ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 10/TM-F SINIFI SEÇMELİ COĞRAFYA

advertisement
ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ
10/TM-F SINIFI SEÇMELİ COĞRAFYA DERSİ
1. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMASI
Adı ve Soyadı:………………………….................
Sınıfı :.......................
No :…………………
1. Dünya üzerinde bazı alanlarda depremler sık
görülürken bazı alanlarda seyrek görülmesinin
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortalama yükseltilerinin farklı olması
B) Ekvator’a uzaklıklarının farklı olması
C) Levha sınırında yer almaları
D) Farklı dirençteki kayaçlardan oluşmaları
E) İklim özelliklerinin farklı olması
2. Yeryüzünde aktif volkanların büyük bir kısmı,
ateş çemberi adı verilen Büyük Okyanus çevresinde
ve Akdeniz ülkelerinin bazılarında bulunur.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde etkin
volkan yoktur?
A) İtalya
B) Japonya
C) Malezya
D) Filipinler
E) İngiltere
3. Fay hatları, yer kabuğunun zayıf ve hareket
hâlindeki bölgeleridir. Bazı alanlar fay hatlarına
paralellik gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri
değildir?
A) Deprem alanları B) Volkanik alanlar
C) Genç kıvrım dağlar D) Sıcak su kaynakları
E) Karstik araziler
4. Aşağıdaki durumların hangisinde bir kaynak
suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla
değişmez?
A) Yağmur ve kar sularıyla besleniyorsa
B) Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa
C) Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa
D) Su, yerin derinliklerinden geliyorsa
E) Taban suyu seviyesi yüksekse
5. I. Endonezya
II. İtalya
III. Kanada
IV. Almanya
Yukarıdaki ülkelerin hangilerinde volkanizma
daha çok etkilidir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
6. Yer kabuğunun yaşlı kıvrım bölgelerinde
depremler nadir görülür ve etkileri de
önemsizdir. Aşağıdaki bölgelerden hangisi buna
örnek olarak gösterilebilir?
A) Türkiye
B) Kanada C) İtalya
D) Yunanistan E) Japonya
7. Deprem hatlarının dağılışı ile aşağıdakilerden
hangisinin dağılışı arasında kesin bir paralellik
gözlenir?
A) Kapalı havzalar
B) Vadiler
C) Ormanlar
D) Ilıca ve kaplıcalar
E) Yüksek platolar
8. Aşağıdaki sahaların hangisi sıcak sular
(jeotermal enerji) bakımından zengindir?
A) Afrika'nın batısı B) Asya'nın kuzeybatısı
C) Güneydoğu Asya adaları
D) Avustralya'nın merkezi kısımları
E) Kuzey Amerika'nın kuzeydoğusu
9. Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede deprem
olma olasılığının fazla olduğunu gösterir?
A) Gelgitin etkili olması
B) Deniz kıyısında yer alması
C) Yer şekillerinin sade olması
D) Sıcak su kaynaklarının bulunması
E) Ilıman iklim koşullarının yaşanması
10. Aşağıdakilerden hangisi, volkanik sahalar
ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Yeryüzünde yaklaşık 500 kadar aktif volkan yer alır.
B) Doğu Afrika'da önemli volkanik dağlar bulunur
C) Volkanik sahaları dar ve uzun kuşak oluşturur.
D) Avustralya aktif volkan sahasında yer alır.
E) Büyük Okyanus çevresinde volkanik faaliyet
daha çok görülmektedir.
11.
I. Endonezya
II.Madagaskar
III. Mısır
IV. Japonya
Yukarıdaki ülkelerin hangilerinde volkanlar,
depremler ve sıcak su kaynakları bir arada
görülür?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
12. Yeryüzünde aktif volkanların büyük bir kısmı
ateş çemberi adı verilen Büyük Okyanus çevresinde
ve Akdeniz ülkelerinin bazılarında bulunur.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde aktif
volkanların bulunduğu söylenemez?
A) Danimarka B) Japonya
C) iran
D) Pakistan
E) Endonezya
13. Biri karasal diğeri okyanusal iki levhanın
karşılaşması sonucunda, aşağıdaki olaylardan
hangisi ortaya çıkmaz?
A) Okyanusal levha kıtasal levhanın altına dalar.
B) Okyanusal levha çevresinde okyanus ortası
sırtlar oluşur.
C) Karşılaşma alanları boyunca deprem ve
volkanlar meydana gelir.
D) Okyanusal levha ile kıtasal levha arasında derin
okyanus çukurları oluşur.
E) Okyanusal levha, kıtasal levhanın altından
mantoya kadar hareket eder.
14. Kaplıca,ılıca ve içmelerin yaygın olduğu bir
bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yer altı su seviyesi yüzeye çok yakındır
B) Akarsu ağı çok sıktır
C) Yaz sıcaklığı düşük,buharlaşma miktarı azdır
D) Yağış rejimi düzenlidir
E) Kırıklı yapılar oldukça yaygındır
15. Türkiye’nin jeotermal kaynaklar
bakımından zengin bir potansiyele sahip olması
aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) İklim özellikleriyle
B) Yarımada üzerinde bulunmasıyla
C) Bulunduğu yarımküreyle
D) Yer şekli özellikleriyle
E) Jeolojik yapısıyla
20. Aşın sıcak ve soğuk yada aşırı yağış ve
kuraklık, yerleşmeleri sınırlandıran önemli
etkenlerdendir.
Aşağıdaki bölgelerden hangisindeki aşırı
nüfuslanma, yazın sıkça görülen sellerin yada
fırtınaların, yerleşmeleri sınırlamadığını
kanıtlamaktadır?
A) Güneydoğu Asya
B) Orta Afrika
C) Kuzey Kanada
D) Kuzey Afrika
E) Batı Avustralya
21. Sanayi devrimi ile birlikte aşağıdaki
bölgelerin hangisinde nüfus miktarı daha fazla
artmıştır?
A) Kuzey Amerika B) Afrika
C) Hindistan
D) Avrupa
E) Çin
16. Aşağıdaki durumların hangisinde, bir
kaynak suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla
değişmez?
A) Yağmur ve kar suları ile besleniyorsa
B) Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa
C) Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa
D) Su, yerin derinliklerinden geliyorsa
E) Taban suyu seviyesi yüksekse
22. Sanayi devrimi ile birlikte dünya nüfusunun
hızlı bir şekilde artmasının temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıtalar arası yapılan göçler
B) Sağlık ve beslenme şartlarının iyileşmesi
C) Devletlerarasındaki savaşların azalması
D) Doğum oranlarının artması
E) Köyden kente olan göçlerin hızlanması
17. Bursa, Kütahya,Afyon ve Denizli yörelerinde
kaplıca ve ılıcaların yaygın olması bu yörelerle
ilgili aşağıdakilerden hangisini doğrular?
A) Yükseltilerinin birbirine yakın olduğunu
B) Birinci zamanın başında oluştuklarını
C) Karstik bir yapıya sahip olduklarını
D) Kırıklı bir yapı sahip olduklarını
E) Toprak tiplerinin benzer olduğunu
23. Aşağıda verilenlerden hangisinin nüfus
dağılışına etkisi diğerlerine göre daha azdır?
A) İklim B) Ekonomik faaliyetler C) Su kaynağı
D) Bitki örtüsü
E) Yerşekilleri
24.
Aşağıda ki dünya haritasında işaretli
18. Volkanlar sadece karalar üzerinde değil
özellikle okyanus tabanlarında yoğunlaşmıştır.
Okyanus tiplerinde volkanların oluşumunu
kolaylaştıran etmen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sial katmanının kalın olması
B) Sima katmanının kalın olması
C) Okyanus tabanlarında yerkabuğunun incelmesi
D) Okyanusların hareketli olması
E) Okyanuslarda yoğunluğun fazla olması
19. Deprem yerkabuğu ile üst manto katındaki
tabakalarda biriken enerjinin boşalması sırasında
oluşan kısa süreli titreşimlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi deprem
sonunda meydana gelen olaylardan biri
değildir?
A) Eğimli alanlarda heyelanların görülmesi
B) Yeni fay hatlarının oluşması
C) Fay hatları üzerindeki akarsuların yataklarında
meydana gelen değişmeler
D) Karstik bölgelerde mağara tavanlarını çökmesi
E) Deprem görülme ihtimalinin azalması
merkezlerde nüfusun seyrek olmasının nedenleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
I
A) Doğal afet
B) Bitki örtüsü
C) Bataklık
D) Toprak erozyonu
E) Yerşekilleri
II
Dağlar
İklim özellikleri
Yerşekilleri
Ormanlar
İklim özellikleri
III
Bitki örtüsü
Yerşekilleri
Heyelan
Bataklık
Bataklık
25. Dünya genelinde nüfus artışının hızlandıran
etkenler arasında aşağıdakilerde hangisi yer
almaz?
A) Coğrafi keşiflerle yeni kıtaların bulunması
B) Tıp alanında meydana gelen gelişmeler
C) Gıda üretiminin artması
D) Ülkeler arasında yapılan göçler
E) İnsan ömrünün giderek uzaması
26. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'da
nüfusun seyrek olduğu yerlerden biri değildir?
A) Aşağı Nil vadisi ve deltası
B) Amazon ve Kongo havzası
C) Büyük sahra ve Orta Asya çölleri
D) Kanada ve Rusya'nın kuzeyi
E) Batı Avustralya
32. Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfusunun
artış hızının yüksek olmasında etkili değildir?
A) Tıp ve sağlık alanında ki gelişmeler
B) Ortalama yaşam süresinin uzaması
C) İnsanların tarımla yerleşik hayata geçmesi
D) Kırdan kentlere yoğun bir göç hareketi
E) Sanayileşme hızının artması
27.Genelde akarsu çevreleri yoğun nüfuslu yerlerdir.
Aşağıdaki akarsulardan hangisinin çevresi bulunduğu yerin sık nüfuslu alanlarından değildir?
A) Fırat ve Dicle
B) Seyhan ve Ceyhan
C) Amazon ve Kongo
D) Indus ve Ganj
E) Mississippi
33. Gelişmiş ülkelerde ki nüfus artış hızının
düşük olmasında aşağıdakilerden hangisinin
payı daha azdır?
A) Eğitim seviyesinin yüksek olması
B) Kadının iş hayatına daha fazla girmesi
C) Gelir seviyesinin yüksek olması
D) Şehirleşme hızının yüksek olması
E) Evlenme yaşının yüksek olması
28. Aşağıda tarihsel çağlarla ilgili olarak verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sanayi Devrinde kas gücünün yerini buhar aldı.
B) Paleolitik çağda mağara yaşamı başladı.
C) Kent devletleri Neolitik çağda ortaya çıktı.
D) Maden işlenmeye Kalkolitik çağda başlandı.
E) Mezolitik çağda Köpek evcilleştirildi
BAŞARILAR
29. Dünya üzerinde volkanik alanların ve deprem
kuşakları-nın dağılışında bir paralellik göze çarpar.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?
A) Bu alanların gevşek dolgu alanı olması
B) Bu alanların levha sınırında yer alması
C) Bu alanlarda dış kuvvetlerin etkili olması
D) Bu alanların okyanus tabanı olması
E) Bu alanların I. Zaman arazisi olması
30. Aşağıdaki şekilde fay kaynağı görülmektedir.
Yarıdaki kaynak türü aşağıdaki şehirlerimizin
hangisinde görülemez?
A) İzmir
B) Balıkesir C) Şanlıurfa
D) Denizli
E) Ankara
31. Dünya nüfusunun artışı 20. Yüzyılın ikinci
yarısından sonra hızlı bir şekilde gerçekleşerek iki
buçuk kattan fazla artmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun
nedenlerinden biri olduğu söylenemez?
A) Beslenme olanaklarının iyileşmesi
B) Tıptaki gelişmeler ve ortalama insan ömrünün
uzaması
C) Çocuk ölümlerinin azalması
D) Tarım alanlarının azalması
E) Yaşam standartının yükselmesi
NOT: 1-32.sorular 3’er, 33.soru 4 puandır.
Download