TEMEL EKG

advertisement
TEMEL EKG
Prof.Dr.Hakan Kültürsay
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
EKG
•Elektro Kardiyo Gram:
Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel
değişikliklerin vücut yüzeyine konan
elektrotlar yardımıyla kaydedilmesidir.
EKG dalgaları
R
P Dalgası
QRS kompleksi
T
P
T dalgası
Q
S
İzoelektrik hat
P-R segment
QRS
S-T segment
QRS
EKG’de aralıklar
PR (PQ) QRS
VAT
QT
EKG
• Ritm ve iletim bozuklukları
• Kalbin (Miyokardın) kanlanması
– İskemi (yeterli kanlanamama)
– Lezyon (zararlanma)
– Nekroz
• Kalp adalesinin durumu (Hipertrofi)
• Kan iyonları dengesizlikleri
– Ca, K, Mg
EKG
Kalp yetersizliğini
göstermez
0.20sn
0.04sn
10 mm
5 mm
1 mm
+ + + + + + + +
- - - - - - - - -
- - - - + + + +
- - - - -
-
- - - - - - - -
+ + + + + + + +
- - - - - - - - -
- - - - + + + +
- - - - -
-
- - - - - - - -
+ + + + + + + +
- - - - - - - - -
- - - - + + + +
- - - - -
-
- - - - - - - -
+ + + + ++ + +
- - - - - - - - -
- - - - + + + +
- - - - -
- - - - - - - - -
EKG derivasyonları
• Çevre derivasyonları
– Bipolar derivasyonlar
• DI, DII, DIII
– Unipolar derivasyonlar
• aVR, aVL, aVF
• Göğüs derivasyonları (unipolar)
• V1, V2, V3, V4, V5, V6
Çevre derivasyonları
Sağ kol
aVR
DI
-
+
-
DIII
DII
+
+
Sol bacak
aVF
Sol kol
- aVL
Göğüs derivasyonları
4. İKA
V1
V2
V5
V3
V6
5. İKA
V4
SA düğüm
AV düğüm
His demeti
Sol arka dal
Sağ dal
Sol ön dal
P
PR
QRS
Saat yönünde veya aksi dönüş
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Frontal planda dönüş (frontal aks)
DI
-90
-120
aVR
-60
-150
-30
±180
aVL
0
+30
+150
DIII
DII
+120
+60
+90
aVF
DI
-
+
-
-
DIII
DII
+
+
Patolojik sol aks
-30
Patolojik sağ aks
Normal aks
+110
EKG nasıl incelenir ?
•
•
•
•
•
•
•
•
Kayıt kalitesi ?
Hastanın ismi ve tarih var mı ?
Kalibrasyon mutlaka aranacak
P dalgası aranacak
P-QRS ilişkisi
P ve QRS hızları nasıl ?
Aralıklar
Tüm derivasyonlardaki dalgalar sırasıyla gözden
geçirilecek
Alternatif Akım Paraziti
Adale kasılmaları ve tremorlar
Sağ sol kol elektrotlarının ters
bağlanması
Sağ sol kol elektrotlarının
doğru bağlanması
İzoelektrik hat kaymaları
Kalibrasyon
EKG de hız saptanması
300 / 3 = 100
1500 / 15 = 100
Miyokard iskemisi EKG
bulguları
•ST segment değişikliği
•ST segment çökmesi
•ST segment yükselmesi
•T dalgası değişikliği
Miyokard iskemisi EKG
bulguları
Subendokardiyal
Subepikardiyal iskemi
(Transmural)
İskemik T dalgaları (?)
(Hiperkalemi? SVO?)
Egzersiz EKG testi pozitiflik ölçütleri
• ST segment çökmesi
• T dalgası değişiklikleri
• Egzersiz sırasında ventriküler aritmi gelişmesi
veya artması
• Hipotansiyon gelişmesi (Sol ana koroner lezyonu?)
a
b
a) Horizontal tipte ST çökmesi
b) Aşağı eğimli ST çökmesi
c) Yukarı eğimli ST çökmesi
d) ST yükselmesi
c
d
Negatif efor testi
Pozitif efor testi
Akut miyokard infarktüsü
Normal
İskemi
Injury (hasar)
İnfarktüs (nekroz)
Miyokardiyal iskemi, yaralanma, nekroz
Evre 1.
Akut evre
Ara evre
Evre 2.
Kronik evre
Evre 3.
Akut miyokard infarktüsünde zaman içinde gelişen EKG değişiklikleri
Prekordiyal derivasyonların normal görünümü
Nontransmural (epikardiyal) infarktüs ÆÆ V3-5 r kaybı
Transmural anterior infarktüs ÆÆ V3-5’te QS
Patolojik Q dalgası: >0,04sn x > ¼ y
Yüksek lateral:
aVL’de Q dalgası
Anterolateral:
V5,6’da, D1, aVL’de Q dalgası
Posterior:
V1,2’de yüksek R dalgası
Anteroseptal:
V1,2,3,4’te Q dalgası
İnferior:
D2,3, aVF’de Q dalgası
Apikal:
D1,2,3’te Q dalgası
Anterior Mİ
1 saat sonra
24 saat sonra
10 gün sonra
İnferior Mİ
1 saat sonra
24 saat sonra
10 gün sonra
EKG de ritim değerlendirilmesi
•
•
•
•
•
•
P dalgası var mı ?
Her P dalgası için bir QRS kompleksi var mı ?
PR aralığı nasıl ?
Ventrikül hızı ne kadar ?
Atriyum hızı ne kadar ?
Ventrikül ve atriyum hızı düzenli mi ? (ritmik)
Ventrikül hızı
•
•
•
•
Normal (60-100)
Hızlı –Taşikardi (> 100)
Yavaş – Bradikardi (< 60)
Değişken
– Kısa süreli taşikardi, bradikardi,
erken vuru veya duraklama (pause)
(prematüre – erken vurular)
• Supraventriküler erken vuru
– Atriyal erken vuru
– Kavşak (nodal) erken vuru
• Ventriküler erken vuru
Normal
Erken (prematüre)
Kaçak (escape)
Normal SR
Kompansatuvar pause
Ventriküler erken
vuru
Non Kompansatuvar pause
Atriyal erken
vuru
Atriyal erken (prematüre) vuru
Ektopik
atriyal odak
SA düğüm
AV düğüm
Fibröz iskelet
Ventriküler erken (prematüre) vuru
SA
düğüm
AV
düğüm
Ektopik ventriküler
odak
Fibröz iskelet
R on T
T dalgası üzerine gelen VEV
R on T
T dalgası üzerine gelen VEV
Taşikardi (hızlı ritmler)
• Supraventriküler (Dar QRS kompleksli)
– Sinüzal taşikardi
– Atriyal taşikardi
– Kavşak (nodal) taşikardi
– Atriyal fibrilasyon
– Atriyal flatter
• Ventriküler (Geniş QRS kompleksli)
Geniş QRS
SVT
VT
• Vagal uyarılarla yavaşlama
veya sonlanma
• RP intervali <100ms
• P-QRS ilişkisinin
saptanması
• V 1 derivasyonunda rSR’
•
•
•
•
•
Füzyon vuruları
Capture vurular
AV dissosiasyon
Sol aks deviasyonu
QRS > 140ms
Reentran mekanizma
• Aynı hat üzerinde iki ayrı iletim kolu
• Kollardan birisinde
– İletim gecikmesi
– Tek yönlü blok
Reentran mekanizma
Reentran mekanizma
Sinüzal taşikardi
Atriyal taşikardi
Atriyal fibrilasyon
• P dalgaları görülmez
• P yerine f (fibrilasyon) dalgaları görülür
• QRS morfolojisi genelde normaldir
• QRS araları değişkendir
Atriyoventriküler bloklar
• 1. Derece AV blok
• 2. Derece AV blok
– Tip I - Wenckebach
– Tip II
• Tam (total) AV blok
1. Derece AV blok
PR aralığı uzamıştır > 0,20 sn
Her P için bir QRS vardır
1. Derece AV blok
2. Derece AV blok Tip I
Wenckebach
Progressif PR uzaması
Yanıtsız P
Normal PR ile siklus tekrarlanması
2. Derece AV blok Tip I
Wenckebach
2. Derece AV blok (2:1)
3. Derece (Tam) AV blok
P ve QRS ler ilişkisiz
QRS ler geniş (konjenital AV blokta dar olabilir)
Atriyumlar ventrikülden hızlı
3. Derece (Tam) AV blok
Dal blokları
Sağ dal bloku
Dal blokları
Sol dal bloku
Dal blokları
DI
Sağ dal bloğu
Sol dal bloğu
V1
V5-6
Ventrikül hipertrofileri
Normal
Sol ventrikül hipertrofisi
Sağ ventrikül hipertrofisi
Sol ventrikül hipertrofisi
Sağ ventrikül hipertrofisi
Download