Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarımız bünyesinde - SAY-SEN

advertisement
SAY-SEN
EĞİTİM VE SAYMANLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI
02.199
Sayı : 410.02.199/
Konu: Komisyon üyeliği
/
/2014
T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarımız bünyesinde kurulan Döner Sermaye
İşletmelerin hemen hemen hepsinde Saymanlarımız Muhasebe yetkilisi olarak tek çalışmak
zorunda olduklarından dolayısıyla Muhasebe birimi kurulmamıştır. Okullarımızda 4734 Sayılı
Kamu İhale kanununa göre yapılan ihalelerde ve hatta 22-d kapsamında yapılan alımlarda
saymanlara piyasa araştırma görevi ve komisyon üyeliği görevi verilmektedir.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun MADDE 60.n) bendi 3.
paragraf ‘ Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Malî
hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler malî işlem sürecinde görev
alamazlar.’
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 11.maddesi gereği
Döner sermayeler 31/12/2010 tarihine kadar yapılandırılacağı, 1/5/2007 tarihli ve 26509
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin (Değişik:RG-25/11/2008-27065)
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğ
MADDE 1) Bu Yönetmeliğin amacı; genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerine bağlı olarak kurulmuş olan döner sermayeli işletmelerin iş ve işlemleri ile
bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebesi, kontrol ve
denetimi ile muhasebe yetkililerinin niteliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 11 inci maddesi ile 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı
Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Aynı yönetmeliğin İhale işlemleri başlıklı
MADDE 28 - (1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, satış
işleri ise 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinin ikinci
fıkrasına dayanılarak 15/06/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
(2) İşletmelerce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yapılacak ihalelere, işletmelerin muhasebe
birimlerinden komisyon üyesinin katılmaması esas olmakla birlikte, 4734 sayılı
Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne istinaden, idarelerde yeterli sayı veya nitelikte
personel bulunmaması nedeniyle ihale yetkilisince muhasebe birimlerinden üye
istenilmesi hâlinde en az bir personel görevlendirilir.
MADDE 600 - (1) İşletme yönetmeliklerinin, bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri
uygulanmaz
---------------------------------------------------------------------------------------------------Adres : Kocasinan Merkez Mahallesi Karadeniz Cad. Özhaskent Ap. A Blok No:18
Bahçelievler-İSTANBUL,
Başkanlık Tel : 05326713793
G. Sekreter Tel:05052677105 e posta: [email protected]
SAY-SEN
EĞİTİM VE SAYMANLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI
02.199
Sayı : 410.02.199/
Konu: Komisyon üyeliği
/
/2014
T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Yukarıdaki açıklanan çelişkili durumlar nedeniyle Dış Denetim kapsamında
Hazırlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre oluşturulan İhale komisyonları
raporunda 2.5 İhale Komisyonlarında Görevlendirilecel Maliye Personeli 5. Paragrafında
. Kamu İhale Kurulunun konuya ilişkin açıklama getiren 2006/DK.D-69 sayılı
kararında ;
‘d)4734 Sayılı Kanuna tabi başka bir idarenin muhasebe veya mali işlerden
sorunlu personelinin ,İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi tarafından ihale
komisyonuna üye olarak görevlendirilebileceği ’sonucuna varılmıştır.
Okullarımızda yanlış bir uygulamanın yapılmasını önlemek amacıyla 4734 Sayı
Kamu İhale Kanuna hükümlerine göre yapılacak ihalelere ve 22-d usulüyle yapılam
alımlarda Piyasa Araştırma Görevlisi olarak saymanların kendi okullarında Mali
işlerde sorumlu personel olarak ihalelere katılıp katılmayacağının hususundaki
görüşlerinizin sendikamız ve Döner Sermeyr işletmesi bulunan okullarımıza bildirilmesi
hususnda ;
Gereğini arz ederim.
Fatma BOZKU
Genel Sekreter
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres : Kocasinan Merkez Mahallesi Karadeniz Cad. Özhaskent Ap. A Blok No:18
Bahçelievler-İSTANBUL,
Başkanlık Tel : 05326713793
G. Sekreter Tel:05052677105 e posta: [email protected]
SAY-SEN
EĞİTİM VE SAYMANLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI
02.199
Sayı : 410.02.199/
Konu: Komisyon üyeliği
/
T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
/2014
Download