içindekiler pdf

advertisement
Prof. Dr. İlhan F. AKIN
S İYA SÎ TARİ H
1870 - 1914
Beta
Yayın No : 3472
Politika Dizisi : 08
1. Bası - Ocak 2017 - İstanbul (Beta A.Ş.)
ISBN 978 - 605 - 333 - 801 - 7
Copyright© Bu kitabın bu basısının Türkiye’deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş.’ye
aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde,
fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan
iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur.
Dizgi
:
Baskı - Cilt
:
Beta Basım A.Ş.
Birlik Fotokopi Baskı Ozalit Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Nispetiye Mah. Birlik Sokak No: 2
Nevin Arıcan Plaza 1. Levent/Beşiktaş/‹ST.
Tel: (0-212) 269 30 00 (Sertifika No. 20179)
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No. 16136)
Narlıbahçe Sok. No: 11 Cağaloğlu -İSTANBUL
Tel : (0212) 511 54 32 - 519 01 77
Fax: (0212) 511 36 50
www.betayayincilik.com
ÖNSÖZ
Bu, bir ders kitabı değildir. Böyle olsaydı, hedefi bu olan hemen
her tarihçinin yaptığı gibi, 1789 Büyük Fransız Devrimi’nin başlangıç
olarak alınması daha uygun sayılabilirdi. Aslında bir kamu hukukçusu
olarak da Fransız Devrimi’nin, felsefe temeli kadar olayları ile de ilgimizi çekmesi pek tabiidir. Ama ne var ki, bugüne kadar her şeyden önce
ve fazla ülkemizin anayasal gelişmeleri üzerinde çalışmış olmak, bizi
Osmanlı İmparatorluğu’nun Halife Sultan’ın sonsuz yetkili yönetiminden meşrutiyete geçmesi gibi bir mânâ azameti üzerinde tutmuş ve bu
gelişmenin incelenmesini daha ilgi çekici kılmıştır.
Bu kitaba başlangıç olarak 1870 tarihinin seçilmesi bu ilgiden doğdu.
Almanya’nın birliğini kurmasından Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı 1914 yılına kadar dünyayı en çok ilgilendiren iki devlet vardır:
Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu.
Bunların birincisi elinde bulunanı durmaksızın az bulup fazlasını
isterken, ikincisi elinde olanın kayıp gitmesine sesini dahi çıkaramamış,
ancak yaşlı gözlerle bakmıştır.
Her iki devlet de Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıktılar.
Ve bilindiği gibi Almanya, savaştan sonra bambaşka bir rejime dönüşmüştür. Ama Kayzer ülkesinin bu yeni yönetim biçimi de demokrasi değildir. Bu yüzden de güçlü Almanya, İkinci Dünya Savaşı’nı da
kaybeden devlet olmakla kalmamış ikiye de bölünmüştür.
Buna karşılık, Osmanlı İmparatorluğu ise yerini genç Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakmıştır. Ve böylece O, geçirdiği denemelerin ışığında ve
IV
büyük bir liderin yönetiminde ulusal egemenlik ilkesine bağlanarak
varlığını her geçen gün biraz daha güçlendirerek yürümeye geçmiştir.
İşte bu kitapta, özellikle Almanya’nın ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 1870 yılından Birinci Dünya Savaşı’na kadar süren yıllar içinde
geçirdikleri dönemler açıklanmaya çalışılacaktır.
Hiç kuşkusuz Almanya da, Osmanlı İmparatorluğu da yalnız değillerdir. Her ikisinin de dostları ve düşmanları olan devletler vardı. Biz,
az da olsa, aynı dönemde işte bu devletleri ilgilendiren olayları da belirtmeye çalıştık.
İncelenen yıllar içinde Almanya ihtirası, Osmanlı İmparatorluğu ise
yöneticilerinin akıl dışı ters tutumları yüzünden dostlarını düşman etmişlerdir. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayıp yok etmek için
Batı’nın o çirkin tarihi davranış içine girmesi de bu yıllarda oluşmuştur.
Bir bakıma bugünkü Türk devletinin nereden kalkıp nereye vardığını göstermek açısından, bu yılların büyük önemi olduğu kanısındayız.
Kitabın kolay okunur olmasını amaç edindik. Ümit ederiz ki, öyle
de olmuştur.
Nişantaşı, 27 Ağustos 1983
İstanbul
İlhan F. AKIN
İÇİNDEKİLER
ALMAN BİRLİĞİ’NİN DOĞUŞU
Bismarck’ın Politikası.................................................................................................1
Schleswing ve Holstein Sorununun Çözümü.........................................................3
Prusya - Avusturya Savaşı.........................................................................................5
Bismarck ve Napoleon III..........................................................................................8
Fransa İle Savaş.........................................................................................................12
Paris Komünü ve III üncü Cumhuriyetin Kuruluşu............................................20
III üncü Cumhuriyetin Doğuşu..............................................................................24
ÜÇ İMPARATORUN ANLAŞMASI
Avrupa Yeniden Karışıyor.......................................................................................33
Osmanlı-Rus Savaşı ve Ayastafanos Antlaşması.................................................37
Berlin Kongresi..........................................................................................................40
Berlin Antlaşmasının Sonuçları..............................................................................44
İNGİLTERE-AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİ-JAPONYA
İçine Kapanmış İngiltere..........................................................................................49
Bir Devin Doğuşu......................................................................................................53
Uzakdoğunun Yeni Gücü: Japonya........................................................................64
YENİ BİRLEŞMELER
Üçlü Anlaşma............................................................................................................73
Karşı gücün oluşması...............................................................................................76
İngiltere’nin Japon’ya İle Anlaşması......................................................................80
Fransa İle Anlaşma...................................................................................................83
VI
1871 YILINDAN II NCİ MEŞRUTİYETE KADAR
OSMANLI İMPARATORLUĞU
Osmanlı-Rus İlişkileri...............................................................................................90
Hersek Ayaklanması................................................................................................95
Bulgar Ayaklanması.................................................................................................99
Abdülaziz’in Tahttan İndirilmesi.........................................................................103
Hal Olayının Gerçekleşmesi..................................................................................109
Murat V’in Kısa Süren Padişahlığı.......................................................................111
I nci Meşrutiyet Dönemi........................................................................................115
YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞINDA AVRUPA
Kayzer’in Almanya’sı.............................................................................................135
Almanya’nın Fransa İle İlişkileri (Fas Anlaşmazlığı)........................................142
Almanya’nın Rusya’ya Yaklaşma İsteği..............................................................147
Elcezire Konferansı.................................................................................................152
İKİNCİ MEŞRUTİYETE DOĞRU
Abdülhamit II’nin Tek Başına Yönetimi..............................................................155
Dış Sorunlar.............................................................................................................157
Bulgaristan ve Doğu Rumeli Sorunu...................................................................161
Osmanlı-Yunan Savaşı............................................................................................165
Osmanlı İmparatorluğu’nda İç Olaylar...............................................................169
Jön Türkler - İttihat ve Terakki..............................................................................170
31 Mart Olayı. Abdülhamit II nin Tahttan İndirilmesi......................................183
I NCİ DÜNYA SAVAŞINA DOĞRU
BİRLEŞMELER ve ÇATIŞMALAR
İngiliz-Rus Anlaşması............................................................................................189
Rus-Japon Yakınlaşması.........................................................................................193
Rusya-İtalya İşbirliği..............................................................................................194
İtalya Avusturya’ya da Yöneliyor.........................................................................195
Ekonomik Çatışma..................................................................................................196
Alsace-Lorraine Sorunu.........................................................................................204
VII
TRABLUSGARP ve BALKAN SAVAŞI
Trablusgarp Savaşı..................................................................................................207
Balkan Savaşı...........................................................................................................213
İkinci Balkan Savaşı................................................................................................223
BÜYÜK GÜÇLERİN DOĞU ÜLKELERİ
ÜZERİNDEKİ YARAR ÇATIŞMALARI
Avusturya ve İtalyanın Arnavutluk Üzerindeki İddiaları................................225
Demiryolu Pazarlıkları...........................................................................................228
Almanya ile Rusya Arasındaki Anlaşmazlık......................................................231
Osmanlı İmparatorluğu Üzerindeki Çatışmalar................................................232
Savaşın Başlaması...................................................................................................236
Download