"işçi" statüsünde çalışmaktay

advertisement
T.C.LONDRA BAġKONSOLOSLUĞUNA
Halen İngiltere'de oturma ve çalışma izniyle "işçi" statüsünde
çalışmaktayım. Askerlik görevimin 1111 sayılı yasanın
35.
maddesinin
G fıkrası uyarınca
ertelenmesini
saygılarımla
arzederim.
Tarih
:
Ġmza
:
Adı Soyadı:
Ġngiltere adresi: ............................................
............................................
POSTA KODU(POSTCODE)
Türkiye
adresi
........ / .......
: ............................................
..............................................
ĠL/ĠLÇE
Ġngiltere telefonu
E-Mektup(E-Mail)
Öğrenim Durumu
ĠĢi ve
Mesleği
Boy ve kilosu
.........................
Ev
:....................
ĠĢ
:....................
Cep
:....................
:....................
(İlk,Orta,Lise,Üniversite) :...............
:...................................
: ..................................
KONTROL EDĠNĠZ(Posta Ġle yaptığınız baĢvurularda aĢağıdaki
belgeleri gönderdiğinize emin olmak için lütfen √
iĢaretleyiniz)
(
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
)
TC Pasaportu(Aslı ve ikiĢer adet fotokopileri,)
Nüfus Cüzdanı fotokopisi(iki adet)
ĠĢyeri Belgesi(aslı ve fotokopisi)
Ek-J Belgesi (Lütfen iki adet doldurup imzalayınız)
Ġlk Tecil Belgesi
£ 6 Postal Order
Special Delivery Zarfı (Üzerinde adresiniz yazılı olmalı)
Download