Eski Türk İnançları

advertisement
İslam öncesi Türklerin geleneksel
dinlerinde hâkim unsurdur.
 Türklerin geleneksel inanç ve
ibadetlerinden bahsedilirken
Batılı etnologlarınetkisiyle bu inanca
“Şamanizm” deniliyordu. Bu kavram,
gerçekte eski Türk inançlarını
 ifade etmemektedir.


Ancak Eski Türklerde tanrı inancı
“Henoteizm”di. Bu deyim, birçok tanrının
 varlığını kabullenmekle birlikte bunlardan
birine
 tapınmayı ifade eder.

her şeye gücü yeter
 ve o, sadece iyilikten hoşlanır.
 Türklerde “tanrı” kelimesi, eskiden hem
“gök” hem de “ilah” anlamında
kullanılıyordu.

Ülgen,
 Ülgön,
 Kuday,
 Tanara,
 Tura,
 İdi, Çalap
 ve Bayat gibi terimler de
 kullanılmıştır

Eski Türk inançlarında
 “dağ kültü”, Gök Tanrı anlayışıyla ilgilidir.
Dağların, Tengri’nin makamı olduğuna
inanılır.
 Dolayısıyla Türkler için dağlar, göller ve
ırmaklar ruhları olan canlı varlıklardır.

Su kültü de Eski Türk inançlarında önemli
yer tutar.
 Su; yetiştirici, saf ve temizdir.
 Bilgiyi,
 aklı ve gücü
sembolize eder.

Eski Türklerde, dinî ayin ve kurban
merasimlerini
 yöneten, ruhlarla insanlar arasında
 aracılık yapan, din adamlarına “kam”
denir.
 Kam’lar , iyi ruhların insanlar için faydalı,
 hayırlı tesirlerini devam ettirmeye, çeşitli
çarelere başvurarak kötü ruhların zararlı
faaliyetlerini önlemeye çalışırlar.








Eski Türkler, hastalık gibi ölümü de kötü
ruhların bir eseri sayarlardı. Altay Türklerine
göre yeraltı dünyasının hâkimi olan Erlik,
yeryüzüne
gönderdiği Aldaçılar vasıtasıyla, insanların
ruhunu yakalatarak hayatlarına son
verdirirdi.
Yakutlar da ölümü insan ruhunu, kötü
ruhların kapması ile açıklarlar.
Eski Türk inançlarında,, çeşitli şekillerde ve
bazı merasimlerle ifade edilirdi.
 Örneğin Kırgızlarda ölünün gömüldüğü
gün, dul kalan zevcesi ile kızları saçlarını
keserlerdi. Hunlar da kabile reislerini
sırmalı elbiseler içinde gömerlerdi.

Download