1-*Empati nedir

advertisement
1-“Empati nedir?” sorusuna aşağıda verilen cevaplardan
hangisi doğrudur?
A) Sorunlar karşısında karşıdakini değil, kendini suçlama
B) Karşıdaki kişinin sorunlarını dinleme
C) Sorunlara karşıdakinin bakış açısından bakma
D) Duygu ve düşünceleri karşıdaki kişiye aktarma
2- Gücünü halktan alan Atatürk, inkılapları benimsetme
yolunda zorlama ve baskı yapma yerine ikna ve kamuoyu
oluşturma yöntemlerine başvurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün bu amaç
doğrultusunda yaptığı girişimlerin ürünü olamaz?
A) Anadolu Ajansı
B) Türk Tarih Kurumu
C) İrade-i Milliye Gazetesi
D) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
Şehirde sanayi, ulaşım, turizm, ticaret gibi ekonomik
faaliyetlerin çoğu gelişmiştir. Bundan dolayı yurdun değişik
yerlerinden sürekli göl almaktadır. Nüfusunda göçle
gelenlerin payı çok fazladır.
3- İclal’in özelliklerini verdiği şehir aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) Antalya
B) Sinop
C) Trabzon
D) İstanbul
4- Fatih Devrinin genel özellikleri şunlardır:
 İlk altın para bastırılmıştır.
 Osmanlı Devleti imparatorluk haline gelmiştir.
 Sahn-ı Seman medresesi açılmıştır.
 Enderun adında bir saray okulu açılmıştır.
Bu bilgilerden hareketle;
I. Ekonomi büyük ölçüde gelişmiştir.
II. Pek çok toprak ve millet Osmanlı egemenliğine alınmıştır.
III. Kültürel alanda gelişim yaşanmıştır.
IV. Yerel yönetimlere büyük yetkiler verilmiştir.
yargılarından hangisine ulaşılamaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
5- Osmanlılar farklı kültürlerden çok sayıda topluluğu
hakimiyet altına almış, bu toplulukların ibadet özgürlüğüne
sahip şekilde huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamıştır.
Bu bilgiler Osmanlılarla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisini doğrulamaktadır?
A) Askeri mücadelelerin zamanla azaldığını
B) Hoşgörülü bir yönetim sergilendiğini
C) Din dayanışması düşüncesini güçlendiğini
D) Merkezi otoritenin korunamadığını
6- Lale Devrinde gerçekleşen;
 Çiçek aşısı uygulamasının yapılması
 İstanbul’da kumaş ve çini fabrikalarının açılması
gibi yenilikler, aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgilidir?
A) Eğitim - Sanayi
B) Sağlık - Sanayi
C) Askerî - Siyasi
D) Askerî – Sağlık
7- III. Selim döneminde Viyana, Paris, Londra gibi Avrupa’nın
önemli başkentlerinde daimi elçilikler açılmıştır.
Bu durumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa ülkeleri ile ticaret yapmak
B) Avrupa devletleri ile savaş yapmak
C) Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek
D) Avrupa’da yeni devletlerin kurulmasını sağlamak
8- Osmanlı Devleti’nde toprak gelirleri ve ordunun süvari
kuvvetlerinin düzenlenmesiyle ilgili olan tımar sisteminin
benzeri, Anadolu’da daha önceki yüzyıllarda Selçuklu ve
Bizans uygarlıklarında da görülür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
A) Tarih boyunca uygarlıklar arasındaki etkileşimin
B) Anadolu’da güçlü devletler kurulmuş olmasının
C) Osmanlı ordusunun büyük zaferler kazanmasının
D) Anadolu’da tarımın başlıca geçim kaynağı
9- Kral yolu, M.Ö 5. yüzyılda Lidyalılar tarafından yapılmış bir
ticaret yoludur. Batı Anadolu’dan başlayıp Orta Anadolu’yu
geçerek Mezopotamya’ya kadar uzanan bu yol sayesinde
hem ticari faaliyetler gelişmiş hem de farklı medeniyetler
arasında kültürel ve sosyal bir etkileşim meydana gelmiştir.
Bu bilgiye göre, Kral Yolu ile ilgili olarak aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) İpek ve Baharat Yolu’na göre daha önemli bir ticaret
yoludur.
B) Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla önemini kaybetmiştir.
C) Ticari faaliyetlere ve kültürel etkileşime katkıda
bulunmuştur.
D) Anadolu’da merkezi otoritenin kurulmasında etkili
olmuştur.
10- Ortaçağ boyunca Avrupa’ya doğudan gelen malların çok
el değiştirmesi bu malların halka yüksek fiyattan satılmasına
neden olmuştur.
Bu durum yeniçağ başlarında Avrupalıları
aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?
A) Kültürel faaliyetlere ağırlık vermeye
B) Yeni ticaret yolları aramaya
C) Mezhep birliği sağlamaya
D) Tarımı geliştirmeye
I-El tezgâhlarının yerini makineler almıştır.
II-Hammadde ve Pazar arayışı başlamıştır
III-İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır.
11- Avrupa’da meydana gelen bu gelişmeler
aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A Haclı Seferleri
B) Coğrafi Keşifler
C) Rönesans Hareketleri D) Sanayi İnkılâbı
12- Fenikeliler tarafından buluna alfabe, Fenikelilerin ticari
ilişkiler içerisinde bulunduğu Yunanlılar tarafından da
kullanılmıştır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Fenikeliler ile Yunanlılar arasında sınır sorunlarının
yaşandığı
B) Ticari faaliyetlerin kültürel etkileşime ortam hazırladığı
C) Yunan kültürünün çok geniş bir alana yayıldığı
D) Fenike topraklarının tarıma elverişli olmadığı
13- Kendimize “Neden? Nasıl? Ne zaman?” gibi sorular
sormaya başladığımızda biz de bilim insanı olma yolundayız
demektir.
Buna göre bilimin gelişmesinde aşağıdakilerden
hangisinin etkili olduğunu vurgulamıştır?
A) Basılı eser sayısının çoğalmasının
B) Merak duygusunun
C) Yerleşik yaşama geçilmesinin
D) Zaman içinde bilgi birikimin artmasının
19- İlk Türk devletlerinde hükümdarlara yönetme yetkisinin
Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Tanrı tarafından verildiği
düşünülen bu yetkiye kut adı verilirdi.
Buna göre ilk Türk devletlerindeki yönetim anlayışı için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Milli egemenlik anlayışının benimsendiği
B) Yönetme yetkisini paylaşıldığı
C) Egemenliğin dini kaynaklı olduğu
D) Seçime dayalı bir yönetim anlayışının benimsendiği
14- Enderun, Osmanlı Devleti’nin önemli bir eğitim
kurumuydu. Devşirilen gençler arasında zeki ve yetenekli
olanlar seçilerek Enderun’da eğitim görürler ve devlet adamı
olarak görev yaparlardı.
Buna göre, Enderun ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
A) Devletin idari kadrosunun yetiştiği bir okul olduğuna
B) Pozitif bilimlerin okutulmadığına
C) Eğitim veren kişilerin yetersiz olduğuna
D) Devletin tek eğitim kurumu olduğuna
20- Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı organlarını
temsil eden kurumlar hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
A) Cumhurbaşkanı-TBMM-Bağımsız Mahkemeler
B) TBMM-Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu-Bağımsız
Mahkemeler
C) Bağımsız Mahkemeler-TBMM-Bakanlar Kurulu
D) Anayasa Mahkemesi-Danıştay-Yargıtay
15- İnsanlar geçmiş dönemlerde olduğu gibi günümüzde de
yardım etme, herhangi bir ihtiyacı karşılama gibi hizmetlerde
bulunurlar. Günümüz koşullarında bu faaliyetler bireysel
olarak yürütüldüğü gibi kurumsal olarak da yürütülmektedir.
Buna göre toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan ve
yardım çalışmalarını kurumsal olarak yürüten kuruluşlara
genel olarak ne ad verilir?
A) Vakıf
B) Enderun
C) Medrese
D) Ahilik
16- Türk-İslam bilim adamlarından olan Biruni, UNESCO
(Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı) tarafından
doğumunun yıldönümünde anılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri
olamaz?
A) Eserlerini sadece İslam devletleri için yazması
B) Tüm dünyayı etkileyen çalışmalar gerçekleştirmesi
C) Çağdaş astronominin temellerini atması
D) Matematik, Coğrafya gibi birçok alanda eserler vermesi
17- Osmanlı Devleti'nde Ahi teşkilatının;
I. Çırak-kalfa-usta yöntemiyle eleman yetiştirilmesi
II. Sadece Müslümanların üye olarak kabul edilmesi
III. Üyelere kredi sağlaması
IV. Kalitesiz üretim yapanların meslekten çıkarılması
gibi uygulamalarından hangilerinin nitelikli eleman
yetiştirme amacına yönelik olduğu söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve IV
D) III ve IV
18- İlk Türk devletlerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
kararların alındığı meclis aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan
B) Boy
C) Kurultay
D) Senato
“Ben bir bankada gişede çalışmaktayım. Bütün günüm
masa başında oturarak geçiyor. Halbuki ben hareketli ve
sportif bir kişiliğe sahibim. Bu yüzden mesleğimi bir türlü
sevemedim”
21- Bu kişinin meslek seçiminde, aşağıdakilerden
hangisine dikkat etmediği söylenebilir?
A) İlgi ve yeteneklerine
B) İş bulma olanaklarına
C) Ailesinin beklentilerine
D) Mesleğin toplumdaki yerine
22- Demokratik devletlerde, otoritenin kaynağı millet
egemenliğidir. Devlet otoritesi, gücünü milletten alır, millet
yararına çalışır. Milletin varlığını ve geleceğini güvence altına
alır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, devlet otoritesinin
ulusal egemenliğe dayanmasından kaynaklanmaz?
A) Milletin, yönetimde söz sahibi olması
B) Yöneticilerin, milletin çıkarlarını ön planda tutması
C) Yöneticilerin, sınırsız özgürlüğe sahip olması
D) Bireylerin, hak ve özgürlüklerini kullanmalarına fırsat
tanınması
23- Anayasamıza göre hiçbir devlet organı, makam, kurum
veya kişi mahkemelere emir veremez, mahkeme karalarına
müdahale edemez.
Anayasanın bu ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmak istenmiştir?
A) Millet egemenliği
B) Yargı bağımsızlığı
C) Yürütme yetkisi
D) Yasama yetkisi
24- I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında aşağıdakilerden
hangisi etkili olmamıştır?
A) Devletlerarasında ekonomik rekabet
B) Fransız İhtilali’nin devletleri etkilemesi
C) Sömürgecilik yarışı
D) Demokrasiyi geliştirme düşüncesi
25- Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın değiştirilemez
hükümlerinden değildir?
A) Devletin şekli
B) Cumhuriyetin nitelikleri
C) Devletin resmi dili
D) Milletvekili sayısı
NOT: Her soru 4 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar...
Download