SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYON RAPORU Tarih : 02 / 11 / 2010 Sayı

advertisement
SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYON RAPORU
Tarih : 02 / 11 / 2010
Sayı : 01
Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarih ve 261 sayılı kararı ile komisyonumuza sevk edilen;
Tepebaşı mücavir alanı içerisinde bulunan madencilik faaliyetlerinin sona ermesi
neticesinde orman ve hazine idaresine teslim edilen ve terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman ve
hazine sayılan alanlar için;
- Rehabiliteye hazırlık maksadıyla orman (ağaç ) yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat
artıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır hala getirilmesine,
- Bu alanlara asbest, boya, florasan ve benzeri tehlikeli inşaat ve yıkıntı atıkları ile asfalt
atıkları, sıvıların ve sıvı atıkların, arıtma çamurlarının, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin,
tıbbi atıkların, hayvan kadavra ve gübrelerinin, radyoaktif madde ve atıkların, tehlikeli ve
zararlı atıkların, evsel katı atıkların dökülmeyeceğine ve çalışanların gerekli hassasiyet
göstermeleri konusunda uyarılacağına ,
- Doğal dengesi bozulan araziyi eskiye en yakın konuma getirmeye çalışılarak çevresi ile her
açıdan uyumlu olması için çalışmalarda bulunulacağına ve canlılar için güvenli bir ortam
oluşturulacağına,
- Şev açıları, kademe/basamak boyutları uzun süreli duraylılık dikkate alınarak hesaplanacağı
ve bu hesaplamalarda topoğrafik şartların göz önüne alınacağına,
- Gerekli emniyet tedbirleri alınarak ağaçlandırma işleminde Orman Bölge Müdürlüğü’nün
tercih edeceği fidan ve fideler temin edilerek ağaçlandırma işleminin yapılacağına dair;
Bu konuda yapılacak her türlü resmi işlemler için Başkanlığa yetki verilmesine
komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir.
Füsun ÇENİŞ
Komisyon Başkanı
Gülser YANAR
Üye
Halil SÜMERLİ
Üye
Yücel EROL
Üye
Nazmi ORUÇ
Raportör
SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYON RAPORU
Download