TEOG Denemesi 1 - Sosyal Bilgiler

advertisement
ADI :
SOYADI:
SINIFI :
İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
NO:
- Mustafa, çağdaş eğitim
veren Şemsi Efendi
Mektebi’ne gitmeli.
Ali Rıza Bey
- Mustafa, geleneksel
eğitim veren Mahalle
Mektebi’ne gitmeli.
Zübeyde Hanım
1-) M. Kemal’in okula başlayacağı yıllarda, annesi geleneksel
eğitim veren Mahalle Mektebi’ne, babası modern eğitim veren Şemsi
Efendi Mektebi’ne gitmesini istemiştir.
Bu durum Osmanlı Devleti’nin eğitim öğretim sistemi hakkında
hangi sonuca ulaşmamıza imkan sağlar?
A) Mustafa Kemal’in ailesinde demokratik bir yapı olduğuna
B) Şemsi Efendi okulunun daha iyi eğitim yaptığına
C) Osmanlı Devleti’nde eğitim birliği bulunmadığına
D) Selanik’te iki tane okul olduğuna
2-) “Osmanlının Rumeli’deki en gelişmiş şehri olan Selanik siyasi, ekonomik
ve kültürel açıdan çevre ülkelerden çok fazla etkilenen bir bölge idi. İşlek
limanı, Avrupa’yla olan demir yolu bağlantısı ile çok canlı ticaret ve sanayi
merkeziydi.
Büyük devletlerin yayılma ve nüfuz alanlarının en çok etkilediği Selanik şehri
aynı zamanda Balkan milletlerinin Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarına da
merkezlik yapmıştır.
Ayrıca Selanik; genç ve aydın neslin bulunduğu, vatanseverlik duygularının
yoğrulduğu ve daha fazla özgürlük ortamının bulunduğu bir yerdi. “
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında Selanik şehriyle ilgili
olarak aşağıdaki özelliklerde hangisine ulaşılamaz?
A) Zengin kültürel yapıya sahiptir.
B) Sanayi ve ekonomik açıdan gelişmiştir.
C) Osmanlı aydınlarının özellikle toplandığı bir şehirdir.
D) Milliyetçilik akımının etkisi görülmemiştir.
3-)
M. Kemal, Trablusgarb cephesinde görev yaparken, yerel halktan
oluşan gönüllü kuvvetlere kumanda etmiştir. Askeri yetenekleri çok
fazla olmayan, silah ve cephane açısından yetersiz bu birlikler, işgal
kuvvetlerinin Libya’nın içlerine ilerlemesini engellemişlerdir.
Bu başarı, M. Kemal’in hangi askeri yeteneği ile
ilişkilendirilebilir?
A) Elindeki imkanlarla yapabileceğinin en iyisine ulaşma gücü
B) Askerlerini motive edebilme gücünün yüksekliği
C) Düşman kuvvetlerinin hareketini tahmin edebilmesi
D) Savaş sahası dışında düşmanına hoşgörülü davranması
4-) Osmanlı devletinde birçok millet bulunmaktaydı. Ancak
Fransız İhtilalinin de etkisiyle bu milletler teker teker Osmanlıdan
ayrılmıştır. Bu duruma bakarak, Fransız İhtilalinin hangi sonucu
Osmanlı Devleti’ni parçalamıştır?
A) Özgürlük
B) Eşitlik
C) Sömürgecilik
D) Milliyetçilik
5-)
8.
SINIF
Büyük olmak için hiç kimseye iltifat
etmeyeceksin; hiç kimseyi aldatmayacaksın;
memleket için hakiki ülkü ne ise onu görecek; o
hedefe yürüyeceksin. Herkes senin karşında
bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye
çalışacaktır. Kendini büyük değil; küçük, zayıf,
vasıtasız, hiç kabul edecek ve hiç kimseden
yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri
aşacaksın. Bundan sonra da sana büyüksün
derlerse bunu söyleyenlere güleceksin
Atatürk bu sözü ile,
I.Dürüst olmak
II.Kendine güvenmek
III. Kararlı olmak
davranışlarından hangilerinin gerekliliğini vurgulamıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
6-) Atatürk, çocukluk ve gençlik yıllarını Osmanlı Devleti’nin en
buhranlı ve en çalkantılı dönemlerinde yaşamıştır. Bu çağlarını
Balkanlar’da ve ülkenin çeşitli yerlerinde geçirmiş, yıkılmakta olan
Devlet’in çöküş sebeplerini ve kurtarılma yollarını düşünme fırsatı
bulmuştur. Bu bilgilerden yola çıkarak Atatürk’ün fikir hayatının
oluşmasında aşağıdaki şehirlerden hangisinin etkisi olduğu
söylenemez?
A) Selanik
B) Manastır
C) İstanbul
D) Edirne
7-) Mustafa Kemal’in Harp Okulundan
sonra gittiği okuldur.
Mezun olduktan sonra 5. Ordu’da
görev yaptığı şehirdir.
Görevinden sonra Manastır’da
bulunduğu karargahtır.
Verilen kavram haritasını tamamlamak için aşağıdakilerden
hangisi kullanılamaz?
A) 3. Ordu
B) Suriye
C) Harp Akademisi
D) Şam
8-) Mustafa Kemal Çanakkale
Savaşları
sırasında
Anafartalar
Grubu komutanıyken en ön safta
savaşmıştı. Bu savaş sırasında
Atatürk’e şarapnel parçası isabet
etmiş fakat; sağ cebinde bulunan
saati kendisini ölümden kurtarmıştı.
Sakarya Savaşı sırasındayken atından düşmüş kaburga kemikleri
kırılmıştı. Buna rağmen cepheden ayrılmamış, savaşı atı üzerinde
yönetmişti.
Yukarıdaki paragrafta Atatürk’ün hangi kişilik özelliği üzerinde
durulmuştur?
A) Çok yönlü ve üstün kişiliğe sahip olması
B) Vatanı ve milleti için canını feda etmekten kaçınmaması
C) Büyük ideallere sahip olması
D) Milli sınırlar içerisinde bir toplum oluşturmaya çalışması
9-) Atatürk, Türk milletine siyasetten ekonomiye, ekonomiden
kültürel ve sosyal alanlarda olmak üzere birçok eser bırakmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün en büyük eseridir?
A) Türkiye İş Bankası
B) Türk Tarih Kurumu
C) Türk Dil Kurumu
D) Türkiye Cumhuriyeti
10-) Aşağıda Mustafa Kemal’in gittiği okullar verilmiştir.
1.Askeri Rüştiye
2.Harp Okulu
3.Askeri İdadi
4.Şemsi Efendi Okulu
5.Harp Akademisi
Mustafa Kemal’in gittiği bu okulların kronolojik sıralaması
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 2,5,3,1,4
B) 4,1,3,2,5
C) 4,3,1,2,5
D) 1,4,3,5,2
11-) Selanik, Manastır ve Sofya Mustafa Kemal’in fikir hayatının
oluşmasında önemli yer tutan şehirlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerin ortak özellikleri arasında
sayılamaz?
A) Birbirine hiç benzemeyen kültürel ve doğal özellikler
göstermesi
B) Batıdan gelen fikir akımlarının yayıldığı şehirler olması
C) Balkan topraklarında yer alması
D) Mustafa Kemal’in bu şehirlerde olan olaylardan etkilenmiş
olması
12-)
Okuldaki proje ödevimde
konu olarak Mustafa
Kemal’in askerlik hayatını
araştırdım. Bu sırada fark
ettim ki Mustafa Kemal
askerlik hayatı boyunca
farklı yerlerde farklı
görevler yapmış.
çevirmek istiyordu. Rus ekonomisi savaşın yükünü kaldıramaz hale
18-)
gelmişti. İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini saf dışı bırakmak, Rus
Ordusuna gerekli askeri yardımı ve malzemeyi en hızlı bir şekilde
ulaştırmak, Kafkasya Cephesinde bunalan Rusya'yı rahatlatmak ve Türk
Ordusunun geri çekilmesini sağlamak için Çanakkale Boğazına harekât
düzenlediler. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan
geçişlerine 18 Mart 1915'te başarıyla karşı konuldu. İtilaf Devletleri
donanması ağır kayıplar verince, Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıp
kara muhaberelerini başlattılar.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Çanakkale savaşının kimler arasında olduğu
B) Rusya’nın ekonomik açıdan zor durumda olduğu
C) Tüm yurdun işgal altında olduğu
D) Çanakkale boğazından geçişlerinde itilaf devletlerinin ağır
kayıplar verdiği
Seray’ın ödevden çıkardığı bilgi göz önüne alındığında,
aşağıdakilerden hangisi bu durumun Mustafa Kemal’e sağladığı
yararlardan değildir?
A) Birçok coğrafi bölge görmüştür.
B) Ülke idaresindeki aksaklıkları ve ordu içerisindeki eksiklikleri
görmüştür.
C) Askeri tecrübesini geliştirme fırsatını yakalamıştır.
D) Birçok askeri kişilikle tanışma fırsatı bulmuştur.
13-) Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşları sırasında düşman
donanmasının nereden çıkarma yapacağını önceden sezerek gerekli
önlemleri almış ve savaşın kazanılmasında etkili olmuştur.
Bu durum Atatürk'ün
I. Sezgilerinin güçlü olduğu
II. İleri görüşlü olduğu
III. Adaletli olduğu
özelliklerinden hangilerine sahip olduğunun göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
E) II ve III
14-) Atatürk'ün Türk halkı tarafından tanınmasını ve Milli
Mücadelenin lideri olmasını sağlayan olay aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 31 Mart Olayını bastırması
B) Meclis-i Mebusanı açması
C) Çanakkale Cephesinde başarılı olması
D) Temsil Heyeti'ni oluşturması
15-)
İngiltere ve Fransa, müttefikleri Rusya'yla birleşerek savaşı lehlerine
Ben size taarruzu
emretmiyorum, ölmeyi
emrediyorum. Biz ölünceye kadar
geçecek zaman içinde yerimize
başka kuvvetler ve komutanlar
geçebilir.
Mustafa Kemal bu tarihi emri aşağıdaki cephelerin hangisinde
görev yaparken vermiştir?
A) Kafkasya
B) Suriye – Filistin
C) Trablusgarb
D) Çanakkale
16-) Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik,
hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini
açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır.
Yukarıda verilen özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü
ortaya koymaktadır?
A) Çok yönlülüğünü
B) İleri görüşlülüğünü
C) Mantıklılığını
D) Eğitimciliğini
17-) Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türkiye'nin
kuruluşunu belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kurtuluş Savaşı Destanı
B) Nutuk
C) Geometri Kitabı
D) Medeni Bilgiler
19-) Fransız İhtilalinin etkisiyle, 19. yüzyıl sonunda, Balkanlarda
pek çok siyasi çatışmalar olmuş, Osmanlı Devleti parçalanmaya
başlamıştır.Bu dönemde Osmanlı aydınları parçalanmaya çareler
aramaya başlamış, böylece yeni düşünce akımları ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu düşünce akımlarından değildir?
A) Milliyetçilik
B) Türkçülük
C) Osmanlıcılık
D) Batıcılık
20-)
Atatürk’ün kişisel özelliklerinden bazıları diyagramda verilmiştir.
İnce bir seziş gücüne sahiptir.
+
Olayların gidişini değerlendirerek sonucun neler olabileceğini tespit eder.
+
Görüşleri kesin ve isabetlidir.
"
?
Yukarıdaki
diyagramda
“?”
yerine
Atatürk’ün
kişisel
özelliklerinden hangisi gelmelidir?
A)Yaratıcı düşünceye sahip olması
B) İleri görüşlü olması
C)Birleştirici ve bütünleştirici olması
D Inkılapçı olması
21-) Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdaki yerlerden
hangisinde almıştır?
A) Trablusgarb
B) Şam C) Kafkasya
D) Çanakkale
22-) I. Romanya
II. Suriye
III. Çanakkale
Mustafa Kemal Paşa I. Dünya Savaşımda yukarıdaki verilen
cephelerden hangilerinde yer almıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
23-) Manastır ve Sofya günümüzde hangi devletlerin sınırları
içinde yer almaktadır?
A) Yunanistan, Bulgaristan
B) Bulgaristan, Romanya
C) Makedonya, Bulgaristan
D) Makedonya, Yunanistan
24-) “Türk halkı asırlardan beri hür yaşamış ve istiklali, hayatın
gereği kabul etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet
istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz, yaşamayacaktır”
Buna göre Atatürk Türk milleti ile aşağıdakilerden hangisini
daha çok özdeşleştirmiştir?
A) Vatanseverlik
B) Çalışkanlık
C) Bağımsızlık
D) Dürüstlük
25-) Mustafa Kemal çıktığı ve hak bildiği yoldan dönecek ve
çekilecek bir adam değildi.
Bu bilgide Atatürk’ün hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) İleri görüşlülük
B) Kararlılık
C) Barışçılık
D) Çalışkanlık
Download