Elektrik ve Manyetizma – 6

advertisement
KAZ
AN
SINIF
F
IM
Elektrik ve Manyetizma – 6
4. Üzerinden 2 A akım geçen
iletken tel parçası manyetik alan şiddeti 10 Tesla
olan manyetik alan içerisine 53o açı yapacak şekilde
yerleştiriliyor.
1. Üzerinden i ve 2i akım geçen teller şekildeki gibi yerleştiriliyor.
Üzerinden i akımı geçen K telinin O noktasında
oluşturduğu manyetik alan şiddeti B olduğuna
göre O noktasında oluşan bileşke manyetik alan
kaç B dir?
C) 0
2. Sayfa düzleminin dışına
doğru B manyetik alanı
içindeki aynı düzlemli
K, L ve M çubukları sırasıyla j, j ve 2j hızlarıyla şekildeki gibi hareket ettiriliyor.
D) 1
E) 2
30o
Buna göre çubukların uçları arasında oluşan indük1
siyon emk ları arasındaki ilişki nasıldır?(sin30o = 2 )
A) fK > fL > fMB) fK = fL > fM
C) fL > fK > fMD) fM > fK > fL
E) fK = fM > fL
3. Düzgün bir manyetik
alan içerisine şekildeki gibi yerleştirilen
telden i akımı geçirildiğinde tele manyetik
kuvvet etki ediyor.
o
Şiddet
Yön
A)
8
B)
16
C)
20
D)
16
E)
8
9
9
9
,
,
5. Bir tel çerçevede meydana
gelen indiksiyon emk sının
zamana bağlı değişimi şekildeki gibidir.
Buna göre tel çerçevede
akının zamana göre değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
i
Buna göre etki
eden kuvvet ile ilgili ;
I. i akımı arttırılırsa artar
II. Tel dik konuma getirilirse artar.
III. Manyetik kutuplar yer değiştirirse kuvvetlerin yönü
dışa doğru olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B) – 1
53
Buna göre tel parçasına etki eden kuvvetin yönü
ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?(cos 53o=0,6)
K
A) – 2
19
KAVRAMA
ST
TE
11.
TEST
6. Şekildeki K anahtarı kapatıldığında akımmakarasında
manyetik alan oluşmaktadır.
Buna göre manyetik alan
şiddeti
N: sarım sayısı
L: Makaranın boyu
V: Potansiyel fark
K
V
nicelikerinden hangileri arttırıldığında artar?
A) Yalnız N
B) Yalnız L
C) N ve L
D) L ve V
E) N, L ve V
TEST
19
Elektrik ve Manyetizma – 6
10. Şekildeki gibi yerleştirilmiş K,L ve M bobinlerinden L
bobini üzerindeki reostasının sürgüsü ok yönünde hareket ettiriliyor.
7. Şekildeki çerçevenin bir ucu hareket edebilen bir sürgü
şeklinde yapılmıştır.
A
A
Sürgülü kol I konumundan II konumuna j hızıyla
hareket ettirilirse,
I. Çerçevenin içerisinde manyetik akı artar.
K, L ve M bobinlerinde oluşan akımların yönleri
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
II. Oluşan indüksiyon akımı 1 yönünde olur.
9U
III. İndüksiyon emk sı f = 3 t formülü ile bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
$
K
L
M
–
+
–
$
$
$
D)
E)
$
11. Sayfa düzlemine dik ve
içine doğru düzgün manyetik alana dik olarak j
hızıyla fırlatılan q1 , q2 ve
q3 yükleri şekildeki yörüngeleri izliyor.
V
D) 40
E) 50
:.............................................
EST
AT
KAZAN
B)
A)
C) 30
KAVRAM
IM
$
C)
Buna göre oluşan indüksiyon emk si kaç volttur?
B) 20
$
Buna göre yüklerin
işaretleri aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
9. Özindüksiyon katsayısı
L = 0,5 H olan şekildeki
selenoidden geçen
akım ayarlanabilir direnç yardımıyla 0,6 saniyede 40 amperden 10
ampere düşürülüyor.
A) 10
$
$
B manyetik alan şiddetinin zamanla değişimi şekil II
deki gibi olduğuna göre hangi zaman aralıklarında 1
yönünde indüksiyon akımı geçer?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) III ve IV
D) I ve IV
E) I, III ve IV
A)
$
$
Şekil II
M
$
$
Şekil I
L
$
8. Halka biçimindeki iletken tel sayfa düzleminin içine
doğru B manyetik alanına şekil I deki gibi yerleştirilimiştir.
K
$
A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
A
V
1
B)
–
–
+
C)
+
+
-
D)
+
–
+
E)
+
+
+
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
:.............................................
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download