Mitoz Bölünme #3 – Hücre Döngüsünün Kontrolü ve

advertisement
ADIM ADIM
YGS LYS
59. ADIM
MİTOZ BÖLÜNME-3
HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN KONTROLÜ
SORU ÇÖZÜMÜ
HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN KONTROLÜ
Hücre döngüsünde hayatsal faaliyetler genlerle kontrol
altındadır. Özel proteinlerin varlığı ile döngü kontrol halinde
tutulur.
Hücre döngüsünün G1, G2 ve M olmak üzere 3 kontrol noktası
vardır. Bu noktalardaki DUR ve DEVAM ET sinyalleri ile hücre
döngüsü düzenlenir.
G1 kontrol noktasında hücre yeterli büyüklüğe ulaşmışsa
DEVAM ET sinyali verilir.
G2 kontrol noktasında DNA hasarı ve hücre büyüklüğü
kontrol edilir. Sorun yoksa DEVAM ET sinyali verilir.
M kontrol noktasında kinetokorların iğ ipliklerine tutunması
kontrol edilir. Sorun yoksa DEVAM ET sinyali verilir.
HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN KONTROLÜ
Hücre döngü kontrolü
herhangi bir nedenle
bozulan hücreler KANSER
HÜCRELERİNE dönüşürler.
Bu hücreler, bölünme
sinyallerine cevap vermezler
sürekli bölünerek tümör
oluşumuna ve dolayısı ile
kanser hastalığının ortaya
çıkmasına neden olurlar.
Mitoz
bölünme
de oluşan
hücrelerin
kromozom
sayısı ana
hücre ile
aynıdır. Bu
nedenle
kromozom
sayısı sabit
kalır.
Mitoz
bölünmede
interfaz
evresinde DNA
eşlemesi ile
DNA miktarı iki
katına çıkartılır.
Daha sonra
sitokinez ile
hücreler
birbirinden
ayrılırken DNA
miktarı yarıya
indirilerek eski
haline geri
getirilmiş olur.
Mitoz bölünme ile ilgili,
Mitoz bölünme sırasında gerçekleşen;
1.
Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
1.
Replikasyon
2.
Çok hücreli canlılarda büyüme, onarım ve üremeyi sağlar.
2.
İğ ipliklerinin oluşumu
3.
Kromozom sayısı sabit kalır.
3.
Sitokinez
Yargılarından hangileri doğrudur?
4.
Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması
A)
Yalnız 1
5.
Yeni çekirdek zarının oluşması
B)
Yalnız 2
Olaylarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
C)
Yalnız 3
A)
1-2-5-4-3
D)
1 ve 3
B)
2-1-3-5-4
E)
1, 2 ve 3
C)
5-1-2-4-3
D)
1-2-4-5-3
E)
1-3-2-4-5
Aşağıda verilenlerden hangisi hücre döngüsünün interfaz evresinde
meydana gelmez?
A)
RNA sentezi
B)
ATP sentezi
Aşağıda verilen mitoz bölünmede görülen bazı olaylar ile bu olayların
görüldüğü evrelerin eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
C)
DNA eşlenmesi
A)
Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi- anafaz
D)
İğ ipliklerinin oluşması
B)
İğ ipliklerinin oluşması- metafaz
E)
Protein sentezi
C)
Çekirdek zarının erimesi- profaz
D)
Çekirdek zarının oluşumu- telofaz
E)
Sentromerlerin bölünmesi- anafaz
İnsanda mitoz bölünme gerçekleşirken anafaz evresindeki
bir hücrede kaç kromozom bulunur?
A) 46
B) 92
C) 23
D) 48
E) 96
Hücre döngüsünde gerçekleşen;
1. Sentriyollerin kendini eşlemesi
2. Boğumlanma olması
3. Sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmesi
Özelliklerinden hangileri hem bitkisel hem de hayvansal
hücrelerin mitoz bölünmesi sırasında ortak olarak
gözlenir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 2 ve 3
 Kromozomlar ekvatoral düzleme dizilir.
 Çekirdek zarı tamamen erimiştir.
 İğ iplikleri sentromere bağlanır.
Yukarıda verilen özellikler mitoz bölünmenin hangi evresinde gözlenir?
A)
İnterfaz
B)
Profaz
C)
Metafaz
D)
Anafaz
E)
Telofaz
1.
Selüloz çeperin bulunması
2.
Sentrozom bulunmaması
3.
Plastitlerin varlığı
Bitkilerdeki sitokinezin hayvanlardaki sitokinezden farklı
gerçekleşmesinin sebebi yukarıdakilerden hangileridir?
A)
Yalnız 1
B)
1 ve 2
C)
1 ve 3
D)
2 ve 3
E)
1, 2 ve 3
Download