Uploaded by hacettepe.humeyra

8. Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Testi ve Cevapları

advertisement
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ
DEĞERLENDİRME SORULARI
1.
Mustafa Kemal Atatürk, ….. yılında ….. Koca Kasım
Paşa Mahallesi, Islahhane Caddesi’nde bugün müze olan evde
doğdu.
1839 doğumlu olan babası ….. . ........ dir. Milis subaylığı,
evkâf kâtipliği ve kereste ticareti yapan babası, 1871 yılında
…..’la evlendi.
Yukarıda boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangileri
sırayla getirilmelidir?
A) 1881 – Selanik – Ali Rıza Bey – Latife Hanım
B) 1882 – Üsküp – Ali Rıza Bey – Zübeyde Hanım
C) 1881 – Selanik – Ali Rıza Efendi – Zübeyde Hanım
D) 1881 – Sofya – Hafız Mehmet Efendi – Naciye Hanım
2.
Mustafa, 1893 yılında Askeri Rüştiye’ye girdi. Bu
okuldaki matematik öğretmeni Mustafa Bey adına “Kemal”i
ilave etti. Askeri Rüştiye’yi 1895 yılında bitirdikten sonra,
Mustafa Kemal Manastırdaki Asker İdadiye girdi. 1899 yılında
Manastır Askeri İdadisini bitirip, 3 Mart 1899’da İstanbul’da
Harbiye’nin hazırlık sınıfına kaydoldu. 1902 yılında teğmen
rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisi’ne devam etti. 11
Ocak 1905’te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi
tamamladı.
Bu parçada, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Öğrenim yaşamına
B) Kemal adını almasına
C) Edebiyata düşkünlüğüne
D) Subay oluşuna
3. Mustafa, öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi’nin
mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının
isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi’ne geçti. Ancak Mustafa
Kemal babasını küçük yaşlarda kaybetti (1888). Bu nedenle
okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Mustafa ve annesi, dayıları le
birlikte yaşamak üzere taşraya Rapla Çiftliği’ne gittiler. Onu
annesi büyüttü. Mustafa çiftlikte çalışmaya başlamış, ancak
annesi okula gitmemesi nedeniyle endişelenmeye başlamıştı.
Sonunda, annesinin Selanik’teki kız kardeşi ile birlikte
yaşamalarına karar verildi. Böylece Mustafa, Selanik’e dönüp
okulunu bitirdi. Selanik Rüştiyesi’ne kaydoldu.
Bu parçada Mustafa Kemal’e ilgili olarak, aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Öğrenim yaşamı
B) Babasını kaybetmesi
C) Çiftlik yaşamı
D) Giyim kuşama düşkünlüğü
4. Mustafa Kemal, gençlik yıllarından itibaren ülkenin
sorunlarıyla yakından ilgilendi. Sürekli okuyup, araştırarak
sorunlara karşı bakış açısını genişletiyordu. Sorunlara etkili ve
kalıcı çözümler bulmaya çalışıyordu.
Bu parçada, Mustafa Kemal’in hangi özelliğine
değinilmemiştir?
A) Herkesi okumaya teşvik etmesi
B) Sorunlar karşısında çözümler üretmesi
C) Kendini sürekli yenilemeye çalışması
D) Kendini ülkesine adaması
5. Mustafa Kemal, aile hayatına önem veren birisiydi. Ona
göre aile, toplumun temel çekirdeği idi. Toplumun huzur ve
geleceği ailenin de huzurlu olmasına bağlıydı.
Bu parçada, Mustafa Kemal’in hangi özelliği
vurgulanmıştır?
A) Ülke sevgisine
B) Bayrak sevgisine
C) Aileye verdiği öneme
D) Toprak bütünlüğüne
6. Mustafa Kemal, özel hayatında sadelik içinde yaşadı. 29
Ocak 1923’te Latife Hanımla evlendi. Birçok yurt gezisine
birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü.
Çocukları çok seven Atatürk, Afet (İnan), Sabiha (Gökçen),
Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve
Abdurrahim Tunçak’ı manevi evlat edindi. Mustafa ve İhsan
adlı çocukları himayesine aldı. Yaşayanlarına iyi bir gelecek
hazırladı.
Bu parçada, Mustafa Kemal’in hangi özelliğine yer
verilmemiştir?
A) Sade bir yaşam sürmesine
B) Yurt gezilerinden hoşlandığına
C) Evliliğine
D) Çocukları çok sevmesine
7) “Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Biz
ölünceye kadar geçen zaman içinde yerimize başka kuvvetler
ve komutanlar gelebilir.”
Atatürk'ün bu anlatımına göre, aşağıdakilerden
hangisine önem verdiği söylenebilir?
A) Akıl ve bilimi rehber edinmeye
B) Disiplinli olunmaya
C) Vatan için fedakarlık yapmaya
D) Barışseverliğe
8) Atatürk matematik konuları ile de yakından ilgilenirdi. 1936
- 1937 yıllarında geometri öğretimine ışık tutacak "Geometri"
adıyla yazdığı eser, 1937 yılında Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından bastırılmıştır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Matematik alanında ilk kitabı Atatürk'ün yazdığını
B) Atatürk'ün bilimin gelişmesine verdiği önemi
C) Geometrinin matematikten daha önemli olduğunu
D) Atatürk'ün başka bir eser yazmadığını
9) Mustafa Kemal'in eğitim hayatında tanıştığı kişiler ve
yaşadığı olaylar onun kişiliği ve hayatı üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir.
Bu açıklamaya,
I. Tarih öğretmeninin tarihi sevdirmesi,
II. Arkadaşı Ömer Naci'nin hitabet ve edebiyatı sevdirmesi,
III. Matematik öğretmeninin isminin sonuna olgun anlamına
gelen Kemal'i koyması
durumlarından hangisi ya da hangileri örnek olarak
gösterilebilir?
A) Yalnız I
C) I ve III
B) Yalnız II
D) I, II ve III
10) "Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk
önünde kaldığım zaman benim yaptığım iş şudur: Sorunları
iyice tespit etmek, sonra bu sorunlar karşısında alınacak
tedbirlerin ne olduğuna karar vermek."
Buna göre Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisinin
önemi üzerinde durduğu söylenebilir?
A) Hayat tarzını değiştirmenin
B) Çağdaşlaşmanın faydalarının
C) Ekonominin güçlü olmasının
D) Gerçeği aramanın ve araştırmanın
11) Mustafa Kemal doğmadan kısa bir süre önce Osmanlı
Devleti'nde Meşrutiyet ilan edilmişti. Meşrutiyetin ilanın-dan
kısa bir süre sonra çıkan Osmanlı - Rus Savaşı nede-niyle II.
Abdülhamit tarafından bu yönetime son verildi.
Bu bilgilere göre Atatürk'ün doğduğu dönemle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti'nin çok güçlü olduğu
B) Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri sorunlar yaşadığı
C) Ekonominin gelişmesi için çalışmalar yapıldığı
D) Ticari ilişkilerin çok gelişmiş olduğu
12) "Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı
için, en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. Bilim ve fennin '
dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan
sapmaktır."
Atatürk bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisini kabul
etmiştir?
A) Sosyal bilimlerin önemini
B) Bilimsel çalışmanın önemi
C) Tarih yazımının önemini
D) Ulusal egemenliğin önemini
13) Ona "Cephane yok" dediler, "Bulunur" dedi. "Ordu yok"
dediler, "Kurulur" dedi, "Düşman çok" dediler, "Yenilir" dedi.
Yukarıdaki paragrafa göre Mustafa Kemal Atatürk'ün
şahsiyeti için aşağıdaki hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
A) İleri görüşlü
C) Aceleci
B) Duygusal
D)Azimli ve kararlı
14) I. Okul çağlarında ülke sorunları ile yakından ilgilenme
II. Çanakkale’de askerlerine gerekirse ölmelerini emretmesi
III. İtilaf Devletleri donanmalarını görünce geldikleri gibi
gideceklerini söylemesi
IV. ?
Mustafa Kemal’in bu vatanseverlikle ilgili faaliyetlerini
dikkate aldığımızda IV. Numaralı alana hangisini
getirirsek uygun olur?
A) Mondros'un ülkenin her an işgal altına alınmasına zemin
hazırlayan maddelerine karşı çıkması
B) Öğrencilik yıllarında çeşitli bilim dallarına ilgi göstermesi
C) Selanik Askeri Rüştiyesi'nden sonra Manastır Askeri
İdadisi'ne başlaması
D) Askerliğinin yanında tarihe ve matematiğe ilgi duyması
15) Atatürk'ün doğduğu dönemde Osmanlı Devleti'nin
Balkanlardaki toprakları milliyetçilik akımı ve Rusya gibi bazı
devletlerin etkisiyle Osmanlı'dan ayrılmaktaydı.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni desteklediğine
B) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruduğuna
C) Osmanlı Devleti'nin milliyetçilik akımından olumsuz
etkilendiğine
D) Avrupa'da yeni bir Türk devletinin kurulduğuna
16-) Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik,
hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda
görüşlerini açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır.
Yukarıda verilen özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi
yönünü ortaya koymaktadır?
A) Çok yönlülüğünü
B) İleri görüşlülüğünü
C) Mantıklılığını
D) Eğitimciliğini
17-) Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini ve yeni
Türkiye'nin kuruluşunu belgelere dayandırarak anlattığı
eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurtuluş Savaşı Destanı
B) Nutuk
C) Geometri Kitabı
D) Medeni Bilgiler
18- Atatürk'ün Türk halkı tarafından tanınmasını ve Milli
Mücadelenin lideri olmasını sağlayan olay aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 31 Mart Olayını bastırması
B) Meclis-i Mebusanı açması
C) Çanakkale Cephesinde başarılı olması
D) Temsil Heyeti'ni oluşturması
19-) Fransız İhtilalinin etkisiyle, 19. yüzyıl sonunda,
Balkanlarda pek çok siyasi çatışmalar olmuş, Osmanlı Devleti
parçalanmaya başlamıştır.Bu dönemde Osmanlı aydınları
parçalanmaya çareler aramaya başlamış, böylece yeni düşünce
akımları ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu düşünce akımlarından
değildir?
A) Milliyetçilik
B) Türkçülük
C) Osmanlıcılık
D) Batıcılık
20-) Atatürk’ün kişisel özelliklerinden bazıları diyagramda
verilmiştir.
İnce bir seziş gücüne sahiptir.
+
Olayların gidişini değerlendirerek sonucun neler olabileceğini tespit eder.
+
Görüşleri kesin ve isabetlidir.
"
?
Yukarıdaki diyagramda “?” yerine Atatürk’ün kişisel
özelliklerinden hangisi gelmelidir?
A)Yaratıcı düşünceye sahip olması
B) İleri görüşlü olması
C)Birleştirici ve bütünleştirici olması
D)İnkılapçı olması
Download