TOrk-DENGE TESTİ - files.eba.gov.tr

advertisement
1)
Şekildeki K noktasına uygulanan,
5)
ABC üçgeninin köşelerine eşit
2 Newtonluk kuvvetin L noktasına
büyüklükteki üç kuvvet şekil-
göre momentinin büyüklüğü kaç
newton . metredir?
deki gibi uygulanmıştır. Kuvvetlerin D noktasına göre M1, M2,
M3 momentleri arasındaki
bağıntı nedir?
Kenar uzunluğu 2m olan kare levhanın
Aynı yatay düzlemde olan
dört köşesine şekildeki kuvvetler uygulanıyor. Bu kuvvetlerin K noktasına göre
üç kuvvet şekilde gösterilmiştir.
F1 kuvvetinin C noktasına göre
toplam momentinin büyüklüğü kaç
momenti M1, F2 kuvvetinin
N. m dir?
B noktasına göre momenti
M2 ve F3 kuvvetinin A noktasına göre momenti M3 tür.
A)20
3)
6)
B)16
C)12
D) 8
E)4
Aynı yatay düzlem de bulunan
F1 ve F2 kuvvetleri şekilde gösterilmiştir. F1 kuvvetinin 0
noktasına göre momentinin
sayısal değeri M’dir.
Buna göre F2 kuvvetinin 0 noktasına göre momentinin sayısal
değeri kaç M dir? (KO = OL)
ASİYE AĞAOĞLU ANADOLU LİSESİ
2)
Buna göre M1 , M2 ve M3 moment değerleri arasındaki bağıntı
aşağıdakilerden hangisidir?
7)
Aynı yatay düzlemde bulunan
üç kuvvetin 0noktasına göre,
momentlerinin büyüklükleri
eşittir. Buna göre F1 F2 ve
kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki bağıntı nedir?
4)
F1 = f, F2 = √2 f büyüklüğündeki
8)
Düzgün altıgen çerçeveye şekildeki gibi
kuvvetler, kesiti verilen cisme şekil-
uygulanan aynı düzlemdeki kuwetler eşit
deki gibi uygulanmıştır.K noktasına
büyüklüktedir.Bu kuvvetlerin 0 noktasına
göre momentlerinin büyüklükleri sıra
ile M1 ve M2 olduğuna göre
göre momentlerinin büyüklükleri sırasıyla
M1, M2, M3 olduğuna göre, aşağıdaki-
oranı kaçtır?
lerden hangisi doğrudur?
A) 1
2
B)1
C)2
D) 2 2
E) 4 2
9)
Yatay düzlemde duran türdeş küreye
14) Düzgün türdeş KL çubuğu düşey bir duvara
F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. F
K noktasından dönebilecek şekilde vidalan-
kuvvetinin en küçük değeri ağırlığın
mıştır. Sistem dengede olduğuna göre ipteki
kaç katı olmalı ki küre engel üzerine
T gerilme kuvvetinin büyüklüğü;
çıkabilsin?(Sin 370 =0,6; Cos 370 = 0,8)
A) 3
B)
5
3
4
4
5
C)
I. KL çubuğunun ağırlığınabağlıdır.
D) 1
E)
Il. α açısına bağlıdır.
3
2
III. θ açısırıa bağlıdır.
yargılarından hangıleri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız Il
C) YalnızIII D)I ve ll E)l,Il ve lll
10) Düzgün, türdeş ve eşit
bölmelenmiş KL çubuğu
şekilde görüldüğü gibi
15) 0 merkezli P ağırlığındaki küre sürtünmeli
eğik düzlemde şekildeki gibi düzleme para-
dengededir. Buna göre çubuğun ağırlığı kaç newtondur?
lel F kuvveti ile dengede tutulmaktadır. F
A)18
B)16
C)12
D)9
E)6
kuvvetinin büyuklüğü;
ASİYE AĞAOĞLU ANADOLU LİSESİ
I. Kürenin ağırlığına.
11) Sistem dengede ve çubuk
türdeş olduğuna gore, ipteki
T gerilmesinin çubuğun P
ağırlığına oranı
kaçtır?
Il. Kürenin yarıçapına
III. θ açısına
yargılarından hangisi veya hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız Il
C) YalnızIII D)I ve llI E) l ve ll
16)
12) Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuk
şekildeki gibi dengelendiğine göre
oranı kaçtır?
Şekildeki düzenete çubuk, yatay durmaktadır.
El kantarının gösterdiği F değeri kaç P’dir?
(ÖSS-85)
13) Eşit bölmeli düzgün ve türdeş
çubuğunun ağırlığı 20N dur.
P1 ve P2 ağırlıklarıyla çubuk
yatay olarak dengede kaldığına
göre, K ucundaki ipte oluşan
gerilme kuvveti kaç N’dur? (Sürtünme yok.)
A)12
B)15
1-A
C)18
2-C
3-B
D)20
4-A
5-D
E)32
6-E
7-A
8-B
9-C 10-C 11-C
12-E 13-B
14-A 15-D 16-B
Ahmet ÖZTÜRK
Fizik Öğretmeni
Download
Study collections