EK-2 MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU SAĞLIK

advertisement
EK-2
MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANM
A SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Acil Hemşireliği Eğitim
Başvuruları
1.Kurum amiri tarafından onaylanmış Başvuru Formu,
2.Diploma Fotokopisi,
5 Hafta
2
Stoma Bakım Hemşireliği
Eğitim Başvuruları
1.Kurum amiri tarafından onaylanmış Başvuru Formu,
2.Diploma Fotokopisi,
1 Hafta
3
4
Kan Merkezinde çalışan Uzm.
Hekim, Pratisyen Hekim ve
Hekim Dışı Sağlık Personeli,
Eğitim Başvuruları
1.Kurum amiri tarafından onaylanmış Başvuru Formu,
2.Diploma Fotokopisi,
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
Eğitim Başvuruları
1.Kurum amiri tarafından onaylanmış Başvuru Formu,
2.Diploma Fotokopisi,
1 Ay
2-5 Ay
2 Ay
4 Hafta
1- Hizmet birimi ruhsat başvuru formu
5
Kan Transfüzyon Merkezi Açılış
Onay İşlemleri
2- Hizmet biriminin bina ve yerleşim planı
3- Hizmet Birimi Sorumlusunun;
a-İl Sağlık Müdürlüğünden aslı gibidir onaylı diploma sureti
veya fotoğraflı çıkış belgesinin aslı
b-Deneyim sahibi olduğunu gösteren diğer belgeler
(sertifika, özgeçmiş vb.)
c-2 adet vesikalık fotoğraf
d-Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
4- Kalite sistemine ilişkin gerekleri karşılar nitelikte
kalite el kitabı veya ana dosyaların yer aldığı bilgisayar
dökümanı ile;
a-Görev tanımları
b-Organizasyon şeması
c-Personel sayısı ve niteliği
d-Hijyen koşulları
c-Bina ve ekipman
d-Standart işletim Prosüdürlerinin Listesi(Bağışçıların seçim,
red-kabul kriterleri, kan ve kan bileşenlerinin hazırlanması,
test edilmesi, dağıtılması ve imhası, istenmeyen ciddi etki
ve olayların kaydedilmesi ve raporlandırılması ile ilgili)
15 Gün
6
7
8
9
Diyaliz Merkezi Açılış, Ruhsat
Belgesi
Diyaliz Merkezleri Cihaz
Kapasite Arttırması
Diyaliz Eğitim
Diyaliz Sertifikasyon
Yatırım izni alan hak sahibi merkez ruhsatlandırılması için Diyaliz
Merkezi Açılış Formunda istenilen belgeler ile Müdürlüğe
başvuruda bulunur. Madde 18 'e göre verilen belgeler Diyaliz
Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından
öncelikle dosya üzerinde incelenir, noksanlık yok ise personel,
bina, tıbbi donanım ve cihaz, araç ve gereçler ile Yönetmeliğin
öngördüğü diğer hususlara uygunluk açısından merkezin yerinde
değerlendirmesi yapılarak, merkez sahibi adına, "Diyaliz Merkezi
Ruhsatı" düzenlenir
Bölge toplamında arttırılabilecek cihaz sayısı değerlendirmeye
tabi tutularak altı ayda bir defa (her yıl Ocak ve Temmuz ayı
içinde) Müdürlük tarafından ilan edilir. Merkezler, ilanı takiben
taleplerini Müdürlüğe iletir, Müdürlük yapılan başvuruları
Yönetmelik kapsamında değerlendirerek sonuçlandırır. Onay
çıkan merkezler Cihaz Kapasite Artırım Formunda belirtilen
belgelerle başvuruda bulunur
15 Gün
Başvuru
alınması 30
gün, Müdürlük
değerlendirme
15 gün
Diyaliz Eğitim Başvurusu için başvuru dilekçesi ve Diyaliz Eğitim
Başvuru Formunda istenilen belgeler ile başvuruda bulunulur
15 Gün
Belge istenmez. Diyaliz Eğitim merkezlerinde yapılacak sınavlar
sonucunda düzenlenen sınav komisyon raporu, eğitime alına
personelin kursa başlayış ve ayrılış evrakı eğitim merkezince
Müdürlüğe gönderilir. Başarılı olanlara ilgili Müdürlükçe alınan
eğitime göre sertifika düzenlenir
15 Gün
10
Yoğun Bakım Hemşireliği
Eğitim Başvuruları
1.Kurum amiri tarafından onaylanmış Başvuru Formu,
2.Diploma Fotokopisi,
11
Yeni doğan Yoğun Bakım
Hemşireliği Eğitim Başvuruları
1.Kurum amiri tarafından onaylanmış Başvuru Formu,
2.Diploma Fotokopisi,
Yoğun Bakım Üniteleri
Seviyelendirme ve Tescil
İşlemleri Başvurusu
Başhekimlik tarafından yazılıp onaylanmış tebliğde belirtilen
yatak sayısı ve branşlarına uygun tescil talep yazısı
30 gün
13
Terapötik Aferez Merkezleri
Ruhsatlandırması
1.Başvuru dilekçesi
2.Mevzuata uygun belgeler
15 GÜN
14
Terapötik Aferez Eğitimi
1.Başvuru dilekçesi
2.Mevzuata uygun belgeler
15 gün
Kan ve kan Ürünleri Yönetmeliğinin 19.Maddesi gereğince
5 gün
12
15
16
Kan Hizmet Birimlerinin
Denetimi
Organ ve Doku Nakli
Koordinatörlüğü Eğitim
Diploma, 3 Resim, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Başvuru Dilekçesi
17
Organ ve Doku Bağışı İşlemleri
2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli
Hakkında Kanun Madde 6'ya göre On sekiz yaşını doldurmuş ve
mümeyyiz olan bir kişiden organ ve doku alınabilmesi için
vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak
olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki tanık
önünde sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim
tarafından onaylanması zorunludur.
18
Yoğun Baskım Ünitelerinin
Ruhsatlandırılması
Personel Listesi, Araç-Gereç Listesi, Vaziyet Planı
7 Hafta
1 Ay
15 GÜN
1 gün
15 GÜN
19
Tüm Yoğun Bakım Ünitelerinin
Denetlenmesi
İstenen Belge Yok
1 AY
20
Hastane Enfeksiyonları
Hastane Enfeksiyonları Kontrolü takibi,
1AY
21
KVC ve Yanık Ünitelerinin Aylık
Çalışması
KVC ve Yanık Ünitelerinin Takibi
1AY
22
Sağlık Kurulu raporları
Öğretmen, Özürlü Sağlık Kurulu raporları
23
Diyaliz Merkezleri Bilgi Formu
Diyaliz Bilgi Formu
24
25
20 GÜN
6 AY
Organ Nakli Hizmetleri ve Organ
Nakil Merkezleri ile ilgili
Bakanlığa iletilmesi
Bürokrasinin Azaltılması ve
Kamu Hizmet Envanteri (EK-1), Hizmet Standartları Tablosu (EKİdari Basitleştirme Çalışmaları
2)'lerin Sağlık Müdürlüğü Şube ve Birimleri için hazırlanması,
1 AY
1 AY
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
Adı ve Soyadı
Dr. Mustafa PERİŞAN
Dr.Nail UMAY
Görev Unvanı
Kamu Sağ.Hiz.Şube Müdürü
İl Sağlık Müdürü
Adresi
İl Sağlık Müdürlüğü / Malatya
İnönü Cad.Merkez Ziraat Bankası
Yanı No:5/ MALATYA
Telefon Numarası
323 30 97
323 30 97
Faks Numarası
323 54 59
324 54 59
E-posta adresi
[email protected]
malatyasaglik.gov.tr
Download