8 - Mimarlar Odası Ankara Şubesi

advertisement
8. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
12-14 Kasım 2009 - Antalya
PROGRAM
12.11.2009
08:30-09:00
09:00-10:30
10.30-11:00
11:00-11.30
11:30-13:00




Kayıt
Açılış
Çağrılı Bildiri: Çevre Politikası ve Hukuku
Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu
Poster Bildiri ve Sergi Alanı Açılışı
1. Oturum: Çevre Hukuku-Politika-Etik
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ruşen Keleş
Türk Ceza Kanunu ve Çevreye Karşı Suçlar
Süheyla Suzan Alıca
Çevre Korumacılıkta, “Çevre Etiği” Yaklaşımlarının Önemi
Gamze Yücel Işıldar
Su Havzalarının Korunmasında Havza Halkının Yeri ve Önemi
Ayşe Beyza Celep, Beyza Üstün, Nilsun İnce, Zafer Yenal
“Çevre Hakkı” ve Özgürleşme Mücadelesi
Hande Atay
13:00-14:00
Öğle Yemeği
14:00-15:30
2. Oturum: Çevre Hukuku
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy
Türk Çevre Hukukunda Adli ve İdari Nitelikteki Yaptırımlar
Barış Ecevit Akgün, Elif Çimenoğlu, Ersin Kalenderoğlu
Avrupa Konseyi ve Parlamentosu’nun 2008/99/EC No’lu Direktifi: Çevrenin, Ceza Hukuku
Aracılığı ile Korunmasında İleri Bir Adım
Ozan Ercan Taşkın
Türk Hukukunda Doğal Kaynakların Yeri: Koruma Kullanma Dengesi Açısından Hukuki Bir
Analiz
Aynur Aydın Coşkun, Yusuf Güneş
Tehlikeli Faaliyetlerden Doğan Sınıraşan Zararların Önlenmesi ve Uluslararası Sorumluluk
Yasin Poyraz




15:30-15:45
Çay-Kahve Arası
15:45-17:15
3. Oturum: Çevre Yönetim Araçları ve ÇED
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan Talınlı
Yuvacık Barajı Ham Suyunun Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinden THM Oluşturma Potansiyelinin
Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Belirlenmesi
Melike İşgören, Fatih Taşpınar, Vedat Uyak, İsmail Toröz
Büyük-Ölçekli Sulama Projelerinin Çevresel Etkileri: Develi Ovası (Kayseri) Örneği
Filiz Dadaşer Çelik
Kıyı Tesislerinde Acil Durum Yönetimi ve Limanlarımızın Mevcut Durumu
Nihan Öztürk, Enver Y. Küçükgül
Limanlarda Çevre Yönetimi ve İzmir Alsancak Limanının Mevcut Çevresel Durumu
Nihan Öztürk, Enver Y. Küçükgül




17:30-19:00
Açılış Kokteyli
13.11.2009
08:30-10:00




08:30-10:00




10:00-10:15
10:15-11:45




10:15-11:45




11:45-12:00
12:00-13:00


13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-17:00
4A Oturumu: Hava Kirliliği (Ametist Salonu)
Oturum Bakanı: Prof. Dr. Gülfem Bakan
Eskişehir ve İskenderun’da Atmosferik PM 10 Derişimleri ve Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbon İçerikleri
Akif Arı, Eftade O. Gaga, Tuncay Döğeroğlu, Sermin Örnektekin, Kees Meliefste, Justin Argante, Wim Van
Doorn
ODTÜ Kampüsündeki UOB Konsantrasyonlarının Belirlenmesi
Sema Yorulmaz, Mihriban Civan, Gürdal Tuncel
Üniversite Kampüsünde Ölçülen Uçucu Organik Bileşiklerin Faktör Analiz Tekniği İle Değerlendirilmesi
Mihriban Civan, Sema Yorulmaz, Gürdal Tuncel
SO2, NO2, O3 ölçümünde Kullanılmak Üzere Geliştirilen Pasif Örnekleyicilerin Meteorolojik Parametrelere
Duyarlılığı
Ozan Devrim Yay, Özlem Özden, Tuncay Döğeroğlu
4B Oturumu: Endüstriyel Atıksu (Azurit Salonu)
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Enver Y. Küçükgül
Ses Dalgalarının Petrokimya Endüstrisi Atıksularının Arıtımına Etkisi
Rukiye Öztekin, Delia Teresa Sponza
C.I. Reactive Red 120 Diazo Boyarmaddesinin TiO2/UV Prosesi ile Giderimi
Özlem Esen Kartal, Gülistan Deniz Turhan
Süt Endüstrisi Atıksularının Jet-Loop Membran Biyoreaktörde Arıtımı
Burhanettin Farizoğlu, Süleyman Uzuner
Gıda Endüstrisi Atık Sularında Üretilen Rhizopus oligosporus ile Sulu Çözeltilerinden Cd(II) İyonlarının
Gideriminin Araştırılması
H. Duygu Özsoy, Basudeb Saha, Hans (J) Van Leeuwen
Çay-Kahve Arası
5A Oturumu: Hava Kirliliğinin Etkileri (Ametist Salonu)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Osman Karababa
Türkiye’de Farklı İstasyonlarda Belirlenen Yağmur Suyu Kompozisyonunun İyon ve Elementler Açısından
Karşılaştırılması
Fatma Öztürk, Ali İhsan İlhan, Tülay Balta, Gürdal Tuncel
Eskişehir'de Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Toprak/Hava Geçişlerinin İncelenmesi
Betül Kurada, Yıldız Mine Evci, Akif Arı, Eftade O. Gaga
Kocaeli’nde Yerel ve Ticari Sebzelerde Dioksin ve Furan (PCDD/F) Konsantrasyonlarının Belirlenmesi
Seda Aslan, M.Kemal Korucu, Aykan Karademir, Ertan Durmuşoğlu
İskenderun ve Payas’ta Uçucu Organik Bileşiklere Maruz Kalan İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Sağlık
Riski Değerlendirmesi
Gülçin Demirel, Emine Eftade Gaga, Tuncay Döğeroğlu, Sermin Örnektekin, Wim Van Doorn
5B Oturumu: Evsel ve Endüstriyel Atıksu (Azurit Salonu)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşenur Uğurlu
Doğal Organik Asitlerin Krom (III) Çözünürlüğüne Etkilerinin Araştırılması
Çetin Kantar, Bülent Halisdemir, Zeynep Görkem Gülmez
Yapay Sulak Alan Teknolojisinin Kırsal Alanda Kullanımı: Adana İli Yeniyayla Köyü Örneği
Binnaz Zeynep Zaimoğlu, Reyhan Erdoğan, Seçil Kekeç, Burak Demirörs
Eritromisinin Anaerobik/Aerobik Ardışık Sistemde Arıtılabilirliği
Hakan Çelebi, Delia Teresa Sponza
Anaerobik Çürütücü Çıkış Suyundan Strüvit Çökeltimi İle Nütrient Geri Kazanımı
Ayla Uysal, Y. Dilşad Yılmazel, Göksel N. Demirer
Çay-Kahve Arası
Atakan Yılmaz Anısına Özel Oturum (Ametist Salonu)
Oturum Başkanı: Dr. Ethem Torunoğlu
Yeşil Yeteneklerin Ardından: Organik Artıkların Sürdürülebilir Yönetimi Üzerine Düşünceler
Kerem Güngör
“Çevre Mühendisleri Kimdir ve Nelere Nasıl Yaklaşıyor ?” Profil Araştırması
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası - N.Özlem Ergenler
Öğle Yemeği
Poster Tartışmaları (Amazonit Salonu)
Prof. Dr. Türkel Minibaş Anısına Panel-Forum: “Yerel Yönetimler, Çevre ve Hukuk”
Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Beyza Üstün
14.11.2009
08:30-10:00




6. Oturum: Atık Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Bülent Topkaya
İzmir ASAT’da Oluşan Arıtma Çamurunun Aerobik Stabilizasyonundan Sonra Mısır Üretiminde
Kullanılmasının Eniyilenmesi
Bülent Yağmur, Ertuğrul Erdin, Görkem Akıncı, Melayib Bilgin
Ultrasonik Ön Arıtım ile Evsel Çamur Minimizasyon Potansiyelinin ve İlgili Maliyetlerin
İncelenmesi
Onur Güven Apul, F. Dilek Sanin
Türkiye’deki Katı Atık Üretim Miktarının Sosyo-Ekonomik Değişkenlerle İlişkilendirilmesi
Saniye Keser, H. Şebnem Düzgün, Ayşegül Aksoy
Arıtma Çamuru Yönetimi: Ülkemizde ve Dünya’da Uygulamalar
Hande Bozkurt, F. Dilek Sanin
10:00-10:15
Çay-Kahve Arası
10:15-12:00
7. Oturum: Su Kirliliği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feza Karaer
Beyşehir Gölünde Bulanıklık, Askıda Katı Madde, Secchi Diski Derinliği ve Klorofil-a
Seviyelerinin Landsat-5 TM Uydu Görüntüsü ile Belirlenmesi
Bilgehan Nas, Semih Ekercin, Hakan Karabörk, Ali Berktay
Ömerli Yüzeysel Su Kaynağındaki Doğal Organik Maddelerin Kimyasal Karakterizasyonu ve
THM Oluşumuna Etkileri
Edip Avşar, İsmail Toröz, Vedat Uyak
Çevre Koşullarının Eymir Gölü Su Kalitesine Etkileri
Firdes Yenilmez, Fatih Keskin, Ayşegül Aksoy
Sucul Ekosistemlerde Potansiyel Tehlikenin Belirlenmesinde Sediman Toksisitesi
Şeyma Atay, Hülya Böke Özkoç
Nehirlerde Çevresel Akışın Belirlenmesinde Hidrolojik Kuraklığın Etkileri
Filiz Malkoç, Hilal Tuna, Yüksel Malkoç, Mehmet Yıldız





12:00-12:30
Kapanış ve Sonuç Bildirisi
12:30-13:30
Öğle Yemeği
14:00-17:00
(1) Teknik Gezi
(2) Tarihi - Kültürel Gezi
POSTER BİLDİRİLER




















Türkiye’de Su Havzalarının Yönetimi ve Karar Destek Sistemlerinin Etkisi
Eda Özbayrak, Gülfem Bakan
Metal Kaplama Atıksuyundan Ağır Metal Giderimi
Selva Camcı, Feryal Akbal
Yerleşim Alanlarında Eğlence Yerlerinin Gürültü Ölçümü
Çiğdem Aslan, Yüksel Orhan
Savaşların Ekolojik Yıkımları
Semire Kalpakçı Yokuş, Murat Serdar Çavuşoğlu, Esin Hande Bayrak
Tokat İli 2007-2008 Dönemi Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi
Ömer Işıldak, Semire Kalpakçı Yokuş, Esin Hande Bayrak
Kompost Uygulamasının Potansiyel Toprak Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi
Ertuğrul Erdin, Stefan Gaeth, Bülent Yağmur, Melayib Bilgin, Görkem Akıncı
Bir Şekerleme Endüstrisinde Temiz Üretim Örnek Çalışması
Tarık Kotan, Hüseyin Cüce, Gülfem Bakan
Mobilya Üreten Bir Tesiste İç Ortam Hava Kalitesini Etkileyen Toz Miktarının Belirlenmesi
Fatma Varinli, Oktay Özkan
Eymir Gölü’ndeki Farklı Su Kalitesi Parametrelerinin İncelenmesi
Elif Küçük, Zeynep Malkaz, Şule Özkal, Ayşegül Aksoy
Ağır Metalle Kirlenmiş Sedimanların Katı Yıkama/Ekstraksiyon Yöntemi İle İyileştirilmesi ve/veya
Arıtılması
Sema Arıman, Gülfem Bakan
Yapay Sulakalan Sistemleri ile Zeytin Karasuyu Arıtabilirliğinin İncelenmesi
Arda Yalçuk, Nazlı Baldan Pakdil
Küçük Yerleşimler İçin Yapay Sulak Alan Tipi Arıtma Tesisleri - Salda (Burdur) Örneği
Orhan Tiryakioğlu, Sercan Durmaz
Potansiyel Toksik Xenobiyotik Maddelerin Kaynakları, Yol İzleri ve Akıbetleri
Ümmihan Günerhan, Lütfiye Dumlu, Vedat Yılmaz, Altınay Perendeci
Nano-Degussa P-25 Titanyum Dioksitin Kullanıldığı Fotokatalitik Proses ile Doğal Organik Madde
Oksidasyonu
Zehra Yiğit, Hatice İnan
Kayaş-Bayındır Baraj Gölü ve Barajı Besleyen Kaynaklarda Kirlilik Yükünün Tespiti
Barış Ecevit Akgün, Elif Çimenoğlu
Dünya'da ve Türkiye'de Uygulanan Yapay Sulakalanlar ve Verimliliklerinin Değerlendirilmesi
Meltem Sarıoğlu Cebeci, Esin Hande Bayrak, Semire Kalpakçı Yokuş
Yamula Baraj Gölünün Kirlenme Potansiyeli
Oktay Özkan, Hamdi Muratçobanoğlu, Özgür Özdemir, Hamdi Mıhçıokur
Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB) Örneklenmesi Amacıyla Geliştirilen Pasif Örnekleyiciler İçin
Örnekleme ve Analiz Metodu Oluşturulması
Özlem Özden, Vesile Özlem Erkan, Eftade Gaga, Akif Arı, Tuncay Döğeroğlu
Baraj Projeleri İşleyiş Süreçlerinde Sosyal Çevre Etkileri-Harşit ve Çoruh Vadileri Örneklemesi
Çağla Çolak
İstanbul’da Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetimi
Funda Cihan
Download