coğrafi bilgi sistemi ile mekansal analiz

advertisement
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE
MEKANSAL ANALİZ
Mehmet Fatih DÖKER
COĞRAFYA & MEKAN
• Coğrafya, kendine özgü sahası, amacı, ilgi alanları, yöntemleri ve prensipleri ile
diğer bilim dallarından ayrılır.
• Diğer bilimler de yeryüzü ve onun çeşitli özellikleri ile ilgilenmektedir.
• Coğrafyanın diğer bilimlerden ayrılmasının nedeni bazı konuları diğer bilimlerden
daha fazla önemsemiş olmasındandır.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
COĞRAFYA & MEKAN
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
COĞRAFYA & MEKAN
1- KONUM
• Yeryüzünde bulunan her nesne ve meydana gelen her olay, büyük küçük olsun,
belli bir konuma sahiptir.
• Coğrafya bilimi, bir yerin konumunu inceleyerek neden bulundukları yerde
olduklarını, mekânsal olarak arasındaki ilişki ve etkileşimi ve hepsinin insan
üzerindeki etkileri ortaya çıkarmaya çalışır.
Matematik Konum
Özel Konum
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
COĞRAFYA & MEKAN
2- MEKÂN
• Yeryüzünün her bir noktası, yani yer yüzündeki her bir yer farklı fiziki, beşeri ve
ekonomik özellikleri ile diğer yerlerden ayrılmaktadır.
• Bazı benzerlikler olmasına rağmen yeryüzünde, fiziki ve beşeri özellikleri
bütünüyle aynı olan iki yerden söz etmek mümkün değildir.
• Coğrafya, yerin fiziki ve beşeri özelliklerini tarif eder.
• Coğrafya bilimi, yeri sadece fiziki ve beşeri özellikleri ile değil, bu özelliklerin
birbirleri ve özellikle insan aktiviteleri üzerindeki etkileri ile ele almaktadır.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
COĞRAFYA & MEKAN
3- BÖLGE
• Yeryüzünde, bütünüyle birbirinin aynısı olan mekanlar olmasa da, sahip olduğu
bazı özellikler açısından benzer olan pek çok yer mevcuttur.
• Coğrafya bilimi, yeryüzünü farklı bölgelere ayırarak, bu ayırımda temel kıstas
olarak alınan benzerlikleri ve farklılıkları araştırır.
Doğal Bölgeler
Fonksiyonel Bölgeler
Coğrafi Bölgeler
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
COĞRAFYA & MEKAN
4-HAREKET
• Yeryüzünün gerek fiziki özellikleri üzerinde gerekse de biyosfer içinde, insan da
dahil olmak üzere tüm canlılar arasında çok yönlü bir etkileşim ve hareketlilik
vardır.
Rüzgarlar
Su döngüsü
Okyanus Akıntıları
Deprem
Hayvanların göçleri
İnsan, eşya ve bilginin hareketi.
Coğrafya bilimi fiziki ve beşeri tüm bu hareketlikleri neden-sonuç ve dağılım ilkeleri
açısından incelemektedir.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
COĞRAFYA & MEKAN
5- BEŞERİ ve FİZİKİ ORTAM İLİŞKİSİ
• Coğrafya bilimi, insanlar ile fiziki ortam arasındaki ilişkileri araştırarak, tüm
aktiviteleri ile insanın doğal ortama nasıl uyum sağladığını inceler.
• İnsan aktiviteleri sonucunda fiziki ve beşeri ortamda meydana gelen olumlu
• olumsuz değişiklikleri inceler.
• Coğrafya, insan aktivitelerinin fiziki ortam üzerindeki etkilerini olduğu kadar, fiziki
ortamın insan ve aktiviteleri üzerindeki etkilerini de inceler.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
COĞRAFYA & MEKAN
Coğrafya bilimi açısından önemli olan bu konular, coğrafyanın inceleme alanları ve
metodolojisi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, coğrafyanın bir mekan bilimi
olduğu rahatlıkla görülecektir.
Coğrafya bilimi mekanı sadece üzerinde çalışılan bir saha olarak ele almamakta,
görünen ve görünmeyen özellikleri ile mekanı adeta yaşayan bir organizma olarak
değerlendirip bu yolla onu anlamaya, kullanmaya, şekillendirmeye ve yönetmeye
çalışmaktadır.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
COĞRAFYA & MEKAN
Coğrafyanın zaman içinde mekana yüklediği misyon değiştiği ölçüde, mekanı
incelemede kullandığı yaklaşım tarzları da değişmiştir.
Başlangıçta yeryüzüne ait özelliklerin tarif edilmesine dayalı tasviri yaklaşımlar
daha yaygın olarak kullanılmaktaydı.
18. ve 19. yüzyılla birlikte sistematik ve bölgesel yaklaşımlar.
20. Yüzyılla birlikte Coğrafyanın mekanı ele alış biçimi de değişmelere sahne
olmuştur.
Teknolojik değişimler, insanoğlunun yeryüzünü daha iyi tanımaya başlaması,
yeryüzü kaynaklarının aşırı ve bilinçsizce tüketilmesi ile çevresel, sosyal ve kültürel
problemlerin ortaya çıkması.
Analitik yaklaşım tarzı (Ne Nerede Neden Nasıl)
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
COĞRAFYA & MEKAN
Bir mekan bilimi coğrafya, yeryüzünü incelerken ağırlıklı olarak mekânsal analizleri
kullanır.
Sistematik yaklaşım ile farklı konularda yeryüzüne ait çeşitli özelliklerin ölçülmesi
sonucu ortaya çıkan veriler bile coğrafyada mekânsal analizler ile anlam
kazanmaktadır.
Bir bölgeye ait yağış, sıcaklık, toprak tipleri, nüfus yoğunluğu ve okur-yazarlık oranı
gibi fiziki ve beşeri özelliklerin belirlenmesi coğrafya bilimi için önemlidir.
Ancak bu verilerin coğrafya biliminin amacına uygun anlamlandırılması ve
problemlerin çözümünde kullanılabilmesi için mekânsal boyutları ile
değerlendirmek gerekir.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
CBS & MEKANSAL ANALİZ
Bilgi, insanlık tarihinin her döneminde önemli olmakla beraber iletişim
imkânlarının küçülttüğü dünyada en önemli etken durumuna gelmiştir.
Çağımızda tartışılmaz üstünlük “bilgiyi üreten” ve “bilgiyi kullanan” larındır.
Günümüzde toplanan tüm veri ve bilginin % 80´ine yakın bir bölümü ya mekânsal
(coğrafi) ya da ilişkili konulardır.
Bu durum mekânsal veriyi her alanda son derece değerli kılmakta ve gerek
toplaması gerekse işlenmesi ve sunumunun önemini ortaya koymaktadır.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
CBS & MEKANSAL ANALİZ
Bilgi, insanlık tarihinin her döneminde önemli olmakla beraber iletişim
imkânlarının küçülttüğü dünyada en önemli etken durumuna gelmiştir.
Çağımızda tartışılmaz üstünlük “bilgiyi üreten” ve “bilgiyi kullanan” larındır.
Günümüzde toplanan tüm veri ve bilginin % 80´ine yakın bir bölümü ya mekânsal
(coğrafi) ya da ilişkili konulardır.
Bu durum mekânsal veriyi her alanda son derece değerli kılmakta ve gerek
toplaması gerekse işlenmesi ve sunumunun önemini ortaya koymaktadır.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
MEKANSAL VERİ VE BİLEŞENLERİ
MEKANSAL VERİ NEDİR?
Koordinat, adres vb. konum bilgisi içeren veya harita üzerinde bir lokasyona
bağlanmış her türlü veri mekânsal veri olarak tanımlanabilir.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, Mekânsal verileri ve bu verilere bağlı sözel bilgileri
entegre bir şekilde depolayan bir yapıya sahiptir.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
MEKANSAL VERİ VE BİLEŞENLERİ
Mekânsal veriler temel olarak “Mekânsal” ve “Öznitelik” veriler olmak üzere iki gruba
ayrılır.
• Mekânsal veriler, objelerin yerini, şeklini ve diğer mekânsal veriler ile ilişkilerini
belirler.
• Öznitelik verileri ise özelliklere ait verilerin veri tabanında tutulmasıdır.
Mekânsal verinin haritadaki konum bilgisi gerçek dünya koordinatı (projeksiyon veya
coğrafi koordinat) veya adres bilgisi sokak, cadde, bina no, mahalle, bölge, kent, ülke,
postakodu vb. ile temsil edilebilir.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
MEKANSAL VERİ VE BİLEŞENLERİ
MEKANSAL VERİLER: ŞEKİL ve İLİŞKİ BİLGİLERİ
Mekânsal verilerin yeryüzündeki şekilleri ve birbirleriyle ilişkileri CBS ortamında
aşağıdaki gibi farklı biçimlerde ifade edilebilirler.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
MEKANSAL VERİ VE BİLEŞENLERİ
Mekânsal veriler CBS’de 2 temel şekilde temsil edilirler.
Vektör Veri Modeli
Formatında konuma ait veriler; nokta, çizgi ve alan özellikleri x,y koordinat
değerleriyle depolanırlar. Nokta özelliği tekbir x,y koordinat çifti ile temsil edilen
verilerdir (Elektrik Direkleri, Yangın Muslukları, Kuyular gibi). Çizgi özelliği, bir
başlangıç ve bir bitiş noktası olan x,y koordinatlar dizisi ile temsil edilirler (Dereler,
Yollar, Elektrik Hatları gibi). Alan özelliği ise, başlangıç ve bitiş noktası aynı olan x,y
koordinatlar dizisi ile temsil edilirler. (Parseller, Binalar, Arazi Kullanımı gibi)
Hücresel (Raster) Veri Modeli
Formatında konuma ait veriler ise; hücrelere bağlı olarak temsil edilir. Aynı boyuttaki
hücrelerin bir araya gelmesi ile oluşurlar. En küçük birim pixel olarak tanımlanır.
Raster verilerde verinin hassasiyeti pixel buyutuna göre değişen çözünürlük
(resolution) özelliği ile tanımlanır. Raster veride her pixel bir değere sahiptir. Bu değer
bazen coğrafi bir özelliğe ait kod değeri olarak tanımlanabilir. Ya da o pixel 0–255
renk aralığında bir değeri taşır.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
MEKANSAL VERİ VE BİLEŞENLERİ
Aralarındaki Farklılıklar
Raster verilerin veri depolama hacmi vektör verilere göre oldukça büyüktür. Bazı
mekânsal analizler (Bindirme analizleri, Alan hesaplamaları ve yakınlık analizleri gibi)
raster veri formatında daha kolaydır.
Verilerin hassasiyeti raster verilerde pixel size ile orantılı olduğunda hassas
çalışmalarda veri kayıplarına neden olabilir. Vektörel veri formatında grafik objeleri
tanımlayan öznitelik bilgilerine ulaşma, güncelleme ve günleme mümkün ve daha
kolaydır.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
CBS MEKANSAL ANALİZ
Coğrafi Bilgi Sistemi’nde depolanan veriler üzerinde konuma dayalı kararlar
verebilme coğrafi verinin sorgulanması, görüntülenmesi ve analizler ile mümkün
olmaktadır. Konumsal analiz işlemlerinde, mevcut girdilerden yararlanılarak, yeni
bilgi kümeleri üretilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tampon Bölgeleme (Buffer),
Bindirme Analizleri (Overlay),
Yakınlık Analizleri (Proximity),
Yoğunluk analizleri (Density Analysis)
Adres Haritalama (Adress Geocoding),
Dinamik Bölümler (Dynamic Secmentation)
Kısayol ve Altyapı Yönetim Analizleri (Network Analysis),
Yüzey Analizleri (3D, Aspect, Slope, Elevation, Visibility, Line of Site, Cut&Fill),
Veri
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER – SINIR KALDIRMA
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER-YAKINLIK ANALİZLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER-YAKINLIK ANALİZLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
ARA DEĞER KESTİRİMİ (INTERPOLATION)
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
ARA DEĞER KESTİRİMİ (INTERPOLATION)
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
ARA DEĞER KESTİRİMİ (INTERPOLATION)
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
ARA DEĞER KESTİRİMİ (INTERPOLATION)
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
ARA DEĞER KESTİRİMİ (INTERPOLATION)
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
ÇOK KATMANLI ANALİZLER
İki ya da daha çok katman kullanılarak yapılan temel mekânsal analizler;
Ekleme
Ayırma
Kesişim
Birleşim
Analizleridir.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
ÇOK KATMANLI ANALİZLER
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
ÇOK KATMANLI ANALİZLER
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
ÇOK KATMANLI ANALİZLER
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
ÇOK KATMANLI ANALİZLER
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
AĞ ANALİZLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
AĞ ANALİZLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
AĞ ANALİZLERİ
• En iyi güzergah belirlenmesi
• En Kısa Mesafenin Belirlenmesi
• Etki Alanının Belirlenmesi
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
AĞ ANALİZLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
AĞ ANALİZLERİ
Ağ Analizi Verileri;
• Noktasal Veriler (başlangıç, bitiş, arz, talep vb noktalar)
• Çizgisel Veriler (ulaşım, altyapı ağı vb)
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
AĞ ANALİZLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
GEOMETRİK VE İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ
TIN (Triangulated Irregular Network)
Tin boyut ve oranları değişkenlik gösteren üstüste çakışmayan üçgenler kümesinden
oluşur. Nokta (points), çizgi (lines) ve alan (polygons) verileri girdi olarak kullanılarak
TIN oluşturulur. Tin oluşturulurken girdi noktaları üçgenlerin köşeleri olur. Köşeler
üçgenlerin kenarlarını oluşturacak çizgiler ile bağlanır.
Sonuçta köşelerden ve kenarlardan oluşan sürekli bir üçgenler yüzeyi elde edilir. Z
değeri yani yükseklik bilgisi olmayan veriler, örneğin alanın sınır çizgileri yüzeyi dış
sınırını tanımlamak üzere TIN üretirken kullanılabilir. TIN verisinde yüzeye ait
Yükseklik, eğim ve bakı bilgileri mevcuttur. Surface Analiz fonksiyonları kullanılarak,
TIN verisinden yükseklik, eğim, bakı, kontur ve S/B Kabartı Hillshade) veri setleri
üretilir.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
TEMEL MEKANSAL ANALİZLER
SENARYO ANALİZLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
MEKANSAL ANALİZLER-ARCGIS
3D Analiz Modülü
3 Boyutlu yüzey oluşturma, görüntüleme ve analiz imkânı tanır.”
3D Analiz Modülü, çok farklı veri kaynağından istifade ederek 3 Boyutlu yüzey
oluşturan, ArcScene&ArcGlobe gibi üç boyUtlu ortamda verinizi
görüntüleyebileceğiniz ve mevcut verilerden faydalanarak farklı mekânsal
analizleri gerçekleştirebileceğiniz güçlü fonksiyonları sağlar.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
MEKANSAL ANALİZLER-ARCGIS
3D Analiz Modülü
Yüzeyler; GRID, USGS DEM (Sayısal Yükseklik Modeli), DTED ( Sayısal Arazi
Yükseklik Verisi) kütükleri, ham ASCII kütükleri veya birçok görüntü formatından
birisinin kullanımı ile meydana getirilebilir.
GRID’ler; IDW, Spline veya Kriging gibi Interpolasyon metodları kullanılarak nokta
verilerden yararlanılarak üretilmektedir. TIN (Triangulated Irregular Network)
verisi ise; noktalar (points), çizgiler (lines) ve alansal (polygons) veya GRID’lerden
istifade ile üçgenleme (nirengi yaratma) özelliklerine dayanılarak
oluşturulmaktadır.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
MEKANSAL ANALİZLER-ARCGIS
3D Analiz Modülü
ArcGIS 3D Analyst Modülü aşağıdaki temel özellikleri sağlar,
• Nokta (points), çizgi (lines) ve alan (polygons) verilerinden, Grid veri
formatından, USGS DEM (Sayısal Yükseklik Modeli), DTED ( Sayısal Arazi
Yükseklik Verisi) kütükleri, ham ASCII kütüklerini kullanarak yeni bir yüzey
formatı (TIN) oluşturma,
• Yüzey alan ve hacimlerini hesaplama,
• Eğim, bakı ve kabartma haritalarını oluşturma
• Line of sight (Bir hat boyunca görünebilen ve görünemeyen yerler), Viewshed (İstenilen bakış açısıyla alansal olarak görünebilen yerler ve
görünemeyen yerler), ve profil çizme,
• Eşeğriler (Konturlama) fonksiyonuna,
• İki boyutlu verilerin yüzey üzerine kaplama ve üç boyutlu olarak görüntüleme,
• Sistem 3 boyutlu olarak hazırlanmış veri veya görüntüler üzerinden,
belirlenen herhangi bir rota üzerinden, ekranda gösterilen farklı ölçekteki ve
farklı bölgelerdeki ekran kopyalarından ve mouse ile hareket ederek uçuş
similasyonları yapabilmeli, bu simulasyonları Avi animasyon dosyası olarak
kaydedilebilme fonksiyonlarına,
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
MEKANSAL ANALİZLER-ARCGIS
3D Analiz Modülü
ArcGIS 3D Analyst Modülü aşağıdaki temel özellikleri sağlar,
• 2 boyutlu grafik veriler öznitelik verilerine göre 3 boyutlu olarak görüntüleme,
• 3D Studio, OpenFligth, VRML formatlarından export ederek, 3D Marker
Symbol (üç boyutlu sembol) kütüphanesi ve noktasal verilerin bu semboller
ile yükseklik modeli üzerinde farklı bakış açılarıyla dinamik görüntüleme
fonksiyonlarına,
• Yüzeyleri ve 3 boyutlu şekilleri planimetrik olarak gösterebilme,
• 3 boyutlu görünüşleri JPEG, BMP dosya olarak export edebilme,
• 3 boyutlu objeler üzerinde etkileşimli sorgulama fonksiyonlarına, Bir eğimin
en dik yolunu belirleme,
• Perspektif görünüşler "virtual reality modeling language" (VRML) olarak
export edilebilme fonksiyonlarına sahiptir.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
MEKANSAL ANALİZLER-ARCGIS
Spatial Analiz Modülü
ArcGIS Spatial AnalizTM modülü güçlü mekânsal modelleme ve analiz araçlarını
içerir. ArcGIS Spatial Analiz modülü ile hücre bazlı raster verileri üretebilir,
sorgulayabilir, bu verileri kullanarak haritalar oluşturabilir ve veriler üzerinde
mekânsal analizler gerçekleştirebilirsiniz.
ArcGIS Spatial Analiz modülü mesafe, yoğunluk ve yüzey analizi, interpolasyon,
zone ve hücre bazlı istatistik, yeniden sınıflandırma, raster hesaplama ve veri
dönüşüm fonksiyonlarını içerir.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
MEKANSAL ANALİZLER-ARCGIS
3D Analiz Modülü
ArcGIS Spatial Analiz modülü aşağıdaki temel özellikleri sağlar,
• Mesafe analizi,
• Yoğunluk analizi,
• Örneklem noktalardan interpolasyon ile sürekli yüzey oluşturma,
• Eğim, bakı ve kabartma haritalarını oluşturma,
• Görünürlük analizi,
• Hacim/dolgu hesaplama,
• Eşeğriler (Konturlama) oluşturma
• Hücre, bölge ve zone bazında istatistik çıkarma
• Raster verileri yeniden sınıflandırma
• Harita matematiği ile raster veriler üzerinde matematiksel hesaplamalar ve
sorgulamalar
• Vektör ve raster verilerin birbirlerine dönüşümü
• Hidrolojik analizler
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ
Download