Adet - Kimya - Gazi Üniversitesi

advertisement
Dersin Adı-Kodu: FİZİKOKİMYA I- KİM 301
Programın Adı: KİMYA
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
5
Krediler
Proje/Alan
Teori Uyg. Lab.
Çalışması
Diğer Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
56
20
4
7
76
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
İdeal Çözeltiler, Kısmi Molar Büyüklükler, Aktiflik, Faz Dengeleri, Katı Sıvı Faz Diyagramları,
Üç Bileşenli Faz Diyagramları, Taşınım Özellikleri.
İdeal çözeltiler, Kolligatif özellikler, aktivite ve taşınım konularının öğrenilmesi, Faz
diyagramları hakkında geniş bir bilgi donanımına sahip olunması.
İdeal çözeltiler ve aktiviteyle ilişkili problemleri çözebilmek.
Faz diyagramlarının prensiplerini anlamak ve çeşitli sistemlerin faz diyagramlarını
yorumlayabilmek.
Kolligatif özelliklerle ilgili problemleri çözebilmek.
Taşınım özellikleriyle bağlantılı konulara hakim olmak.
-R.G.Mortımer, Physıcal Chemıstry,1993,The Benjamin/Cumming Pub. Comp.,Inc..
(Tercüme)
-Y.Sarıkaya, Fizikokimya,2006
-P.W Atkins,Physical Chemistry, 1998,Oxford Univ. Press
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
Yüzde
(%)
X
40
X
60
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Düzenleyenler
Prof.Dr.Oya ŞANLI, Prof.Dr. Serpil AKSOY, Prof.Dr.Mehlika Pulat
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Tek Bileşenli Sistemlerin Faz Dengeleri
Kısmi Molar Büyüklükler
İdeal Çözeltiler, Raoult Yasası
Henry Yasası, İdeal Seyrelme, Elektrolit Olmayan Çözeltiler.
Aktiflik, Gerçek Çözeltilerde Aktiflik
Kolligatif Özellikler
ARA SINAV
Faz Dengeleri
Gibss Faz Kuralı, İki Bileşenli Sistemlerin Faz Diyagramları
İdeal Olmayan Karışımların Faz Diyagramları
Katı Sıvı Faz Diyagramları
Üç Bileşenli Faz Diyagramları
Taşınım Özellikleri, Adsorpsiyon, Fick Yasaları , Difüzyon
Viskozite,Yüzey gerilimi
Dersin Adı-Kodu: ORGANİK KİMYA 2 – KİM 305
Programın Adı: KIMYA
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori
5
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Uyg.
Lab.
48
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
30
78
4
AKTS Kredisi
6
Türkçe
Zorunlu
Kim 205 ve Kim 305 derslerinden devam almış olmak
Fenoller ve Nükleofilik aromatik yer değiştirme tepkimeleri; karbonil bileşikleri (eldeleri ve tepkimeleri);
karboksilik asitler (eldeleri ve tepkimeleri); karboksilik asit türevleri (eldeleri ve tepkimeleri); etkin metilen
bileşikleri, aminler (eldeleri ve tepkimeleri); perisiklik tepkimeler
Organik bileşiklerden fenollerin, karbonil grubu bileşiklerinin, karboksilik asit ve türevlerinin, etkin metilen
bileşiklerinin ve aminlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile yapıları arasındaki ilişkileri belirtmek; bu
bileşiklerin sentezlerinde kullanılan tepkimeleri (mekanizmaları ile birlikte) vermek.
Fenollerin, karbonil grubu bileşiklerinin, karboksilik asit ve türevlerinin, etkin metilen bileşiklerinin ve aminlerin
fiziksel ve kimyasal özellikleri ile yapıları arasındaki ilişkileri görebilmek; bu bileşiklerin sentezlerinde
kullanılan tepkimeleri (mekanizmaları ile birlikte) öngörebilmek.
1-Yıldırır Y (Editör), Organik Kimya “Yaşamın Kalbi”, Bilim Yayınevi, Ankara, 2011.
2-Volhard P. and Schore N. ,(Çeviri Editörleri Uyar T. ve Sevin Düz F. ), Organik Kimya “Yapı ve İşlev”, 6.
Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara, 2011.
3-Solomons G. and Fryhle C. ,(Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri,
Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002.
4- Fessenden R. T., Fessenden J. S. and Logue W. M., (Çeviri Editörü Uyar T.), Organik Kimya, Güneş
Yayınları, Ankara, 2001
Varsa (X)
Yüzde
olarak
(%)
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
X
40
Kısa Sınavlar
-
-
Dönem Ödevi
-
-
Laboratuvar
-
-
Diğer
-
-
Dönem Sonu Sınavı
X
60
Düzenleyenler
Prof. Dr. Beytiye Özgün, Prof. Dr. Nermin Ertan, Prof. Dr. Yılmaz Yıldırır, Prof. Dr. Aliye Altundaş, Doç. Dr.
Ali Dişli, Doç. Dr. Nebahat Akyüz, Doç. Dr. Zeynel Seferoğlu
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fenoller ve Nükleofilik aromatik yer değiştirmeFenoller ve Nükleofilik aromatik yer değiştirme Karbonil bileşikleri - Eldeleri
Karbonil bileşikleri – Karbonil grubuna katılmalar
Karbonil bileşikleri – Tautomerleşme ve tepkimeleri
Karboksilik asitler- Eldeleri ve tepkimeleri
Karboksilik asit türevleri – eldeleri ve tepkimeleri
Karboksilik asit türevleri – eldeleri ve tepkimeleri
Uygulamalar ve Ara sınav
Karboksilik asit türevleri – eldeleri ve tepkimeleri
Etkin metilen bileşikleri
Aminler – Eldeleri ve Tepkimeleri
Perisiklik Tepkimeler
Genel Uygulamalar
Dersin Adı-Kodu:BİYOKİMYA I, KİM 303
Programın Adı: KİMYA
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori
Uyg.
7-8
90
30
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Lab.
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
50
170
4
6
Zorunlu
Su, karbonhidratlar: yapıları ve biyolojik fonksiyonları; Lipitler: Yapıları ve biyolojik fonksiyonları;
Aminoasitler, peptitler ve Proteinler: Yapıları ve biyolojik fonksiyonları; Enzimler ve enzim kinetiği;
Vitaminler ve Koenzimler; Nükleik asitler: Yapıları ve biyolojik fonksiyonları.
Hücrede bulunan su .karbonhidrat , lipit, protein ,enzim,vitamin ve nükleik asitlerin yapıları ve biyolojik
fonksiyonları hakkında bilgi vermek
Su, karbonhidrat,lipit,protein,enzim ,vitamin ve koenzim ve nükleik asitlerle ilgili temel kavramları öğrenmek
Türkçe ve İngilizce Biyokimya Ders Kitapları
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Düzenleyenler
Prof. Dr . Ahmet YAŞAR, Prof. Dr .Selma ATEŞ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Biyomoleküller
Karbonhidratlar
Karbonhidratlar
Lipidler
Lipidler
Aminoasitler ve peptidler
Aminoasitler ve peptidler ve proteinler
Arasınav
Proteinler
Enzimler
Enzimler; Vitaminler ve koenzimler
Vitaminler ve koenzimler
Nükleikasitler
Nükleikasitler
Yüzde
(%)
Dersin Adı-Kodu: ALETLİ ANALİZ, KİM 307
Programın Adı: KİMYA
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Proje/Alan
Çalışması
Diğer
Teori
Uyg.
5
90
30
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
İçeriği
Enstrümental analize giriş, Aletli Analiz yöntemleri, Yöntemin Geçerliliği, Kalibrasyon Yöntemleri,
Elektromagnetik ışıma, Işığın Dalga özellikleri, Işığın Tanecik özellikleri
Spektroskopinin temel ilkeleri ve optik spektroskopinin bileşenleri, Atomik Absorpsiyon spektroskopisi, Atomik
Emisyon spektroskopisi, Atomik Floresans Spektroskopisi, Atomik Kütle spektroskopisi, Moleküler Kütle
spektroskopisi
Moleküler UV / Görünür Bölge spektroskopisi, Moleküler floresans, fosforesans ve kemilüminesans
spektroskopi, İnfraredAbsorpsiyon spektroskopisi, Raman spektroskopisi, NMR Spektroskopisi, Elektroanalitik
kimyaya giriş, Potansiyometri,
Voltametri, İletkenlik, Kromatografiye giriş, Kromatografinin temel ilkeleri
HPLC, Gaz Kromatografisi
Modern Analitik Yöntemlerin Teorisinin ve uygulama alanlarının incelenmesi
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Lab.
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
120
4
6
Öğrencilerin, ölçümler sırasında kullanılan fiziksel ve kimyasal ilkeleri, cihazların çalışma ilkelerini ve analiz
sonuçlarının değerlendirmeyi öğrenmeleri.
1-Enstrümental Analiz İlkeleri, Skoog, West, Holler, Çevirisi, Bilim Yayıncılık, Ankara, 2002
2-Enstrümental Analiz, T. Gündüz, Ankara Ü. Yayınları, Ankara, 2003
3-Enstrumental Analiz Yöntemleri, A. Yıldız, Ö.Genç, S. Bektaş Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara,
4- http://w3.gazi.edu.tr/~mkaracan/aletlianaliz.htm
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
x
Yüzde
(%)
40
x
60
Düzenleyenler
Doç. Dr. Mehmet Sayım KARACAN
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Enstrümental analize giriş, Aletli Analiz yöntemleri, Yöntemin Geçerliliği,
Kalibrasyon Yöntemleri , Elektromagnetik ışıma, Işığın Dalga ve Tanecik özellikleri
Spektroskopinin temel ilkeleri ve optik spektroskopinin bileşenleri,
Atomik Absorpsiyon spektroskopisi
Atomik Emisyon spektroskopisi, Atomik Floresans Spektroskopisi,
Atomik Kütle spektroskopisi, Moleküler Kütle spektroskopisi
Moleküler UV / Görünür Bölge spektroskopisi
ARA SINAV
Moleküler floresans, fosforesans ve kemilüminesans spektroskopi
İnfrared Absorpsiyon spektroskopisi
Raman spektroskopisi, NMR Spektroskopisi
Elektroanalitik kimyaya giriş, Potansiyometri,
Voltametri, İletkenlik,
Kromatografiye giriş, Kromatografinin temel ilkeleri, HPLC, Gaz Kromatografisi
Dersin Adı-Kodu:Organik Kimya Laboratuvarı II KİM 355
Programın Adı:KİMYA
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori
5
72
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Uyg.
Lab.
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
72
1
2
Zorunlu
Kim. 204 Organik Kimyaya Giriş dersinden sonra alınacak
Ftalimit sentezi, Metiloranj sentezi.Limonen eldesi, alkollerin yükseltgenmesi,Dies-Alder Tepkimeleri
element analizi, işlevsel grup analizi,türev hazırlanması, bilinmeyen örnek analizi
Organik Kimya-I laboratuarında elde edilen bilgi ve becerilerilere ilaveten spektroskopik yöntemleride
kullanarak daha ileri sentez saflaştırma ve karakterizasyonları gerçekleştirilmek.
Organik bileşiklerin sentezi,.saflaştırılması ve tanınması için organik laboratuvar çalışmalarında deneyim
kazanmak
1.Schofftall M.A.Gaddis B.A and Druelinger M.L ‘Organic Chemistry Laboratory Experiments’ McGraw
Hill NewYork.2004.
2. Ender Erdik; Denel Organik Kimya; Ankara Üni. Yayınları
3. Organik Kimya Ders Kitapları
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
20
X
15
X
5
X
10
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
X
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
X
10
40
Düzenleyenler
Prof. Dr. Beytiye Özgün, Prof. Dr. Nermin Ertan, Prof. Dr. Yılmaz Yıldırır, Prof. Dr. Aliye Altundaş, Doç.
Dr. Ali Dişli, Doç. Dr. Nebahat Akyüz, Doç. Dr. Zeynel Seferoğlu
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ftalimit Sentezi
Metil Oranj Sentezi
Alkollerin Yükseltgenmesi
Diels Alder Tepkimesi
Element Analizi ( C,N,S,X )
Fonksiyonel Grup Testi
Türev Hazırlama
Ara Sınav
Bir Bilinmeyenli Örnek Analizi
Bir Bilinmeyenli Örnek Analizi
İki Bilinmeyenli Örnek Analizi
İki Bilinmeyenli Örnek Analizi
Telafi deneyleri
Telafi deneyleri
Dersin Adı-Kodu:İNGİLİZCE - V ING 301
Programın Adı KİMYA
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori
1
3
Uyg. Lab.
0
Ders Dili
İNGİLİZCE
Zorunlu /
Seçmeli
Önşartlar
SEÇMELİ
Katalog
Tanımı
Dersin Amacı
Dersin
Kazanımları
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
0
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Diğer
Toplam
Kredi
ECTS
Kredisi
0
0
3
3
3
Öğrencilere İngilizce okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması
İngilizce metinleri kavrama ve yazma
Ders Kitabı:
1)
Kandiller, B. ve Velioğlu, A. (Eds.), Reader at Work I, Middle East Technical
University: Ankara, 2008.
2)
Boztaş, İ., Aksoy, Z. ve Kocaman, A. İngilizce Çeviri Kılavuzu, Hacettepe-Taş
Yayıncılık: Ankara, 2003.
Yardımcı Ders Kitapları:
1)
Savory, T., Tercüme Sanatı, Çeviren: Prof. Hamit Dereli, MEB, İngiliz Klasikleri
İçin Yardımcı Eserler – 1: Ankara, 1961.
2)
Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. Ve Startvik, J. A Comprehensive Grammar of
English Grammar, Longman, 1986.
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Yrd.Doç.Dr. Selma ELYILDIRIM
Konular
İngilizcede yalın cümle yapısı ve örnek çeviriler
Özne Eylem Uyumu ve örnek çeviriler
Tanımlılıklar ve miktar belirten sözcükler ve örnek çeviriler
Adlar ve örnek çeviriler
Adlarda iyelik ve örnek çeviriler
Adıllar ve örnek çeviriler
Sıfatlar ve örnek çeviriler
Zarflar ve örnek çeviriler
ARASINAV
Yardımcı eylemler ve örnek çeviriler
Kiplikler ve örnek çeviriler
Eylemler ve örnek çeviriler
Zamanlar ve örnek çeviriler
Zamanlar ve örnek çeviriler
Adet
1
Yüzde
40
1
60
Dersin Adı-Kodu: FİZİKOKİMYA II, KİM 302
Yarıyıl
6
Programın Adı: KİMYA
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Teori Uyg.
Lab.
48
-
-
Proje/Alan
Çalışması
-
Krediler
Diğer
Toplam Kredi
AKTS Kredisi
30
78
7
4
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Zorunlu
Dersin
İçeriği
Reaksiyon hızı, reaksiyon derecesi ve molekülaritesi, reaksiyon hız sabiti, reaksiyon derecesi tayini,
reaksiyon hızı üzerine sıcaklığın etkisi ve aktivasyon enerjisi Çarpışma teorisi, mutlak reaksiyon hızları
teorisi, çözeltide oluşan reaksiyonların kinetik incelemesi, kompleks reaksiyonlar, Zincir reaksiyonlar, kataliz
Elektrokimyanın temel kavramları, yasaları ve uygulamaları.
Kimyasal kinetiğin ve elektrokimyanın temel prensiplerini öğretmek..
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Yok
Öğrenciler kimyasal kinetik ve elektrokimyanın kurallarını ve onların uygulamalarını öğrenmiş olacaklardır.
Elements of Chemical Kinetics
Gordon and Breach, Science Publishers 1970.
R. G. Mortimer.,”Fizikokimya Cilt II” Ç.Ed: O. Şanlı., i. Ünal., Palme yayıncılık ,2004.
Applications of Elektroactive Polymers., Edited by Bruno Scrosatı, Chapman and Hall
Varsa (X) olarak
Yüzde
işaretleyiniz
(%)
Ara Sınavlar
X
40
X
60
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Düzenleyenler
Prof. Dr. Tuncer Çaykara, Prof.Dr.Mehlika Pulat,Prof.Dr. Tülin Kıyak
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Reaksiyon hızı, reaksiyon derecesi ve molekülaritesi,
Reaksiyon hız sabiti, reaksiyon derecesi tayini,
Reaksiyon hızı üzerine sıcaklığın etkisi ve aktivasyon enerjisi
Çarpışma teorisi ve mutlak reaksiyon hızları teorisi
Çözeltide oluşan reaksiyonların kinetik incelemesi
Kompleks reaksiyonlar, Zincir reaksiyonlar, Kataliz
Arasınav
Elektrokimyanın temel kavramları
Elektrokimyasal tepkimeler, temel yasalar
Aktiflik ve aktiflik katsayıları, İyon hareketlilikleri
İletkenlik ve EMF ölçümleri
Elektroliz, elektrokimyasal proseslerin kinetiği
Korozyon
Arasınav
Programın Adı: Kimya Bölümü
Dersin Adı-Kodu: Biyokimya II - KIM-308
Yarıyıl
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Teori
Uyg.
6
56
30
Ders Dili
Zorunlu / Seçmeli
Türkçe
Zorunlu
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı ve/veya
Kaynaklar
Lab.
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
84
170
4
6
Hücre Bilgisi, Nükleik Asitlerin Biyosentezi, Nükleotitlerin Biyosentezi, Proteinlerin Biyosentezi, Amino
Asit Metabolizması, Karbonhidrat Metabolizması, Fotosentez, Lipit Metabolizması, Hormonlar
Önemli biyosentez reaksiyonları ve metabolizmaları hakkında bilgi sahibi olmak
Hücre ve hücredeki biyosentez reaksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak, protein, karbonhidrat, lipit
moleküllerinin enerjiye dönüşümlerini öğrenmek, biyokimya ve biyoteknoloji laboratuarlarında
çalışabilecek gerekli temel bilgileri öğrenmek
Biyokimya – Celal Tüzün
Principles of Biochemistry- Lehninger, Nelson, Cox
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
X (1 Ara
Sınav)
X (2 Kısa
Sınav)
Yüzde
(%)
10
30
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Düzenleyenler
Prof. Dr. Ahmet YAŞAR, Prof. Dr. Selma ATEŞ
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hücre yapısı ve Hücre Zarından Madde Geçişi
Nükleik Asitlerin Biyosentezi
Nükleik Asitlerin Biyosentezi
Nükleotitlerin Biyosentezi
Protein Biyosentezi
Protein Biyosentezi
Amino Asit Metabolizması
1. ARASINAV
Amino Asit Metabolizması
Fotosentez
Karbonhidrat Metabolizması
Karbonhidrat Metabolizması
Lipit Metabolizması
Hormonlar
X
60
Dersin Adı-Kodu: BİYOKİMYA LABORATUVARI, KİM 352
Yarıyıl
Programın Adı: KİMYA
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
-
64
1
2
Teori
Uyg.
Lab.
6
-
-
64
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
Karbonhidratların reaksiyonları, nişastanın hidrolizi, Proteinlerin reaksiyonları, nükleik asitlerin reaksiyonları,
İdrarın fiziksel ve mikroskopik incelenmesi, idrarda glukoz, protein, keton cisimleri, kreatin ve safra boyar
maddelerinin tayini,
Lipidlerin reaksiyonları, Sütte kazein ve laktoz tayini, Kanda glukoz, toplam Lipit, toplam protein, kalsiyum,
ürik asit, üre tayini,
Karaciğer fonksiyon testleri, biyokimyasal reaksiyonların hızı üzerine substrat derişiminin etkisi.
Biyolojik örneklerde(kan-idrar) biyokimyasal analizlerin yapılması ve bu analizlerde kullanılan cihazların
kullanımı ile ilgili becerilerin öğrenciye kazandırılması.
Biyokimya Laboratuarlarında çalışma ve araştırma becerisi kazanma
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları
ve Yeterlilikler
Ders Kitabı ve/veya
Kaynaklar
Proje/Alan
Çalışması
-
Krediler
Lehninger, David Nelson, Michael M.Cox: “Biyokimyanın İlkeleri“ (Çeviri: Nedret Kılıç)Palme Yayıncılık,
2005.Taner Onat, Kaya Emerk, Eser Y. Sözmen. “İnsan Biyokimyası“ Palme yayıncılık 2002.
Türkça ve imgilizce biyokimya Laboratuar kitapları
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Ara Sınavlar
X
40
Kısa Sınavlar
X
20
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer (Rapor)
Dönem Sonu Sınavı
Düzenleyenler
Prof. Dr. Selma Ateş; Yrd.Doç.Dr. Fatma Arslan
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
X
Karbonhidratlara ait tepkimeler, Nişastanın hidrolizi
Proteinlere ait tepkimeler, Nükleik asitlere ait tepkimeler
İdrarın fiziksel ve mikroskobik tetkiki, İdrarda glukoz aranması
İdrarda protein aranması, İdrarda keton cisimlerinin aranması
lipitlere ait reak.; İdrarda safra boyalarının aranması,
Sütte kazein çök. belirtimi ve Sütte Laktoz mik. tayini
Kanda glukoz Tayini, Kanda toplam lipit tayini
Arasınav
Kanda toplam protein tayini, Kanda Kalsiyum tayini
Kanda Ürik asit tayini, Kanda üre tayini
Karaciğer fonksiyon testleri I, Karaciğer Fonksiyon testleri II
İdrarda kreatinin tayini ve kreatinin klerens,
Substrat miktarındaki değişikliklerin enzimatik tepkime hızına etkisi, Kan grubu tayini
Telafi haftası
40
Dersin Adı Kodu: Kuantum Kimyası KİM 306
Programın Adı: KİMYA ANABİLİM DALI
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
6
Krediler
Teori
Uyg.
Lab.
Proje/Alan
Çalışması
Ödev
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
42
-
-
-
20
70
132
4
6
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin içeriği
Kuantum mekaniğinin temelleri. Schrödinger denklemi, dalga fonksiyonu kavramı. Kuantum mekaniğinin
varsayımları. Model sistemler; kutudaki tanecik, harmonik titreşken, katı döneç. Schrödinger denkleminin
çözümleri. Açısal momentum. Elektron spini, Pauli ilkesi, Elektron korelasyonu. Slater determinantları. Simetrik
ve anti-simetrik dalga fonksiyonları. Born-Oppenheimer yaklaşımı. Değerlik-bağ ve moleküler orbital kuramları.
Hückel yöntemi.
Kuantum mekaniğinin temellerinin tartışılması ve kimyasal sistemlere uygulanması.
Dersin Amacı
Öğrenme
çıktıları ve
yeterlikler
Kuantum kimyasının temel kavramları öğrenilecek.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Kabasakaloğlu M.; Çaykara, T, Kuantum Kimyasına Giriş, Bilim yayınevi
Lowe, J. P.; Peterson, K., Quantum Chemistry, 3rd ed.; Academic Press, 2005.
Jensen, F., Introduction to Computational Chemistry, 2nd ed.; J. Wiley, 2006.
Pilar, F. L., Elementary Quantum Chemistry, 2nd ed.; Dover Publications, 2001.
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
Yüzde
%
X
30
X
20
X
50
Prof. Dr. Tuncer Çaykara, Prof. Dr. Baki Erdoğan, Öğr. Gör. Dr. Yavuz Dede
Konular
Kuantum mekaniğinin kurulmasına yol açan gelişmeler. Newton mekaniği – Kuantum mekaniği karşılaştırması.
Schrödinger denklemi, dalga fonksiyonu kavramı.
Kuantum mekaniğinin genel ilkeleri ve varsayımları. Schrödinger, Heisenberg ve Dirac formülasyonlarının
karşılaştırması.
Model sistemler; kutudaki tanecik, harmonik titreşken, katı döneç.
Schrödinger denkleminin hidrojen atomu için çözümü.
Schrödinger denkleminin yaklaşık çözümleri.
Arasınav
Açısal momentum.
Elektron spini, Pauli ilkesi, Elektron korelasyonu.
Slater determinantları.
Simetrik ve anti-simetrik dalga fonksiyonları.
Born-Oppenheimer yaklaşımı.
Değerlik-bağ ve moleküler orbital kuramları.
Hückel yöntemi.
Dersin Adı-Kodu: FİZİKOKİMYA LAB. KİM 354
Programın Adı: KİMYA
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Krediler
Teori
Uyg.
Lab.
Proje/Alan
Çalışması
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
6
-
-
56
10
6
72
1
2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Türkçe
Dersin Amacı
Fizikokimya’nın bazı temel yasalarının uygulamalı olarak öğretilmesi ve öğrencilere gruplar halinde ve
bireysel olarak deney yapma alışkanlığı ve sorumluluğunun kazandırılması
Öğrencilerin fizikokimyanın temel yasalarını deney yaparak uygulama, sonuç çıkarma ve yorumlama
becerilerinin geliştirilmesi.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Düzenleyenler
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zorunlu
Yok
Giriş, Amonyum okzalatın çözünme entalpisi tayini, Kısmi mol hacminin belirlenmesi, Homojen denge,
Adsorpsiyon ve sollerin iyon adsorpsiyonu , Sıcaklık değişiminin tepkime hızına etkisi, Buharlaşma entalpisi
tayini, Üç bileşenli sistemlerde faz dengesi, Yüzey geriliminin belirlenmesi, Polimerlerin viskozite ortalama
mol kütlesi tayini, Ayrışma gerilimi, hücre sabiti ve eşdeğer iletkenliğin belirlenmesi
1. Fizikokimya Deneyleri Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Ankara 2005
2. Akovalı, G.; Aras,Aras, L.; Küçükyavuz, Z., Some Principles and Experiments in Physical Chemistry
Laboratory ODTÜ, Ertem Basımevi, 1985, ANKARA
3. Sarıkaya, Y. Fizikokimya ve Uygulamaları, MEB Yayınları, İstanbul, 1986.
4. Handbook of Chemistry and Physics, CRC Pres, Ohio, 1974-1975.
5. Sarıkaya, Y. Fizikokimya, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1993.
Varsa (X)
Yüzde
olarak
(%)
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
X
20
Kısa Sınavlar
20
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
X
Diğer (Deney Raporu)
20
Dönem Sonu Sınavı
X
40
Prof.Dr. Bekir SARI [email protected], Doç.Dr Hayrettin TÜMTÜRK [email protected],. Prof. Dr. Halil
İbrahim ÜNAL [email protected], Prof.Dr.Senay TAŞÇIOĞLU [email protected], Prof.Dr. Serpil
AKSOY [email protected], Prof.Dr. Oya ŞANLI [email protected], Prof.Dr. Muzaffer TALU
[email protected], Prof.Dr. Mehlika PULAT [email protected],
Prof.Dr. Tülin KIYAK
[email protected], Prof.Dr.Tuncer ÇAYKARA [email protected],
Prof. Dr. Dr. Gülay
BAYRAMOĞLU [email protected], Doç.Dr.Gülsen ASMAN [email protected], Doç. Dr. Gökhan
DEMİREL [email protected] Yrd. Doç. Dr. Aylin AYTAÇ [email protected],
Giriş, deney gruplarının belirlenmesi ve deneylerin ön hazırlığı
Amonyum okzalatın çözünme entalpisi tayini
Kısmi mol hacminin belirlenmesi
Homojen denge
Adsorpsiyon ve sollerin iyon adsorpsiyonu
Sıcaklık değişiminin tepkime hızına etkisi
I. Telafi deneyi haftası
Ara sınav
Buharlaşma entalpisi tayini
Üç bileşenli sistemlerde faz dengesi
Yüzey geriliminin belirlenmesi
Polimerlerin viskozite ortalama mol kütlesi tayini
Ayrışma gerilimi, hücre sabiti ve eşdeğer iletkenliğin belirlenmesi
II. Telafi deneyi haftası
Dersin Adı-Kodu: Aletli Analiz Laboratuvarı
(KİM 358)
Yarıyıl
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Teori
6
Uyg.
Lab.
-
40
Proje/Alan
Çalışması
Programın Adı: Fen- Fakültesi
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
40
1
4
Ders Dili
Zorunlu / Seçmeli
Türkçe
Zorunlu
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Bazı aletli analiz yöntemlerinin uygulamaları;UV-görünür bölge, alev atomik absorpsiyon ve emisyon,
NMR, IR spektroskopileri, Polarografi, İletkenlik ve potansiyometrik titrasyonlar, HPLC.
Dersin Amacı
Aletli analiz yöntemlerinin uygulamalarının öğrenilmesi, aletlerin çalışma ilkeleri hakkında bilgi sahibi
olunması
Her bir öğrencinin bir metodu tek başına uygulayabilecek donanıma sahip olması
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
1-Aletli analiz laboratuarı, A.R. Türker, E. Hasdemir, Y.Yıldırır, Bizim Büro Yayınları, Ankara, 2004
2-Enstrümental Analiz İlkeleri, Skoog, West, Holler, Çevirisi, Bilim Yayıncılık, Ankara, 2002
3-Enstrümental Analiz, T. Gündüz, Ankara Ü. Yayınları, Ankara, 2003
4- http://w3.gazi.edu.tr/~mkaracan/aletlianaliz.htm
Varsa (X) olarak Yüzde
işaretleyiniz
(%)
Düzenleyenler
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Doç. Dr. Mehmet Sayım Karacan
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Genel Bilgi verme, gruplandırma
Morötesi-Görünür Bölge Spektroskopisi: Karışımların Nicel Analizi
Morötesi-Görünür Bölge Spektroskopisi: Bakır ve Bizmutun Spektrofotometrik Titrasyonla tayini
HPLC
Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Demir Tayini (AAS)
Alev Emisyon spektroskopisiyle potasyum tayini
Polarografi ile Kadmiyum tayini
İletkenlik Ölçümüyle Nötralleşme Titrasyonu
Potansiyometrik Yöntemle Nötralleşme Titrasyonu
Nükleer Manyetik Rezonans (NMR)
Kızılötesi Spektroskopisi(IR)
Telafi
Telafi
Telafi
x
30
x
30
x
40
Dersin Adı-Kodu: İNGİLİZCE - VI ING 302
Programın Adı: KİMYA
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori
1
3
Uyg. Lab.
0
Ders Dili
İNGİLİZCE
Zorunlu /
Seçmeli
Önşartlar
SEÇMELİ
Katalog
Tanımı
Dersin Amacı
Dersin
Kazanımları
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Diğer
Toplam
Kredi
ECTS
Kredisi
0
0
3
3
3
Öğrencilere İngilizce okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması
İngilizce metinleri kavrama ve yazma
Ders Kitabı:
1)
Kandiller, B. ve Velioğlu, A. (Eds.), Reader at Work I, Middle East Technical
University: Ankara, 2008.
2)
Boztaş, İ., Aksoy, Z. ve Kocaman, A. İngilizce Çeviri Kılavuzu, Hacettepe-Taş
Yayıncılık: Ankara, 2003.
Yardımcı Ders Kitapları:
1)
Savory, T., Tercüme Sanatı, Çeviren: Prof. Hamit Dereli, MEB, İngiliz Klasikleri
İçin Yardımcı Eserler – 1: Ankara, 1961.
2)
Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. Ve Startvik, J. A Comprehensive Grammar of
English Grammar, Longman, 1986.
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Yrd.Doç.Dr. Selma ELYILDIRIM
Konular
Dolaylı anlatım ve örnek çeviriler
İlgeçler ve örnek çeviriler
Ad cümlecikleri ve örnek çeviriler
“Wish” cümlecikleri
Sıfat cümlecikleri ve örnek çeviriler
Zarf cümlecikleri ve örnek çeviriler
Ettirgen yapı ve örnek çeviriler
İngilizcede soru yapma ve örnek çeviriler
ARASINAV
İngilizcede olumsuz yapılar ve örnek çeviriler
Devrik yapılar ve örnek çeviriler
Dilek-istek kipi ve örnek çeviriler
Karıştırılan yapılar ve örnek çeviriler
Karıştırılan sözcükler ve örnek çeviriler
Adet
1
Yüzde
40
1
60
Download