
Buna göre;
I. Arap kabileleri arasında sık sık sorunlar
yaşanmaktadır.
II. Kabileler arasında tek tanrılı dinsel anlayış yoktur.
III. Arap Yarımadası’nda feodal bir yapı görülmektedir.
yargılarından hangisine ya da hangilerine
ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
25- I. Müslümanlar, Mekkelilerin baskısından
kurtulmuşlardır.
II. İlk İslam devletinin temelleri atılmıştır.
III. İslamiyet Arap Yarımadası’nın dışında yayılmıştır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri
Müslümanların Mekke’den Medine’ye göçleri
(hicret) sonucunda ortaya çıkan gelişmeler arasında
gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
26- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hz.
Muhammed dönemine ait değildir?
A) Müslümanlığın Arap Yarımadası’nda yayılması
B) Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi
C) İlk İslam hukukunun ortaya çıkması
D) Bizans’la savaşılması
E) ilk İslam devletinin kurulması
27- Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Dönemi’nde
gerçekleşen olaylar arasında gösterilemez?
A) İstanbul’un kuşatılması
B) İspanya’nın fethi
C) Köprü Savaşı
D) Kerbela Olayı
E) Mevali sorunu
28- Dört Halife Dönemi’nde meydana gelen;
I. Bizans’la Yermük Savaşı’nın yapılması,
II. İlk İslam donanması ile Kıbrıs’ın Venediklilerden
alınması,
III. Hz. Ali taraftarları ile Muaviye taraftarları arasında
Sıffin Savaşı’nın yapılması
gelişmelerden hangisi ya da hangileri fetih
hareketleri arasında gösterilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
29- Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
A)
Balbal
Eski Türklerde mezar taşı
B)
İlk Halife
Hz.Ebubekir
C)
Bedir
Müslümanların ilk zaferi
D)
Samarra
E)
El Kanun Fi’t
Tıp
Abbasilerin Türkler için
kurduğu şehir
Farabi’nin eseri
NOT: İlk 16 soru 3 puan, test soruları 4 puandır. Süre 40 dakikadır.
Başarılar Dilerim.
Zeki DOĞAN
www.zekidogan.net
Download