ekonomik bir birim olarak işletme

advertisement
EKONOMİK
BİRİM OLARAK
İŞLETME
İşletme başkalarının istek ve
ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal
ve hizmet üreten ve sahibine kar
sağlayan ekonomik bir birimdir.
A)İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ
 Piyasa
ortamında ve pazar içi faaliyet
gösterme
 Başkalarının ihtiyaçlarını karşılarken
sahibine kar sağlama
 Varlığını sürdürmek ve büyümek için
dinamik bir yapı
 Karmaşık bir yapı
B)İŞLETMENİN AMAÇLARI
 Kar
sağlamak
 Satış geliri sağlamak
 Varlığını devam ettirme
 Sosyal sorumluluk
Kar = Toplam Gelir-Toplam Maliyet
SOSYAL SORUMLULUK
İşletmeler rekabetin yoğunlaşması
sebebi ekonomik amaçlarından önemli
ölçüde fedakarlık etme noktasına
gelmişlerdir. Diğer bir ifade ile ilişki
içinde oldukları kişi ve kuruluşlara
yönelik ilişkilerini sosyal sorumluluk
anlayışına uygun hale getirmişlerdir.
İŞLETMENİN İLİŞKİ İÇİNDE OLDUĞU
BAZI KİŞİ VE KURULUŞLAR
 Ortaklar:
Adil ve uygun kar dağıtmak
zorunda
 Çalışanlar: Uygun ücret,Güvenli iş
ortamı ve örgütlenme
 Tüketici: Kaliteli ve uygun fiyatlı ürün
 Tedarikçiler: Ham madde v.b girdi
sağlayan kaynaklar
 Çevre
 Devlet
C)İŞLETMENİN KAYNAKLARI
İşletmenin sahip olduğu imkanlar onun
kaynakları olarak ifade edilebilir.Bu kaynaklar
üretimin gerçekleşmesi için gerekli olan üretim
faktörleridir.
Q=f(G,S,D,Y) işletmenin üretimi bu faktörlere
bağlı olara değişir.
G → Emek
S → Sermaye
D → Doğal kaynaklar
Y → Girişimci(müteşebbis)
Üretim faktörleri doğru şekilde değerlendirilmezse
üretimle ilgili problemler yaşanabilir.Bunların
miktarı,kalitesi ve üretim için bir araya getirilme
tarzları üretim seviyesini ve kalitesini belirler.
İşletmenin kaynakları maddi ve beşeri kaynaklar
olarak ikiye ayrılarak da ele alınabilmektedirler.
D)İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE
EKONOMİK YAPI İÇİNDEKİ YERİ
1)İŞLETMENİN ÇEVRESİ
ÇEVRE:Kişileri ve toplumu etkileyen fiziksel ve
sosyal şartların bütünüdür.
İşletmeler bir yandan çevreyi etkilemekte diğer
yandan da ondan etkilenmektedirler.
işletme çevresini oluşturan faktörleri şöyle
sıralamak mümkündür
İşletmenin kaynakları maddi ve beşeri kaynaklar
olarak ikiye ayrılabilmektedirler.
 işletme→maddi(S,DK)
→beşeri(E,G )
 işletme→maddi
→nakdi(para)
→beşeri

Doğal
Çevre(faktörler)
İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken
doğal kaynaklardan yararlanırlar.
Toprak,yer altı zenginlikleri vb unsurlar
üretimi bazen doğrudan bazen de dolaylı
etkilerler.işletmelerin tabiyatta kıt olarak
bulunan bu maddeleri kullanırken duyarlı
davranmaları gerekir. Bu unsurların
miktar ve kalite itibari ile bulundukları
düzey üretilen ürünün miktar ve
kalitesini belirler.
 Sos
yo-Kültürel Çevre(faktörler)
İşletmeler sosyal yönden işsizliğin önlenmesi
engellilere iş imkanı mal ve hizmet kalitesini
arttırma ve yanıltıcı reklam yapmama konuların
da duyarlı davranmalıdırlar. Kültürel açıdan da
sanat galerileri eğlence eğitim ve spor gibi
faaliyetleri desteklemelidirler.
 Politik-Hukuki
Çevre(faktörler)
İşletmeler belirlenen yasal çerçevede
faaliyet göstermek zorundadırlar.
Kanunlar ve onların uygulamaları hakkın
da gerekli ve yeterli bilgiye sahip
olunmalıdır. Bu konudaki bilgi eksikliği
önemli fırsatların kaçırılmasına sebep
olabildiği gibi ekonomik anlamda da bir
takım sıkıntıların yaşanmasına da yol
açabiilir.
2)EKONOMİK YAPI İÇİNDEKİ
YERİ
Mal ve hizmetler
piyasası
halk
2)Nasıl
3)Nasıl
üretilecek
1)Ne
işletme
4)Ne miktarda
Üretim Fak. Piyasayı
mallar
para
E)İŞLETMENİN FONKSİYONLARI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bir işletmede yerine getirilen faaliyetler işletme
fonksiyonları olarak ifade edilebilir. Bir işletmede
görülen faktörleri de şöyle sıralamak mümkündür:
Yönetim
Üretim
Pazarlama
Finansman
İnsan kaynakları yönetimi
Muhasebe
Halkla ilişkiler
AR-GE(araştırma –geliştirme)
1.YÖNETİM
Başkaları aracılığı ile iş görme veya başkalarına
iş gördürme faaliyetidir.
Bu fonksiyon aracılığı ile işletmeler faaliyetlerini
daha etkili şekilde planlama imkanı elde
ederler. İşletmenin organizasyon yapısının
belirlenmesi ve faaliyetlerinin
yürütülmesinde yönetim faaliyetleri
kapsamında ele alınırlar. Zaman zaman
birimler ve sorumluları arasında farklı anlayış
ve algılamalar sebebi ile problemler
yaşanabilir. Bunların çözümü için
gerçekleştirilen koordinasyon (eş güdüm) ve
kontrol faaliyetleri de yerine getirilecek diğer
fonksiyonlardır.
Yönetim
fonksiyonları
Yönetim de başarılı olabilmek insan faktörüne bağlıdır.
İşletmede yönetenler talimat aracılığı ile iş görenleri
yönlendirirler. Burada başarılı olabilmek için
yöneticinin bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu
özelliklerin bir kısmı kişisel bir kısmı da mesleki
konular ile ilgilidir.
Kişisel Açıdan
Yöneticinin
 Sempatik
 İyi giyimli
 Yönettiklerini empati
yaparak yönlendirme
özelliğine sahip olması
gerekir.

Mesleki Açıdan
Yöneticinin
 Kendilerini,işletmelerini,
ürünlerini
 Faaliyet gösterdikleri
sektörü
 Dünyadaki ekonomik ve
sosyal gelişmeleri ve
yasal düzenlemeleri
tanımaları ve bilmeleri
gerekir

 Başarı=KİŞİSEL
ÖZELLİKLER+MESLEKİ
ÖZELLİKLER
2.ÜRETİM
Bir pazarda nelerin üretileceğine karar vermek
için pazar ve taleple ilgili detaylı araştırmalar
yapılmalıdır.Bu araştırmalarla elde edilen
bilgiler tüketicilerin arzu ettiği özellikleri
ürünlere yansıtmada kullanılır. Üretimin kalitesi
üreticiler için değer yaratırken işletmeye de
rekabetçi üstünlük sağlar.
Günümüzde makineleşme ve otomasyon
üretimin vazgeçilmezlerindendir.bunlar arcılığı
ile seri üretimi gerçekleştirmek ve kaliteyi
arttırmak mümkündür. İşbölümü ve
uzmanlaşma sağlanarak çalışanların işlerini
daha şevkle yapmaları sağlanır. Aynı zamanda
işletme kaynaklarının daha ekonomik
kullanımları da sağlanmış olur. Rekabetin
yoğunlaşması ve alıcı istek ve ihtiyaçlarının
farlılaşması üretimin çeşitlendirilmesine yol
aşmıştır.
Çeşitlendirme ile rakiplere göre fark yaratılmaya
çalışılır. Üretimde standartlaştırma sağlanarak
taşıma ve satış işlemleri kolaylaştırılır. Ayrıca bu
uygulama ile alıcıların ürüne ve işletmeye güven
duymaları sağlanır. Kişi ve kuruluşların yetenek ve
uzmanlıklarının farlı oluşu üretim faaliyetlerin de
entegrasyona yönelmeyi sağlar.böylece işlerin daha
nitelikli ve daha kısa süre de yapılması sağlanır.
Değişen ekonomik ve sosyal şartlar nedeni
ile alıcı istek ve ihtiyaçlarına uyum
sağlamak güçleşmiştir. Bu nedenle üretim
de esnekliğe yönelerek değişen şartlara
uyum sağlanmaya çalışılır. Yenilik önemli
bir farklılaşma davranışıdır. Bu nedenle
işletmeler yeniliği sağlaya bilmek için
AR-GE faaliyetlerine önem verirler.
3.PAZARLAMA
Pazarlama malların hizmetlerin ve
fikirlerin ortaya çıkarılmasını
dağıtılmasının tutundurulmasının
planlanması yürütülmesi kontrolü
faaliyetleridir. Pazarlama ile bir
değişim sağlanmaktadır.(ürünler ile
para yer değiştirmektedir).Bugünkü
anlayışa gelinceye kadar çeşitli
evrelerden geçmiştir.
Üretim,ürün ve satış aşamaları eski
pazarlama anlayışını yansıtmaktadırlar.
Burada üretim; maliyete ve karlar
üzerinde odaklanılarak amaca
ulaşılacağı düşünülüyordur. Zamanla
değişen şartlar ilginin ürüne
yönelmesini sağlamıştır. Burada ürün
kalitesini çeşitlendirme ve
farklılaştırmak üzerinde durularak
beklentilerin karşılanabileceği
düşünülmekte idi.
Arzu edilen sonuçların
sağlanamaması nedeni ile satışa
yönelmiştir. Burada ne pahasına
olursa olsun satış sağlanarak kar
elde edilmeye çalışıldı. Alıcı istek ve
ihtiyaçları göz ardı edildiği için bu
anlayışla da başarı sağlanamadı.
Pazarlama anlayışında tüketiciler
faaliyetlerin odağı olarak kabul
edildiler. Bütün çabalar onların
istek ve ihtiyaçlarına göre
şekillenmeye başladı. Günümüzde
daha da ileriye gidilerek sosyal
pazarlama ve çevreci yaklaşımlar
gündeme getirildi.
4.FİNANSMAN
İşletmelerin ihtiyaç duyduğu fonların
tespiti ve sağlanması ile ilgili
faaliyetleri kapsar. Ayrıca sağlanan
fonların işletmelerin önceliklerine
göre dağıtılması ve yönetimi de bu
faaliyetlerin bazılarıdır. İşletmeler
ihtiyaç duydukları fonları işletme içi
ve işletme dışı kaynaklardan
sağlayabilirler. Her bir hareket
tarzının avantaj ve dezavantajları
vardır.
İç kaynaklardan sağlanan paranın;
Maliyeti düşüktür.
 Daha kısa sürede para temin edilir
 Daha güvenli bir yoldur
 Ancak istenen miktarda para sağlanamama riski
taşır

Dış kaynaklar ise;
Miktar bakımından sıkıntı yaratmaya bilirler
 Ancak işletmeye maliyeti daha fazladır(faiz
sebebi ile)

Sağlanan fonlar işletmenin
amaçları ve bölümlerin ihtiyaçları
gözetilerek belli bir bütçe dahilin de
dağıtılmalıdır.
Finansman fonksiyonu
işletmenin finanssal analizlere de
dikkat çekilmesini sağlar. Bu
analizler işletmenin sermaye
yapısını finanssal gücünü ve
borçlarını ödeyebilme yeteneğini
ölçmede yöneticilere yardımcı olurlar
5.İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ
İşletmelerin ihtiyaç duyduğu elemanların
sağlanması eğitilmesi ve işe uyum
sağlamaları ile ilgili faaliyetleri kapsar.
Bu bölümden sorumlu olan yöneticiler
işletmede görülen faaliyetler göre hangi
özellikteki insana ihtiyaçların olduğunu
belirler.
Bu tespitten sonra çeşitli yollarla bu elemanların
teminine çalışır. İlan yolu ile iş-kur aracılığı ile
üniversitede ihtiyaç duyulan elemanlar
sağlanabilir. Ayrıca referans yolu ile veya
kendiliğinden başvurma ile de ihtiyaç duyulan
elemanlar sağlanabilir.
5.MUHASEBE
Parayla ifade edilebilen işlemlerin tespiti,
kaydedilmesi ve amaca uygun bir biçimde
özetlenerek ilgililerin kullanılmasına
hazır hale getirilmesi ile ilgili
faaliyetlerdir.Buradan belli amaçlara
ulaşabilmek için bazı faaliyetler yerine
getirilir.
Yerine getirilen bu faaliyetler;
Muhasebe kayıtları tutulur
 Mali durum tabloları hazırlanır
 Mal ve hizmetlerin maliyetleri hazırlanır
 İşletme bütçesi hazırlanır
 Muhasebe denetimi yapılır

Bu işlemler:
İşletmede yöneticilere alacakları kararlarda yol
göstermek
 İlgililere işletme hakkında bilgi vermek
 İşletme çalışanlarının amaç ,plan ve programlar
çerçevesinde çalışmalarını sağlamak amacıyla yerine
getirilir

6.HALKLA İLİŞKİLER
Halkla ilişkiler bir işletmeyi paydaşlarına
benimsetme ve işletme ürünlerine
yönelmelerini sağlama konusunda
yürütülen faaliyetlerden oluşur. Amaç
işletmeyi ilişki içerisinde bulunan kişi ve
kuruluşlara sevdirmektir. Halkla ilişkiler
iletişim temeline dayanır. Burada
tarafların tarafların herhangi bir konuda
aynı anlayışa ulaşmaları sağlanır. İşletme
hakkın da herhangi bir olumsuz
düşünceyi ortadan kaldırmak ve yanlış
anlaşılmalara vermemek için halkla
ilişkiler faaliyeti yürütülür.
İşletme bir taraftan kendisini tanıtmaya
çalışırken diğer yandan da karşı
taraftakileri tanımaya çalışır. Medyadan
yararlanmak sureti ile amaç doğrultusun
da kamuoyu oluşturulmaya çalışılır.
Çeşitli toplantılar düzenlenerek toplumsal
etkinliklerde yer alarak işletme sürekli
gündem de tutulmaya çalışılır. Toplum
için yararlı olan etkinliklerde rol almak
işletmenin kabul görmesini kolaylaştırır.
Gürültü(parazit)
Kaynak
mesaj
Mesaj verici
Geri bildirim
Kanal
alıcı
7.ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME
Bilimsel ve teknik bilgilerin yeni
uygulamalarda kullanılması olarak ifade
edilir. Her işletme alacağı kararlara temel
teşkil edecek bilgilere ihtiyaç duyar.
Bilgiler de yapılacak araştırmalarla
sağlanır. Sadece araştırma yapmak
işletmeler için çok şey ifade etmez.
Araştırmaların somut sonuçlara
dönüştürülmesi gerekir.
Yani icat anlamın da yenilikler sağlayan
araştırmalar işletme için farkındalık yaratır.
Araştırmalar davranışlara ve süreçlere yön verip
tüketiciler için bir değer yaratmıyorsa bir anlam
ifade etmez.
İşletmeler şu nedenlerle ar-ge ye
önem verirler:
1.
2.
3.
4.
Pazarla ilgili nedenler
Örgütsel nedenler
Sosyal nedenler
Personelle ilgili nedenler
hazırlayanlar
05090039010
Güllü ÖZDEMİR
05090039036
Büşra SEMİZ
Download