10C Sınıfı Seçmeli Coğrafya 1.Dönem-2.yazılı.A grubu

advertisement
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
HORASAN ANADOLU LİSESİ
10C SINIFI SEÇMELİ COĞRAFYA
1. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
1-Aşağıda verilen fiziki bölgelerden hangisiyle deprem
kuşakları arasında belirgin bir paralellik vardır?
A)Levha sınırları
B)Çöl bölgeleri
C)Karstik Alanlar
D)Kıyı çizgileri
E)Alçak ovalar
2-Aşağıdakilerden hangisi magmadaki konveksiyonel
akıntıların sonuçlarından biri değildir?
A)Levha hareketleri
B)Volkanik olaylar
C)Küresel ısınma
D)Depremler
E)Okyanus sırtları
3-Aşağıdaki bitki topluluklarından hangisinin yaygın
olduğu yerlerde, yıllık yağış miktarı diğerlerinden
azdır?
A)Savan
B)Maki
C)Bozkır
D)Orman
E)Tayga
4-Aşağıdaki ülkelerden hangisi aktif deprem kuşakları
üzerinde yer almaz?
A)Japonya
B)Filipinler
C)İsveç
D)İtalya
E)İzlanda
5-Levha sınırları ile aşağıdakilerin hangisinin dağılımı
arasında bir paralellik yoktur?
A)Volkanik faaliyetler
B)Karstik kaynaklar
C)Deprem alanları
D)Fay hatları
E)Kaplıca ve ılıcalar
6-Aşağıdakilerden hangisi ot formasyonu içerisinde yer
almaz?
A)Savan B)Step
C)Tundra
D)Çayır E)Maki
7-Aşağıdakilerden hangisi göç alan yerlerde ortaya
çıkan durumlardan biri değildir?
A)Kültürel çeşitlilik artar
B) Çevre sorunları oluşur
C)Ormanlık alanlar yerleşmeye açılır
D)Fabrikalar şehir içinde kalır
E)Kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla olur.
Adı Soyadı:
Sınıfı:
03.01.2014
Puanı :
Numarası:
8-İnsanlık tarihinde aşağıdaki oluşumlardan hangisi
diğerlerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır?
A)Kalıcı mimari eserler bırakılması
B)Yerleşik hayata geçilmesi
C)Esnaf sınıfının doğması
D)Tarım üretimine geçilmesi
E)İlk köylerin ortaya çıkması
9-Dünya üzerinde volkanik alanların ve deprem
kuşaklarının dağılışında bir paralellik göze çarpar.
Bu durum aşağıdakilerin hangisinin sonucudur?
A) Bu alanların levha sınırında yer alması
B) Bu alanların gevşek dolgu alanı olması
C) Bu alanlarda dış kuvvetlerin etkili olması
D) Bu alanların okyanus tabanı olması
E) Bu alanların I. Zaman arazisi olması
10-Yeryüzünde aktif volkanların büyük bir kısmı, ateş
çemberi adı verilen Büyük Okyanus çevresinde ve
Akdeniz ülkelerinin bazılarında bulunur.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde etkin volkan
yoktur?
A) İtalya
B) Japonya
C) Malezya
D) Filipinler
E) İngiltere
11-Aşağıdaki durumların hangisinde bir kaynak
suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla değişmez?
A) Yağmur ve kar sularıyla besleniyorsa
B) Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa
C) Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa
D) Su, yerin derinliklerinden geliyorsa
E) Taban suyu seviyesi yüksekse
12-Yer kabuğunun yaşlı kıvrım bölgelerinde depremler
nadir görülür ve etkileri de önemsizdir.
Aşağıdaki bölgelerden hangisi buna örnek olarak
gösterilebilir?
A) Türkiye
B) Kanada
C) İtalya
D) Yunanistan
E) Japonya
13-Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin
önemi insanların yerleşik hayata geçtiği andan
günümüze kadar artarak devam etmektedir?
A)Avcılık
B)Tarım
C)Turizm
D)Ormancılık
E)Sanayi
14-Aşağıdaki durumların hangisinde bir kaynak
suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla değişmez?
A) Yağmur ve kar sularıyla besleniyorsa
B) Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa
C) Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa
D) Su, yerin derinliklerinden geliyorsa
E) Taban suyu seviyesi yüksekse
15-Aşağıdaki sahaların hangisi sıcak sular (jeotermal
enerji) bakımından zengindir?
A) Afrika'nın batısı
B) Asya'nın kuzeybatısı
C) Güneydoğu Asya adaları
D) Avustralya'nın merkezi kısımları
E) Kuzey Amerika'nın kuzeydoğusu
16- Aşağıda verilenlerden hangisi göçlerin doğal
nedenleri arasında yer almaz?
A) Depremler
B) iç karışıklıklar
C) Volkanik olaylar
D) Sel baskınları
E) iklim değişiklikleri
17-Dağların üst kısımlarında orman üst sınırından
sonra aşağıdaki bitki türlerinden hangisi görülür?
A)Maki B)Çayır C)Tundra D)Bozkır
E)Savan
18-Sıcak su kaynaklarının bulunduğu alanlar ile ilgili
olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Fay hatları bulunur
B) Genç oluşumlu bölgelerdir
C)Volkanizma ihtimali düşüktür.
D)Deprem riski yüksektir.
E)Yer kabuğunun hareketli bölgeleridir
19-Aşağıdakilerden hangisi sıcak su kaynaklarına ait
özelliklerden biri değildir?
A)Suları mineralce zengindir.
B)Sıcaklığı yıl boyunca değişiklik göstermez.
C)Fay hatlarının olduğu yerlerde yaygındır.
D)Şifalı suları bazı hastalıklara iyi gelir.
E)Suların debisi yazın artar kışın azalır.
20- Aşağıdaki verilen göçlerden hangisi daha çok
bireysel olarak yapılır?
A)Mübadele göçleri
B)İşçi göçleri
C)Beyin göçü
D)Doğal afetlerin neden olduğu göçler
E)Savaşların neden olduğu göçler
21-Dünya üzerinde bazı alanlarda depremler sık
görülürken bazı alanlarda seyrek görülmesinin temel
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortalama yükseltilerinin farklı olması
B) Ekvator’a uzaklıklarının farklı olması
C) Levha sınırında yer almaları
D) Farklı dirençteki kayaçlardan oluşmaları
E) İklim özelliklerinin farklı olması
22-Fay hatları, yer kabuğunun zayıf ve hareket hâlindeki
bölgeleridir. Bazı alanlar fay hatlarına paralellik gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?
A) Deprem alanları
B) Volkanik alanlar
C) Genç kıvrım dağlar
D) Sıcak su kaynakları
E) Karstik araziler
I. Endonezya
II. İtalya
III. Kanada
IV. Almanya
23-Yukarıdaki ülkelerin hangilerinde volkanizma daha
çok etkilidir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
24- 4.yüzyılın sonlarında gelen ve çoğunluğu Türklerin
oluşturduğu Kavimler Göçü aşağıdaki alanların
hangisine yapılmamıştır?
A)Sibirya
B)Çin
C)Avustralya
D)Avrupa
E)Hindistan
25-ilk insanların hayat tarzları da dikkate alınacak
olursa aşağıdaki hayvanların hangisidiğerlerinden daha
önce evcilleştirilmiştir?
A)Tavuk
B)At C)Köpek
D)Eşek E)İnek
Not: Her soru 4 puandır.
Ali BALLI (Coğrafya Öğretmeni) www.aliballi.com
Başarılar dilerim
Download