teknoloj* yönet*m* ve küresel rekabet

advertisement
TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE
KÜRESEL REKABET
TEKNOLOJİ
Teknoloji, bilimsel ve diğer sistematik
bilgilerin pratik alanlarda sistemli bir
şekilde uygulanmasıdır.
Teknoloji, belirli bir amaca yöneltilmiş bir
dizi tekniğin, işin amaçlarına göre
sıralanması ve kullanılması yollarının
bilimsel
kurallara
uygun
olarak
sistematize edilmesidir.
Teknolojik Gelişme
Teknolojik gelişme; aygıtların verimli bir
biçimde kullanılmalarını, ayrıca belirli bir
teknik
ve
ekonomik
karlılığın
gerçekleştirilmesini,
işletmelerin
büyümesini, bir dizi karmaşık işlemin ve
gittikçe
çoğalan
bir
enerjinin
kullanılmasının sağlayan tüm yenilikler
olarak tanımlanabilir.
Teknolojik gelişmenin örgütsel etkileri
Her yeni teknolojik gelişme toplumun değer yargılarından
yaşam düzeyi ve ilişkilere kadar bir dizi değişiklik
yaratmaktadır.
Teknoloji organizasyonda her şeyi etkilemektedir. Ne tür
işlerin yapılacağı, bunları yapacakların sahip olması
gereken nitelikler, personelin yaptığı işten tatmin
sağlaması, üretim miktar ve kalitesi, kişisel olarak veya
grup halinde çalışma, haberleşme ilişkileri vs. gibi
hususlar etkilenir.
Organizasyon yapısının dizaynında ve organizasyonda
kullanılan çeşitli süreçlerin etkinliğinde kullanılan
teknoloji önemli bir rol oynamaktadır.
Teknoloji ve istihdam
Teknolojik gelişmeler sayesinde otokontrol
kabiliyetine sahip makineler sanayiye girmiştir.
Böylelikle bu insana duyulan ihtiyacı azaltmıştır.
Teknolojik gelişme var olan sektörlerde işçi başına
verimliliği artırmakta, hem de gerçekleştirilen
buluşlarla yeni sektörlerin ortaya çıkmasına
imkan vermektedir.
Teknoloji ile işçi başına verimlilik oranının artması
sonucu gelir de artmaktadır.
Teknoloji gelişme bazı sektördeki insanları
etkileyebilir. İşinden olan insanların çözümü
eğitimdir.

1950’den önce var olmayan sanayi kolları
Elektronik bilgisayar
Mikro-elektronik
Televizyon
Video
Yazılım

1900’den önce var olmayan sanayi kolları
Uçak
Radyo
Plastikler
Petrokimya
Teknolojik planlama
Teknolojik planlama, bir firmanın kullandığı tüm
teknolojilerle ilgili kısa ve uzun dönemli tüm
planlama faaliyetlerini içerir. Ülke bazında
teknoloji planlaması, var olan kaynakların daha
verimli kullanılmasına yardımcı olur.
Teknolojik planlamanın amacı, bir ülkenin bir
sektördeki üreticilerin ya da firmanın gelecek 10
yılda ve ya daha uzun dönem sonrasında
meydana gelmesi beklenen teknolojik alanlardaki
gelişmeleri takip etmek ve buna uygun stratejiler
geliştirmektir.

Teknolojik planlamanın ülkeler için kaçınılmaz
hale gelme nedenleri:
Küreselleşme
Belirsizlik
Rekabet
Artan teknoloji maliyetleri
Karmaşıklaşan teknolojiler
Teknoloji yönetimi
Teknoloji yönetimi bir organizasyonun
stratejik
ve
taktik
amaçlarının
şekillendirilmesinde
ve
bunlara
ulaşılmasında ihtiyaç duyulan teknolojik
kapasitenin planlanması, geliştirilmesi ve
uygulanmasıdır.
Teknoloji yönetiminin kapsamı içindeki konular:
Teknolojik tahmin
Teknolojik planlama
Teknolojik risk analizleri
Ar-ge yönetimi
Teknolojik yeniliklerin yönetimi
Teknolojik rekabet stratejileri
Teknoloji transferi
Teknoloji seçimi
Mühendislerin ve bilim adamlarının yönetimi
Teknoloji ve organizasyonel değişimler

Teknoloji temini için farklı seçenekler söz
konusudur:
1- firma içi ar-ge faaliyetleriyle ürün ve
proses geliştirmek
2- teknolojiyi transfer etme
3- mevcut teknolojiyi kullanma
KÜRESELLEŞME
Küreselleşme, üretim, pazarlama, ar-ge,
teknoloji, finans, ve insan kaynaklarının ulusal
ve uluslar arası boyutların ötesinde dünya
yönelimli olarak planlaması ve uygulamasıdır.
Küreselleşen dünyada işletmeler geleceğe
dönük faaliyette bulunurken olağanüstü
insanları bir araya getirmek suretiyle değil
çok olağan insanların olağan üstü biçimlerde
icraat
yapmalarını
mümkün
kılacak
organizasyon yapılarını benimsemelidir.
Küreselleşmeye negatif bir bakış
Küreselleşme günümüzde tek tip insan yaratarak
belirli tüketim kalıpları içinde insanları çok dar
bir felsefenin içine sokmayı amaçlamıştır. Peki bu
nasıl olabilir?
1-Ekonomik sınırlar kalkacak, zayıfların pazarları
sonuna kadar açılacak, güçlüler doğal
kaynaklardan istedikleri gibi yararlanacak
2-Güçlünün parası ve teknolojisi, onun koyduğu
kurallar içinde zayıfların pazarlarında çalışacak
3-Dünya ticaret, sanayi, bankacılık, teknoloji
politikaları güçlüler tarafından belirlenecek.
Küresel rekabet ve pazarlama
Değişen teknoloji ile birlikte piyasaya
çıkan yeni ürünler, yeni pazarlar
yaratmaktadır. Fakat, bu pazarda
işletmelerin karşısına yeni rakipler
çıkmaktadır. Küreselleşme ile birlikte
ortaya çıkan bu rekabet tüketicinin
lehine olmakta, daha iyi kalite, daha
ucuza mal edilmektedir.
Küresel rekabette stratejik bir karar:
şirket evlilikleri
Firmaların çeşitlendirme veya bütünleşme için
yatırım yapmak yerine birleşmeyi/evliliği
seçmelerinin nedenleri:
 Pazar payının arttırılması
 Sektöre / işkoluna giriş engellerini aşmak
 Yatırım programlarını sürdürmek için gereken
zamanları beklememek
 Pazarda muhtemelen tanınan firmayı seçerek
riskleri ortadan kaldırmak
 Mevcut bazı kaynaklara daha kolay ulaşabilmek
Dikey birleşmeler
Bir firmanın ürettiği ürün başka bir firmanın
ham maddesi olabilir. Bu iki firmanın
birleşmesi dikey bir birleşmedir.Yani aynı
üretim sürecinin ayrılabilir aşamalarında
bulunan iki veya daha fazla firmanın
birleşmesi ve bileşimidir.
Yatay birleşmeler
Yakın idame edilebilirliği olan ürünler
arasındaki birleşmelerdir. Bu tip birleşmeler
piyasada rekabet eden firmaların sayısını
azalttığı için Pazar yapısına doğrudan etkide
Yığın birleşmeler
Farklı şirketler arasında meydana
gelen birleşmelerdir. Farklı üretim
zincirlerinde yer alan ve Pazar
bağlantısı olmayan şirketlerin
birleşmesi, belirli pazardaki payı
artırıcı etkiye sahip olmadığından
genellikle rekabet açısından daha
az zararlı görülür.
Küresel rekabet ve teknoloji
yönetimi
Rekabet stratejisi
Rekabetçi üstünlük kavramı bir
işletmenin daha iyi müşteri değeri
yaratarak rakipleri karşısında piyasada
avantaj kazanması anlamına
gelmektedir. Rekabet stratejileri
yaklaşımları:
Düşük maliyet stratejisi:
Belli bir sanayide düşük maliyetlere
odaklanmaktır. Düşük maliyetler, yüksek
verimlilik ve yüksek kapasite kullanımı
sonucunda elde edilebilir.
Farklılaşma stratejisi:
Farklılaşma stratejisini kullanabilmek için,
bir işletmenin içinde bulunduğu sanayi
kolunda tüketiciler tarafından geniş
olarak kabul görmüş bazı konularda
kendine özgü farklara sahip olmasıdır.
farklılaşma
Belli bir konudaki üretim faaliyetlerini üretim faktörleri kaynaklarına doğru ya da
nihai ürünlere doğru genişletmeye dikey farklılaştırma ya da bütünleştirme adını veriyoruz.
1996 yılında Taha Grup’un perakendecilik sektörüne girme
stratejisi doğrultusunda, mağazalar açmak ve LC Waikiki
ürünlerini bayiler yerine kendi mağazalarında satmak hedefi
ile Taha Grup bünyesinde Tema Mağazacılık A.Ş. Kurulmuştur
 2000 yılında, Tema Grup çatısı altında mağaza konseptlerinin
geliştirilip uygulanması amacıyla Zirve Mimarlık ve
markalarının yurt içi tedarik sorumluluğunu üstlenecek olan
Taha Giyim kurulmuştur. Yurt içi tedarik şirketine ilave
olarak, Çin ve Bangladeş’te alım ofisleri açılmıştır.

İşletmenin içinde bulunduğu sanayi kolu
Küresel rekabet kavramının
anlaşılabilmesi ve bu alanda başarının
sağlayabilmesi için işletmelerin içinde
bulundukları sanayi kolunun yapısının
anlaşılması ve ileriye dönük fırsat ve
tehditlerin belirlenmeye çalışması
önem taşımaktadır.
Yerel veya uluslar arası olsun, mal veya
hizmet üretilsin, bir sanayi kolunda
rekabet kurallarını belirleyen 5
rekabet güç vardır:
 Potansiyel rakipler
 Mevcut rakipler arasındaki rekabet
 Müşterilerin pazarlık gücü
 Tedarikçilerin pazarlık gücü
 İkame mal ve hizmetlerin tehdidi
Değer zinciri
Değer zinciri Porter’ın rekabet
analizlerinde önemli bir yer
almaktadır. Buna göre, bir işletme
ürünlerini tasarlayacak,üretecek,
pazarlayacak, dağıtacak ve
destekleyecek birçok faaliyetten
oluşan bir bütündür.
Değer zinciri; rekabetçi üstünlüğün
anlaşılması, oluşturulması ve
sürdürülmesi konularında temel bir
araç olarak görülmektedir. Değer
zinciri örgütsel yapının
tasarlanmasında etkilidir.
TEŞEKKÜRLER…
Download