5e metoduna göre hazırlanmış ders planı

advertisement
5E METODUNA GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI
BÖLÜM 1
Dersin Adı
Sınıf
Fen ve Teknoloji
7.Sınıf
Ünitenin Adı / No
1.Ünite: Vücudumuzda Sistemler
Konu
Önerilen Süre
Duyu Organları –İşitme organımız Kulak
40 dakika
BÖLÜM 2
4.1.Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının
rolünü fark eder.
4.2.Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde
açıklar (FTTÇ-4)
Öğrenci Kazanımları
4.3. Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara
nasıl cevap verildiğini açıklar.
4.7.Kendini, görme veya işitme engelli kişilerin yerine koyarak
onları anlamaya çalışır (TD-3).
Fen – Teknoloji – Toplum – Çevre
(FTTÇ-4) Bilimsel bilginin oluşturulmasında ve başkalarına
açıklamak amacıyla sunumunda modellerden yararlanmanın yeri
ve önemini bilir.
(TD-3). DEĞER VERME
Tutum ve Değerler
(Hareketlere, olaylara ve nesnelere önem ve değer vermesi)
Kendisine ve çevresine saygılı davranır.
Bilimsel Süreç Becerileri
Bilimin doğası ile ilgili kazanımlar
1. Olayları duyu organlarını kullanarak gözlemler.
8. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak
açıklamalar yapar.
30. İslenen verileri yorumlar.
1.Bilimsel Bilgi Deney ve Gözlemlerden Elde Edilmiş Delil
Gerektirir.
BÖLÜM 3
Giriş (Engage)
Öğretmen-Öğrenme Etkinlikleri
Keşfetme (Explore)
Öğretmen, öğrencilere selam verdikten sonra günlerinin nasıl
geçtiğini sorar. Derse giriş yaparak bugünkü konunun duyu
organımız kulak olduğunu söyler. Ardından öğrencilere Şu an
etrafımızdan duyduğumuz sesler nelerdir? Bu sesleri duymamızı
sağlayan kulağımızın yapısını ve nasıl işittiğimizi hiç merak ettiniz
mi? şeklinde sorular sorarak öğrencilerin fikirlerini söylemesini
ister. Birbirlerinin kulaklarını incelemeleri istenir. Onların
dikkatini çekmeye çalışır. Peki, kulağımız olmasaydı ne olurdu
nasıl duyardık sorularını sorarak kulakları duymayan birilerini
anlamaya çalışır.(4.7. Kendini, işitme engelli kişilerin yerine
koyarak onları anlamaya çalışır(TD-3).) öğrencileri gruplara
ayrılır ve Her gruba işitme ile ilgili dikkat çekici bir şiir dağıtır.
(etkinlik 1 kulak şiiri)
Giriş bölümünde konuşulduktan sonra öğrencilere dağıttığı
Etkinlik 1’i okumaları ve yorumlamaları istenir.(BSB-30) Birkaç
öğrenciyi kaldırarak yorumlarını dinler. Daha sonra kulak
kepçesinin sesi topladığını göstermek amacıyla etkinlik 2
(megafon deneyini) yaptırır. Gerekli malzemeler öğrenciye
verilir. Sonra sesin kulak zarını titreştiğini göstermek amacıyla
etkinlik 3 (sesin yolu) etkinliğini gösteri yoluyla yapar.
(BSB-1,8)(4.1 Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu
organlarının rolünü fark eder.)
( Bilimin doğası ile ilgili kazanımlar -1)
Gerçekleştirilen etkinlik çalışmasının değerlendirilmesi yapılır.
Kulak, işitme ve denge organıdır. Cisimlerin titreşmesi sonucu
havada ses dalgaları oluşur. Kulakta ses dalgalarını algılayan duyu
almaçları vardır. Kulak dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç
bölümden oluşur.
Kulağın Bölümleri
a) Dış Kulak: Kulak kepçesinden ve kulak yolundan oluşur. Kulak
Açıklama (Explain)
yolunun sonunda kulak zarı bulunur. Kulak yolu, kulak kepçesini
orta kulağa bağlayan bir kanaldır.
b) Orta Kulak: Orta kulakta çekiç, örs, üzengi kemikleri, östaki
borusu ve oval pencere bulunur. Çekiç kemiği kulak zarına,
üzengi kemiği ise iç kulaktaki oval pencereye temas eder.
c) iç kulak: Dalız, salyangoz ve yarım daire kanallarından oluşur.
Dalız, oval pencereden gelen ses dalgalarını salyangoza iletir.
Salyangozda işitme sinirleri vardır ve gelen ses dalgaları işitme
sinirleri ile beyne iletilir.
NOT: İç kulakta yarım daire kanalları vücudun dengesini
sağlanmasında önemli rol oynar.
Vücudun durumu değiştiğinde buradan beyne giden mesajlar
sonucu beyin vücudun konumunu değiştirip denge sağlar.
Çevreden gelen ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplanarak
kulak yoluna iletilir ve kulak yolu ile kulak zarına getirilerek kulak
zarı titreştirilir. Kulak zarı titreşince buraya bağlı olan çekiç–örs–
üzengi kemikleri de titreşir ve bu kemikler ses titreşimlerinin
şiddetini arttırarak bu titreşimleri oval pencereye verirler. Oval
penceredeki ses titreşimleri burada bulunan dalız ile (içindeki
sıvıyı titreştirmesi sayesinde) alınarak salyangoza iletilir.
Salyangoza gelen ses titreşimleri duyu hücreleri tarafından
alınarak işitme duyu sinirlerine aktarılır ve sinirler yardımıyla
beynin işitme duyu merkezine taşınır. Gelen uyartılar beyin
tarafından değerlendirilir ve işitme olayı gerçekleşir.
İŞİTME OLAYI: Ses Dalgaları —►Kulak kepçesi —► Kulak yolu
—► Kulak zarı —► Çekiç, örs, üzengi —►Oval pencere —►
Dalız —►Salyangoz(sıvı) —►İşitme sinirleri—►beyin—►
İşitme Olayı
Ses ilk olarak kulak kepçesi ile toplanarak kulak yoluna, en son
beyne gelerek işitme gerçekleşir.
(4.3.) Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve
bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar.
Bu bilgiler görsel materyal kullanarak materyal üzerinde anlatılır.
Derinleştirme (Elaborate)
Değerlendirme (Evaluate)
Öğrencilere elde ettikleri kazanımları derinleştirmeleri amacıyla
işitme işitme olayı ile ilgili video izletilir.
(http://fvi.gen.tr/isitme-olayi-nasil-gerceklesir.html).Daha
sonra öğrencilere rol kâğıtları dağıtılarak öğrenme tekniklerinden
rol yapma (etkinlik 4 )etkinliği yaptırılır.
Öğrenilenleri değerlendirme amacıyla ünite kavramlarından
oluşan Etkinlik 5 (kulağımızda bulunan bölümleri öğrenelim)
(4.2.)Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model
üzerinde açıklar (FTTÇ-4) ve etkinlik 6 (işitme olayında kulak
kısımlarının görev alma sırası) yaptırılır
Bir Sonraki Derse Hazırlık
Öğrencilere bir sonraki ders için duyu organı kulak ile ilgili
öğrendikleri kavramlarla ilgili poster ve afiş hazırlamaları istenir.
ÖĞRETME –ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ
ETKİNLİK 1: (BSB-30)
KULAK
Kulak kepçesi sesi toplar
Kulak yolu zara yollar
Zar titrer kemikleri sallar
Uyartıları algılar salyangozdaki almaçlar
Beyindeki işitme bölgesine geldi bilgi
Hemen uyarı değerlendirildi
Sonra tekrar gönderildi
Kulağım dinledi sesleri
ETKİNLİK 2:
MEGAFON DENEYİ (BSB-1,8)
Amaç: Kulak kepçesinin sesi topladığını gösterme
Araç ve gereçler: Karton, makas, yapıştırıcı
Deneyin yapılışı
1.Kartonu huni şekline getirin.
2.Huninin dar tarafından konuşun, bir arkadaşınız dinlesin.
3.Bu defada geniş tarafından konuşun, arkadaşınız dinlesin
4.Aynı uygulamayı arkadaşınız yapsın siz dinleyin. Duymanızda farklılıklar oluyor mu?
ETKİNLİK 3
SESİN YOLU (BSB-1,8)
Amaç: Sesin kulak zarını titreştirdiğini gösterme
Araç ve gereçler: pet şişe, Küçük bir mum, Bir parça naylon poşet, bant
Deneyin Yapılışı: Plastik şişesinin tabanını keselim. Naylon poşeti, çıkarttığımız kısmı kapatacak
büyüklükte kesip şekildeki gibi gergin olarak bantlayalım. Bir mumu yakıp hazırladığımız düzeneğin 2
cm uzaklığına koyalım. Elimizle gergin naylona vurduğumuz zaman mumun alevindeki değişimleri
gözlemleyelim. Mumun alevinde olan dalgalanmalar sesin kulak zarını titreştirdiğin bir gösterimidir.
ETKİNLİK- 4
Roller
Kulak kepçesi: Ben sesleri toplarım kulak yoluna yollarım
Kulak yolu: Toplanan ses dalgaları benden geçer.
Kulak zarı: Sesler gelir titreştirir beni. Sesi çekiç örs üzengiye yollarım
Çekiç, örs ve üzengi kemikleri: Kulak zarı yolladı sesleri bize bizde titreştik birlikte ve gönderdik
titreşimi oval pencereye
Oval pencere: Ay bende titredim şimdi yolladım iç kulaktaki dalıza
Dalız: Bende oval pencereden gelen ses dalgalarını salyangoza gönderdim
Salyangoz: Gelen ses dalgalarını yolladım işitme sinirlerine oda yolladı beyine
Beyin: Bende değerlendirdim gelen uyartıları
Böylece hepimiz gerçekleştirdik işitme olayını
DEĞERLENDİRME: Etkinlik 5 (kulağımızda bulunan bölümleri öğrenelim)(4.2. Duyu
organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar (FTTÇ-4))
Kulağın bölümleri
Dış kulak
Orta kulak
İç kulak
Etkinlik 6 (işitme olayında kulak kısımlarının görev alma sırası)
Kulak kepçesi
Çekiç – Örs - Üzengi
Kulak yolu
Dalız
Oval pencere
Kulak zarı
SALYANGOZ
BEYİN işitme merkezleri
BÖLÜM 4
Dersin Diğer Konularla veya
Derslerle İlişkisi
Planın Uygulamasına İlişkin
Açıklamalar
Öğrenciler bu ders saatinde öğrendiği duyu organını diğer duyu
organlarıyla bağlantısını kurar ve vücudumuzdaki sistemlerle
ilişkisini açıklar.
Ders planını 40 dakika olarak ayarladık ancak bütün etkinlikler
tek derse sıkıştırılmadan yapılsa ve 80 dakika olarak
düzenlense daha verimli bir sonuç alınacaktır.
Ünite Anahtar Kavramlar: Ses dalgaları, uyartı, işitme, titreşim
Kullanılan Öğretim Teknolojileri, Araçlar: Bilgisayar, Projeksiyon, deney için malzemeler,
görsel materyal.
Öğretme- Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri: Soru-cevap Yöntemi, Grup çalışması, Gösteri
Deneyi, Deney Yaptırma. Yapılandırmacı Yaklaşım Yöntemi (5E), Sunuş Yoluyla Anlatım
Tekniği, Buluş Yoluyla Anlatım Tekniği
Kaynakça:



Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Ders Kitabı
Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Çalışma Kitabı
Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Öğretmen Kılavuzu



www.youtube.com.tr
www.fendersi.gen.tr
www.vitamineğitim.com
www.fendersi.gen.tr
UYGUNDUR
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
……./……./………..
Okul Müdürü
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards