İlaç Yönetimi ve Kullanımı

advertisement
İLAÇ GÜVENLİĞİ
İLAÇ HATALARI

Tanım:
İlacın,sağlık çalışanları,hasta ve yakınının
kontrolünde olduğu sırada yanlış ilaç kullanımına
veya hastanın zarar görmesine sebep olabilecek tüm
olaylar.

GRUPLANDIRILMASI
– ORDER HATALARI
– SİSTEM HATALARI
– ECZANEDEN KAYNAKLANAN HATALAR
– UYGULAMA HATALARI
ULULARARASI STANDARTLAR
İlaç Yönetimi ve Kullanımı -1








İlaç kullanımı uygulanabilir kanun ve yönetmeliklerle uyumlu
olmalıdır.
Eczane hizmetleri uygun lisansa sahip bir eczacı ya da başka bir
eğitimli uzman tarafından denetlenmelidir.
İlaçlar, uygun bir şekilde seçilip depolanmalıdır.
Hastanede ilaç listesini ve ilaç kullanımını denetlemeye ilişkin bir
yöntem mevcut olmalıdır.
Stoku bulunmayan ya da normalde mevcut olmayan ilaçları Kurum
eczane kapalıyken kolayca temin etmelidir.
İlaçlar düzgün ve güvenli bir şekilde depolanır.
Hastane beslenme ürünlerinin düzgün şekilde depolanmasını
destekler.
Acil durum ilaçları eczanenin dışında depolandığında erişilebilir
niteliktedir, izlenebilir ve güvenlidir.
ULULARARASI STANDARTLAR
İlaç Yönetimi ve Kullanımı -2










Hastane bir ilaç geri toplama sistemine sahiptir.
Bu konuda politikalar ve prosedürler ile yönetilir.
Hastane, ilaç isteme ya da direktif etme iznine sahip nitelikli kişileri
tanımlar.
İstenen ve uygulanan ilaçlar hasta kaydına kaydedilir.
İlaçlar güvenli ve temiz bir ortamda hazırlanır ve dağıtılır.
İlaçları hastalara doğru dozda ve doğru zamanda dağıtmak için bir
sistem kullanılır.
Kurum ilaç uygulama iznine sahip nitelikli kişileri tanımlar.
Politikalar ve prosedürler; hastanın kendi kullanımı için ya da örnek
olarak hastaneye getirilen ilaçları kontrol eder.
İlaçların hasta üzerindeki etkileri izlenir.
İlaç hataları hastane tarafından tanımlanan bir süreç ve zaman
çerçevesi içerisinde raporlanır.
İlaç Güvenliğinin Amacı




Hasta güvenliğini sağlamak,
Çalışan güvenliğini sağlamak,
Ülke genelinde ortak bir dil oluşturmak,
Standardizasyonu sağlamaktır.
İlaç Yönetim Süreci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
İlaç Temini
Depolama
İstem Ve Kayıt
Hazırlama Ve Dağıtım
Uygulama
İzleme
İlaç Uygulamada 8 Doğru
İlaç uygulamada 8 doğruyu uygulamanın
hataların oluşmasını engellemede büyük rolü
vardır.
8 Doğru İlkesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Doğru hasta
Doğru ilaç
Doğru etki
Doğru doz
Doğru yol
Doğru ilaç formu
Doğru zaman
Doğru kayıt
Doğru hasta





Hastanın adı soyadı,
Protokolü,
Doğum tarihi doğrulanmalı,
Kimlik tanımlayıcı kontrol edilmeli,
İlacın ismi ve verilme nedeni hakkında hasta
bilgilendirilmelidir.
Doğru ilaç
İlacın jenerik ve satış ismi bilinmeli
 İlaç isimleri birbirine benzediği için
doğru ilaç olduğundan mutlaka emin
olunmalıdır.

Doğru doz


Önceki dozlardan farklılıklar araştırılmalı
Doğru şekilde hesaplama yapılmalı,
gerekirse ikinci bir hemşirenin de fikri
alınmalıdır.
Doğru zaman,Doğru yol

İlacın veriliş yolu ve zamanı hekim isteminde
belirgin olmalı

Bazı ilaçlar birkaç yolla uygulanabilir, hekimin
istediği yol hangisi buna dikkat edilmelidir.
Doğru ilaç formu
Aynı ilacın birden fazla formu
olabilir(tablet,ampul),hekimin uygulanmasını
istediği forma dikkat edilmeli.
Doğru kayıt

İlaç uygulandıktan sonra en kısa sürede
kaydının yapılması gerekir.
Doğru etki


İlacın beklenen etkisi ve yan etkisi bilinmeli
İlacın başka ilaçlarla ya da besinlerle
etkileşimi olup olmadığı bilinmeli
İlaç-besin etkileşim tablosu-1
ANTİBİYOTİK
ANTİKOAGÜLANLAR
Penisilin
Eritromisin
Asitli besinler; Meyve
suları,kafein, domates
Asitli besinlerden dolayı artan mide asidi
ilacın midede harabiyetini artırır
Tetrasiklin
Siprofloksasin
Süt ve süt ürünleri gibi
kalsiyumca zengin
besinlerle birlikte
alınmamalı
Kalsiyum, ilacın oral biyo-yararlanımını
azaltır. Antasid olarak kullanılan CA, Mg, Al
bileşikler ve antianemik olarak kullanılan Fe
bileşikler de aynı etkiyi yapar
K vitaminince zengin
besinlerle; Brokoli,
ıspanak, lahana,
Brük.lah
K vitamini antikoagülanların etkisini azaltır
E vitamini
Kanama riskini azaltır.
Yüksek doz E vitamini
Kanamalar gelişebilir
Warfarin
Kumerin türevi
İlaç-besin etkileşim tablosu-2
ANTİDEPRESANLAR
Ca
kanal
bloker
Tiramince zengin besinler;
Eski peynir, fermente
MAO
edilmemiş sosis, sucuk,
inhibitörleri
distile edilmemiş alkollü
İzokarboksazid
içecek (şarap vb),
Fenelzin
incir,bakla, lahana turşusu,
Tranylsipromin
soya sosu,bazı biralar,
tavuk veya dana ciğeri
Tiramin, kan basıncını ölümcül
seviyeye çıkarabilir. Baş ağrısı, kusma
ve ölüme neden olabilir. Taşikardi,
göğüs ağrısı, ense sertliği, hiperpireksi,
terleme ve konvilsiyona da sebep
olabilir. Besinlerle etkileşme ilaç
kullanımının kesilmesinden sonra 2-3
hafta devam eder.
Felodipine
Nicardipine
Greyfurt suyu (Naringin ve
kuersetin içerir)
İlacın sistemik yararlanımını %200 %300 artırır
Propranolol
yemekle birlikte alınırsa
özellikle yüksek proteinli
diyetlerde
ilacın sistemik biyoyararlanımı %70
artar. Nedeni besinlerle pre-sistemik
ilaç eliminasyonunun azaltılmasıdır.
İlaç-besin etkileşim tablosu-3
LİTYUM (Antimanik): Tedavisi altındaki
ÇAY KAHVE hastaların kahve içimine son vermesi gerekir.
Bir bardak
çay ile
 LEVADOPA: alımında kafein alınmamalıdır.
yaklaşık 30
mg, bir
 SİMETİDİN (Antiülser)
fincan kahve
ile yaklaşık
 AMİTRİPTİLİN (Trisiklik antidepresan)
85 mg
kafein alınır.
 FENELZİN (Antidepresan)

Kafein alımının
sınırlandırılması
gerekir. Bu ilaçlarla
günde 1-3 bardak çay
veya 1 fincan
kahveden fazlasının
alınmaması gerekir
İlaç-ilaç etkileşim tablosu
İlaç Uygulamalarındaki Genel
İlkeler





Sakin ortamda dikkatli bir şekilde
hazırlanmalı
Başkasının hazırladığı ilaç verilmemeli
İlaçlar hastanın yanında bırakılmamalı
Etiketi tam olarak okunmayan ilaçlar
kullanılmamalı
Hastanın alerjisi olup olmadığı kontrol
edilmeli
İzleme





İlaçların hastaya etkilerini izleme
İşbirliği içinde izleme (doktor, hemşire, hasta,
eczane, Laboratuar)
İlaçların yan etkilerinin izlenmesi ve kaydı
Hangi etkilerin kaydedileceğinin
tanımlanması
İlaç hatalarının raporlanması
Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların
yönetimine ilişkin düzenleme bulunmalıdır.
•
•
•
•
Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar
hemşire tarafından teslim alınmalıdır.
Teslim alınan ilaçların miat kontrolü
yapılmalı,
İlaçlar hekim tarafından da kontrol
edilmelidir.
ilaçlar hemşire tarafından uygulanmalıdır.
İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik
düzenleme yapılmalıdır.



İlaçlar , kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak
hazırlanmalı,o kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı
bilgileri bulunmalıdır.
Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı,
kaşelenmeli ve imzalanmalı,
Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını ve
dozunu,uygulama şeklini ve veriliş süresini
içermelidir.


Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem
formuna kaydetmelidir.
İlaçlar hastaya hemşire tarafından uygulanmalı,
stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire
gözetiminde olmalıdır.
Pediatrik dozda kullanılacak ilaçlara yönelik
tedbirler alınmalıdır.



Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ilgili
bölümde bulunmalıdır.
Pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki
yerleşimi diğer ilaçlardan ayrı raflarda
yapılmalıdır.
Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların
kilograma göre dozları listelenmeli,o listeler
ilgili bölümde bulunmalıdır.
Advers Etki Bildirimi ile ilgili düzenleme
yapılmalıdır.


Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler
farmakovijilans sorumlusuna bildirilmelidir.
Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler 15 gün
içinde TÜFAM’a elektronik raporlama sistemi
ile veya “advers etki bildirim
formu”doldurularak faks veya posta yoluyla
bildirilmelidir.
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara yönelik
düzenleme yapılmalıdır.
•
•
•
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda
bulundurulmalıdır.
İlaçların devir teslimi yapılmalıdır.
Devir teslim kayıtlarında; o İlacın hangi hastaya kaç
adet kullanıldığı, İlacın kullanıldığı tarih,İlacı kimin
uyguladığı, kime kaç adet ilaç teslim edildiği,teslim
alan ve teslim edenlerin imzaları bulunmalıdır
Kırmızı
reçeteye
tabii
ilaçlar
Yeşil
reçeteye
tabi
ilaçlar
listesi
Narkotik
ilaç imha
formu
Sözel istem uygulamasına yönelik
düzenleme yapılmalıdır.
•
•
•
Sözel istem uygulama sürecinde; İstem , istemi
alan kişi tarafından yazılmalı,
Yazan kişi tarafından yazılı istem geri okunmalı,
Gerektiğinde verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile
tekrar edilmeli,İstemi veren kişi tarafından istemin
doğruluğu sözel olarak onaylanmalıdır
Sözel istem uygulamasına yönelik
düzenleme yapılmalıdır.
•
Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim
tarafından tedavi planına yazılmalıdır.
•
Sözel istem uygulaması hakkında hemşire ve
hekimlere eğitim verilmelidir.
Yüksek riskli ilaçlara yönelik düzenleme
yapılmalıdır.



Yüksek riskli ilaçlar listesi belirlenmelidir .
Diğer ilaçlarla karışmasını önleyecek şekilde
depolanmalıdır.
Eczanede renkli işaretleme işlemine tabi
tutulmalıdır.
Yüksek riskli ilaçlar listesi-1
ABELCET 100 MG FLK
ACTİLYSE 50 MG FLK
ADRENALİN AMP
AGGRASTAT FLK
ALDOLAN AMP
AMBİSOME 50 MG FLK
ANZATAX 30 MG
ARİTMAL %10 AMP
ATROPİN AMP
BELOC AMP
BİO.%3 HİPERTONİK
NaCL SOL
BİO.%20 DEKSTROZ
BİO.%30 DEKSTROZ
BİO.%50 DEKSTROZ
BREVİBLOC PREMİX
BREVİBLOC 10 MG FLK
EBETAXEL EBEWE FLK
EFEDRİN AMP
ELOXATİN 50 MG FLK
ELOXATİN 100 MG FLK
EMETRİL AMP
ENDOXAN 1000 MG
EBİRUBİCİN EBEWE
10MG/5 ML
FİVOFLU 250 MG AMP
FİVOFLU 500 MG AMP
FLUOROURACİL
EBEWE
FUNGİZONE İV FLK
FYTOSİD 100 MG
CALCİUM PİCKEN AMP
CAMPTO 40 MG FLK
CANDİDAS 50 MG FLK
CANDİDAS 70 MG FLK
CARBOPLATİN 50 MG
CARBOPLATİN 150 MG
CARBOPLATİN 450 MG
CİSPLATİN 100 MG
CLEXANE 2000 İÜ
CLEXANE 4000 İÜ
CLEXANE 6000 İÜ
CLEXANE 8000 İÜ
CONTRAMAL AMP
CORDARONE AMP
DİAZEM AMP
DİGOXİN AMP
DİLTİZEM AMP
DOBUTABAG 250MG/250 M
DOBUTAMİNE AMP
DOPAMİN AMP
DORMİCUM 5 MG AMP
DORMİCUM 15 MG AMP
DORMİCUM 50 MG AMP
DOXORUBİCİN 10MG FLK
DOXORUBİCİN 50MG FLK
DUROGESİC 25 MCG TTS
DUROGESİC 50 MCG TTS
DUROGESİC 75 MCG TTS
DUROGESİC 100 MCG TTS
Yüksek riskli ilaçlar listesi-2
GEMZAR 1000 MGGEMZAR
200 MG
KEMOPLAT 10 MG FLK
KEMOPLAT 50 MG FLK
PENTAL SODYUM FLK
PERLİNGANİT AMP
PLATOSİN-S 25 MG
POTASYUM KLORÜR % 7.5
AMP
POTASYUM FOSFAT AMP
PROPOFOL%1 20 ML AMP
PROPOFOL%2 50 ML AMP
PROTAMİNE ICN 5000 İÜ
RYTMONORM AMP
HEPARİN FLK
HUMALOG MİX-25 FLK
HUMULİN R FLK
HUMULİN N FLK
İLOMEDİN 20MCG AMP
İSOPTİN AMP
JETMONAL%2 AMP
JETOKAİN AMP
LANTUS OPTİPEN
LEUCOVORİN CALCİUM
LEVEMİR FLEXPEN
LYSTHENON FORT %2 AMP
SODYUM BİKARBONAT AMP
STREPTASE 1500000 İÜ
TRANSAMİNE %10 2.5 ML
TRENTİLİN AMP
UROMİTEXAN 400 MG AMP
MAGNEZYUM SÜLFAT
%15 AMP
MİXTARD 30HM FLK
MİTOMYCİN-C 10 MG
FLK
MORFİN HCL AMP
NAVELBİNE 10 MG FLK
NAVELBİNE 50 MG FLK
NEUPOGEN 30 İÜ FLK
NEUPOGEN 48 İÜ FLK
NİTRODERM TTS
NİPRUSS AMP
NORCURON 10 MG
FLK
NOVOMİX FLEXPEN
NOVORAPİD FLEXPEN
Eczaneye iade edilen ilaçlara yönelik
düzenleme yapılmalıdır

Hastaların taburcu,ex ya da ilaç
kullanımlarının değişmesi sonucu
kullanılamayacak olan ilaçlar iade formu
doldurularak eczaneye iade edilmelidir.
İlaçların karışmasını engellemeye yönelik
düzenleme yapılmalıdır.



İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır.
Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen
ilaçların listeleri hazırlanmalı,Listeler kullanım
alanında bulunmalıdır.
Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen
ilaçların dolaplardaki yerleşimi ayrı raflarda
yapılmalıdır
İsmi ve
Söylenişi
Benzer
İlaç
Listesi
Ecz.SİNAN ÖZKAN, Mayıs 2009
Benzer görünümlü ilaçlar
Benzer görünümlü ilaçlar
Benzer görünümlü ilaçlar
Benzer görünümlü ilaçlar
SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN
GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

RG: 29 Nisan 2009, Sayı : 27214

Amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili
risklerin azaltılması için hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve
yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin
belirlenmesine, hasta ve çalışan güvenliği konusunda geliştirilen iyi
uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasına, hizmet içi eğitim yoluyla
personelin farkındalığının ve niteliklerinin artırılmasına, hasta ve çalışan
güvenliği ile ilgili raporlama sistemlerinin oluşturulmasına, hasta bakım ve
tedavi sürecinin güvenlik ve kalitesinin artırılmasına, hasta ve çalışanların
sağlık hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve
zararlardan korunmasına yönelik, usul ve esasları düzenlemektir.

İlaç güvenliğinin sağlanması (Madde 9)
Madde 9 (1) İlaç güvenliğinin sağlanmasına
yönelik işlemler şunlardır:
a) Yatışına karar verilen hastanın varsa kullandığı ilaçlar
kayıt altına alınarak ilgili tabibe bildirilir.
Tedavi planı, ilaç dozu, zamanı ve uygulama şeklini
içerecek şekilde, okunaklı olarak her bir hasta
tabelasına hastanın kendi tabibi tarafından yazılır.
Hastanın yatış öncesi aldığı ilaçlar, bakım sürecinde
kullandığı ilaçlar ve taburcu edildikten sonra
kullanacağı ilaçlara ilişkin süreç tanımlanır.
İlaç güvenliğinin sağlanması Madde 9 (1)
c) Hastanın kullandığı tüm ilaçların ilgili hemşiresi
tarafından verilmesine yönelik gerekli
düzenlemeler yapılır.
İlaç güvenliğinin sağlanması Madde 9 (1)
ç) İlaç uyumu, istenmeyen ve beklenmeyen yan etkiler,
tabip ve hemşireler tarafından izlenir ve ilaçların yan
etkilerinin izlenmesine yönelik işlemler, 22/3/2005
tarih ve 25763 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan,
Beşeri, Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve
Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci
maddesinde tanımlanan Advers Etki Bildirim
Formuna uygun olarak yapılır.
İlaç güvenliğinin sağlanması Madde 9 (1)
d) Taburcu ve transferlerde, hasta/hasta
yakınına ilaç listesi verilir ve ilaç kullanımı ile
ilgili gerekli bilgilendirme yapılır.
e) Kurum eczanesinde, adı ve ambalajı
birbirine benzeyen ilaçlar, farklı dozdaki aynı
ilaçlar ve uygulama formları ayrı raflarda
depolanarak üzerine ayırt edici etiket
yapıştırılır.
İlaç güvenliğinin sağlanması Madde 9 (1)
f) Yüksek riskli ilaçlar, ilaç kapları ile enjektöre çekilen
ilaçların isim ve dozları etiketle belirlenir ve etiketler
okunaklı şekilde yazılır.
İlaç güvenliğinin sağlanması Madde 9 (1)

g) Konsantre potasyum çözeltileri ve % 0,9’dan daha konsantre
tuz solüsyonları,
% 50 veya daha konsantre magnezyum sülfat,
2 mEq/ml veya daha konsantre potasyum klorid
ve diğer konsantre elektrolit solüsyonlar gibi yüksek riskli ilaçlar,
Yüksek Riskli İlaç Etiketi yapıştırılarak ameliyathane, yoğun
bakım ve acil serviste kilitli dolapta, servis hemşiresinin
sorumluluğunda muhafaza edilir.
İlaç güvenliğinin sağlanması Madde 9 (1)
ğ) İlaçların klinik olarak gerekli olmayan alanlarda
bulundurulmaması için eczacı tarafından denetimler
yapılır.
h) Benzer isimli ilaçların yanlış kullanımını önlemek
amacıyla, Ek–5’de yer alan İsmi ve Söylenişi Benzer
İlaç Listesi esas alınarak her sağlık kurum veya
kuruluşu, kendi ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak
ismi ve söylenişi benzer ilaç listesini oluşturur. Bu
liste, yılda bir kez gözden geçirilerek güncellenir.
İlaç güvenliğinin sağlanması Madde 9 (1)
ı) Bağımlılık yapan uyarıcı
ve uyuşturucu ilaçlar, kilitli
dolaplarda servis
hemşiresinin
sorumluluğunda
muhafaza edilerek, imza
karşılığında teslim edilir.
Ecz.SİNAN ÖZKAN, Mayıs 2009
Uluslararası HİZMET KALİTE STANDARTLARINDA
İLAÇ GÜVENLİĞİ








Benzer isimli ilaçların yanlış kullanımını önlemeye yönelik benzer isimli
ilaç listeleri bulunmalıdır.
Sözel orderlerın doğrulanmasına yönelik prosedür belirlenmelidir.
Tedavi planı; ilaç adı, dozu, zamanı ve uygulama şeklini içerecek
şekilde, okunaklı olarak her bir hasta tabelasına hastanın kendi doktoru
tarafından yazılmalıdır.
İlaçların güvenli uygulamasına yönelik bir prosedür bulunmalıdır.
Hastane yönetimi; adı, ambalajı, birbirine benzeyen ilaçlar, farklı
dozdaki aynı ilaçlar ve farklı uygulama formu bulunan ilaçların kullanımı
ve yönetimi konusunda bir politika belirlemelidir.
Yüksek riskli ilaçların(konsantre elektrolit çözeltileri, intravenöz
antikoagülanlar, insülin, antineoplastik ajanlar, opioidler, narkotikler vb.)
üzerine kırmızı uyarı etiketi yapıştırılmalıdır.
Servislerde/ Ünitelerde adı, ambalajı birbirine benzeyen ve pediatrik
dozdaki ilaçlar ayrı raflarda depolanmalıdır.
Hastanede kullanılan ilaçlar için ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileşim listeleri
oluşturulmalıdır
Hizmet
Kalite
Standartları
Rehberi
MADDE 29-32
29 İlaçlar bulundukları birimde, uygun
koşullarda muhafaza edilmelidir.
29.1 İlaçların saklandığı alanlar uygun fiziki koşullara sahip olmalıdır.
Amaç: İlaçların son kullanma tarihlerine kadar
etkilerini kaybetmemeleri için uygun şartlarda
muhafaza edilmelerinin sağlanmasıdır.
Değerlendirilecek Hususlar:
a) İlaçların muhafaza edildiği depolar uygun
şartları sağlamalıdır.
b) Nem, ısı ve buzdolabı kontrolleri düzenli
olarak yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır.
İyi Depolama Standartları
 Pest Control
*Depolama yapılan alan dışa kapalı olmalı (toz, böcek, partükül vb girişini
engellenmeli)
*Depo alanı içinde böcek, haşere, kemirgen kontrolü yapılmalı (ses,
tuzak,kapan vs.)
 Genel Kurallar
*Belli periyotlarda genel temizliği yapılmalı, boya kalitesi iyi olmalı
*Stoklama paletli yapılmalı ve paletler duvardan en az 10 cm. açıkta olmalı
*Ürünlerin stoklanacağı alanlar ürün grubu bazında tanımlı olmalıdır.
*Depo güvenliğinin tüm unsurları yerine getirilmeli ve tanımlı olmalıdır.(Giriş –
Çıkış
emniyeti,yangın emniyeti,aydınlatma vs.)
*FIFO (İlk giren,İlk çıkar) uygulanmalıdır.
29.2 Işıktan korunması gereken ilaçların saklandığı
raflar ve bölmeler olmalıdır.
Amaç: Eczanede ilaçların uygun ışık seviyesinde
saklanmasının sağlanmasıdır.
Değerlendirilecek Hususlar:
a) İlaçları ışıktan koruyacak biçimde bir düzenlemenin
yapıldığı kontrol edilmelidir.
Işıktan korunması gereken ilaçlar listesi
ASİST AMPUL
ADRENALİN AMPUL
BEMİKS AMPUL
BUTOPAN AMPUL
CALCİUM PİCKEN AMPUL
CERNEVİT FLAKON
CLOPİXOL DEPO AMPUL
CLOPİXOL ACUPHASE AMPUL
DEKSAMET AMPUL
DESAL AMPULDİAZEM AMPUL
DİLTİZEM AMPUL
EFEDRİN AMPUL
FERRUM AMPUL
FLİXOTİDE NEBUL
JETOKAİN AMPUL
LARGACTİL AMPUL
LİBAVİT K AMPUL
MORPHİNE AMPUL
NEOSTİGMİN AMPUL
NEUGRİSEOVİT AMPUL
NOOTROPİL AMPUL
NOVALJİN AMPUL
PULMİCORT NEBUL
PRİMPERAN AMPUL
RANİVER AMPUL
SEDAPERİDOL AMPUL
VENOFER AMPUL
VENTOLİN NEBUL
31 Eczane deposundaki kritik stok
seviyeleri belirlenmelidir.
31.1 İlaçların kritik stok seviyeleri otomasyon sistemi üzerinden takip
edilmelidir.
Amaç: Eczane deposunda mevcut ilaçların kritik stok seviyelerinin
belirlenmesinin sağlanmasıdır.
Değerlendirilecek Hususlar:
a) Eczane deposundaki ilaçların kritik stok seviyeleri belirlenmeli ve
kayıt altına alınmalıdır.
b) Kritik stok seviyeler otomasyondan takip edilmelidir.
c) Kritik stok seviyesini aşan ilaçlar için uyarı sistemi olmalıdır.
d) Örnekleme yolu ile sayım yapılarak kayıtların doğruluğu teyit
edilmelidir.
TEŞEKKÜRLER
Ecz.SİNAN ÖZKAN, Mayıs 2009
Download