Mitoz ve Eşeysiz Üreme Çeşitleri I - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
B
TEST
IM
7
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-B
Mitoz ve Eşeysiz Üreme Çeşitleri I
1. Hücre döngüsünün interfaz aşamasında,
3. Hücre bölünmesinin kontrolü siklin ve siklin bağımlı kinazlarla yapılmaktadır. Bu maddeler eğer şartlar oluşmuş ise ‘‘devam et’’, oluşmamış ise ‘‘dur’’ sinyali verir.
I. Kromatin ipliğin kromozomlara dönüşmesi
II. DNA’nın eşlenerek iki katına çıkması
III. Sitoplazmanın boğumlanma ile bölünmesi
Buna göre,
I.
II.
DNA’nın interfazda hatasız eşlenmiş olması
Kromozomların tamamının iğ ipliklerine tutunma-
mış olması
III. Hücrenin yeterli bölünme büyüklüğüne ulaşmamış olması
olaylarından hangileri görülür?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
verilenlerin hangilerinde ‘‘devam et’’ sinyali verilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
2. Amiple ilgili yapılan uygulamalar aşağıda verildiği gibidir;
I
II
III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
4. a. İğ iplikleri oluşur.
b. Kromozomlar net şekilde görülür.
c. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılır.
d. Çekirdek zarı yeniden oluşur.
Mitoz bölünmenin evrelerinde gözlenen olaylar
gerçekleştiği evre ile eşleştirilirse aşağıdakilerden
hangisi doğru olur?
Profaz
Metafaz Anafaz Telofaz
A)
a
b
c
d
B)
a
c
b
d
C)
b
a
d
c
D)
d
b
c
a
E)
d
c
b
a
Buna göre,
I. I. uygulama sonrası hücre bölünme özelliğini yitirir.
II. II. uygulama sonrası oluşan amiplerde kalıtsal bilgi
aynıdır.
III. III. uygulama sonrasında bölünebilme için çekirdeğin bölünme emrini vermesi gerektiği anlaşılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
ë
5. Mitoz bölünmeyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlış bir açıklamadır?
A) 2n ve n kromozomlu hücrelerde gerçekleşebilir.
B) İnterfaz, karyokinez ve sitokinez bir kez gerçekleşir.
C) Oluşan hücreler ile ana hücrenin kalıtsal yapısı aynıdır.
D) Anafazda kardeş kromatitlerin ayrılması görülür.
E) Bölünme sonucu oluşan hücrelerin gen sayısı fazladır.
TEST
7
12-B
Mitoz ve Eşeysiz Üreme Çeşitleri I
6.
8. Bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşen mitoz
bölünmelerde,
I. İğ ipliklerinin oluşum şekli
II. Bölünme evresi sayısı
III. Sitoplazmanın bölünme şekli
verilenlerden hangileri farklılık gösterir?
Yukarıda şematize edilen mitoz bölünme evresi ve
bölünmeyi geçiren hücre için seçenektekilerden
hangisi yanlıştır?
A) Yalnız I
D) II ve III
A) 2n=4 kromozomlu hayvan hücresidir.
B) Mitozun anafaz evresidir.
C) Kromozomlar ayrılmaktadır.
D) Hücre bölünmesinin üçüncü evresidir.
E) Farklı kutuplara kardeş kromatitler çekilmektedir.
A)
B)
Kromozom sayısı
Kromozom sayısı
8
8
4
4
2
4
6
8
16
Hücre sayısı
2
C) Kromozom sayısı
D)
8
4
4
4
6
8
16
Hücre sayısı
E)
6
8
16
Hücre sayısı
Kromozom sayısı
8
2
4
2
4
6
8
16
32
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
T
TES
KAZAN
A
KAVRAM
IM
8
16
32
Hücre sayısı
Adõ
:.............................................
NO :
.............................................
E) I, II ve III
I. Bakteri
a. Sporlanma
II. Bira mayası
b. Tomurcuklanma
III. Eğrelti otu
c. Bölünme
Yukarıda numaralarla belirtilen canlılar karşılarında
verilen eşeysiz üreme çeşitleri ile eşleştirilirse hangisi doğru olur?
Hücre sayısı
Adı:
.................................
Soyadõ:.............................................
Soyadı:
.................................
Sınıfı:
.................................
Sõnõf :.............................................
No:
.................................
C) Yalnız III
10.
4
6
B) Yalnız II
D) I ve III
8
4
E) I, II ve III
I. Bu üremede canlılar hızlı çoğalır.
II. Genetik varyasyonlara neden olur.
III. Kalıtsal devamlılık sağlanır.
Kromozom sayısı
2
C) I ve III
9. Mitoz bölünmeye dayalı olarak gerçekleşen üreme
çeşitleri için,
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
7. 2n=8 kromozomlu bir hücre peşpeşe üç mitoz
bölünme geçirirse, oluşan hücre sayısı ve her bir
hücrenin kromozom sayısı aşağıdaki grafiklerden
hangisinde gösterilmiştir?
B) Yalnız III
1
I
II
III
A)
a
b
c
B)
a
c
b
C)
b
c
a
D)
c
a
b
E)
c
b
a
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Puan : ..............
Download