üretim yönetimi ve sistemi

advertisement
ÜRETİM YÖNETİMİ VE SİSTEMİ
İŞLETMELERDE ÜRETİM SİSTEMLERİ VE TÜRLERİ
Basit olarak, girdileri mal ve hizmetlere dönüştüren sisteme üretim
sistemi adı verilmektedir.
Sistemin temel elemanları olan girdi, süreç ve çıktı üretim sisteminde
de yer almaktadır.
Üretim sisteminin girdileri olan
ham madde, malzeme, makine, işçilik, yönetim, sermaye, bilgi, girişimcilik,
enerji
ve benzeri elemanları
mal ve hizmet
şeklindeki çıktılara dönüştürür.
Üretim sistemleri farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir.
Üretim sistemleri




talebe göre,
stoğa üretim,
siparişe göre üretim
siparişe göre montaj
olarak sınıflandırılabilmektedirler.
Diğer bir sınıflandırmada ise üretim miktarına ve akışına göre
 kesikli üretim,
 sürekli üretim
 proje tipi üretim
olarak sınıflandırılabilmektedir.
ÜRETİM YÖNETİMİ VE AMAÇLARI
Üretim yönetimi, işletmenin elinde bulunan malzeme, makine ve
insan gücü kaynaklarının belirli miktarlardaki mamulün istenilen
niteliklerde (kalitede), istenilen zamanda ve en düşük maliyetle
üretimini sağlayacak biçimde bir araya getirilmesidir.
Üretim yönetiminin amacı,
 miktar,
 zaman,
 kalite ve
 maliyet
faktörlerinin en iyi değerlerinin bulunmasına yönelik çalışma
yapmaktır.
Üretim yönetimi ile bu amaca ulaşılmaya çalışılırken,
 Hangi Ürünlerin,
 Hangi Miktarlarda,
 Hangi Özelliklerde,
 Nerede,
 Kim Tarafından
üretileceği sorularına yanıt aranmaktadır.
Bu sorular yanıtlanırken, aynı zamanda maliyetin en düşük düzeyde
ya da kârın en yüksek düzeyde tutulmasına çalışılmaktadır.
ÜRETİM YÖNETİMİNİN TEMEL İŞLEVLERİ VE DİĞER
İŞLETME İŞLEVLERİ İLE İLİŞKİLERİ
İşletmenin üretim tipine, ürün çeşitliliğine ve üretim miktarına bağlı
makine ve teçhizatın belirlenerek, bunların nasıl kullanılacağı, hangi
ürün parçalarının üretilip hangilerinin dışarıya yaptırılacağı, mevcut
kapasitenin arttırılmaya gerek olup olmadığı kararları, verilmesi
gereken temel kararlardır.
Bunun yanında, üretimde kullanılan makine ve teçhizatın iş akışını
bozmayacak şekilde yerleşimi ve düzeni de diğer önemli bir nokta
olmaktadır.
İşletmenin farklı işlevleri ile üretim yönetimi arasındaki ilişki
örgüt yapısı, işletme büyüklüğü, üretim tipi ve büyüklüğü gibi
faktörlere bağlı olmaktadır.
Üretim yönetiminin en fazla iletişimde olduğu temel
bölümler pazarlama, finans ve muhasebe, insan kaynakları
ve araştırma geliştirme bölümleridir.
Üretim yönetiminin bunun dışındaki diğer bölümler ile de
mutlaka etkileşimi bulunmakta ancak bu etkileşim ya daha az
ya da dolaylı yollardan olmaktadır.
ÜRETİM YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
İnsanoğlu yaşamını sürdürmek için üretim yapmak zorundadır.
Yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını sağlanabilmesi
için üretim gereklidir.
Üretim faaliyeti o dönemlerde başlamakla birlikte bugünkü anlamda
üretimin doğuşu, insanlık tarihinde çok uzun sayılmayacak bir geçmişe
uzanmaktadır.
Makinenin insan gücünün yerini aldığı iki asırdan çok fazla değildir. Bu
durumda modern üretim yönetimi kavram ve uygulamalarının ortaya
çıkışından bugüne çok zaman geçmediğini, ancak üretim ile ilgili
teknolojik gelişmelerin, özellikle son 50 yıldaki hızlı gelişme ile
birlikte, çok yol aldığı görülmektedir.
ÜRETİM YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR
Üretim yönetimi alanında bilinen yaklaşımların içinde bazıları
diğerlerinden farklılıklarını etkinlikleri ile ortaya koymaktadır.
Bu etkin yaklaşımlar,








esnek üretim sistemleri,
toplam kalite yönetimi,
yalın üretim,
süreç odaklı yönetim,
tam zamanında üretim,
tedarik zinciri yönetimi,
altı sigma
bilgisayarla bütünleşik üretimdir.
İNTERNET VE KÜRESELLEŞMENİN
ÜRETİM YÖNETİMİNE ETKİLERİ
İnternet, iletişimi ucuzlatıp, kolaylaştırarak işletmelere
dünyanın her yerine rahatlıkla ulaşabilme olanakları
sunmaktadır.
Müşteri istek ve gereksinimlerinin belirlenmesinden,
ürün tasarımına, üretimde farklı yöntemler
kullanmaktan tedarikçiler ile ilişkilere kadar üretim ile
ilgili birçok işlerinde internet işletmelere katkı
sağlamaktadır.
Bu katkılardan biri de elektronik ticaretin (e-ticaret)
ortaya çıkmasıdır.
Küreselleşme ile birlikte işletmelerin iş yapma tarzları
değişmeye başlamaktadır.
İşletmeler sadece kendi bölgelerindeki işletmelerle
değil, tüm dünyadaki işletmelerle rekabet etmek
zorunda kalmaktadırlar.
Küreselleşme tıpkı internette olduğu gibi bir taraftan
fırsatlar sunarken bir taraftan da tehdit etmektedir.
Download