SELANİK MEKTUBU (15) BAKİ SARISAKAL

advertisement
SELANİK MEKTUBU (15)
BAKİ SARISAKAL
SELANİK MEKTUBU (15)
Sultan Osman ve Reşadiye Deridnotları
inşaatının sonuna gelinmiş ve bu iki muazzam
sefainin harekete hazır bir halde bulunduğu
hakkında haberler varid olması, burada Yunanlıları
ve Yunan matbuatını endişeler içine attı. Yunan
efkarını bu iki zırhlının ne dereceye kadar işgal
etmekte olduğunu ispat etmek için Yunanlıların –
hayalhanelerinde icat ettikleri – bazı haberler ne
suretle ilan etmekte olduklarını göstereceğim.
Evvelki gün telgraf ajansları deridnotlarımız
bilcümle inşaatı hitam bulmuş olmasına nazaran
hareket edeceklerini haber vermektedirler. Dün
sabah yayınlanan Fransızca Liberte gazetesi de
Sultan Osman ve Reşadiye deridnotlarının henüz
sona ermemiş olmakla beraber nihayet Temmuz’un
sekizine kadar İstanbul’a geleceklerini yazıyordu.
Reşadiye Deridnotu
Bunun üzerine akşamüzeri Selanik’te yayınlanan bilumum Yunan gazeteleri birer ilave
neşrettiler ve endişe ve ızdıraplar içinde yüzen Yunan efkârını teselli serpmek, ortalığı
velveleye veren ve bizim Türkçe’de (Kuru Teselli) dediğimiz bu habere göre güya Sultan
Osman Deridnotu, Londra’dan hareket etmiş, Boğazdan çıkarken bir torpidoya çarpmış ve
batmıştır. Müteakiben Reşadiye hareket etmiş süratle geçerken o da batmakta olan Sultan
Osman’a bindirmiş, müthiş bir müsademe ile o da kazazede olmuş, öyle ki bugün bu iki gemi
deniz içinde bulunuyormuş.
Trakya’dan Getirilen Rum Muhacirler
Bu memleket matbuatının ne dereceye kadar akıl ve izandan mahrum olduğu tasavvur
edilirse edilsin, her halde kendi yayınladığı bir haberle, o matbuatın evvela kendini, sonra da
okuyucularını bu kadar zavallıca surette avutmak, buna inanan ve inandıran zavallılara karşı
insan kalbinde bir his uyandırmaktadır. Yunan gazetelerinin bu ilaveleri her tarafta kapışıldı.
Bir saat kadar Yunanlılar saadet içinde kaldılar. Fakat hakikate dönmekte gecikmediler.
Burada İslam’a karşı gösterilen bazı şiddetli hareketler her gün süratle artmaktadır.
Çarşı’da İslam tüccara: Bu gün para ile sattığınız bu malları yarın bedava vereceksiniz “ diye
yüksek sesle tehditten geri kalmıyorlardı. Hele gün geçmez ki İslam kadınlarına taarruz vaki
olmasın. Rum muhacirlerine zulüm yapılır gibi bir iddiaya kıyam eden Yunan Hükümeti
Selanik ‘in göbeğinde ve herkesin gözü önünde ceryan eden bu tecavüzata karşı ahvali
tabiyeden “ Ahvali tabiyeden deyip geçmektedir.
Ne kadar garip. Dün iki jandarma, iki-üç Müslüman’a karşı elleriyle işaret ederek
(evvela kafası) diye kafalarını keseceklerini cidden komik ve gülünç bir tarz ve lisan ile
anlatıyor ve işaret ediyorlardı.
Buraya öteden beri Rum muhacirlerini yerleştirmek için Yunan Hükümeti şimdide
bütün İslam ve Musevi Mekteplerinin tahliyesini emretti. Selanik’teki İslam İnas Mektebi bu
sene tatil edilecek iken bu sene gelen emir üzerine mektebi kapatmaya mecburiyet hâsıl oldu.
Selanik’te o kadar çok Rum muhacir topladılar ki sıcakların hüküm sürdüğü bu
mevsimde bir hastalık zuhur etmesinden de fevkalade korkulmaktadır. 1
Selanik Türk Mahallesi
1
Tasviri Efkâr 5 Temmuz 1914
Download