Document

advertisement
10 KASIM 1938

Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız
dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere
yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.
Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize
durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

1881’de Selanik’te doğdu. Annesi
Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza
Efendi’dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi,
Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye
Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,
Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve
Harp Akademisi’ne gitti. 1893 yılında
Askeri Rüştiye’de okurken matematik
öğretmeni tarafından adına “Kemal”
ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı.
Harp Akademisi’nden yüzbaşı rütbesiyle
mezun olarak Şam’da göreve başladı.

Osmanlı Devleti zamanında Trablusgarp
Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya
Savaşı’na katıldı. Osmanlı Devleti I. Dünya
Savaşı’ndan yenik ayrılınca Mondros
Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma
uyarınca vatan topraklarının işgalinin
başlaması üzerine Mustafa Kemal, 19
Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli
mücadeleyi başlattı.

Havza ve Amasya Genelgelerini
yayınladıktan sonra, Erzurum ve Sivas
Kongrelerini topladı. Sivas Kongresi ile
bütün milli cemiyetleri tek çatı
altında birleştirerek Anadolu ve Rumeli
Müdafaai Hukuk Cemiyeti’ni kurdu. Sivas
Kongresi’nin ardından İstanbul Hükümeti
ile Amasya Görüşmesini yaptı. Böylece
İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetinin
varlığını resmen tanımış oldu.

Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de
TBMM’nin açılması ile Meclis ve Hükümet
Başkanlığına seçildi. 5 Ağustos 1921’de
kendisine Meclis tarafından Başkomutanlık
görevi verildi. Sakarya Savaşı’nın
kazanılmasının ardından, Gazilik ünvanı ve
Mareşallik rütbesi ile onurlandırıldı. Büyük
Taarruzu yöneten ve düşmanın tamamen
yurttan atılmasını sağlayan Gazi Mustafa
Kemal, 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilan
edilmesi ile beraber Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.


1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis
tarafından “Atatürk” soyadı verildi.
Atatürk, gerçekleştirmiş olduğu inkılaplar ile
Türkiye Cumhuriyeti’nin medeni ülkeler
seviyesine çıkmasını sağladı. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, 10 Kasım 1938’de Dolmabahçe
Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.
Atatürk’ün hayatı Türk milleti için adanmış,
destansı
bir yaşamdır.

Bir millet eğitim ordusuna sahip
olmadıkça, savaş meydanlarında
ne kadar parlak zaferler elde
ederse etsin, o zaferlerin kalıcı
sonuçlar vermesi ancak eğitim
ordusuyla mümkündür.
Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!
Atatürk Diyor ki;
"Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti
ilelebet paidar kalacaktır"

İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal…
İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil,
bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü
için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil
ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin
içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması
ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!
Kendiniz için değil, bağlı
bulunduğunuz ulus için
elbirliği ile çalışınız.
Çalışmaların en yükseği
budur.
Atatürk Diyor ki;
Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri,
sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin
kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip
bulunacaktır.

Cumhuriyet'e sahip çıkmak,
Çanakkale'yi, Kurtuluş
Savaşı'nı kazanan ruhu
korumak ve bu bilinci
gelecek kuşaklara
aktarmaktır. Türk Ulusu dili,
kültürü, tarihi ve saygın
kimliğiyle aydınlık yarınlara el
ele güçlü biçimde
yürüyecektir.
Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.

ATATÜRK'ÜN RESMİ
Kürsünün üstünde bir resim;
Gözleri denizlerden mavi,
Bakışları güneşlerden sıcak.
Bu resimle başlar bizim günümüz,
Kıvançla dolar, taşar gönlümüz.
Öğretmenimiz kürsüde
Verdiği dersi
Dinler bizimle birlikte,
Atatürk'ün resmi.
Çalışkanız çünkü
Çalışınca,
Bakarız. Atatürk güldü.
Bir yanlışlık yaparsak,
Bulutlanır gözleri,
Anlarız Atatürk üzüldü.
Behçet NECATİGİL
10 KASIM 1938


Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir.
O bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.
Ennehar Gazetesi (1938)
Download