Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Laboratuvarı 1. Fabrika Kontrolü a

advertisement
Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Laboratuvarı
1. Fabrika Kontrolü
a) Fabrikada üretilen ilaçlardan periyodik olarak numune alınması (imalat kontrolü)
b) Yeni kurulacak ilaç üretim tesisinin Bakanlıktan gelen heyetle birlikte kontrolü
c) Ruhsatı iptal edilen ilaçların ıslahı veya imha işlemleri yapılmaktadır.
2. Satın Alınacak İlaçların Kontrolü (Mübayaa)
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Şeker Şti., Fiskobirlik, Tekel Genel Müdürlüğü,
Belediyeler, diğer benzeri kurum ve kuruluşlarca zirai mücadelede kullanılmak üzere satın
alınacak ilaçların analizleri yapılmaktadır.
3. Ruhsat Analizi
İlk kez üretilecek veya ithal edilecek ilaçların ruhsata esas ilaç analizleri yapılmaktadır.
4. Bozukluğundan Şüphe Edilen İlaçlar
Bölgemizde bulunan illerin Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlükleri
tarafından etkisizlik şikayeti nedeniyle gönderilen ilaçların analizleri yapılmaktadır.
5. İthalat Kontrolü
a) Çinko Fosfür analizi
b) PCNB teknik maddesinde impurite (safsızlık) olarak bulunan HCB tayini
c) Bakırlı teknik madde veya mamul ilaçlardaki kurşun, arsenik ve kadmiyumun
miktarının Bakanlık normuna uygunluğunun tayini yapılmaktadır.
6. Piyasa Kontrolü
Çiftçinin bozuk ilaç kullanmasını önlemek amacıyla, ilaçların kullanma mevsimi de göz
önüne alınarak, bayilerden ilaç örnekleri alınıp analizleri yapılmaktadır.
İlaç Kontrolünde İstenen Evraklar
1.Fabrika Kontrolü
-Bakanlıkça onaylı imalat kontrol defteri
2. Satın Alınacak İlaçların Kontrolü
a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca satın alınacak ilaçlar
-Konuyla ilgili başvuru dilekçesi
-Ambalaj firmasına ait analiz raporu fotokopisi
-İlacın bakanlıkça onaylanmış etiket örneği fotokopisi
b) Diğer kurum ve kuruluşlardan
-Bakanlıktan konuyla ilgili analiz emri
-İlaç etiketinin fotokopisi
-Ambalaj firmasına ait analiz raporu fotokopisi
-İlgili kurumun idari ve teknik şartnamesi fotokopisi
3. Ruhsat Analizi
a) İthal edilen ilaç numunesi
-Kargo evrakı
-Proforma fatura fotokopisi
b) İmal edilen ilaç numunesi
-Firmanın başvuru dilekçesi
4. İthalat Kontrolü(Bakırlı Preparatlar ve PCNB teknik maddesi)
-Başvuru Dilekçesi
-Analiz sertifikası fotokopisi
-Proforma fatura fotokopisi
-Kontrol belgesi fotokopisi
5. Bozukluğundan Şüphe Edilen İlaçlar
-İlgili Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün yazısı
6. Piyasa Kontrolü
-Bakanlık yazısı
Download