12560_Çalışma Soruları Fotosentez

advertisement
1.
Beslenmelerine göre canlıları sınıflandırınız.
2.
Hem heterotrof hem de ototrof olan canlılar:
3.
Fotosentez:
4.
Fotosentetik canlılar:
5.
Fitoplankton:
6.
Fotosentezin genel denklemi:
ÇALIŞMA SORULARI : FOTOSENTEZ
11. Kloroplast ve mitokondri organelinin benzerlik ve farklılıklarını yazınız.
12. Bakterilerde görülen fotosentez olaylarında , kullanılan maddeleri ve oluşan
yan ürünleri yazınız.
13. Atmosfere en çok O2 veren canlı grubu hangisidir?
7.
Hangi canlılar klorofillerini sitoplazmada, hangileri kloroplast organeli içinde
bulundurur?
8.
Bir bitki üzerinde fotosentez gerçekleştirilen yerler:
9.
Yaprakta kloroplast taşıyan yapılar:
14. Fotosentezde kullanılan ve oluşan maddelerdeki C, H ve 0 atomlarının
dağılımı deneysel olarak ortaya çıkarılmıştır. Fotosentezin genel denklemi
üzerinde moleküllerin birbirlerine dönüşümlerini gösteriniz.
15. Foton nedir?
16. Foton nasıl yayılır?
10. Kloroplast şekli çizerek, kısımlarının görevlerini yazınız.
17. Elektromagnetik spektrum nedir?
18. Klorofil çeşitleri:
19. Bitkiler fotosentez yaparken spektrumdaki …………………...…...………
ışığı kullanır.
20. İnsan gözüyle görülen ışık renklerinin dalga boylarına göre büyükten
küçüğe doğru sıralanışı:
21. Fotosentetik pigmentler:
22. Klorofil molekülünün görevi:
1
23. Absorbe nedir?
24. Klorofil molekülünün yapısı:
34. Fotosistemler …………….……………………………….. ve
…………………………………..…………… olarak iki çeşittir.
35. Siyanobakterile ve bitkilerde …………………………., çeşit fotosistem, mor
ve yeşil sülfür bakterilende ise …………………..…… çeşit fotosistem vardır.
36. Işığın klorofil molekülüne çarpmasıyla oluşan elektron kopması ve enerji
dönüşümü olayını şekille ifade ediniz.
25. Klorofil dışındaki pigmentler de fotosentez yapabilir mi? Açıklayınız.
37. Fotosentez tepkimeleri basamakları:
26. Engelman deneyini kısaca anlatınız.
38. Fotosentez tepkimelerinin başlayabilmesi için ışık tarafından
…………………… molekülünün ……………………………. gerekir.
39. Işığa bağımlı tepkimelerde görev alan ETS elemanları:
40. Fotofosforilasyon :
27.
Engelman deneyinin sonucu:
41. Işıklı evre aşamaları:
28. Fotosistemlerin görevi:
29. Fotosistemi oluşturan birimler:
42. Kloroplastta ışıklı evre aşamaları …………………………….…………….. da
gerçekleşir.
43. Devirsiz fotofosforilasyonda gerçekleşen olayları şekil çizerek açıklayınız.
30. Anten kompleksi elemanları:
31. Anten kompleksinin görevleri:
32. Tepkime merkezi elemanları:
33. Işığın bir fotosistem tarafından toplanması olayını şekille gösteriniz.
2
44. NADP:
55. Fotosentezin ışıktan bağımsız evrelerinde gerçekleşen tepkimeleri şekil
çizerek açıklayınız.
45. Fotoliz:
46. Fotosentezde O 2 nasıl oluşur?
47. Fotolize uğrayan su molekülünün iyonlarının kullanıldığı yerleri yazınız.
48. Devirsiz fotofosforilasyon olaylarında kullanılan ve üretilen maddeler:
49. Devirli fotofosforilasyon olaylarını çizerek açıklayınız.
56. Işıktan bağımsız evrede kullanılan ve üretilen maddeler:
57. Fotosentezde glikoz dışındaki organik moleküllerin sentezi nasıl
gerçekleşir?
50. Devirli fotofosforilasyon olaylarında kullanılan ve üretilen maddeler:
51. Fotosentezde kemizsmotik hipotez nasıl açıklanır?
58. Fotosentez sırasında hangileri tüketilmez?
1.CO2
2.H2O
3.Enzim
4.Klorofil
5.Madensel Tuzlar
59. Fotosentezde kullanılan ve üretilen maddelerin hepsini bir şekil üzerinde
gösteriniz.
52. Işığa bağımlı tepkimelerin genel sonucunu yazınız.
53. Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri …………………………………..
da gerçekleşir.
54. Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri sıcaklık değişimlerinden
etkilenir? Bunun sebebi nedir?
60. Fotosenteze etki eden faktörler:
3
61. Minumum yasası nedir?
68. Mineral tuzların fotosenteze etkileri nelerdir?
62. CO2 miktarı fotosentez hızını nasıl etkiler, grafik çizerek açıklayınız.
69. Ortamın ph’ı fotosentez hızını nasıl etkiler?
63. Işık şiddeti miktarı fotosentez hızını nasıl etkiler, grafik çizerek açıklayınız.
70. Fotosentez hızını etkileyen genetik faktörleri yazarak, bunları kısaca
açıklayınız.
64. Işığın dalga boyu fotosentez hızını nasıl etkiler, grafik çizerek açıklayınız.
65. Yaprağın bir bölümü ışık geçirmeyen bir kağıtla kapatılıp, bitki ışıklı ortama
konduğunda ne gibi sonuçlarla karşılaşılır?
71. Fotosentezde kullanılan …………………… ve ………….. solunumdan gelir.
72. Yapay ışıkta fotosentez …………………………………..
73. Fotosentezin önemi nedir?
66. Sıcaklık fotosentez hızını nasıl etkiler, grafik çizerek açıklayınız.
74. Fotosentez deneylerinde CO2 tutucu olarak kullanılan ve CO2 varlığında
rengi değişen bileşikler:
67. Su miktarı fotosentez hızını nasıl etkiler, grafik çizerek açıklayınız.
75. Fotosentez deneylerinde fare , böcek gibi hayvanlar ve çimlenmekte olan
tohumların kullanılma sebebi nedir?
76. ( ) Hiçbir canlı güneş enerjisini yaşam olaylarında doğrudan kullanamaz.
( ) Bitkiler sadece gece solunum yaparlar.
İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.
Serpil İYİÇALIŞKAN
“Herşeyin anahtarı sabırdır. Civcivi,yumurtaları kuluçkaya
yatırarak elde edersiniz, kırarak değil.”
4
Download