9-13 kasim

advertisement
‹çişleri Bakanl›ğ›’n›n 24.01.2008 tarih 2007/26 Say›l› Genelgesi
Uyar›nca Düzenlenen; Yerel Yönetimler Hizmet içi Eğitim Semineri
BELEDİYE ZABITA PERSONELİNİN
Programa;
‹l Özel ‹darelerinden; Genel­Sekreterler,­‹l­Genel
Meclis­ Başkanlar›, Meclis­ Üyeleri,­ Yaz›­ ‹şleri,
Personel,­Mali­Hizmetler,­‹nsan­Kaynaklar›­ve
diğer­Müdürler­ile­personelleri davetlidirler.­­
Belediyelerden; Belediye­ Başkanlar›,­ Belediye
Meclis­ Üyeleri,­ Belediye­ Encümenleri, Yaz›­ ‹şleri,
‹nsan­ Kaynaklar›,­ Özel­ Kalem,­ Mali­ Hizmetler,
Zabıta­ Müdürleri­ ve­ Zabıta­ Memurları
davetlidirler.
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI,
KABAHATLER KANUNU UYGULAMASI
İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERCE
İŞYERLERİNE İŞYERİ AÇMA,
ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ VE DENETİMİ
BELEDİYELERCE PAZAR YERLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI
Top­lan­t›­so­nun­da­ka­t›­l›m­c›­la­ra­ka­t›­l›m­bel­ge­si­
ve­ri­le­cek­tir.
18-22 NİSAN 2014
FANTASIA HOTEL DE LUXE
Çamyuva – Kemer / ANTALYA
KARAELMAS BELEDİYELERİ
HİZMET BİRLİĞİ
TURİZM, EKONOMİ, BİLİMSEL
ARAŞTIRMA, TANITMA MERKEZİ
‹rtibat Adresi:
F.Kerim­Gökay­Cad.­Okul­Sok.­Altunizade­Sitesi­C­Blok­Daire:­15,
34662­Üsküdar­/­‹STANBUL
Tel: (0216)­326­12­12­(pbx)­­Faks: (0216)­546­01­58­­
e-mail: [email protected]­­web: tebiat.com.tr
18 NİSAN CUMA: 14:00­Otele­Giriş
Eğitimci:
• 6487 sayılı Kanunla 4250 sayılı İspirto ve
İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nda yapılan
düzenlemeler ve idarelerin yapması gereken
iş ve işlemler.
Recep DEMİR
(İçişleri­Bakanlığı­Başkontrolörü)
19 NİSAN CUMARTESİ
10:00-13:00
I.OTURUM
• Zabıta Teşkilatı (Kuruluş, Kadro ve unvanlar,
Bağlılık, Görev alanı, Çalışma düzeni)
• Zabıta Personelinin istihdamı, Görev, Yetki ve
Sorumlulukları
• Atama Şartları
• Görevde Yükselme Esasları
• Personelin Hak ve Yükümlülükleri
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00
14:30-17:00
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00
14:30-17:00
:­Kahve­Arası
:­I.Oturum­Devamı
:­Yemek
II.OTURUM
:­Kahve­Arası
:­II.Oturum­Devamı
:­Yemek
20 NİSAN PAZAR
10:00-13:00
15:30-16:00
16:00-17:00
20:00
III.OTURUM
• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelikte yapılan son değişiklikler
çerçevesinde;
Belediyeler ve İl Özel
İdarelerinde;
• Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık İstirahat ve
eğlence yerlerine iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı verilmesi ve denetimi sırasında yetkili
idarelerce yapılması, uyulması ve yerine
getirilmesi gereken iş ve işlemler,
• 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet
Kanunu’nun umuma açık işlerini ilgilendiren
hükümleri karşısında belediyelerin yapacakları
iş ve işlemler.
IV.OTURUM
• Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte yapılan
son değişiklikler çerçevesinde;
• Pazar yerlerinin kurulması ve işletilmesi
• Pazar yerinde bulunması gereken hizmet
tesisleri ve özellikleri
• Pazar yerlerinin taşınması ve kapatılması
• Satış yerlerinin işletilmesi
• Satış yerlerini kullanacaklarda aranılacak şartlar
• Pazar yerlerinde tahsis ve sınırlı ayni hak tesisi
işlemi
• Tahsis ücreti
• Tahsisin devri
• Satış yerlerinin kullanımı
• Malların satışı
• Belediyenin görev ve yetkileri
• Cezalar (İdari para cezaları, Faaliyetten men,
Tahsisin iptali ve kira sözleşmesinin feshi)
• Kabahatler Kanunu ve 1608 Sayılı Kanun’un
Belediyelerde uygulanması,
• 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun’un
uygulanması
• 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının
Önlenmesine Dair Kanun’un uygulanması
15:30-16:00
16:00-17:00
20:00
:­Kahve­Arası
:­III.Oturum­Devamı
:­Yemek
:­Kahve­Arası
:­IV.Oturum­Devamı
:­Yemek
21 NİSAN PAZARTESİ
10:00-13:00
V.OTURUM
Konularla ilgili değerlendirmeler,
sorular ve cevaplar
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00
Öğl­Sonra
20:00
:­Kahve­Arası
:­V.Oturum­Devamı
:­Yemek
:­Serbest­Zaman
:­Yemek
22 NİSAN SALI
Öğl.­Önce
12:00­
:­Serbest­Zaman
:­Ayrılış.
Download