Hemodiyaliz hastalarında EKG

advertisement
DİYALİZ HASTALARINDA
ELEKTROKARDİYOGRAFİ
Dr. Levent ġAHĠNER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
1887 Waller, ilk insan EKG’si
Elektrokardiyogram nedir?
• EKG
Kalp atımları sırasında oluĢan elektriksel
değiĢikliklerin vücut yüzeyine konulan
elektrodlar yardımıyla kaydedilmesidir
EKG den hangi bilgileri edinebiliriz?
• Ritim ve iletim bozuklukları
• Kalbin (Miyokardın) kanlanması
Ġskemi (yeterli kanlanamama)
Lezyon (zararlanma)
Nekroz
• Kalp adalesinin durumu (Hipertrofi)
• Perikard hastalıkları
• Kan iyonları dengesizlikleri
Ca, K, Mg,
ELEKTROKARDİYOGRAFİ
• İletim Sistemi Hastalıkları

Ventrikül-Atriyum Hipertrofi-GeniĢlemesi

Miyokard Ġskemisi

Elektrolit bozuklukları

Ġlaç etkileri
KALP YETMEZLĠĞĠNĠ GÖSTERMEZ
EKG neyi göstermez?
• Kalpteki mekanik olayları göstermez
EKG kalp yetersizliğini göstermez !
R
T
P
Q
S
•
P
Atriyumların depolarizasyon dalgası
•
Q P dalgasından sonra ilk negatif dalga
•
R P dalgasından sonra ilk pozitif dalga
•
S P dalgasından sonra ikinci negatif dalga
•
T Ventriküllerin repolarizasyon dalgası
Ventriküllerin
depolarizasyon
dalgası
R
PR(PQ) segmenti
T
P
U
Q
S
PR(PQ)
QRS
QT
ST segmenti
Miyokard hücresinin elektriksel
durumundaki değiĢiklikler
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
Hücre içi negatif, hücre dıĢı pozitif yüklerden zengin
(Hücrenin POLARĠZE HALĠ)
Elektriksel veya mekanik uyarılar bu durumu tersine çevirmekte
(Polarizasyonun değiĢmesi– DEPOLARĠZASYON)
Ġstirahat durumuna geri dönüĢ
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
Yeniden dinlenme durumuna geçiĢ -- REPOLARĠZASYON
Miyokard hücresi elektrogramının yazılması
Depolarizasyon
Repolarizasyon
Depolarizasyon
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
Repolarizasyon
Standart çekimdeki derivasyonlar
• Ekstremite derivasyonları
• Bipolar derivasyonlar
– DI, DII, DIII
• Unipolar derivasyonlar
– aVR, aVL, aVF
• Göğüs derivasyonları
– V1, V2, V3, V4, V5, V6
Standart EKG kağıdı
0.20 sn
Amplitüd,
2 büyük kare = 1V
1 Volt
Zaman (kağıt akıĢ hızı) - 25 mm/sn
Elektrodların yerleĢimi
aVL
aVR
V1
V2
4. İKA
V5
V3
V4
Toprak
aVF
V6
5. İKA
EKG nasıl oluĢur?
1
2
3
4
4
1
2
4
3
Ventriküler
repolarizasyon
EKG nasıl oluĢur?
QRS kompleksi
1
2
V6
4
3
4
V5
V1
V4
V2
V3
DI
aVR
-
aVL
+
-
-
DI
I
DIII
+
+
aVF
Kalbin aksı (ekseni) nedir?
• Aks veya eksen toplam QRS vektörünün frotal plandaki
izdüĢümünün derece cinsinden ifadesi
Patolojik sol aks
-30
Patolojik sağ aks
Normal aks
+110
Kabaca tahmin
-90
Net QRS
DI
± 180
0
90
aVF
Normal
Pozitif
Pozitif
Sağ
Negatif
Pozitif
Sol
Pozitif
Negatif
Belirsiz
Negatif
Negatif
EKG nasıl incelenir
• Baktığımız EKG kime ait ve ne zaman çekilmiĢ?
– Ġsim, tarih ve saat var mı?
• Standart bir çekim mi?
– Kalibrasyon ve kağıt hızı nedir?
•
•
•
•
•
Çekim kalitesi nasıl?
P dalgaları var mı?
Her P için bir QRS var mı?
Kalp hızı nasıl?
Aralıklar ve dalgalar normal mi?
EKG de hız saptanması
•
•
•
•
300 / 3 = 100
1500 / 15 =100
Normal hız 60-100/dk
>100/dk  taĢikardi
< 60/dk  Bradikardi
Duraklamalar, erken
vurular, kısa süreli
taĢikardi-bradikardi
atakları varlığında hız
saptaması güç olabilir
KALP HIZI
300/Büyük kare
1500/Küçük kare
Dalgalar ve aralıklar
P dalgası
<0.12 sn, <2.5 mm
Q dalgası
<0.04 sn, <1/4 R
QRS kompleksi
0.08– 012 sn / boyu değişken
T dalgası
Değişken
PR aralığı
0.12-0.20 sn
QT(c) aralığı
Maksimum 0.44 sn (bayan), 0.39sn (erkek)
Normal EKG
Normal Sinus Ritmi
Normal Sinus Ritmi





Ritim düzenli
Hız: 60-100 /dak
P dalgası uniform ve her QRS öncesinde var
PR intervali 0.12-.20 sn ve sabit
QRS intervali <0.12 sn
ERKEN VURULAR
SUPRAVENTRİKÜLER
VENTRİKÜLER
Ventrikuler bigemine
VT
ATRİYOVENTRİKÜLER BLOK
Mobitz II 2nd Degree AV Block With LBBB
AV Tam blok (3. Derece) + Junctional ritim
Ventriküler Asistoli
ATRİYAL FİBRİLASYON
SOL VENTRĠKÜL HĠPERTROFĠSĠ
Miyokard İskemisinde Görülen
EKG Değişiklikleri
1.
2.
3.
4.
ST segment elevasyonu
ST segment depresyonu
T dalgası negatifliği
Anormal T dalgalarının
“normalleĢmesi”
5. T dalgası düzleĢmesi
6. Anormal yüksek T dalgaları
7. U dalgası negatifliği
Koroner Arter Anatomisi
Sol Ana koroner
Sol koroner
Sirkumfleks dal
Sağ koroner
Sağ koroner
posterolateral dal
Sol koroner
Ön İnen dal
Obtus Marginal
Sağ koroner
arka inen dal
Diyagonal
İnfarktüs Yerleşimleri
Lateral / İnferolateral Mİ
Sirkumfleks
Yaygın ön yüz Mİ
Ön inen dal proksimal
Anteroseptal Mİ
Ön inen dal orta
Apikal Mİ
Ön inen dal distal
İnferior Mİ
Sağ koroner
Anterolateral / lateral Mİ
Diyagonal veya OM
MI Lokalizasyonu
• Ġnferior duvar MI
– II, III, aVF
– RCA
– Sinüs düğümü ve AV düğümü besler
• Bloklara ve bradikardiye dikkat
– HĠPOTANSĠYON
MI Yeri
• Lateral duvar
– I, aVL, V4-V6
– L Sirkumfleks arter
• Anterolateral duvar
– V1-V6, I, aVL
– LAD, L sirkumfleks, diagonal
• Anteroseptal
– V1-V3
MI Yeri
• Posterior duvar
– Sirkumfleks veya RCA
tıkanması
– Sıklıkla akut inferiyor veya
lateral MI
– ST depresyonu V1-V3
– Sivri, yukarı bakan T ve
uzun, geniş R V1-V3’de
– R/S >1.0
ST Segment Elevasyonu Yapan
Durumlar
• Miyokard iskemisi/infarktüsü
– Ġnfaktüs olmadan transmural iskemi
(Prinzmetal anjina)
– Akut miyokard infarktüsü
– Post-MI (ventrikül anevrizması)
• Akut perikardit
• Normal varyant (erken repolarizasyon)
• Sol ventrikül hipertrofisi/sol dal bloğu (V12 veya yalnız V3)
ST Segment Elevasyonu Yapan
Durumlar
• Diğer nedenler
– Miyokardiyal zedelenme: miyokardit, sol ventriküle
tümör yayılımı,
– Ventriküllere travma
– Hipotermi (J dalgası/Osborn dalgası)
– DC kardiyoversiyon sonrası
– Ġntrakranial kanama
– Hiperkalemi
– Brugada sendromu (sağ dal bloğu ve sağ prekordial
derivasyonlarda ST elevasyonu)
– Tip 1c antiaritmik ilaçlar (genellikle V1-2’de)
– Hiperkalsemi (genellikle V1-2’de)
Akut Mİ’de ST Yükselmesi
DII
• Prekordiyal ağrı var
• Açıklığı aĢağı bakıyor
• Bölgesel ST yükselmesi (birbiriyle iliĢkili en az 2
derivasyonda 1 mm veya üzerinde)
• S dalgası net görülemez
Ġnferior hiperakut MĠ
Akut Perikarditte ST Yükselmesi
V4
•
•
•
•
•
Prekordial ağrı var
aVR hariç tüm derivasyonlarda yükselme
Açıklığı yukarı bakıyor
S dalgası görülebilir
PR segmenti çökmüĢ olabilir
Perikardit ST Yükselmesi
DI
aVR
V1
V4
DII
aVL
V2
V5
DIII
aVF
V3
V6
Ayırıcı Tanı: Perikardit vs AMİ
Perikardit
Anjina, iskemi
J-ST
Yaygın konkav elevasyon Lokalize, konveks
resiprokal değişiklikler yok resiprokal değişiklikler var
PR depresyonu
Sık
Hemen hemen hiç yok
Q dalgaları
İnfarkt olmakdıkça yok
Sık (Qdalgalı MI)
T dalgaları
J normale geldiğinde
inversiyon izlenir
ST segmenti yüksekken
bile negatifdir
Aritmiler
Nadir
Sık
İleti bozuklukları
Nadir
Sık
Akut yaygın ön yüz MĠ
Subakut anteroseptal MĠ
Lateral iskemi
Anteroseptal MĠ
Akut inferior MĠ
Tam AV blok
• Koroner arter hastalıklarında ST çökmesi
horizontal veya aĢağı eğimlidir
AĢağı eğimli ST çökmesi
Horizontal ST Çökmesi
Ġskemi
ST segment depresyonu.
• Miyokard iskemi bulgusu.
• Upsloping, horizontal, downsloping
ST segment çökmesi nedenleri
•
•
•
•
•
•
•
•
Koroner arter hastalığı
Sol ventrikül hipertrofisi
Kardiyomiyopati (Hipertrofik, Restriktif)
İlaç kullanımı (Digoksin)
Elektrolit bozukluğu
Serebrovasküler olay
Dal blokları (RBBB, LBBB)
Juvenil patern (V 1-3)
Primer T Dalga İnversiyonu
•
•
•
•
•
Normal varyant (juvenil patern)
Koroner arter hastalığı
LV/RV aĢırı yüklenme paterni (strain)
SVO
Apikal global T dalga inversiyonu
Sekonder T Dalga İnversiyonu
•
•
•
•
LBBB
RBBB
Wolf Parkinson White sendromu
Ventriküler paced atımlar
Sivrileşmiş T Dalgasının Ayırıcı Tanısı
•
•
•
•
•
Akut miyokard infarktüsü
Hiperkalemi
Erken repolarizasyon
Sol ventrikül hipertrofisi
Serebrovasküler olay (nadiren)
T Dalgası Değişiklikleri
• T dalgasında ortaya çıkan değiĢikliklerin en
önemli özelliği (negatif veya pozitif olsun)
bacaklarının simetrik olmasıdır.
• Normal sağlıklı eriĢkinlerde T dalgası
V1’de %20, V2’de %5 ve V3’te çok nadir
olarak düz ya da negatif olabilmektedir.
• Bu bulgu anormallik olarak
algılanmamalıdır (eski EKG’lerinde pozitif
olmadıkça)
• Tdalgasının V4-V5-V6’da negatif olması
her zaman anormaldir
Subaraknoid kanama
Serebrovasküler olay
Septal hipertrofi
(sol ventrikül hipertrofisi)
Erken
repolarizasyon
Subendokardiyal
iskemi
Perikardit
Digital etkisi
Akut Ġnfarktüs
Strain
Brugada sendromu
45 yaĢında erkek hasta göğüs ağrısı ile acile baĢvuruyor
50 yaşında erkek hasta 18 saattir olan göğüs ağrısı şikayeti ile
başvuruyor. EKG bulguları nelerdir?
53 yaşında erkek hasta 4 saattir olan göğüs ağrısı şikayeti ile
başvuruyor. Fizik Muayene bulguları normal.
EKG bulguları nelerdir?
38 yaĢında erkek göğüs ağrısı
65 yaşında erkek, şiddetli göğüs ağrısı
50yaşında erkek hasta acil servise göğüs ağrısı nedeniyle geliyor. EKG tanı nedir ne
yaparsınız?
EKG
Elektrolit ve İlaç etkileri
Hiperkalemi
• 3.5-5.0 mmol/l
• 5.5-6.5 mmol/l
• 6.5-7.0 mmol/l
• 7.0-7.5 mmol/l
• 7.5 mmol/l üzeri
• Normal EKG
• Dar sivri T dalgası
• P dalgası genişler ve düzleşir. R
dalgası yüksekliği azalır. QRS
genişler, bazı derivasyonlarda ST
yükselmesi bazılarında ST çökmesi
• QRS de daha fazla genişleme,
intraventriküler blok gelişebilir. QT
uzaması ile birlikte ST ve T dalga
değişiklikleri. VES sıklaşabilir
• Ventriküler fibrilasyon
Hiperkalemi
Hiperkalemi
Hipokalemi
• ST segment depresyonu, T dalgası
amplüdünde azalma, U dalgasında
yüksekliğinde artıĢ
• Aritmiler
• QRS süresinde uzama, P dalga amplütüd ve
süresinde uzama
Hipokalemi
Hipokalemi
Hipokalemi
Hiperkalsemi
QT intervalinde kısalma
Hiperkalsemi
Hipokalsemi
• QT intervalinde uzama
Hipokalsemi
Hipomagnezemi
• Hipokalemideki EKG değiĢikliklerine
benzer değiĢiklikler
• T dalga düzleĢmesi
• ST segment depresyonu
Hipomagnezemi
Uzun QT
Dijital Etkileri
•
•
•
•
•
•
T dalga amplütünde azalma
ST segment depresyonu
U dalga amplütünde artıĢ
QT intervalinde kısalma
Kardiyak aritmiler
Yukardakilerin kombinasyonu
Dijital etkisi
•
58 yaĢında erkek hemodiyalize giriyor 3 gündür giremiyor
Hiperkalemi
kısa PR intervali
geniş QRS
kısa ST segmenti
geniş, büyük, “sivri” T dalgaları
•
22 yaĢında 7 gündür kusmaları oluyor
Hipokalemi
küçük T dalgaları
kısa PR intervali
belirgin U dalgaları
hafif ST depresyonu
•
65 yaĢında kadın kalp yetmezliği tedavisi alıyor
Digoxin etkisi
kısa QT intervali
Klasik down sloping ST depresyonu
“Salvador Dali bıyığı”
Paroksismal atriyal taĢikardi
değiĢken AV blok
TEŞEKKÜRLER…..
Download