Denetim - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

advertisement
MARDİN ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
DENETİMLER,ŞİKAYETLER VE YETKİ DEVRİ
ÇEVRE DENETİMİNİN
AMACI NEDİR?

Çevreye kirletici etkisi olan/olabilecek faaliyet veya
tesislerin:
 Mevzuat hükümlerine, yasak ve sınırlamalara uygun
faaliyet gösterip göstermediğini kontrol etmek
 Çevresel etkileri ile alıcı ortama verdikleri kirlilikleri
ölçmek, tespit etmek ve değerlendirmek
 Mevzuata uyumu teşvik etmek
 Mevzuat ihlalinin tespiti durumunda idari veya adli
yaptırım uygulamak

DENETİME TABİ
TESİS/FAALİYETLER

Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisinde kalan serbest ve münhasır
ekonomik bölgeler dâhil egemenlik ve
yargılama sahaları içerisindeki tüm
kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı
Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri kapsamındaki her türlü
kirlilik kaynağı ve ihlaller denetime
tabidir.
DENETİM PROGRAMI

ÇED, İzin ve Denetim Genel
Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüklerinin işbirliği ile bir
önceki yılın Aralık ayında
hazırlanır ve Bakan tarafından
onaylanarak yürürlüğe girer.


Ortam bazlı (ani denetim)
denetimler konusunda Bakanlık ve
Bakanlığın yetki verdiği kurum ve
kuruluşlar, denetimleri
kendilerinin belirlediği programlar
çerçevesinde gerçekleştirir.

BİLDİRİM VE HABER
VERME

 Yıllık denetim programına alınan tesis veya
faaliyetlere, denetimlerin haberli yapılacak olması
durumunda en az bir hafta önce yıllık denetim
programına alındıkları bildirilir.
 Kaza, ihbar, şikâyet gibi durumlarda, ortam bazlı
denetimlerde veya Bakanlığın program dışı
denetime gerek gördüğü hallerde denetimin haberli
yapılması zorunlu değildir.
DENETİM YETKİSİ

ÇED, İzin ve Denetim Genel
Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlükleri
Yetki devri yapılan kurum
ve kuruluşlar
YAPTIRIMLAR

İhlal durumunda Çevre
Kanununun 20. maddesinde
belirtilen yaptırımlar
uygulanır
Faaliyetin durdurulması
Adli nitelikteki cezalar
YETKİ DEVRİ

Bakanlığımız
tarafından bazı
Belediye
Başkanlıklarına yetki
devri verilmiştir.

Yetki Devri Çevre Kanununun
12. maddesine göre yapılır.
Hangi konularda yetki devri
yapılabileceği ilgi konulu
genelgelerle belirlenmiştir.
ÖRNEĞİN;

 Gürültü Kirliliği
 Katı Yakıtlar
 Bitkisel Atık Yağlar
 İnşaat, Yıkıntı Atıkları ve Gemilerden Kaynaklanan
Deniz Kirliliği;
Denetim ve İdari yaptırım yetkisi Belediye
Başkanlıklarına verilmiştir. Ancak ilimizde herhangi bir
yetki devri yapılmamıştır.
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ
ÇERÇEVESİNDE YETKİ DEVRİ YAPILMIŞ/YAPILACAK
KURUMLARIN SUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

 Yetki devri talebinde bulunan belediyenin talep
yazısı
 Belediyenin adı, adresi ve iletişim bilgileri(telefon ,
faks ve e-posta adresi)
 Teşkilat yapısı
 Personel durumu(Çevre denetim biriminin görev
alanına giren konular ve her bir konuda çalışan
personel sayısının çalışma konuları ile
ilişkilendirilerek verilmesi gerekir.)
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE SIKLIKLA ULAŞAN
ŞİKAYETLER

Gürültü
Atık su deşarjı
Koku
Vahşi depolama

İl Müdürlüğümüze gelen bazı şikayetler, belediyelerin
görev ve yetkileri kapsamındadır. Bu nedenle yapılacak
olan denetimlerle ilgili;
 belediyeden görevli bir kişinin eşlik etmesi,
 Çevre yönetimi konusunda görevli kişilerin iletişim
bilgilerinin Müdürlüğümüze bildirilmesi,
 Şikayetlerle ilgili konularda belediyelere yazılan yazılar
kapsamında yapılan iş ve işlemlerin müdürlüğümüze
bildirilmesi gerekir.
BELEDİYELERİN ÇEVRE İLE İLGİLİ
BAZI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak
 Katı atıkların kaynakta ayrılması, toplanması, düzenli
katı atık depolama tesislerine taşınması
 Tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek
 Tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını
sağlamak
 Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve
çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli
yerlerinde toplamak
 Hafriyat atık sahalarını belirlemek
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) nedir,
nasıl kurulur?

Sanayinin uygun görülen alanlarda
yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme
ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi
yönlendirmek, kaynakları rasyonel
kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden
yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan
dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesini
sağlamak Organize Sanayi Bölgelerinin
kuruluş amaçları arasında yer almıştır.
OSB’LERİN ÇEVRE İLE İLGİLİ GÖREV
VE SORUMLULUKLARI

 Çevre yönetim sisteminin oluşturulması
 Arıtma tesisinin arıtma verimini düşüren atıkların kanalizasyon
sistemine verilmemesi
 Oluşacak atık sularını belirlenen deşarj standartlarına uygun
arıtmak
 Katılımcılara atık su bağlantı izin belgesi vermek
 Atık yönetim planı hazırlamak
 OSB’nin içinde oluşan ambalaj atıklarını çevre mevzuatlarına
uygun bir şekilde toplamak, taşımak ve depolamak
 Toz, gaz emisyonları ve benzeri atıkların Hava Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği kapsamında bertarafını sağlamak
HAVA KALİTESİ

Hava kirliliği kaynakları
Sanayi
Ulaşım
Isınma
İlimizdeki hava kirliliğinin büyük
bir kısmını ısınmadan kaynaklı
hava kirliliği oluşturmaktadır.
ISINMADAN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ
ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK
TEDBİRLER

 Kullanılan sobaların ve kalorifer kazanlarının
kriterlere uygunluğunun denetlenmesi.
 Kaloriferler kazanları ‘‘yetkili kalorifer ateşçisi
sertifikası’’ almış kişiler tarafından yakılmalı.
 Kaloriferlerin yetkili kişiler tarafından ve usulune
uygun yakılıp yakılmadığının denetlenmesi.
 Konutlarda kaliteli kömürün kullanılıp
kullanılmadığının denetlenmesi

Dinlediğiniz için
TEŞEKKÜRLER
SELDA AYDIN
SELAY KAĞAR
Download