Slayt 1

advertisement
EĞİTİM TARİHİ
26
Temmuz
2011
EĞİTİM SAATİ
EĞİTİM KONUSU
EĞİTMEN
09.00-09.45
Hastanelerde Kalite Yönetimi,
HKS ile ilgili mevzuatlar
Ecz. Selim SEYİS
10.00-10.45
Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi
Ecz. Selim SEYİS
11.00-11.45
Hastane Değerlendirme Süreci,
HKS Metodolojisi
Hem. Bedia AYDIN
13.30-14.15
Memnuniyet Anketleri ve Görüşler
Ecz. Selim SEYİS
14.30-15.15
Çalışan Güvenliği
Uz. Dr. Özlem B. SARAL
09.00-09.45
10.00-10.45
27
Temmuz
2011
28
Temmuz
2011
11.00-11.45
Hasta Güvenliğinde İletişim,
Hastaların Doğru Tanımlanması
İlaç Güvenliği,
Transfüzyon Güvenliği
Düşmelerin Önlenmesi,
Güvenlik Raporlama Sistemi
Hem. Derya HASANÇEBİ
Dr. Ayla YAVUZ
Dr. Ayla YAVUZ
13.30-14.15
El Hijyeni
Uz. Dr. Özlem B. SARAL
14.30-15.15
Güvenli Cerrahi
Dr. Osman Turan ÇAKAR
09.00-09.45
Hasta Bakımı
Hem. Bedia AYDIN
10.00-10.45
Laboratuar Hizmetleri
Uz. Dr. Hakan TÜRKÖN
11.00-11.45
HKS Kapsamında Dokümantasyon,
Hasta Kayıtları ve Dosyaları
Hem. Özlem YILMAZ
13.30-14.15
Atık Yönetimi, Renkli Kodlar
Dr. Can Ertan ARGIN
14.30-15.15
Stok Yönetimi,
İndikatör Yönetimi
Dr. Metin BAKKALOĞLU
ÖZLEM YILMAZ
LİDERLİK
Kurum yöneticilerinin kalite
çalışmalarına liderlik etmesi.
GÜVENLİK
Hasta ve çalışan güvenliğinin
sağlanması.
MEMNUNİYET
Hasta ve çalışan memnuniyetinin
sağlanması.
TAM KATILIM
Kalite çalışmalarına mümkün
olduğunca çok çalışanın dahil
edilmesinin sağlanması.
SÜREÇ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI
Hastanede sunulan tüm hizmetlerin
süreç yönetimi yaklaşımı ile
değerlendirilmesi.
GELİŞİM
Sürekli gelişim ve iyileştirme
felsefesinin kuruma yerleştirilmesi.
DÖKÜMANTASYON,BU YAPI TAŞLARI ÜZERİNE BİNA EDİLECEK
KURUMSAL YAPI
ÖNEMLİ BİR ARAÇTIR.
DÖKÜMAN
• Bilgi ve bu bilginin yer
aldığı ortamdır.
DÖKÜMANTASYON • Dökümanı(belgeleri)
oluşturma sürecidir.
KAĞIT
ELEKTRONİK
VE OPTİK
ORTAM
YAZILI
DÜZENLEME
ORTAMLARI
FOTOĞRAF,
LEVHA VE
İŞARET
MANYETİK
ALAN
(VİDEO KAYITLARI)
1
2
3
4
• İşleri nasıl yaptığımızı gösterir.
• Ne düşündüğümüzü gösterir.
• Gelişimimizi gösterir.
• Yapılan işlere ilişkin objektif delil niteliğindedir.
HER KURUMUN YAZILI DÜZENLEME YAPISI KENDİNE ÖZGÜDÜR.
YAZILI DÜZENLEME YAPISI;
Kurumun büyüklüğü,tipi ve özelliği,
Kurum süreçlerinin karmaşıklığı,
Kurum çalışanlarının bilgi,beceri, tecrübe ve
eğitimlerine göre değişiklik gösterebilir.
A
B
Yazılı
Düzenleme
Rehber
C
D
Kayıt
Dış
Kaynaklı
Döküman
HKS KAPSAMINDA YER ALAN DÖKÜMANLAR
Yazılı Düzenleme: Bir faaliyetin veya faaliyetlerden
oluşan bir sürecin nasıl icra edildiğini anlatan
dökümandır.
ADI
Yazılı düzenlemeler belirli bir
formata sahip olmalıdır.
KODU
YAYIN TARİHİ
MUTLAKA
OLMALIDIR
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NUMARASI
Yazılı düzenlemenin kodları kurum tarafından belirlenerek bir sistem dahilinde
olmalıdır.
SAYI
HARF
SAYI+HARF
KOMBİNASYONU
KODLAMADA HKS BOYUT,BÖLÜM VE STANDART KODLARININ KULLANIMI ZORUNLU
DEĞİLDİR.
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REV. TARİHİ
SAYFA NO
HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
HASTA EĞİTİM FORMU
HASTA ADI SOYADI: ………………………………………..
TARİH
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİM
SAATİ
HMD.FR.16
01/07/2011
00
-1/1
YILI:…………..
EĞİTİMİ VEREN
AD/SOYAD/İMZA
EĞİTİMİ ALAN
AD/SOYAD/İMZA
[ ] Klinik Durumu
[ ]Uyması Gereken Kurallar
[ ]Kullanması Gereken İlaçlar
[ ]Beslenmede Dikkat Etmesi Gereken Kurallar
[ ]Kurallara Uymaması Durumunda
Oluşabilecek Riskler
[ ]Diğer………………
[ ] Klinik Durumu
[ ]Uyması Gereken Kurallar
[ ]Kullanması Gereken İlaçlar
[ ]Beslenmede Dikkat Etmesi Gereken Kurallar
[ ]Kurallara Uymaması Durumunda
Oluşabilecek Riskler
[ ]Diğer………………
[ ] Klinik Durumu
[ ]Uyması Gereken Kurallar
[ ]Kullanması Gereken İlaçlar
[ ]Beslenmede Dikkat Etmesi Gereken Kurallar
[ ]Kurallara Uymaması Durumunda
Oluşabilecek Riskler
[ ]Diğer………………
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
HEMODİYALİZ SOR.HEKİMİ
DR.UFUK ÖZTÜRK
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
DR.VEYSEL TOPAL
BAŞHEKİM
OP.DR.HASAN RIZA AYDIN
İlgili bölüm,komite,ekipte çalışanlar tarafından birlikte
hazırlanmalıdır.
Anlaşılır olmalıdır.
Öz bilgi içermelidir.
İçeriğinde ki bilgiler açık ve net olmalıdır.
Uygulamaları yansıtmalıdır.
Uygulamaların kim tarafından,nerede,nasıl,ne zaman,niçin yapıldığı
gibi soruların cevaplarını içermelidir.
Kalite Yönetim Direktörü tarafından kontrol edilmelidir.
Başhekimin onayı ile yayınlanmalıdır.Elektronik ortamda yada basılı
kopya olarak bulunabilir.Basılı kopyalar hiçbir şekilde asılmamalıdır,
dosyalanmalıdır.
İlgili çalışanlar tarafından ulaşılabilir olmalıdır.
Uygulamada meydana gelen değişiklik ve yenilik durumunda
güncellenmelidir.
KAN VE KAN BİLEŞENLERİ
İMHA TALİMATI
DOKÜMAN NO
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REV. TARİHİ
SAYFA NO
KNM.TL.03
01/07/2011
00
-1/1
:Bağışçıyı direkt etkileyen zararlardan korumak,Hastayı enfeksiyon bulaşı ve bağışçının kullandığı ilaçların yan
etkisinden veya diğer tıbbi durumlarından korumak
KAPSAM: Donör ve hastaları kapsar.
SORUMLULAR: Baştabip
Sorumlu Hekim
Transfüzyon Hekimi
Biyolog
Laboratuar Teknisyenleri
Kan alımındaki görevli hemşire
AMAÇ
TANIMLAR
:
İLGİLİ DÖKÜMANLAR:Kan İmha Defteri
Transfüzyon İzlem Formu
UYGULAMA:
1.Donörden alınma esnasında kan veren bağışçının
•Hemoglobin değeri düşük ise,
•Lökosit (Bk) değeri yüksek ise,
•İstenilen seviyede trombosit yoksa,
•Kan alım süresi 12 dakikayı geçmiş ise ve
•Kan alma esnasında donör reaksiyon geçirmiş veya kan vermeye devam etmek istemiyorsa
Bu durumlarda kan alımına devam edilemez, direkt imha edilir.
Bu kişilere başka işlem (test çalışmaları)yapılmamaktadır.
2.Donörden alındıktan sonra alınan kan tam kan olarak alınır.İmmünohemolitic testler çalışılır.ABO ve Rh(D) tiplendirmesi yapılır.
Bu esnada tam kan; ya tam kan olarak yada kan ürünü olarak çalışmaya devam edilir.
•Mikrobiyolojik tarama testlerinde, test sonucu (+)pozitif olanlar tam kan imha edilir. İmhası yapılan kan ve kan ürünleri tıbbi
atık torbalarına atılır.
3.Miadı dolan kan ve kan ürünleri Kan imha defterine kayıt edilerek imha edilir. İlgili dolaptan alınarak tıbbi atık torbalarına atılır.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
BİYOLOG
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
BAŞHEKİM
CANAN POLAT
DR.VEYSEL TOPAL
OP.DR.HASAN RIZA AYDIN
*Bilgi güvenliğinin
sağlanmasına ilişkin,
*Yazılı düzenlemelerin
formatına ilişkin,
*Hasta kimliğinin
doğrulanmasına ilişkin,
*İlaç yönetimine ilişkin,
*Transfüzyon sürecine
ilişkin,
*Hastaların güvenli
transferine ilişkin,
*Yatan hastaların düşme riski
değerlendirmesine ilişkin,
*Tehlikeli maddelerin
yönetimine ilişkin,
*Yatan hasta eğitimlerine ilişkin,
*Acil servis işleyişine ilişkin,
*Beyin ölümü yönetim sürecine
ilişkin,
*Biyokimya testlerinin
çalışılması sürecine ilişkin,
*Hastaların bilgilendirilmesi ve
rızasının alınmasına ilişkin,
*Biyokimya,Mikrobiyoloji,Pato
loji bölümlerinin hastane
dışında yaptırdıkları testlere
ilişkin,
*Hastanenin tüm bölümlerini
kapsayan enfeksiyonların
kontrolü ve önlenmesine ilişkin,
Yazılı düzenleme istenmektedir.
*Patoloji laboratuarının
işleyişine ilişkin,
*Endoskopi ünitesinin
*Patoloji-İntraoperatif
konsültasyon sürecine ilişkin,
*Ameliyathane süreçlerinin
işleyişine ilişkin,
*Patoloji bölüm için ve bölüm
dışı konsültasyonların
uygulanmasına ilişkin,
*Yoğun Bakım-Yenidoğan
Yoğun Bakım Ünitelerinin
işleyişine ilişkin,
*Fizik tedavi cihazların güvenli
kullanımına ilişkin,
*Sterilizasyon ünitesinin
işleyişine ilişkin,
işleyişine ilişkin,
Yazılı düzenleme istenmektedir.
*Eczanenin işleyişine ilişkin,
*Transfüzyon merkezinde
süreçlerin işleyişine ilişkin,
*Psikiyatri klinik/servisin
işleyişine ilişkin,
*Psikiyatri kısıtlama
uygulamalarına ilişkin,
*Psikiyatri-Elektrokonvulsif
Tedavi (EKT)’ye ilişkin,
*Arşiv bölümüne ilişkin,
 Rehber:Yapılan faaliyetlerde yol gösterme ve
bilgilendirme amaçlı oluşturulan dökümanlardır.
 Yazılı düzenlemeler için aranan özelliklerin tümü
hazırlanacak rehberler içinde geçerlidir.
*Genel Uyum
Rehberi
*Bölüm Uyum
Rehberi
*Hastane Bilgi
Rehberi
*Biyokimya,Mik-
robiyoloji Ve
Patoloji
Laboratuarları
Güvenlik
Rehberleri
*Biyokimya,
Mikrobiyoloji
Ve Patoloji
Laboratuarları
Test Rehberleri
Yazılı düzenleme istenmektedir.
*Antibiyotik
Kullanım
Kontrolü Ve
Antibiyotik
Profilaksi
Rehberi
*DOĞUM EYLEMİ
YÖNETİM REHBERİ
*DOĞUM SONU
BAKIM YÖNETİM
REHBERİ
*ULUSAL ZEHİR
MERKEZİ
KILAVUZU
 Kayıtlar; Elde edilen sonuçları beyan eden veya
gerçekleştirilen faaliyetin delilini sağlayan dökümandır.
İzlenebilirliği doküman haline getirmek,
Düzeltici-Önleyici faaliyetlere delil sağlamak amacı ile
kayıtlar tutulur.
Kayıtların saklama süreleri belirlenmelidir.
o Kurumun kendisi tarafından hazırlanmayan ancak
faaliyetlerin
dökümandır.
gerçekleştirilmesinde
*Hizmet Kalite Standartları
*Mevzuat
*Rehberler
faydalanılan
Kurumda
kullanılan Dış
Kaynaklı
Doküman Listesi
oluşturulmalıdır.
Liste
güncellenmelidir.
Kullanım
alanlarında güncel
dökümanlar
bulundurulmalıdır.
KALİTE
YÖNETİM
BİRİMİ
Doküman
revizyonlarının
takibinden
sorumludur.
Güncel dökümanın
uygulama
birimlerine
ulaştırılmasından
sorumludur.
KALİTE
YÖNETİM
DİREKTÖRÜ
Yazılı
düzenlemelerin
kontrol
edilmesinden
sorumludur.
DOKÜMAN ASMAYA
İLİŞKİN DÜZENLEMELER
4.Görselliğe uygun ve 6.Aksi belirtilmedikçe
HKS kapsamında
estetik panolar
hazırlanan
kullanılmalıdır.
2.Asılabilecek
dökümanlar
dökümanlar
5.Asılı dökümanlar
asılmamalıdır.
belirlenmelidir.
görüntü kirliliği
7.Bakanlıkça
oluşturmayacak
3.Kurallar
verilmeyen ve başka
şekilde
belirlenmelidir.(Kim
kurumlardan alınan
düzenlenmelidir.
onaylayacak ,Ne kadar
belgeler kesinlikle
asılı kalacak?)
asılmamalıdır.
1.Panolar için alanlar
belirlenmelidir.
HASTA KAYITLARI
VE
DOSYALARI
ÖZLEM YILMAZ
 Tedavi Planı
 Hasta Onamları
 Resim
 Film
 Bilgisayar/Cihaz Çıktısı
 Elektronik ortamda saklanan her türlü bilgi ve
doküman…
 Daha iyi bakım verilmesini,
 Bakımın değerlendirilmesini,
 Bakımın denetlenmesini sağlar.
VERİLER;
-Kurumun farklı departmanlarında yazılı,
-HBYS ortamında dijital olarak oluşturur.
TIBBİ KAYITLARI:
 Hekimler
 Hemşire
 Diğer Sağlık Personeli
 Tanı ve Tedavi Sürecine Katılan Birimler
 Veri Girişi Departmanları
Kurumlar tıbbi kayıtları tutmakla;
 Hastaları,
 Kurum çalışanlarını,
 Kurumu korumuş olurlar.
1
2
İDARİ SÜRECE AİT VERİLER
KLİNİK SÜRECE AİT VERİLER
Demografik veriler
Doktor orderları
Finansal veriler
Hasta rızası
Sosyal veriler gibi…
Ameliyat kayıtları gibi…
KAYITLAR YASAL BELGELERDİR.
 Kayıt tutmakla; kurum çalışanları ve kurum




korunur.
Yalnızca istenilen bilgilerin toplanmasını
sağlar.
Bilginin unutulmasını önler.
Birden çok bireyin bilgiye ulaşmasını sağlar.
Bilginin toplanmasını hızlandırır.
 Yanlışlıkları önler.
 Bu bilgiler birleştirilerek ve işlenerek daha sağlam
bilgiye ve sonuca ulaşılır.
 Hastanın değerlendirilmesini sağlar.
 Personelin niteliğinin değerlendirilmesini sağlar.
 Kurumlaşmayı sağlar.
Doğru
Kullanılabilir
Tam
Yasal
zorunluluklara
cevap veren
Güncel
Zamanında
düzenlemiş
 Yazılar okunaklı olmalıdır.
 Anlaşılır ifadeler kullanılmalıdır.
 Silinmeyen ve akmayan bir kalem kullanılmalıdır.
 Tüm tıbbi kayıt girdilerinde tarih bulunmalıdır.
 Form doldururken hiçbir alan boş
bırakılmamalıdır.
 Belge üzerinde doldurulması uygun olamayan
yerlere
yazılır.
 Kayıtlar işlemin yada girişimin yapıldığı anda veya
işlemin hemen arkasından tutulmalıdır.
 ASLA ZAMANINDAN ÖNCE VEYA ESKİ
TARİHLİ GİRİŞ YAPILMAMALIDIR.
SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU
SIRASINDA OLUŞAN HASTA
KAYITLARININ
GÜVENLİĞİNDEN VE BUNUN
SAĞLANMASINDAN KURUM VE
İLGİLİ (SÜRECE KATILAN)
PERSONEL SORUMLUDUR.
“HASTA KAYITLARININ MÜLKİYETİ KAYITLARI OLUŞTURAN
SAĞLIK KURULUŞUNA AİTTİR.”
GİZLİLİK
BÜTÜNLÜK
• Rol bazlı
yetkilendirme
yapılmalıdır.
• Yetkilendirilmiş
çalışanlar sadece
kendisine kayıtlı
olan hastaların sağlık
kayıtlarına
erişebilmelidir.
• Hasta taburcu olmuş
ise hiç kimse
hastanın sağlık
kayıtlarına erişemez.
• Hasta rızası olmadan
sözle dahi hasta
bilgileri 3. şahıslara ve
kurumlara iletilemez.
• Hastalar hekim ve
hemşire tarafından
ilk ve yeniden
değerlendirme
sürelerine göre ve
hastanın durumunda
bir değişiklik
olduğunda
değerlendirilir ve
kaydedilir.
• Hastanın durumunu
doğru,az ve öz olarak
tarif eder.
ERİŞİLEBİLİRLİK
• Yetkisiz personelin
hasta kayıtlarına
erişimi
engellenmelidir.
• Kayıtlar yetkisi
bulunmayanların
göremeyeceği
ulaşamayacağı
şekilde muhafaza
edilmelidir.
1.ELEKTRONİK ARŞİV
 Akıllı arama ile tek noktadan erişim,
 Doküman bazlı güvenlik kontrolleri,
 Tanımlanmış yetkiler çerçevesinde,
 Revizyon ve versüyon kontrolü
 Güvenli arşive ekleme ve alma.
 Kullanıcı tanımları,
 Grup tanımları,
 Güvenlik tanımları,
1.ELEKTRONİK ARŞİV
 Elektronik arşivden bilgiyi geri çağırarak okuma,
 Kağıt,CD,Flash Bellek gibi ortama aktarma,
 Hastanın kendi istemi halinde endüstri standardı
bir bilgisayar işletim sistemi ile açılıp okunabilir
bir formatta teslim edilebilme özelliklerine sahip
olmalıdır.
 Arşiv Yönetmeliğine uygun mekanda ve mevzuata
uygun sürelerde saklanır.
 Arşivin yeri hastane içinde ve merkezi bir konumda
düzenlenmelidir.
 Arşivin havalandırma,aydınlatma ve ısıtılmasına
gereken önem verilmelidir.
 Yangın,hırsızlık,su baskını,toz,rutubet ve her türlü
haşereye karşı önlem alınmalıdır.
 Kağıt dosya hiçbir surette hastane dışına çıkarılmaz.
 Hastanın yada yasal vekilinin istemesi halinde kopyası
verilir.
TEŞEKKÜRLER
Özlem YILMAZ
Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi
Download