güzel sanatlar anadolu lisesi 2. dönem din kültürü

advertisement
GÜZEL SANATLAR ANADOLU LİSESİ 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10. SINIF 2. ORTAK YAZILI SINAV
SORULAR
AD-SOYAD:
SINIF-NO:
1. Kişiyi kötülüklerden sakındırıp ona dünya ve
ahirette mutlu olmanın yollarını gösterir.
Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?
Kişileri kötülükten alıkoyan nedir?
Ahirette mutlu olmanın yolları nelerdir?
Dünyada mutlu olmanın yolları nelerdir?
Kur’an-ı Kerim’in temel amacı nedir?
İyiye ve doğruya yönlendirmek kimin görevidir?
2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde yapılan
medreselerden biridir?
A) Nizamiye Medresesi
B) İskenderiye Medresesi
C) Beytul Hikme
D) Suffe
E) Süleymaniye
3. “Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten
alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar
kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp
insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme!
Çünkü Allah, hiçbir kibirleneni, övüneni sevmez.” (Lokmân suresi,
17 ve 18. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A)Zorluklara göğüs germek
B)İyiliği teşvik etmek
C)İnsanları hor görmemek
D)Akrabayı ziyaret etmek
E)Kötülüğe engel olmak
4. İnsan, tanıdık birinden gelen mektupta neler yazılmış diye ister
istemez merak eder. Onu hemen okuyup anlamak, ne dediğini
bilmek ister. İşte Kur’an da bizi yaratan ve çok iyi tanıyan Allah’ın
bizlere gönderdiği bir mektup gibidir.
Bu parçada Kur’an-ı Kerim’le ilgili verilmek istenen mesaj
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anlamasak da arapçasından okumalıyız.
B)Okuyup anlamalı ve bizden istediklerini öğrenmeliyiz.
C)Yalnızca arapçasını ezberlemeliyiz.
D)Hayatımızda bir kere arapçasından hatim yapmalıyız.
E)Anlamasak bile mukabele dinlemeliyiz.
5. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in başka dillere
tercüme edilmesinin amaçlarından biridir?
A) Farklı dillerdeki yorumların nasıl olacağını görmek
B) Kur’an’ın anlaşılmasına en uygun dili tespit etmek
C) Tercümeler arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak
D) Kur’an’ın, farklı alfabede Arapça okunmasını sağlamak
E) İlahi mesajların bütün insanlara ulaşmasını sağlamak
6.Kur’an-ı Kerim’i tefsir edecek kimsede bazı özelliklerin
bulunması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri
değildir?
A)Arapçayı çok iyi bilmek B)İslami ilimlere vakıf olmak
C)Kur’an’ı baştan sona ezberlemiş olmak
D)Kur’an’ın indiği dönemin şartlarını iyi bilmek
E)Kur’an’a bütüncül bakabilecek birikim, zekâ ve yeteneğe sahip
olmak
9. Kur’an-ı Kerim ayetlerinin birçoğunun manası açık ve anlaşılırdır.
Bunun yanında anlamı kapalı, mecaz manalar ifade eden bazı ayet ve
kavramlar da mevcuttur. Her insan, açıklama olmadan bu tür ayetleri
anlayamaz. Bu nedenle bu ayetlerin yorumlanmasına ihtiyaç duyulur.
Bu durum aşağıdaki ilim dallarından hangisinin ortaya çıkmasının
sebeplerinden biridir?
A) Kıraat
B) Hadis C) Tecvit D) Kur’an-ı Kerim E) Tefsir
D
İ
N
K
Ü
L
T
Ü
R
Ü
V
E
A
H
L
E
K
B
İ
L
G
İ
S
İ
10. Ayet ve surelerin iniş nedenleri ile birlikte, Peygamberimizin ve
sahabenin sözlerini de dikkate alarak Kur’an-ı Kerim’i geniş bir şekilde
açıklayan İslam bilginlerine ----------- denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) mütekellim
B) müfessir C) muhaddis D) mütefekkir E) mutasavvıf
11. Aşağıdakilerden hangisi temel insan haklarının başında gelir?
A) Özel hayatın gizliliği hakkı B) Yaşama hakkı
C) İbadet hakkı D) Eğitim hakkı E) İfade hakkı
12.Bir ortamda insanlar temel haklarını kullanabiliyorlarsa özgürlüğün bir
anlamı olur. Temel hakların kullanımının kısıtlandığı bir ortamda
haklardan ve özgürlükten söz etmek zorlaşır.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özgürlükle temel hakların biribirini etkilemesi için bir ortamın
olması gerekir.
B) Özgürlük varken insan bunun farkında olmayabilir.
C) Özgürlük, temel haklardan tamamen bağımsızdır.
D) Temel hakların kullanılabildiği ortamlarda özgürlükten
bahsedilebilir.
E) Özgürlün ortadan kaldırılması insan haklarına aykırıdır.
13.İslam dini; Başkasının evine izinsiz girme
Bir başkasının kusurunu araştıma gibi davranışları yasaklamıştır.
Bu durum İslam dininin aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisine
verdiği önemi gösterir?
A) İbadet hakkına
B) Ekonomik haklara
C) İnanç özgürlüğüne
D) Özel hayatın gizliliğine
E) Düşünce ve ifade özgürlüğüne
14. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in meali ile ilgili olarak
yanlış bir değerlendirmedir?
A) Kur’an’ın kendisi değil, tercüme edenin ondan anladığıdır.
B) Kur’an’daki her kelimenin tam karşılığı tercüme edilen dile
aktarılır.
C) Ayetlerdeki anlam derinlikleri meallere birebir aktarılamayabilir.
D) Meallerin birbirinden farklı olması tercüme edenlerden
kaynaklanır.
E) Mealler, her insanın Kur’an’ı Arapçasından anlama imkanına
sahip olmamasından ortaya çıkmıştır.
15. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin
özellikleri arasında sayılamaz?
A) Her insanda farklı anlamlar içermeleri
B) Başka bir kişiye devredilemez oluşları
C) Her insanın doğumu ile birlikte bulunmaları
D) İnsanca yaşamanın temel koşulları olmaları
E) Bütün insanlara Allah tarafından verilmiş olmaları
7. İslam medeniyetinin ilk eğitim kurumu olarak kabul edilen mekan
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mescid-i Nebi B) Suffe C) Dergah
D) Kuba Mescidi
E) Medrese
8.Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın kaleme aldığı tefsirin adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Safvetü’t Tefâsir
B) Tefhimu’l Kur’an
C) Hak Dini Kur’an Dili D) Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri
E) Kur’an Yolu Tükçe Meal ve Tefsiri
16. Anayasanın on yedinci maddesinde, “Herkes yaşama,
maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına
sahiptir…” denilmektedir.
Bu anayasa maddesinde aşağıdaki haklardan hangisine
değinilmemiştir?
A) Sağlık B) İnanç C) Yaşama D) Ekonomik E) Özel yaşamın gizliliği
17. “Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve
içinde oturanlara selâm vermeden kendi evlerinizden
başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur;
umulur ki düşünüp anlarsınız” (Nûr suresi, 27. ayet)
Bu ayet, Müminleri aşağıdakilerden hangisine saygı
hususunda uyarmaktadır?
A) İbadet hakkına
B) Ekonomik haklara
C) Yaşama ve sağlık hakkına
D) Özel yaşamın gizliliği hakkına
E) Düşünce ve ifade özgürlüğüne
18. • Sözlükte, “gerçeğe uygunluk, adalet, hukukun gerektirdiği
şey, doğruluk ve emek karşılığı ücret” gibi
anlamlara gelir.
• Kur’an-ı Kerimde ise “insaf, görev, sorumluluk, sahibine
ödenmesi gereken maddi-manevi değer, pay ve
menfaatler” gibi anlamlarda kullanılır.
Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A) Helal B) Takva C) Ahlak D) Mükafat E) Hak
19.İnsan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi halinde
aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaz?
A) Bireysel özgürlük alanları genişler.
B) Toplumsal birlik ve beraberlik zarar görür.
C) Toplumsal huzurun sürekliliği kesintiye uğrar.
D) Bireylerin birbirlerine olan güven duygusu sarsılır.
E) İnsanlar arasında dostluk ve kardeşlik duygusu azalır.
20. • “İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, bozgunculuk
yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın.”
(Şuarâ suresi, 183. ayet)
• “…Kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk
çıkarmayan bir kimseyi öldürürse bütün insanları
öldürmüş gibi olur.” (Mâide suresi, 32. ayet)
• “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada
ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır...”
(Rûm suresi, 41. ayet)
Bu ayetlerden temel hak ve özgürlüklerle ilgili
aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?
A) İnsanların temel hakları gasbedilemez.
B) Yaşama hakkının gasbedilmesi insanlığa karşı bir
suçtur.
C) Doğal dengenin bozulmasının bir çok sebebi vardır.
D) Temel hakların kötüye kullanımı doğayı olumsuz
etkilemektedir.
E) Başkalarının hakkını ihlal, toplumsal huzurun
bozulmasına yol açmaktadır.
21. Temel hak ve özgürlükleri doğru kullanma ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kul hakkına girmemeye özen göstermek
B) Her insanın aynı değerde olduğunun bilinci ile yaşamak
C) Temel hak ve özgülüklerin hiçbir şekilde sınırlanamayacağını
bilmek
D) Bir hakkın kötüye kullanılmasının haksızlığa yol
açacağını bilmek
E) Özgürlüğün, başkalarının özgürlüğü ile sınırlandığının
farkında olmak
22. “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” ayeti,
I. Kusursuz cezanın olamayacağı
II. Yasalar önünde herkesin eşit olduğu
III. Suç ve cezada sorumluluğun şahsiliği
IV. İddia sahibinin iddiasını ispatla mükellef olması
V. Kişinin suçu ispat edilinceye kadar suçsuz kabul
edilmesi
gibi hukuk ilkelerinden hangisini vurgular?
A)I. B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
23. Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı kapsamına giren
günahlardan biri değildir?
A) Gıybet B) Yalan
C) Kumar
D) Hırsızlık
E) Gıpta
24. İslam dinine göre en güvenilir bilgi kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Akıl
B) Vahiy
C) Duyular
D) Rüya
E) İlham
D
İ
N
K
Ü
L
T
Ü
R
Ü
V
E
A
H
L
E
K
B
İ
L
G
İ
S
İ
25. Hz. Muhammet (sav) Veda Hutbesi’nde şöyle buyurmuştur,
“Ey insanlar bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl
mukaddes bir ay ve bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise canlarınız,
mallarınız ve namuslarınız da öyle mukaddestir, dokunulmazdır ve her
türlü tecavüzden korunmuştur.”
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Yaşama hakkına
B) Ekonomik haklara
C) Özel yaşamın gizliliği hakkına
D) Eğitim hakkının dokunulmazlığına
E) Temel hakların koruma altına alındığına
1
2
3
4
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
10
11
12
13
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
14
15
16
17
18
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
19
20
21
22
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
23
24
25
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
DERS ÖĞRT. HALİM
CAV
NOT: HER SORU 4 PUAN DEĞERİNDEDİR. CEVAPLARI
TABLOYA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYIN
Download