Hukuk Fakültesi

advertisement
Hukuk Fakültesi
Hukuk (%30 Ýngilizce)
LAW 201 - Uluslararasý Kamu Hukuku
DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ
Dersin Adý
Kodu
Uluslararasý Kamu Hukuku
LAW 201
Ön Koþullar
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Yarýyýl
Teori
Uygulama/Laboratuar
Yerel
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Kredi
3
0
3
Güz
Dersin Koordinatörü
* Yrd. Doç. Dr. Esra KATIMAN
Dersi Veren(ler)
* Yrd. Doç. Dr. Esra KATIMAN
AKTS
4
Dersin Yardýmcýlarý
-
Dersin Amacý
Dersin amacı, uluslararası kamu hukukunun ana alanlarını uluslararası genel hukuk temel
bilgisi ile birlikte tanıtmaktır. Uluslararası hukukun değişik alanlarında genel bilgi kazanımı ;
araştırma çalışmalarıyla, uluslararası hukuk kaynaklarına ulaşabilme yeterliği ; uygulama
çalışmaları eşliğinde, kazanılmış bilgiyi işlevsel olarak kullanılabilir düzeye getirmek
derslerin hedefleri arasındadır. Ders metodu olarak, bilginin araştırma, tartışma ve
uygulama çalışmaları ile pekiştirilmesi yöntemi tercih edilmiştir.
Dersin Öðrenme Çýktýlarý
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
* Öncelikle, uluslararası hukukun tanımı, özneleri, kaynakları, diğer hukuk düzenleri
ile olan ilişkisi ile uluslararası hukuktaki temel kavramlar üzerine bilgi sahibi
olacaklardır (Uluslararası Kamu Hukuku -Genel). Diğer yandan, uluslararası kamu
hukuku konularından;
* Uluslararası örgütler,
* Uluslararası ceza hukuku,
* Silahlı çatışma ve insancıl hukuk,
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508449135
Page 1/9
* Uluslararası insan hakları hukuku,
* Devletlerin uluslararası sorumluluğu,
* Uluslararası ekonomi hukuku,
* Uluslararası deniz hukuku alanlarında bilgi sahibi olacaklar ve bu hukuk bilgilerini,
uluslararası kamu hukukunun konusal ayrımlarına hâkim olarak, meslek hayatında
kullanır düzeye getirebileceklerdir.
Dersin Ýçeriði
Ders, uluslararası hukuk düzeninin kurucu unsurlarını, uluslararası hukuk kişileri arasındaki
karşılıklı etki ilişkilerini dikkate alarak güncel gelişmelerle birlikte açıklamayı amaçlar.
Uluslararası hukukun uluslararası ilişkilerdeki karmaşık olaylara doğru ve kapsamlı bir
bakış arayışının zorunlu ve tamamlayıcı bir aracı olarak sunulması amacı, ders planı ve
yöntemi seçiminde belirleyici olmuştur. Bu nedenle, uluslararası kamu hukuku genel dalı
dersin ana içeriğini oluşturmakla birlikte, tamamlayıcı ve bütünleyici özellikleri nedeniyle,
uluslararası kamu hukukunun her biri ana dal niteliğindeki başlıca alanları uluslararası
kamu hukuku ders içeriğinde bulunmaktadır. Dersin usul hukukunu ilgilendiren bölümleri,
seçilen ana dallar içinde, ilgili bölümler içinde işlenecektir (uyuşmazlıklara ilişkin mevcut
çözüm mekanizmaları-uluslararası yargı organları ve başvuru koşulları gibi). Benzer
şekilde, uluslararası örgütler, kuruluş sebeplerini oluşturan nedenlere bağlı kalınarak
güncel gelişmeler ışığında değerlendirilecektir (Birleşmiş Milletler-uyuşmazlık kuralları ve
denetimi-silahlı müdahale kuralları gibi).
HAFTALIK KONULAR VE ÝLGÝLÝ ÖN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI
Hafta
Konular
Ön Hazýrlýk
1
Uluslararası Hukuk temel kavramları, Uluslararası Hukuk düzeni, Uluslararası
Hukuk hakkında teoriler (Lotus davası ışığında-Uluslararası sürekli Adalet Divanı,
Lotus davası ("Affaire du «Lotus»", " The case of the S.S. «Lotus» "), Seri A, Karar
no. 9, 7 Eylül 1927).
2
Uluslararası Hukukun Kaynakları/ Uluslararası Hukuk ve İç Hukuk - Bölgesel Hukuk - Uluslararası Adalet Divanı Statüsü, 38.
ilişkisi.
Madde
(http://www.icj-cij.org/documents/index.p
hp?p1=4&p2=2&p3=0) ;
- BROWNLIE (bkz. Kaynaklar), 3-29;
- Ders notunun ( AKSAR Y.) ilgili
bölümleri 275- 286.
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508449135
Page 2/9
3
4
Andlaşmalar Hukuku ( 23.05.1969 tarihli Viyana Sözleşmesi).
-Ders notlarının ve belirtilen kaynakların
ilgili bölümleri. Ör. PAZARCI H. (Bkz.
Kaynaklar), 36- 95) ; -Viyana
Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi 22
Mayıs 1969 (Türkçe çevirisi için bkz. :
http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/Viy
ana_69.pdf)
5
Devlet Kavramı (Tanıma- Ardıl olma ve Diplomasi ve Konsolosluk
-Ders notlarının ilgili bölümleri; -Birleşmiş
Hukuku)/Uluslararası Örgütler ( Birleşmiş Milletler Örgütü ve bölgesel
Milletler Örgütü resmi İnternet sitesi:
örgütlenmeler- Avrupa Konseyi örneği).
http://www.un.org Avrupa Konseyi resmi
İnternet sitesi :
http://hub.coe.int/en/web/coe-portal
6
Uluslararası Mahkemeler ( Uluslararası Adalet Divanı ışığında).
Ders notlarının ilgili bölümleri ve
"Kaynaklar" kısmında geçen
uluslararası mahkemelerin resmi İnternet
siteleri yardımıyla genel bilgi.
7
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ( İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin
Korunmasına dair Sözleşme - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uygulamaları).
Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin 1-15,
34-35. Maddelerinin okunması
(http://www.echr.coe.int/Documents/Con
vention_TUR.pdf) ; A.İ.H.M. İçihat veri
tabanını inceleme (HUDOC):
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages
/search.aspx#
8
Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu.
Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun konu
ile ilgili çalışması:
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instrument
s/francais/projet_d%27articles/9_6_2001
_francais.pdf (fransızca) ;
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instrument
s/english/draft%20articles/9_6_2001.pdf
(ingilizce)
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508449135
Page 3/9
9
Konuların gözden geçirilmesi.
SORULAR-TARTIŞMA
10
Pratik Çalışma
Pratik çalışma 8. dersin sonunda
belirlenecektir.
11
Milletlerarası Uyuşmazlıkların Barışçıl Çözüm Yolları (Diplomatik yollar, Uluslararası
hakemlik).
12
Uluslararası Hukukta Güç Kullanımı ( Birleşmiş Milletler Şartı)/ Uluslararası Hukuk
-BROWNLIE I. (Bkz. Kaynaklar),
ve Silahlı Çatışmalar/İnsancıl hukuk kuralları.
729-749. - Birleşmis Milletler Şartı, 7.
Bölüm okuma (39. Madde vd.)
(http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insan
haklari/pdf01/3-30.pdf). - Irak/ Suriye
örnekleri. - Uluslararası Kızılhaç
Komitesi resmi İnternet sitesi- 1949
Cenevre Sözleşmeleri ve Protokoller:
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treat
ies-customary-law/geneva-conventions/i
ndex.jsp
13
Uluslararası Ceza Mahkemesi -ICC/CPI ( Roma Statüsü-1998).
U.C.M. Statüsü (Roma 1998), türkçe
çevirisi şu adreste bulunabilir :
http://www.ucmk.org.tr/images/belgeler/u
luslararasi_ceza_mahkemesi_roma_stat
usu.pdf U.C.M resmi internet sitesinin
incelenmesi
(http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx
)
14
Uluslararası Deniz Hukuku (1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku
Önerilen KURAN S. (Bkz. Kaynaklar),
Sözleşmesi-Karasuları/Kıta Sahanlığı/Açık Deniz).
197-211, 237-262; Okuma: Birleşmiş
Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi
(United Nations Convention on the Law
of the Sea. Montego Bay, 10 December
1982) Sözleşmenin türkçe örneği:
http://denizhukuku.files.wordpress.com/2
008/08/denizhukuku1.pdfçalışılması, bir
önceki derste alınan notların tekrar
edilmesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508449135
Page 4/9
15
- D.T.Ö.- Uyuşmazlıkların Çözüm
Mekanizması hakkında bilgi :
http://www.wto.org/english/tratop_e/disp
u_e/dispu_e.htm ; ABD-Türkiye Pirinç
başvurusu ( AFFAIRE DS334) ışığında
(D.T.Ö) uyuşmazlıkların çözümü
mekanizması
(http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu
_f/cases_f/ds334_f.htm) - B.M
Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu
(http://www.uncitral.org/uncitral/fr/index.h
tml)
16
Ders konularının gözden geçirilmesi.
Geçmiş ön hazırlık çalışmalarının ve
ders notlarının tekrarı.
KAYNAKLAR
Ders Notu
AKSAR Yusuf, Teoride ve uygulamada Uluslararası Hukuk -I- ve -II-, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2013,
Hukuk n. 1232.
Diðer Kaynaklar
-BROWNLİE Ian, Principles of Public International Law, Seventh Edition, London, Oxford University
Press, 2008;
-DAILLIER Patrick- PELLET Alain, Droit international public, Paris, Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence, 2002;
-SUR Melda, Uluslararası Hukukun Esasları, İstanbul, Beta Yayınları, 2013, 6. Baskı ;
-PAZARCI Hüseyin, Uluslararası hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2013.
- BOZKURT Enver, M. Akif KÜTÜKÇÜ, Yasin POYRAZ, Devletler Hukuku, Yetkin Yayınları, 2013, 7.
Baskı.
- KURAN Selami, Uluslararası Deniz Hukuku, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2009, 3 Baskı.
- Öğretim elemanı tarafından verilecek diğer okumalar.
- İnternet üzerinden erişimi olan ve derslerde kullanılacak diğer kaynaklar:
Birleşmiş Milletler Örgütü:
http://www.un.org/en/
Birleşmiş Milletler Andlaşmaları Koleksiyonu :
http://treaties.un.org/
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508449135
Page 5/9
Avrupa Konseyi:
http://hub.coe.int/en/web/coe-portal
Avrupa Konseyi Andlaşmaları:
http://www.conventions.coe.int/?pg=/treaty/menutraites_fr.asp&nd=&lg
=en
Uluslararası Adalet Divanı:
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php
Uluslararası Ceza Mahkemesi:
http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx
Uluslararası Ceza Mahkemesi İçtihatları:
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/Pages/situations%20and%20cases.
aspx
Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi:
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en
Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi içtihat arama:
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/jurisprudencia
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi:
http://echr.coe.int
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihat Arama (Hudoc):
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"documentcollectionid2&a
mp;amp;amp;#34;:["GRANDCHAMBER",&#3
4;CHAMBER","DECISIONS"]}
Dünya Ticaret Örgütü:
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm
Uluslararası Hukuk Komisyonu
http://www.un.org/law/ilc/ Uluslararası Kızılhaç Komitesi :
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp
B.M. Uluslararası Hukuk Komisyonu :
http://www.un.org/law/ilc/
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508449135
Page 6/9
DEÐERLENDÝRME SÝSTEMÝ
Yarýyýl Ýçi Çalýþmalarý
Sayý
Katký Payý
Devam/Katılım
1
15
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Arazi Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
-
-
Sunum/Jüri
1
15
Projeler
-
-
Seminer/Workshop
-
-
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar
1
30
Final/Sözlü Sınav
1
40
Toplam
4
100
YARIYIL ÝÇÝ ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTU KATKISI
-
60
YARIYIL SONU ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTUNA KATKISI
-
40
Toplam
0
100
DERS KATEGORÝSÝ
Ders Kategorisi
Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508449135
Page 7/9
DERSÝN ÖÐRENÝM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ
#
Program Yeterlilikleri / Çýktýlarý
* Katký Düzeyi
1
1
2
3
4
5
Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve
X
stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek
2
Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu
X
öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek
3
Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki
X
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak
4
Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta
X
yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak
5
Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak
6
Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve
X
yenilikçi düşünerek çüzümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri
X
sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak
7
Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak
X
8
Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven
X
sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak
9
Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara
X
hakim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak
10
Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
X
aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak
11
Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek,
X
meslektaşları ile iletişim kurmak ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)
12
İkinci bir yabancı dili iyi düzeyde kullanabilmek
X
13
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim
X
teknolojilerini kullanmak ("European Computer Driving Licence", Advanced Level")
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508449135
Page 8/9
AKTS / ÝÞ YÜKÜ TABLOSU
Aktiviteler
Sayý
Süresi (Saat)
Toplam Ýþ Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar
-
-
-
Uygulama
-
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
-
Arazi Çalışması
-
-
-
Sınıf Dışı Ders Çalışması
6
1
6
Sunum / Seminer
1
16
16
Proje
-
-
-
Ödevler
-
-
-
Küçük Sınavlar
-
-
-
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
30
Toplam Ýþ Yükü
120
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508449135
Page 9/9
Download