PowerPoint Sunusu - Ergene

advertisement
TEKİRDAĞ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE DENETİMİ
UYGULAMALARI
SERKAN ERCAN
ÇEVRE MÜHENDİSİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASASI
 MADDE 56:
Herkes,
Sağlıklı ve Dengeli bir çevrede
yaşama hakkına sahiptir….
Çevreyi geliştirmek, Çevre Sağlığını korumak,
Çevre Kirlenmesini önlemek,
Devletin ve vatandaşların ödevidir.
ÇEVRE KANUNU
2872 Sayılı ÇEVRE KANUNU,
1983 yılında Yürürlüğe girmiştir.
13.05.2006 tarihinde ise 5491 Sayılı Kanun
ile ÇEVRE KANUNUNDA Değişiklikler Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
ÇEVRE KANUNU
Çevre Kanununun Amacı:
Çevre Kanunu 1. Maddesi; -Bu Kanunun
amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan
çevrenin, sürdürülebilir çevre ve
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri
doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.demektedir.
ÇEVRE KANUNU
Çevreye etkisi olan her türlü faaliyet; 2872 Sayılı Çevre
Kanunu, Yönetmelikler, Tebliğler, Genelgeler
doğrultusunda denetlenmekte ve kontroller
yapılmaktadır. Çevre Denetim Yönetmeliği 5. Maddesinde
–her türlü kirlilik kaynağı ve ihlaller denetime tabidirdenilmektedir.
DENETİM YETKİSİ

ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri

Yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlar
ÇEVRE DENETİMİ
Bu Kurum ve Kuruluşlar;

Çevreye kirletici etkisi olan/olabilecek faaliyet veya
tesislerin:
◦ Mevzuat hükümlerine, yasak ve sınırlamalara uygun
faaliyet gösterip göstermediğini kontrol etmek
◦ Çevresel etkileri ile alıcı ortama verdikleri kirlilikleri
ölçmek, tespit etmek ve değerlendirmek
ÇEVRE DENETİMİ
Mevzuata uyumu teşvik etmek
 Mevzuat ihlalinin tespiti durumunda yaptırım
uygulamak
◦ İdari yaptırım
◦ Adli yaptırım
Görev ve sorumluluklarına sahiptir.

ÇEVRE DENETİMİ
Çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin
çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar
olan süreçte;
 İşletmenin, çevre denetiminin usul ve esaslarını
uygulamaya yönelik faaliyetini geliştirmek,
 İşletmenin sözleşmeli olduğu Bakanlığımızca yetki
verilmiş Danışmanlık firmasını veya Çevre
Görevlisinin faaliyetlerine yön vermek ve bir
bakıma kılavuz olmaktır.

ÇEVRE DENETİMİ

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan
serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dâhil
egemenlik ve yargılama sahaları içerisindeki tüm
kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu
ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü
kirlilik kaynağı ve ihlaller denetime tabidir. (Çevre
Denetim Yönetmeliği Madde:5)
ÇEVRE DENETİMİ





Ölçüm ve analizleri yetkili laboratuvarlara yaptırmak
Denetim için gerekli kolaylıkları sağlamak, gerekli
güvenliği almak, personel ve ekipman desteği sunmak
Gerekli hallerde ölçüm ve analiz giderlerini karşılamak
Bilgi ve belgeleri öngörülen sürede ve eksiksiz olarak
sağlamak
Yıllık iç tetkik programları düzenlemek ve bunlara ilişkin
sonuçları 5 yıl süreyle saklamak
ÇEVRE DENETİMİ
Planlama Neden Yapılır?
 Çevresel sorunların en aza indirilmesi amacıyla belirlenen
hedeflerin gerçekleştirilmesi, politikaların ve teknik ayrıntıların
sistematik hale getirilmesi
 Geçmişte yapılan denetimlerin değerlendirilmesi üzerinden
gelecekte yapılacak denetimlerin daha verimli yapılması
 Denetim için ayrılan zaman ve işgücünün doğru alanlara
yönlendirilmesi
ÇEVRE DENETİMİ


ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ve Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüklerinin işbirliği ile bir önceki yılın
Aralık ayında hazırlanır ve Bakan tarafından
onaylanarak yürürlüğe girer.
Yıl içinde Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatınca birleşik
denetim gerçekleştirilecek tesis veya faaliyetler
belirlenir.
ÇEVRE DENETİMİ


Yıllık denetim programına alınan tesis veya faaliyetlere,
denetimlerin haberli yapılacak olması durumunda en az
bir hafta önce yıllık denetim programına alındıkları
bildirilir.
Kaza, ihbar, şikâyet gibi durumlarda, ortam bazlı
denetimlerde veya Bakanlığın program dışı denetime
gerek gördüğü hallerde denetimin haberli yapılması
zorunlu değildir.
ÇEVRE DENETİMİ
Bakanlığımız ve İl
Müdürlüğümüzce
Denetimler ortam bazlı, birleşik,
ani veya şikayetlere istinaden
gerçekleştirilmektedir.
ÇEVRE DENETİMİ
27.01.2015 tarih ve 588 sayılı Yazımızla Tekirdağ İli sınırları
içerinde 35 adet işletmeye Birleşik Denetim,
22.01.2015 tarih ve 608 sayılı yazımız ile Tekirdağ sınırları
içerisinde faaliyet gösteren 47 adet işletmeye Ortam Bazlı
Denetim planlanmış olup;
Ayrıca Çed İzleme Kontrol, Şikayet ve rutin denetimler
Müdürlüğümüz teknik personelince ani olarak yapılacaktır.
İDARİ YAPTIRIMLAR
İhlal durumunda Çevre Kanununun 20.
maddesinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.
 Kanunda alt ve üst sınır olarak belirtilen cezalarda
ise alt sınırdan ayrılarak ceza verilmesi hâlinde
bunun gerekçeleri de idari yaptırım karar
tutanağında ayrıca belirtilir
 Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması
 Adli nitelikteki cezalar

TEŞEKKÜR EDERİM...
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards