7.sınıf deneme

advertisement
7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SBS 1.DENEME
A) 20
B) 25
C) 40
D) 50
8. Basit makineler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşten kazanç sağlanır.
1.
Ahmet şekildeki K-L-M yolunu
B) Yoldan kazanç sağlanır.
alarak M’de duruyor.
C) Kuvvetten kazanç sağlanır.
Toplam yer değiştirme kaç metre olur?
D) İş kolaylığı sağlar.
A) 3
9. Aşağıdaki eşit kütleli cisimlerden hangisinin yere
B) 4
uyguladığı basınç en büyüktür?
C) 9
D) 12
2. Hızı 30 m/s olan bir bisiklet 150 m yolu kaç saniyede
alır?
A) 2
B) 3
D) 4
D) 5
3. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerindendir?
A) Odunun kül olması
B) Camın kırılması
C) Buzun erimesi
D) Yoğurdun ekşimesi
10. Barometrenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıcaklığı ölçmek
B) Ağırlığı ölçmek
C) Sıvı derinliğini ölçmek
D) Hava basıncını ölçmek
11. Hacmi 200 cm3 olan bir cisim sıvı içerisinde tamamen
batmış bir şekilde yüzmektedir.
Cisme etki eden kaldırma kuvveti kaç N’dur?
4.
Hız-zaman grafiği verilen
(dsu=1000 kg/m3, g = 10 N/kg)
hareketlinin 4 saniyede aldığı yol kaç metredir?
A) 1
A) 10
B) 2
B) 20
C) 5
C) 30
D) 10
D) 40
5. Yer çekimi ivmesinin 8 N/kg olduğu bir ortamda ağırlığı
200 N/kg olan bir cismin kütlesi kaç kg’dır?
A) 10
B) 12,5
12.
Şekildeki makaralı sistemde K
C) 20
makarası ok yönünde iki kez döner ise L makarası
D) 25
hangi yönde kaç kez döner?
A) 1 yönünde 1 kez
B) 2 yönünde 1 kez
C) 1 yönünde 3 kez
D) 2 yönünde 3 kez
6.
K kutusuna
büyüklükleri eşit F kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir.
K’ya etki eden net kuvvet kaç
F’dir?
A) 0
B) 2/1
C) 1
D) 3/2
7. Bir kutuyu 100 m ileriye götürmek için 2500 J’lük enerji
harcayan birisi, kutuya en az kaç N’luk kuvvet
uygulamıştır?
13.
K, L, M ve N cisimleri su
içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre, hangi
cisimlerin özkütlesi
suyun özkütlesinden büyüktür?
A) K
B) L - M
C) N - M
D) K - L - M
14. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin kimyasal
özelliklerindendir?
A) Elektrik iletkenlikleri
B) Yanmaları
C) Çözünürlükleri
D) Hâl değiştirme sıcaklıkları
15. Aşağıdakilerden hangisi karışımların özelliklerindendir?
A) Karışımı oluşturan maddeler istenilen oranlarda
karıştırılır.
B) Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
C) Elementlerine ayrışması kimyasal yollarla olur.
D) Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybeder.
16. Aşağıdakilerden hangisi çözeltiye örnektir?
A) Kumlu su
B) Zeytinyağlı su
C) Şekerli su
D) Tebeşirli su
17. Pirinçteki taşlar, aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile
ayrılır?
A) Ayıklama
B) Elektroliz
1. A
2. D
3. B
4. C
5. D
6. A
7. B
8. A
9. C
10. D
11. B
12. C
13. A
14. B
15. A
16. C
17. A
18. D
19. B
20. C
C) Yüzdürme
D) Damıtma
18.
iyonunun 10 elektronu bulunduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi X’in izotopudur?
19.
iyonunun 18 elektronu bulunduğuna göre X’in
nötron sayısı kaçtır?
A) 16
B) 20
C) 22
D) 24
20. Aşağıdakilerden hangisi ametallerin özelliklerindendir?
A) Tel ve levha hâline getirilebilirler.
B) Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
C) Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz hâlindedirler.
D) Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.
Download