Uploaded by Wangzxxx

Belge (1)

advertisement
5E METODUNA GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI
BÖLÜM 1
Dersin Adı
Fen ve Teknoloji
Sınıf
7.Sınıf
Ünitenin Adı / No
1.Ünite: Vücudumuzda Sistemler
Konu
Duyu Organları
–
İşitme organımız Kulak
Önerilen Süre
40 dakika
BÖLÜM 2
Öğrenci Kazanımları
4.1.
Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duy
u organlarının
rolünü fark eder.
4.2.
Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya
model üzerinde
açıklar (FTTÇ
4)
4.3
.
Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara
nasıl cevap verildiğini açıklar.
4.7.
Kendini, görme veya işitme engelli kişilerin yerine koyarak
onları anlamaya çalışır (TD
3).
Fen
–
Teknoloji
–
Toplum
–
Çevre
(FTTÇ
4)
Bilimsel bilginin oluşturulmasında ve başkalarına
açıklamak amacıyla sunumunda modellerden yararlanmanın yeri
ve önemini
bilir.
Tutum ve Değerler
(TD
3).
DEĞER VERME
(Hareketlere, olaylara ve nesnelere önem ve değer vermesi)
Kendisine ve çevresine saygılı davranır
.
Bilimsel Süreç Becerileri
1.
O
layları duyu organlarını kullanarak gözlemler.
8. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak
açıklamalar yapar.
30. İslenen verileri
yorumlar
.
Bilimin doğası ile ilgili kazanımlar
1.Bilimsel Bilgi Deney ve Gözlemlerden Elde Edilmiş Delil
Gerektirir.
BÖLÜM 3
Öğretmen
Öğrenme
Etkinlikleri
Giriş (Engage)
Öğretmen, öğrencilere selam verdikten sonra günlerinin nasıl
geçtiğini sorar. Derse giriş yaparak bugünkü konunun duyu
organımız kulak olduğunu söyler. Ardından öğrencilere Şu an
etrafımızdan duyduğumuz sesler nelerdir? Bu
sesleri duymamızı
sağlayan kulağımızın yapısını ve nasıl işittiğimizi hiç merak ettiniz
mi? şeklinde sorular sorarak öğrencilerin fikirlerini söyl
emesini
ister.
Birbirlerinin ku
laklarını incelemeleri istenir.
Onların
dikkatini çekmeye çalışır. Peki, kulağ
ımız olmasaydı ne olurdu
nasıl duyardık sorularını sorarak kulakları duymay
an birilerini
anlamaya çalışır
.(4.7. Kendini, işitme engelli kişilerin yerine
koyarak onları anlamaya çalışır(TD
3).)
öğrencileri gruplara
ayrılır ve Her gruba işitme ile ilgili dik
kat çekici bir şiir dağıtır
.
(etkinlik 1 kulak şiiri)
Keşfetme (Explore)
Giriş bölümünde konuşulduktan sonra öğrencilere dağıttığı
Etkinlik 1’i okumaları ve yorumlamaları istenir
.
(BSB
30)
Birkaç
öğrenciyi kaldırarak yorumlarını dinler. Daha sonra kulak
kepçesinin sesi topladığını göstermek amacıyla etkinlik 2
(megafon deneyini) yaptırır
.
Gerekli malzemeler öğrenciye
verilir. Sonra sesin kulak zarını titreştiğini göstermek amacıyla
etkinlik
3 (sesin yolu) etkinliğini gösteri yoluyla yapar
.
(BSB
1,8)
(4.1 Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu
organlarının rolünü fark eder.)
( Bilimin doğası ile ilgili kazanımlar
1)
Açıklama (Explain)
Gerçekleştirilen etkinlik çalışmasının
değerlendirilmesi yapılır.
Kulak, işitme ve denge organıdır. Cisimlerin titreşmesi sonucu
havada ses dalgaları oluşur. Kulak
ta
ses dalgalarını algılayan duyu
almaçları vardır. Kulak dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç
bölümden oluşur.
Kulağın Bölümleri
a)
Dış Kulak:
Kulak kepçesinden ve kulak yolundan oluşur. Kulak
yolunun sonunda
kulak zarı bulunur.
Kulak yolu, kulak kepçesini
orta kulağa bağlayan bir kanaldır.
b) Orta Kulak
:
Orta kulakta çekiç, örs, üzengi kemikleri, östaki
borusu ve oval pencere bulun
ur. Çekiç kemiği kulak zarına,
üzengi kemiği ise iç kulaktaki oval pencerey
e temas eder.
c) iç kulak
:
Dalız, salyangoz ve yarım daire kanallarından oluşur.
Dalız, oval pencereden gelen ses dalgalarını salyangoza iletir.
Salyangozda işitme sinirleri vardır ve gelen ses dalgaları işitme
sinirleri ile beyne iletilir.
NOT
:
İç kulakta
yarım daire kanalları
vücudun dengesini
sağlanmasında önemli rol oynar.
Vücudun durumu değiştiğinde buradan beyne giden mesajlar
sonucu beyin vücudun konumunu değiştirip denge sağlar
.
Çevreden gelen ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplanarak
kulak
yoluna iletilir ve
kulak yolu ile kulak zarına getirilerek kulak
zarı titreştirilir. Kulak zarı titreşince buraya bağlı olan çekiç
–
örs
–
üzengi kemikleri de titreşir ve bu kemikler ses titreşimlerinin
şiddetini arttırarak bu titreşimleri oval pencereye verirler. Oval
pencered
eki ses titreşimleri burada bulunan dalız ile (içindeki
sıvıyı titreştirmesi sayesinde) alınarak salyangoza iletilir.
Salyangoza gelen ses titreşimleri duyu hücreleri tarafından
alınarak işitme duyu sinirlerine aktarılır ve sinirler yardımıyla
beynin işitm
e duyu merkezine taşınır. Gelen uyartılar beyin
tarafından değerlendirilir ve işitme olayı gerçekleşir.
İŞİTME OLAYI
: Ses Dalgaları
—
►
Kulak kepçesi
—
►
Kulak yolu
—
►
Kulak zarı
—
►
Çekiç, örs, üzengi
—
►
Oval pencere
—
►
Dalız
—
►
Saly
angoz(sıvı)
—
►
İşitme
sinirleri
—
►
beyin
—
►
İşitme
Olayı
Ses ilk olarak kulak kepçesi
ile toplanarak
kulak yoluna, en son
beyne gelerek işitme gerçekleşir.
(4.3.) Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve
bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar.
Bu bilgiler görsel
materyal kullanarak materyal üzerinde anlatılır.
Derinleştirme (Elaborate)
Öğrencilere elde ettikleri kazanımları
d
erinleştirmeleri amacıyla
işitme işitme olayı ile ilgili video izletilir.
(http://fvi.gen.tr/isitme
olayi
nasil
gerceklesir.html).
Daha
sonra öğrencilere rol kâğıtları dağıtılarak öğrenme tekniklerinden
rol yapma (etkinlik 4 )etkinliği yaptırılır.
Değerlendirme (Evaluate)
Öğrenilenleri değerlendirme amacıyla ünite kavramlarından
oluşan Etkinlik 5 (kulağımızda bulunan bölümleri
öğrenelim
)
(4.2.)Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model
üzerinde açıklar (FTTÇ
4
)
ve etkinlik 6 (işitme olayında kulak
kısımlarının görev alma sırası) yaptırılır
Bir Sonraki Derse Hazırlık
Öğrencilere bir sonraki ders için
d
uyu organı kulak i
le ilgili
öğrendikleri kavramlarla ilgili poster ve afiş hazırlamaları istenir.
ÖĞRETME
–
ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ
ETKİNLİK 1:
(BSB
30)
KULAK
Kulak kepçesi sesi toplar
Kulak yolu zara yollar
Zar titrer kemikleri sallar
Uyartıları algılar
salyangozdaki almaçlar
Beyindeki işitme bölgesine geldi bilgi
Hemen uyarı değerlendirildi
Sonra tekrar gönderildi
Kulağım dinledi sesleri
ETKİNLİK 2:
MEGAFON DENEYİ
(BSB
1,8)
Amaç: Kulak kepçesinin sesi topladığını gösterme
Araç ve gereçler:
Karton, makas, yapıştırıcı
Deneyin yapılışı
1.Kartonu huni şekline getirin.
2.Huninin dar tarafından konuşun, bir arkadaşınız dinlesin.
3.Bu defada geniş tarafından konuşun, arkadaşınız dinlesin
4.Aynı uygulamayı arkadaşınız yapsın siz dinleyin. Duyma
nızda farklılıklar oluyor mu?
ETKİNLİK 3
SESİN YOLU
(BSB
1,8)
Amaç:
Sesin
kulak zarını titreştirdiğini gösterme
Araç ve gereçler
: pet şişe, Küçük bir mum, Bir parça naylon
poşet
, bant
Deneyin Yapılışı:
Plastik şişesinin tabanını keselim.
Naylon poşeti
,ç
ıkarttığımız kısmı kapatacak
büyüklükte kesip şekildeki gibi gergin olarak bantlayalım. Bir mumu yakıp
hazırladığımız düzeneğin 2
cm uzaklığına
koyalım. Elimizle gergin naylona
vurduğumuz zaman mumun alevin
deki değişimleri
gözlemleyelim.
Mumun alevinde ola
n dalgalanmalar sesin kulak zarını titreştirdiğin bir gösterimidir.
ETKİNLİK
4
Roller
Kulak kepçesi:
B
en
sesleri toplarım kulak yoluna yollarım
Kulak yolu
:
T
oplanan ses dalgaları benden geçer.
Kulak zarı:
S
esler gelir titreştirir beni. Sesi
çekiç örs üzengiye yollarım
Çekiç, örs ve üzengi kemikleri
:K
ulak zarı yolladı sesleri bize bizde titreştik birlikte ve gönderdik
titreşimi oval pencereye
O
val pencere
:
Ay bende titredim şimdi yolladım iç kulaktaki dalıza
Dalız
:
B
ende oval pencereden gele
n
ses dalgalarını salyangoza
gönderdim
Salyangoz:
G
elen
ses dalgalarını yolladım işitme sinirlerine oda yolladı beyine
Beyin
: Bende değerlendirdim gelen uyartıları
Böylece hepimiz gerçekleştir
dik
işitme olayı
nı
DEĞERLENDİRME:
Etkinlik 5
(kulağımızda bulunan bölümleri öğrenelim
)(4.2. Duyu
organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar (FTTÇ
4)
)
Kulağın bölümleri
Dış kulak
Orta kulak
İç kulak
Etkinlik 6 (
işitme olayında kulak kısımlarının görev alma sırası
)
Kulak kepçesi
Kulak yolu
Kulak zarı
Çekiç
–
Örs
Üzengi
Oval pencere
Dalız
SALYANGOZ
BEYİN işitme merkezleri
BÖLÜM 4
Dersin Diğer Konularla veya
Derslerle
İlişkisi
Öğrenciler bu ders saatinde öğrendiği duyu organını diğer duyu
organlarıyla bağlantısını kurar ve vücudumuzdaki sistemlerle
ilişkisini açıklar.
Planın Uygulamasına İlişkin
Açıklamalar
Ders planını 40 dakika olarak ayarladık ancak bütün etkinlikle
r
tek derse sıkıştırılmadan yapılsa
ve 80 dakika olarak
düzenlense daha verimli bir sonuç alınacaktır.
Ünite Anahtar Kavramlar:
Ses da
l
gaları, uyartı, işitme, titreşim
Kullanılan Öğretim Teknolojileri, Araçlar
: Bilgisayar
,
Projeksiyon, deney için
malzemeler,
görsel materyal.
Öğretme
Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri:
Soru
cevap
Yöntemi, Grup çalışması, Gösteri
Deneyi
, Deney Yaptırma.
Yapılandırmacı Yaklaşım
Yöntemi (5E
), Sunuş Yoluyla Anlatım
Tekniği, Buluş Yoluyla Anlatım Tekniği
Kaynakça:

Fen ve
Tekno
loji 7. Sınıf Ders Kitabı

Fen ve Tekno
loji 7. Sınıf Çalışma Kitabı

Fen v
e Teknoloji 7
. Sınıf Öğretmen Kılavuzu

www.youtube.com.tr

www.fen
dersi.gen.tr

www.vitamineğitim.com
www.fendersi.gen.tr
UYGUNDUR
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
......./......./...........
Okul Müdürü
Download