SOS204 5nci Hafta 1nci Sunusu

advertisement
İşletme kurmaya iten nedenler
• KAR- KAZANÇ BEKLENTİSİ
• Topluma faydalı işlet yapma, sosyal
saygınlık
• Bağımsız iş kurma yönetme
• Miras ve değişik yollardan elde edilen
varlıkları değerlendirme
• Politik veya ekonomik bir düşünceyi işletme
kurarak destekleme
• Başka iş ve iş yapma imkanı bulamama
• Belirli sektörlerde öncülük ve önderlik etme
İlk kuruluş çalışmaları
•Bir işletmenin kuruluş fikriyle işletmenin
kurulmasına kadar kuruluş çalışmaları
yapılır.
•Bu çalışmaların ilk aşamasında kuruluş
araştırmaları yer alır.
•Bu araştırmalar kurulmak istenen
işletmenin önemine ve özelliklerine göre ya
girişimci tarafından kısa sürede ya da bir
uzmanlar grubu tarafından daha uzun
sürede gerçekleştirilir.
Tanımlanmamış bir
problemin sonsuz
sayıda çözümü vardır.
A . Humphrey
Kuruluş çalışmalarının genel
yararları
• Girişimcinin kazanç beklentilerinin
gerçekliğinin irdelenmesi
• Tüketicilerin beklentilerine yanıt
verebilecek ve faydalı olabilecek işletme ve
ürün türünün belirlenmesi
• Toplumsal beklentilere uygun ve toplumsal
kaynakların en verimli şekilde kullanımının
sağlanması
Kuruluş çalışmaları ve yatırımın
planlanması
Yatırım:
• Ekonomide yatırım, milli gelirin yeni üretim
•
•
üniteleri kurmak veya eskiyen üniteleri
yenilemek için ayrılan kısmı
Girişimci için yatırım, parasal sermayenin ve
olanakların üretim yapacak bina, makine ve
teçhizata dönüşümü
Finansman için yatırım, gelir getirmeyen parasal
varlığın daha az likid hale getirilerek gelir getirir
şekle dönüştürülmesidir.
Alt yapı yatırımı
Bir ülkenin kara, hava, deniz ulaşımını
sağlamak üzere yapılan yollar ve limanlar,
iletişim, ülke insanının eğitimini sağlayan
her düzeydeki eğitim kurumları, hastaneler
gibi tesisler için yapılan harcamalar ve
bunlara bağlanan ekonomik kaynaklar
yatırımı
Yatırım projesi
Bir işletmenin kuruluşu ile ilgili tüm
yapılması gerekli araştırma, analiz
ve düzenlemelerinin planlaması
çalışmalarıdır.
Proje yatırım türleri :
• Komple yeni yatırım
• Tevsi (genişletme) yatırımı
• Yenileme – modernizasyon yatırımı
• Kalite iyileştirme
• Başka işletmeleri satın alma-ortak olmabirleşme-stratejik iş birliği
proje
• Başlama ve bitiş zamanları belli olan ve işlerin
•
belirli bir düzen içinde, kim tarafından, niçin,
nasıl, nerede ve ne zaman yapılacaklarını
gösteren bir plan türü
Yatırım projesi: işletmenin kuruluş fikrinin
benimsenmesi sonu başlatılan ve kesin
kuruluşuna kadar sürdürülen tüm çabaların
başlangıç ve bitiş noktalarının da gösterildiği bir
kuruluş planlaması
Ön proje
Ön yapılabilirlik araştırması
=
fizibilite etüdü
=
ön proje
Girişimcilerin yatırım projesinde, kesin yatırım
kararı alabilmek için yaptığı ve bazı ön bilgileri
elde etmesine imkan veren çalışmalardan oluşan
bölümdür.
Ön proje çalışmaları
• Ekonomik araştırmalar
• Teknik araştırmalar
• Mali (finansal) araştırmalar
• Yasal araştırmalar
Ön proje; girişimci, tüketici ve toplum açısından
faydalıdır:
• Ön proje çalışmaları kesin proje aşamasında
yapılacak çalışmalara oranla daha az zaman,
çaba ve masraf gerektirir.(ekonomik davranma
ilkesi)
• Yatırımın beklenen karlılığı sağlamayacağı
anlaşılırsa, vazgeçilir. Böylece kıt toplumsal
kaynaklar daha karlı ve fayda yaratacak alana
yönlendirilir.
Ön projenin amaçları
• İşletmenin kesin olarak kurulmasına ve kesin projeye başlanmasına
•
•
•
•
•
•
•
karar verme
İşletmenin kuruluş ve konumluluk yerinin belirlenmesine imkan
verme
İşletmenin hangi büyüklükte kurulacağını saptama
İşletmenin kurulması için iç ve dış finansman ihtiyacının ne
olduğunun saptanması sonucu banka ve diğer kuruluşlara ön proje
sunma
Yatırım indirimlerinden kredi ve döviz tahsislerinden ve benzeri
özendirici imkanlardan yararlanmak için ilgili devlet kuruluşlarına
yatırım projesini tanıtıcı belge sunma
Projenin gerektireceği teknik gereksinim ve güçlüklerin beler
olduğunu saptama
Projenin gerçekleşmesi için yasal engel olup olmadığını belirleme
Projenin uygulanması döneminde karşılaşabilecek güçlükleri görmek
ve gerekli önlemleri almak
Kesin proje
Beklenen karlılığı sağlayacağı düşünülen bir
girişimin kesin olarak kuruluşuna yönelik
çalışmaları başlatan ve yürütülmesini
düzenleyen plan
Kesin projede;
Kurulmak istenen işletmenin hukuki biçimi, inşa
edilecek bina ve diğer tesislerin mimari ve teknik
projeleri,
kullanılacak makine ve benzeri aygıtların teknik
tasarım, kesin kapasite ve maliyetleri,
kuruluş çalışmalarının kesin başlama ve bitiş
tarihleri,
gerekli para ve malzemeler ile iş gücünün temin
yolları,
deneme üretimi,
işletmenin kesin açılış tarihleri
Yatırım projesinin aşamaları
Yatırım yapma fikri
Ekonomik
araştırma
Teknik
araştırma
Mali
araştırma
Yasal
araştırma
Ön proje
Değerlendirme ve yatırım kararı
Kesin yatırım projesinin hazırlanması
Projenin uygulanması
Deneme üretimi
Açılış ve projenin sona ermesi
Yatırım yapma fikri:
ilgili kişilerde araştırmaya dayanmaksızın bir
faaliyet biçimi ve işletmecilik şekli, karlılık
açısından yeterli ve teknik bakımdan
uygunluk fikri oluşması
Ön proje öncesi araştırma:
Yatırım yapma fikrinin karlılık beklentileriyle
ne denli uyuştuğu konusunda bazı
araştırmaları yapılarak bilgi toplanması
(ekonomik, teknik, mali, yasal
araştırmalar)
Ön proje aşaması
Yapılan araştırmalar sonucu elde dilen
bilgilerin derlenerek girişimciye
beklentilerine ulaşabilme konusunda
projenin neler sağlayabileceği hususunda
bilgi verilmesi
Değerlendirme ve yatırım kararı
verilmesi aşaması
Ön projede sunulan bilgilere göre yatırım
kararının verilmesi ya da vazgeçilmesi
Kesin yatırım projesinin hazırlanması
Ön proje aşamasındaki araştırmalarının
bazılarının ya da tamamının tekrar ya da
daha geniş ve ayrıntılı ele alınması.
Kesin projenin uygulanması aşaması
İşletmenin kurulması ve faaliyete geçmesi ile
ilgili tüm planlanan çalışmaların
başlatılması
Deneme üretimi aşaması
Projede belirtilen tüm çalışmaların bitirilmesi
sonrasında, kuruluş aşamasından
kaynaklanacak aksamaları ortadan kaldırıcı
ve mevcut sistemin aksamadan yürüyüp
yürümediğini kontrol etmelerine olanak
sağlayacak deneme çalışmaları yapılması
Açılış ve yatırım projesinin sona ermesi
Deneme üretimini başarı ile tamamlanan
işletme daha önce amaçlanan ve
planlanan faaliyetlerine başlar
Kuruluş çalışmalarının
değerlendirilmesi ölçütleri
• Verimlilik (prodüktivite)
• İktisadilik (ekonomik verimlilik-rasyonalite)
• Karlılık (sermayenin verimliliği-rantabilite)
Verimlilik
Belirli bir faaliyet döneminde elde edilen
çıktıların bunları elde etmek için kullanılan
girdilere oranlanmasıdır
Üretimin fiziksel çıktı miktarı
/
üretimin fiziksel girdi miktarı
İktisadilik
(ekonomik verimlilik-rasyonalite)
Belirli bir dönemde elde edilen ürünlerin
satış gelirlerinin, onların elde edilmesi için
katlanılan maliyet giderlerine
oranlanmasıdır.
Üretimin satış gelirleri tutarı
/
üretimin maliyet giderleri tutarı
İktisadilik > 1; kazançlı-ekonomik verimlilik
yüksek
İktisadilik = 1; başabaşta-giderler gelirleri
karşılıyor
İktisadilik < 1; Zararda –ekonomik verimlilik
düşük
Ekonomik verimliliğin yüksek olması
için
• Üretimin satış gelirleri tutarı artarken, üretimin
•
•
•
•
maliyet giderleri tutarında azalma
Üretimin satış gelirleri tutarı artarken, üretimin
maliyet giderleri tutarında değişme olmaması
Üretimin satış gelirleri tutarı değişmezken,
üretimin maliyet giderleri tutarında azalma
olması
Üretimin satış gelirleri tutarındaki artışa oranla
üretimin maliyet giderleri tutarında daha küçük
miktarda artış olması
Üretimin satış gelirleri tutarı azalırken, üretimin
maliyet giderleri tutarında daha büyük miktarda
bir azalma olması
Karlılık
(sermayenin verimliliği-rantabilite)
Belirli bir dönemde elde edilen karın o
dönemde işletmede kullanılan sermayeye
oranıdır.
Kar
/
sermaye
Diğer değerlendirme ölçütleri
• Etkenlik (efficiency)
• Etkililik (effectiveness)
Etkenlik (efficiency)
Çıktıların üretilmesinde yararlanılan üretim
faktörlerinin önceden belirlenen
standartlarla kıyaslanması sonucu ne denli
uygun kullanıldığının belirlenmesi
Standart değer/fiili değer
Etkenlik oranı>1; hedefin üzerinde
performans
Etkenlik oranı<1; faaliyet sonucu istendiği
gerçekleşemiyor
Etkililik (effectiveness)
Gerçekleşen çıktının (ulaşılan sonuç)
planlanan çıktıyla karşılaştırılmasına dayalı
bir değerlendirme ölçütüdür.
Fiili çıktı/planlanan çıktı
Etkenlik (standart/fiili) mevcut
kaynakların kullanımı ile
ilgiliyken;
etkililik (fiili/planlanan) işletme
amaçlarıyla (çıktılarla) ilgilidir.
Etkenlik düzeyi
kötü
Etkililik Yüksek İşletme etkili ama
etken değil. İşletme
düzeyi
kaynakları boşa
düşük
iyi
harcanıyor
İşletme hem etkili hem
etken hedeflere ulaşılıyor,
kaynaklar iyi
değerlendiriliyor
İşletme ne etkili ne
etken hedeflere
ulaşılmıyor, kaynaklar
iyi kullanılmıyor
İşletme etkili değil ama
etken hedeflere ulaşılmıyor
ama kaynaklar iyi
kullanılıyor
Kuruluş araştırmaları
Ekonomik araştırmalar
• Piyasa etüdü ve talep tahmini
• Kuruluş yeri ve konumluk yer seçimi
• Büyüklük kapasite belirleme
Piyasa etüdü ve talep tahmini
Piyasa etüdünün amaçları
• İşletmenin üreteceği veya pazarlayacağı mal ve
hizmetlerin miktar ve niteliklerini saptamak,
bunları ortaya koyan öğeler olarak tüketicilerin
sayılarını, bu mal ve hizmetlerde aradıkları
nitelikleri, satın alma güç ve arzularını
belirlemektir.
• Aynı tüketici ve pazara benzer veya ikame
ürünler sunan diğer rakip firmalar ve arz
kapasitelerinin saptanması, dolayısıyla pazarın o
andaki ve gelecekteki durumu konusunda bilgi
toplamaktır.
Toplanması gereken bilgiler
• Mal ve hizmetlerin kullanım biçimi ve nitelikleri
• Mal ve hizmetlerin piyasadaki mevcut satış fiyatları,
•
•
•
•
•
•
•
maliyetleri
Mal ve hizmetleri kullanan tüketicilerin tip ve özellikleri,
potansiyel tüketici türleri
Mevcut arz durumu (yurtiçi /yurt dışı)
Yurt içi üretim söz konusu ise üretici sayısı ve nitelikleri,
ithal ediliyorsa hangi ülkelerden nasıl?
Dağıtım kanalının yapısı
Mal ve hizmetlerle rekabet ve tamamlama durumunda
olan mal ve hizmetler
Hükümetin mal ve hizmetlerle ilgili ekonomik ve yasal
politikası
Ülkenin genel ekonomik durumu
Piyasa araştırmaları
• Masa başı araştırmaları (ikincil kaynaklar)
• Alan araştırmaları (anket, gözlem, deney)
Kuruluş yeri ve konumluk yer seçimi
Kuruluş yeri: işletmenin amaçlarına ulaşmada
faaliyetlerini verimli, ekonomik ve karlılık
ölçütlerine uygun şekilde yürütmesine imkan
veren yerdir.
Konumluk yeri: belirlenen kuruluş yeri içinde
işletmenin faaliyetlerini yürütmek üzere fiziksel
mekan olarak kurulduğu ya da açıldığı yer.
Kuruluş yeri etmenleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Taşıma
Hammadde
Pazar alanı
İşgücü
Su ve su kaynakları
İklim koşulları
Sosyal ve kültürel koşullar
Şehir ve bölge yöneticilerinin davranışları
Vergi, resim ve harçlar ile teşvik önlemleri
Enerji kaynakları
İşletme dışı artırımlar
Jeolojik koşullar
Taşıma:
Taşıma giderleri
(hammaddeyi temin ederken, ürünü pazara iletirken
taşıma giderlerinin en elverişli olduğu noktayı
seçer)
Taşıma olanakları
(bazı hammadde ve mamul nitelikleri taşıma
imkanlarının daha değişik ve iyi olmasını gerektirir,
bu yüzden hammaddeye ve pazara mümkün olan
en yakın yer seçimi)
Ulaştırma olanakları
(ulaşımı sağlayan ve kolaylaştıran tüm olanaklar-alt
yapı tesisleri)
hammadde
• Hammadde mamul hale gelince ağırlığından ve
hacminden kaybediyor mu?
evet
• Hammadde çabuk bozuluyor mu?
evet
• Üretimde başka hammaddeye gerek var mı?
Hayır
• Ekonomik ve doğal taşıma olanakları yeterli mi?
Hayır
Hammaddenin bulunduğu yer kuruluş yeri
• Eğer birden fazla yerde hammadde
kaynağı varsa
• Kullanılan hammaddeler çeşitli ise
Pazar alanı
• Mal ve hizmet satışına ağırlık veren işletmeler
•
•
•
Pazar alanı ile daha ilgilidir.
Üretim işletmeleri Pazar alanına uzak bir kuruluş
yeri seçse de iyi bir fiziksel dağıtım sistemiyle
pazara uzak olma eksikliğini ortadan kaldırırlar.
İşletmenin büyük, küçük, bölgesel, ulusal ve
uluslararası faaliyet göstermesi Pazar alanı
seçiminde etkilidir.
İşletmenin niteliği, faaliyet amacı, tüketici tipleri
Pazar alanı seçiminde etkilidir.
Aşağıdaki işletme türleri pazara
yöneliktir:
• Hizmet işletmeleri (turizm, banka, sigorta)
• Perakende ve toptan ticaret işletmeleri
• Yapı malzeme ve gereçleri imalat ve satımı
işletmeleri
• Çabuk bozulan mal üretip satanlar
• Büyük kapasiteli işletmelere hammadde,
yedek parça, malzeme ve bitmiş mal veya
hizmet sunanlar
işgücü
• İşgücünün miktarı yeterli mi?
• İşgücünün niteliği (vasıfsız/vasıflı)
• İşgücünün maliyeti (ücret/yan ödemeler)
• İşgücünün durulmuşluğu (sendikal
hareketler ve sürtüşmeler-iş değiştirme hızı)
• İşgücünün verimliliği
Su ve su kaynakları
• Faaliyetleri suya dayalı işletmeler suyu
kolayca buldukları yerleri kuruluş yeri
olarak belirlerler. (şu anki ve gelecekteki
su ihtiyacı)
• Suyun kaynaklandığı yer
• Suyu elde etmek için ödenen ücret ve alt
yapı yatırımları
• Suyun niteliği
İklim koşulları
•
•
•
•
•
Sıcaklık-soğukluk
Yağış
Nemlilik
Rüzgar
Kuraklık
Doğrudan (turistik işletmeler)
Dolaylı (araç ve gereçlerin sık sık arızalanması)
Sosyal ve kültürel koşullar
İşletmenin kuruluş yeri çalıştırdığı personelin
sosyo kültürel ihtiyaçlarını rahatlıkla
giderecekleri yörelerden uzaksa işletme
bunları kendi düzenlemek durumunda
kalır.
Şehir ve bölge yöneticilerinin
davranışları
Yerel yönetimlerin ve bölge yöneticilerinin
çeşitli işletmelerin kentlerinde veya
bölgelerinde kurulması konusunda
gösterecekleri ilgi, kolaylıklar ve baskılar
Vergi, resim ve harçlar ile teşvik
önlemleri
Yöresel vergi ve harçlarda yapılacak
indirimler veya belirli bölgelerin
kalkınabilmesi açısından sağlanan
finansman imkanları, vergi kolaylıkları ile
teşvik tedbirleri çerçevesinde sağlanan
ithalat ve ihracat imkanları
Enerji kaynakları
• Kullanılacak enerjinin şekli
• Bunları elde etme koşul ve imkanları
• Enerji miktarı ve maliyetleri
İşletme dışı artırımlar
İşletmelerin dışındaki nedenlerle oluşan
birkaç kuruluş yeri faktörünün birlikte
bulunması sonucu bu bölgenin diğerlerine
oranla daha üstün özelliklere sahip olması
ve işletmelerin bu özellikleri çekici bularak
bu bölgeyi kuruluş yeri olarak seçmeleridir.
Sanayi kollarının toplandığı bölgeler
Jeolojik koşullar
Bölgenin arazi yapısı, doğal koşullar ve
riskler.
En uygun kuruluş yeri ve seçimi
• İşletmenin kuruluş ve işleyiş amaçlarını en
iyi biçimde gerçekleştirmesine imkan veren
işletmenin iktisadi, verimli ve karlı
çalışmasını sağlayan yerdir.
• Kuruluş ve faaliyet için zorunlu tüm masraf
elemanlarını en düşük düzeyde sağlayan
yerdir.
Konumluk yeri seçimi
Konumluk yerin, arsasının inşaata uygun
olup olmadığı, toprağın niteliği, arsanın
yeterli büyüklükte olup olmadığı, ucuzluğu
ve kamu hizmetlerine yakınlığı, belediyenin
koymuş olduğu kurallar, yöresel ulaşım
imkanları, çevre ile bağlantı koşulları..
Etmenleri açısından inceleme
İşletme büyüklüğünün saptanması
Üretim işletmelerinde büyüklük (Kapasite)
Üretim faaliyetlerinin önemli olduğu
işletmelerde kapasite işletme
büyüklüklerini belirlemede kullanılır.
KAPASİTE:
bir işletmenin elindeki üretim faktörleri ve
mevcut sistemiyle gerçekleştirebileceği
üretim ve iş yapabilme yeteneğidir.
• Teorik kapasite (maksimum kapasite):
•
•
Bir işletmenin mevcut sisteminin hiçbir
duraksama olmaksızın en üst düzeyde ortaya
koyabileceği üretim ve iş miktarıdır. Mevcut
sistem değiştirilmeden daha fazla üretim
yapılamaz
Pratik kapasite (gerçekleştirilebilir-planlanmış
kapasite):
Bir işletmenin mevcut sisteminin olağan ve
belirlenen duraksamalar sonucu ortaya
koyabileceği üretim ve iş miktarıdır.
Fiili kapasite (gerçekleşen kapasite):
Bir işletmenin mevcut sisteminin belirli bir
faaliyet dönemi sonunda ortaya koyduğu üretim
ve iş miktarıdır. (iç ve dış koşullar sonucu-Pazar
talebi, grev)
Pratik kapasite>fiili kapasite
Boş kapasite (kullanılmayan kapasite)=atıl
kapasite=aylak kapasite
Pratik kapasite=fiili kapasite
Pratik kapasite=tam kapasite (bir
işletmenin fiili kapasitesinin daha önce
belirlediği pratik kapasitesine eşit ya da
yakın miktarda gerçekleşme durumu)
Pratik kapasite<fiili kapasite
Fazla (aşırı) kapasite (bir işletmenin fiili
kapasitesinin pratik kapasitenin üzerine
geçme durumudur.)
Ani talep artışı/savaş durumu
Çalışma derecesi
(kapasite kullanım oranı)
Fiili kapasite/pratik kapasite
=1: tam kapasite çalışma
Optimum kapasite
(kıvamlı-en uygun kapasite)
Birim başına değişmez ve değişir giderler
toplamının en az olduğu kapasitedir. Genellikle
pratik ve tam kapasiteye yakın bir üretim
miktarıdır.
En uygun işletme büyüklüğünün
belirlenmesi
En uygun işletme büyüklüğü ortalama üretim
maliyetlerinin en düşük olduğu yani üretim
faktörlerinin en uygun biçimde birleştikleri üretim
kapasitesidir.
Daha az üreten işletmeye göre:
Kapasiteyi optimumda gerçekleştirmek suretiyle
sağlanan bu maliyet düşüklüğüne “kapasite
büyüklüğünden doğan tasarruf” denir.
Daha çok üreten işletmeye göre:
Kapasiteyi optimumda gerçekleştirmek suretiyle
sağlanan bu maliyet düşüklüğüne “kapasite
küçüklüğünden doğan tasarruf” denir.
• Uygulamada en optimum kapasite
mümkün olan her kapasitedeki yatırım
tutarını ve işletme maliyetlerini
hesaplayarak en düşük maliyetli kapasite
tespit edilir.
Optimum kapasite seçimini
etkileyen etmenler
• Talep hacmi:
Fabrikanın üretime geçtiği andaki talep
hacmini değil, normal bir süre sonundaki
talep hacmini esas almak.
Pazarın coğrafi dağılımı ve yaygınlığı
kapasite üzerinde sınırlayıcı rol oynayabilir.
(çimento)
Optimum kapasite seçimini
etkileyen etmenler
• Teknoloji:
Üretilen makine ve teçhizatın belli
standartlara göre imal etmeleri bazı
nitelikleri değiştirmeme durumu yaratabilir.
• Kuruluş yeri
• Finansman
Optimum kapasite seçimini
etkileyen etmenler
• Diğer etmenler:
yetişkin ve yeterli personel temininde
karşılaşılan güçlükler, devletin ve siyasal
iktidarların saptamış oldukları sınırlayıcı
veya özendirici düzenlemeler
Teknik araştırmalar
• Kuruluş ve konumluk yerinin durumu; inşaata uygunluğu,
•
•
•
•
•
•
•
sismik ve doğal afetlere karşı koyabilme ve dayanma
özelliği
Ürün nitelikleri
Üretim ve faaliyet alanları, makine ve teçhizat nitelikleri
ve fiziksel yerleşimi
Üretim yönetimi ve diğer işletme fonksiyonlarına
uygunluk araştırmaları ve yerleşim planı
Çalışan sayısı ve nitelikleri araştırması, çalışanlara yönelik
eğilimler
İş, can ve mal güvenliği açısından güvenlik araştırmaları
Çevre düzenleme, çevre kirliliğini önleme araştırmaları
Lisans, patent ve teknik yardım ihtiyacı ve araştırmaları
Mali araştırmalar
• Kuruluş ve sabit sermaye ihtiyacı
• İşleyiş sermayesi ihtiyacı
Mali araştırmalar ilk etapta yatırım
giderlerinin ve yatırım için gerekli finans
ihtiyacının saptanmasına yönelik rol oynar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm etüt ve proje giderleri
Arsa bedelleri
İnşaat ve kiralama giderleri
Makine ve teçhizat giderleri
Taşıt ve diğer araç giderleri
Genel giderler
Patent ve lisans haklarını satın alma
Teknik bilgi transferi giderleri
Yatırım mallarının yurt dışından getirilmesi için yapılacak
giderler
• Yabancı kaynaklardan finansman giderleri…
Finansman ihtiyacını karşılayacak
kaynaklar:
• Öz kaynaklar
•
•
İşletmeyi kurmak isteyen girişimci veya ortaklar
tarafından kendi öz varlıklarından tahsis
edecekleri maddi ve maddi olmayan ekonomik
değerler
Dış kaynaklar (borçlanma)
Oto finansman
faaliyet halindeki bir işletmede dağıtılmayıp
işletmede bırakılan faaliyet karları
Yatırım kararı alma ölçütleri
•
•
•
•
•
•
Karlılık
İşletmenin borç ödeme yeteneği ve katsayısı
Yatırımın ülkeye döviz tasarrufu sağlama yönü
Yatırımın ulusal ekonomiye sağlayacağı katma
değer
İnsan gücü verimliliği açısından yatırımın
değerlendirilmesi
Sermaye-verim oranı açısından yatırımın durumu
Yasal araştırmalar
• Kuruluşun yapılacağı ülke yasalarına göre
kurulmak istenen işletmenin hukuki şekli
• Bir girişimin kuruluş fikrinden başlamak
üzere işletmenin faaliyete başlamasına
kadar yürütülmesi ve tamamlanması
gereken tüm yasal işlemler ve formaliteler
ile alınması gereken izinler
Kuruluş yeri ile ilgili bazı sorunlar ve
gelişmeler
• En uyun kuruluş yeri seçim yöntemleri
• Toplanma sorunu
• Dağılma
• Organize sanayi bölgeleri düzenlemeleri
En uygun kuruluş yeri seçim
yöntemleri
• Geleneksel kuruluş yeri seçimi yöntemleri
Kuruluş yeri üçgeni
Eş maliyet eğrileri yöntemi
• Çağdaş kuruluş yeri seçimi yöntemleri
Karşılaştırmalı yöntemler
Ulaştırma modeli
Doğrusal programlama modeli
Dinamik programlama modeli
Karma tam sayılı programlama yöntemi
Simulasyon yöntemleri
• Kuruluş yeri yöntemi
Bir fabrikanın kurulabileceği 3 kuruluş yeri
etmeni belirlenir. Sorunun çözümünde
ulaştırma maliyeti en düşük olan seçenek
• Eş maliyet eğrileri yöntemi
Ulaştırma maliyetlerine enerji, işgücü ve
yöresel vergiler gibi maliyet kalemleri
eklenerek oluşturulan toplam maliyete
göre karar verilir.
Karşılaştırmalı yöntemler
• Faktör karşılaştırma ve puanlama yöntemi
•
•
Aday kuruluş yerlerini etkileyen faktörler saptanır, kuruluş
yerlerini etkileyen faktörler etkinlik derecelerine göre
puanlandırılır sonra her kuruluş yeri için faktörlere önem
durumlarına göre puan verilir. Toplam puanı en fazla olan
seçilir.
Maliyetleri karşılaştırma yöntemi
En düşük birim maliyete sahip yer. Sabit ve değişken maliyet
kalemleri belirlenerek her yer için toplanır.
Karlılıkları karşılaştırma yöntemi
yerler arasında en karlı olanı bulmak. Maliyetler yanında
satış öngörülerini yaparak daha gerçekçi karşılaştırma
yapma
toplanma
İşletmelerin bazı elverişli kuruluş yeri
etmenlerini (hammadde, pazaryeri,
işgücü) bir yörede bulmaları sonucu o
yörenin çekimine kapılmaları ve
yerleşmeleridir.
Toplanma aşamaları
• I. aşama: bir veya birkaç büyük işletme kuruluş
•
•
yeri faktörünün etkisiyle bir yerde kurulur.
II. Aşama: bir kısım işletmeler 1. aşamada belirli
bir yere kurulmuş olan işletmelere mal veya
hizmet vermek veya onlardan mal veya hizmet
almak için aynı bölgeye gelir.
III. Aşama: her iki aşamada kurulmuş olan
işletmelerin çok değişik ihtiyaçlarını karşılamak
için bu bölgeyi kuruluş yeri seçen yardımcı
işletmeler devreye girer. (sigorta)
Toplanmanın yararları
• Toplanma bölgelerinde birçok işletme daha
uygun hayat şartları, daha elverişli gelişme
imkanı bulur.
• Daha uygun iş görme koşulları gelişir.
• Toplanma bölgeleri birçok kuruluş yeri
etmeninin birarada sunulması sonucu,
işletme dışı arttırımlar sağlayarak bazı
gider kalemlerinin azalmasına neden olur.
• Bölgenin eğitim ve kültür düzeni iyileşir.
Toplanmanın zararları
• Yerleşim sorunu
• Nüfus yoğunluğu kriz dönemlerinde sosyal
politika sorunlarını ağırlaştırır.
• Sürekli insan gücü çekim merkezleridir.
Göç sorunları
• Bölgenin iktisadi yaşamını aksatan firmalar
arası rekabet ve sürtüşme
Toplanmaya karşı tedbirler
• Dağılma
• Organize sanayi bölgeleri
• Yeni pazarların araştırılıp bulunması,
satışların artması sonucu maliyetlerin
düşmesi, bölgesel rekabetin kırılması,
firmaların maliyetlerini düşürücü ve daha
verimli çalışmalarını sağlayacak önlemler
almaları
dağılma
Toplanmanın sakıncalı yönlerini ortadan
kaldırmak ve sorunu “bölgelerarası dengeli
kalkınma” yoluyla çözümlemek için
işletmelerin değişik bölgelerde kurulması
özendirilir veya belli bölgelerde yığılma
engellenmek isteyebilir.
Organize sanayi bölgesi
düzenlemeleri
Daha sağlıklı toplanma olayına imkan
vermek, toplanmanın yararlarını
arttırabilmek gibi amaçlarla önceden
düzenlenmiş ve girişimcilerin yatırım
yapmalarına imkan verilmiş bir bölgedir.
• Meslek örgütleri tarafından ortaklaşa
yürütülen projeler, yerel yönetimlerce
yürütülen projeler, meslek örgütleri ve
yerel yönetimlerce yürütülen ortak
projeler, kar amacıyla, özel kişiler
tarafından geliştirilmiş bazı projler ile
organize sanayi bölgeleri kurulabilir.
• Organize sanayi bölgeleri belirli bir iş
koluna özellikle KOBİ’lere yönelikse Sanayi
sitesi, ticarete yönelik işletmeler için
ticaret sitesi, ihracat ve ithalat işlemlerinin
kolaylaştırılması bağlamında serbest ticaret
bölgeleri olur.
Büyük işletmelerin üstün yönleri
• Makineleşme, standartlaşma, işgücünü ve makineleri
•
•
•
•
•
•
•
•
uzmanlaştırarak daha verimli kullanma
Makineleşme, standartlaşma ve uzmanlaşma daha çok üretme
imkanı sağlar
Pazarın arzuladığı miktarda mal üretebilme ve bu malları ucuz fiyat
sunma olanağı
Ana kolları yanında ana uğraşlarına dolaylı bağımlı birçok faaliyeti
yapabilirler.
Pazar araştırması yapabilirler.
Modern yönetim ilkelerini ve gelişmeleri uygulayarak daha ekonomik,
verimli, karlı işletmecilik anlayışı
Sermaye bulma olanaklarından daha rahat yararlanırlar.
Risk dağıtma imkanları vardır.
Büyük miktarda hammadde alma sonucunda iskonto, hammadde
kaynağını kendine bağımlı kılma, ulusal reklam araçlarından
yararlanma)
Büyük işletmelerin zayıf yönleri
• Pazarın istekleri sürekli değişiyorsa buna
uyum sağlaması ve mevcut sistemini
değiştirmesi zor
• Sabit maliyet baskısı
• Bürokrasi artışı
• Büyüme çalışanlar arasında yakınlık ve
işbirliğini bozar
• Örgütsel yapı karmaşıklaşır
küçük işletmelerin üstün yönleri
• Talep değişimlerine daha hızlı uyum sağlama
• Pazarın tanımadığı malın denenmesi açısından daha
•
•
•
•
dinamiktirler
Pazarın arzuladığı uygun değişim ve eklemeler
yapabilecek bir üretim sistemi kurma açısından
rahattırlar.
Emek yoğun ve uzmanlık gerektiren alanlarda daha
etkilidirler.
Pazarın sınırlı olduğu durumlarda daha başarılıdırlar.
İnsan ilişkileri daha güçlüdür.
Küçük işletmelerin zayıf yönleri
• Uzmanlaşmış faaliyet yapmaları zordur
• Büyüklüğün sağlayacağı maliyet avantajından
•
•
•
•
yararlanmadığı için maliyetler yüksektir.
Modern yönetim ve işletmecilik ilkeleri
uygulanmaz
pazar araştırması sınırlı
Sermaye yapıları güçlü değildir.
İşletme sahibi ile yönetici genelde aynı olduğu
için yönetimde keyfilik ve kişisellik
KOBİ’lerin özellikleri
• Bireysel-şahıs ortaklıkları
• Girişimci-yönetici
• Uzun dönemli stratejik kararlar yerine günlük ve
•
•
•
•
taktik kararlar
İşletme sahip ve çalışanları, müşterileri, yakın dış
çevre arasında yakın bağlar
Sermaye yapıları sınırlı
esnek üretim
Tedarik ve pazarlamada güçsüz.
• Küçük işletme büyük işletme tarafından
satın alınmakta veya faaliyetleri
durdurulmakta
• Küçük işletme başka bir sektörü ve
rekabetin olmadığı ya da rekabet
edebileceği iş kolunu seçmekte
• Küçük işletme büyük işletme ile stratejik
işbirliği yapan bir ilişki içine girmektedir
(tamamlama)
Yatırım kararlarını değerlendirme ve
karar verme yöntemleri
• Paranın zaman değerini dikkate alan yöntemler
•
Yıllara göre yatırımdan sağlanan net nakit
tasarrufunun veya net nakit girişlerinin değer
bakımından birbirin eşit olmadığı kabul edilir.
Paranın zaman değerini dikkate almayan
yöntemler
yatırımın ilk döneminde elde edilen net nakit
çıkışlarında sağlanan tasarruf veya net nakit
girişlerinde sağlanan artış ile son yılında elde
edilen tasarruf veya artışlar arasında bir ayırım
gözetilmeden değerlendirme yapılır.
• Yatırımın karlılığı oranı: her yatırım
seçeneğinin karlılığı hesaplanarak yatırım
seçenekleri karlılık durumlarına göre sıralanır.
Kar/yatırım tutarı
• Geri ödeme süresi:
Yatırım ne kadar sürede geri dönecek?
Her yatırım alternatifinin yaratacağı nakit
girişlerinin yıllara öngörülmesi. Yatırım
alternatifleri geri ödeme sürelerinin kısalığına
göre sıralanır. En kısa süreli olan tercih edilir.
Yatırım tutarı/yıllık net nakit girişleri
• Net bugünkü değer
Yatırımın ekonomik ömrü boyunca
sağlayacağı net nakit girişlerinin önceden
belirlenmiş bir iskonto üzerinden bugüne
indirgenmiş değerleri toplamı ile yatırımın
gerektirdiği nakit çıkışları arasındaki farktır.
• İç verim-iç karlılık oranı
Bir yatırımın ekonomik ömrü boyunca
sağlayacağı nakit girişlerinin toplamını,
yatırımın sağlayacağı nakit çıkışlarına eşit
kılan iskonto oranı
İç verim oranına göre bir yatırım seçeneğinin
kabul edilebilmesi için iç verim oranının
sermaye piyasasında geçerli olan faiz
oranına eşit ya da büyük olması gerekir.
• Fayda /maliyet oranı
Belirli bir iskonto oranı kullanılarak yatırımın ekonomik ömrü
boyunca ortaya çıkan fayda ve masrafları bugünkü değer
indirilmektedir. Daha sonra yatırım projesinin bugünkü
değere indirgenmiş faydaları toplamı aynı şekilde
masrafları toplamına oranlanmakta ve elde edilen sonuç
fayda/maliyet oranını vermektedir.
FMO (fayda/maliyet)=NGBD / NÇBD
NGBD =nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamı
NÇBD =nakit çıkışlarının bugünkü değerleri toplamı
Yatırım projesinin kabul edilmesi için FMO’un 1’e eşit ya
da büyük olması gerekir
•
•
•
•
•
sermayenin karlılığı=vergi sonrası kar/öz kaynakx100
Yatırımın karlılığı=vergi sonrası kar/toplam yatırımx100
Yatırımın geri dönüş süresi=toplam yatırım/yıllık fon akışı
Sermaye istihdam oranı=toplam yatırım/işçi sayısı
Sermaye hasıla oranı=toplam yatırım/net yurt içi katma
değer
• Sermayenin ortalama karlılık oranı=yıllık net kar/yatırım
tutarı
Amortismana tabi varlıklar
• Birden fazla muhasebe döneminde kullanılması
beklenen
• Sınırlı bir hizmet süresi olan
• Bir işletme tarafından mal ve hizmet üretim ve
tedarikinde işletme içi genel yönetim amaçları
için edinilen varlıklar
Bu varlıklar zamanla işletme fonksiyonlarına katkı
veren güçlerini yitirtmeye başlarlar. Varlıkların
değerinde azalma söz konusu olur. Bu da bir
maliyet getirir. Bu maliyet amortismandır.
Amortisman yaklaşımları
• Değerleme yaklaşımı
Duran varlığın değerinde; kullanma, zamanın geçmesi
önemini yitirme gibi nedenlere bağlı olarak meydana
gelen azalma
• Tüketim yaklaşımı
Duran varlık işletme için bir fayda stoku elde eder. Dönem
içinde bu fayda stokundaki azalış dönemlere dağıtılarak
amortisman oluşur
• Yenileme yaklaşımı:
Duran varlık ekonomik ömrün sonunda yenilenmesi için
gerekli fonun tutulmasında bir araçtır.
• Dağıtım yaklaşımı
Duran varlıkların edinilmesi için yüklenilmiş olan maliyetlerin
bu varlıkların ekonomik ömürleri içinde kalan dönemlere
dağıtılması
Amortisman hesaplama yöntemleri
• Eşit tutarda yıllık amortisman veren yöntem
Duran varlık maliyetine duran varlığın hizmet süresine göre bulunan
değişmez yüzdenin uygulanması
İtfa tutarlı amortisman: tutulan fonun getirisinin de gözönünde
tutulduğu eşit tutarlı amortisman
• Değişen tutarda yıllık amortisman veren yöntem
Fayda stokundaki azalmanın eşit olmayacağına inanılır.
• Azalan tutarda yıllık amortisman veren yöntem
Maddi duran varlıkların veriminin giderek düşeceği ayrıca bakım ve
onarım giderleri artacağı için kullanma maliyetinin giderek
yükseleceği bu nedenle de amortismanın azaltılması ile durağan
varlığını hizmet maliyetinin verimi ile uyumlu olarak dönemlere daha
adil dağıtılması
• Artan tutarlı amortisman
Başlangıçta küçük giderek büyük tutarda amortisman ayrılması
Bir problemden
kurtulmanın en iyi yanı
onu çözmektir.
Alan Saporta
Download