DEPREM

advertisement
DEPREM
1
ARİFE ŞAHİN
20130905096
3.SINIF 2.ŞUBE
2
DEPREM NEDİR ?

Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer
değiştirmesi nedeniyle oluşan yer sarsıntısı hareketine
denir.
3
SİSMOGRAF VE SİSMOLOJİ
sarsıntılarının büyüklüğünü, süresini,
merkezini, ve saatini saptamaya yarayan aygıta
sismograf denir.
 Depremi inceleyen bilime ise sismoloji denir.
 Yer
4
5
LEVHA SINIRLARI
 Levhalar
birbirlerine değdikçe sürtünme oluşur
ve birbirlerini sıkıştırırlar.
 Dünya üzerindeki volkanik alanlarla; deprem
bölgeleri fay hatları genç kıvrım dağları ve sıcak
su kaynakları arasında bir paralellik vardır. Bu
alanların çoğu kıta veya levha sınırlarında yer
alır.
6
7
LEVHA TEKTONİĞİ
meydana gelen değişimleri
ve yapı hareketlerini inceleyen bilimdir.
 Yerkabuğunda
8
LEVHA HAREKETLERİ
Levha hareketleri
sonucunda oluşur
kıta
volkan
okyanus
dağ
9
LEVHA HAREKETLERİ
10
YERKÜREDE BULUNAN LEVHALAR
11
KITALARIN KAYMASI
135 milyon yıl önce
Günümüzde
12
FAY NEDİR?
 Hareket
eden levhalar birbirleri üzerine kuvvet uygularlar.
 Bu kuvvet yerkabuğundaki kayaçların direnç göstermesi
yüzünden belli bölgelerde enerji birikimine yol açar.
 Bu enerji, kayaçların kırılma sınırını aştığı anda
da kırılma olur ve biriken enerji açığa çıkar.
FAY ÇEŞİTLERİ
1)Normal Fay
Genişlemeli tektonik rejimlerde oluşan önemli
yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi
sayılırlar.
14
2) TERS FAY
 Ters
ve bindirme fayları sıkışmalı tektonik
rejimlerin denetimi ve etkisi altında
gelişirler.
15
3) DOĞRULTU ATIMLI FAY
vektörü fayın doğrultusuna paralel, eğim
yönüne dik olan faylardır.
 Hareket
16
TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI
17
DEPREMLE İLGİLİ KAVRAMLAR
Öncü Deprem: Bazen büyük bir deprem
olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu
küçük sarsıntılara denir.
Artçı Deprem: Büyük bir depremin oluşundan
sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem
olmaya devam etmektedir. Bu küçük
depremlere denir.
18
DEPREMLE İLGİLİ KAVRAMLAR
Depremin büyüklüğü: Depremin merkezinde
açığa çıkan enerjinin miktarı depremin
büyüklüğüdür.
Depremin Şiddeti: Depremin binalar ve
insanlar üzerinde meydana getirdiği hasarın
derecesidir.
19
DEPREM ÖNCESİNDE

Evde ve işyerinde
uygun yerlerde fener,
ışıldak, yangın tüpü, ilk
yardım çantası
bulundurun.
20
DEPREM SIRASINDA
21
DEPREM SONRASINDA
o Ocak ve soba
söndürülmeli, elektrikle
çalışan aletler varsa
kapatılmalıdır.
o Telefonlar
kullanmamalıdır.
22
ÖRNEK:
Dünya üzerinde bazı alanlarda depremler sık
görülürken bazı alanlarda seyrek görülmesinin
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A) Ortalama yükseltilerinin farklı olması
B) Ekvator’a uzaklıklarının farklı olması
C) Levha sınırında yer almaları
D) Farklı dirençteki kayaçlardan oluşmaları
E) İklim özelliklerinin farklı olması
CEVAP C
23
KAYNAKÇA
Erişim tarihi 02.12.2014
http://levhatektonigi.nedir.com/#ixzz3KxMawOKY
Erişim tarihi 03.12.2014
http://www.webokur.net/forum/konu/fay-nedir-fay-cesitlerinelerdir.26240/
Erişim tarihi 03.12.2014
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.
php?KOD=2186
Download