Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke`nin Fethi arasında Müşriklerle

advertisement
15.03.2010
Rahman ve Rahim Olan
Allah’ın Adıyla
HUDEYBİYE İLE MEKKE’NİN
FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
Hudeybiye Barış Antlaşması ile Mekke'nin fethi
arasında geçen iki yıla yakın bir zaman zarfında
Hz. Peygamber tarafından Kureyş dışındaki
müşrik Arap kabilelerine karşı seriyyeler
düzenlenmiştir.
Bu seriyyeler, müşriklerle ilişkilerde önemli yer
tutmaktadır
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
Peygamberimiz Ömer b. Hattab komutasında
otuz kişilik bir birliği hicretin 7. yılı şaban ayında
Türebe'ye,
Hevâzin
kabilesi
üzerine
sevketmiştir.
Yine aynı ay içinde Hz. Ebû Bekir başkanlığında
bir birliği Necid'de oturan Benî Kilâb üzerine
göndermiştir.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
Bu arada sevkedilen diğer bazı seriyyeler
şunlardır:
• Aynı yılın şaban ayında Beşîr b. Sa'd idaresinde
Mürre kabilesine gönderilen otuz kişilik birlik. Bu
birlik saldırıya uğramış, içlerinde Beşîr b. Sa'd'ın
da bulunduğu az sayıda kimse sağ olarak
kurtulabilmiştir.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
Aynı yılın şevval ayında yine Beşîr b. Sa'd,
Medine'ye baskın düzenlemek isteyen Gatafan
kabilesine karşı üç yüz kişilik bir birlikle başarılı
bir sefer gerçekleştirmiştir.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
• Yine aynı yılın ramazan ayında Gâlib b.
Abdullah yüz otuz kişinin başında Meyfaa'ya,
Benî Uvâl ve Benî Abd b. Sa'lebe'ye karşı
gönderilmiştir.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
Hicretin altıncı yılında (628) müşriklerin engel
olması üzerine gerçekleştirilemeyen umre,
yedinci yılında (629) yapılmıştır.
Bu umre (Umretü’l-Kazâ), Mekke müşrikleriyle
ilişkilerde önemli bir yere sahiptir.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
Hz.
Peygamber,
Hudeybiye
Barış
Antlaşması'nın üzerinden bir yıl geçtikten sonra,
antlaşma şartlarıyla Müslümanlara tanınan
hakka dayanarak, içlerinde geçen yıl umre
yapamayanların da bulunduğu iki bin sahâbî ile
birlikte bir yıl önce Kureyş'in engel olması
yüzünden gerçekleştirilemeyen umreyi yerine
getirmek maksadıyla Mekke'ye hareket etti.
Zülhuleyfe'ye vardığında ihrama girdi.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
Mekke’ye geldiklerinde, silahları Mekke'nin içine
sokmayıp şehrin dışında bırakarak başına iki
yüz kişilik bir nöbetçi birliği bıraktı.
Mekkeliler
Müslümanları
tavaf
yaparken
görmeye tahammül edemediklerinden şehri üç
günlüğüne boşalttılar.
MEKKE
Mina
KABE
Müzdelife
Arafat
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
Müslümanlar üç gün boyunca Kâbe'yi tavaf
ettiler, Safâ ve Merve arasında sa’y yaptılar;
kurbanlarını kestiler.
Mekke sokaklarında gezdiler, eski evlerini
gördüler. Doğup büyüdükleri, fakat zorunlu
olarak yedi yıldır ayrı kaldıkları şehirlerinde
hasret giderdiler.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
Müslümanlar ziyaretin dördüncü günü sabahı
Fetih Sûresi'nin 27. ayetinde açıklandığı gibi
va’dini yerine getirdiğinden dolayı Allah Teâlâ’ya
şükrederek gönül huzuru içinde Medine'ye
hareket ettiler.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
Bu âyet-i kerîmede Allah Teâlâ,
• Resûlü’nün rüyasını doğru çıkaracağını ve
• Müslümanların Mescid-i Haram’a emîn
şekilde gireceklerini beyan ediyordu.
bir
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
Peygamberimiz isteseydi Mekke'yi terk etmez
ve burayı rahatlıkla hakimiyeti altına alabilirdi.
Fakat onun politikasında barış antlaşmasını
bozmaya ve vefasızlığa yer yoktu.
2.1.1 HZ MUHAMMED’İN SOY KÜTÜĞÜ
Hz Muhammed
(s.a.v)
Hz Hatice
M25/H40
Sevde b.
Hz Aişe
Zem’a (Dul) M53
H1-H2 evlendi
623-624
Hz Ümmü
Seleme
ÇOCUKLARI
Kasım
(596-598)
Ali
Öl: çocuk
Rukiye
(603-625)
Eşi :
Ebu’l As
Eşi:
HzOsman
Hz
Ümame
Abdullah
2 yaş ölm.
TORUNLARI
Hz Hafsa b.
Ömer
Hz Zeynep
b. Hüzeyme
Hz Zeynep
b. Cahş (H4)
Hz Ümmü
Habibe (H7)
Hz Cüveyriye
b.Haris(H6)
Hz Safiyye
b. Huyey (H7)
Hz Meymune
b. Haris (H7)
Hz Mariyetül
Kıptiyye
Ebu Leheb’in çocukları
ilkEşi:
İlk Eşi:
Utbe
Uteybe
Zeynep
(600-630)
EŞLERİ
Ümmü
Gülsüm
(22)
Muhsin
Öl: Bebek
Hz Hasan
Fatıma
(605,633)
Eşi:
Hz Ali
Hz
Hüseyin
TORUNLARI
Abdullah
(3 ay)
Ümmü
Gülsüm
Hz
Zeynep
İbrahim
(17 Ay)
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
Peygamberimiz bu sefer esnasında amcası
Abbas’ın baldızı Meymûne ile evlendi.
Bunun üzerine Mekkelilerden bazıları “Demek ki
Muhammed hemşehrilerine hâlâ dostluk ve iyi
duygular besliyor” şeklinde yorumlar yaptılar.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
Umretü'l-Kazâ'dan
döndükten
sonra
Hz.
Peygamber, İbn Ebi'l-Avcâ es-Sülemî'yi elli
kişilik bir birlikte İslâm'a davet amacıyla Süleym
kabilesine gönderdi.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
Fakat Süleymliler Müslümanların arasında
bulunan bir casus vasıtasıyla onların gelişini
önceden haber alarak hazırlık yaptılar.
İslâm'ı
kabule
yanaşmadıkları
Müslümanlara saldırdılar.
Bu saldırıdan birlik başkanı
kurtuldu; diğerleri şehit edildiler.
yaralı
gibi
olarak
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
Hudeybiye Barışı'nın üzerinden bir yılı aşkın bir
süre geçtikten sonra 8. hicrî yılın Safer ayında
Kureyş'in ünlülerinden ;
• Hâlid b. Velid,
• Amr b. Âs ve
• Osman b. Talha Medine'ye gelerek Müslüman
oldular
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
Hz. Peygamber hicretin 8. yılında ve Mekke'nin
Fethi'nden önce müşrik Arap kabileleri üzerine
bazı seriyyeler sevketti.
• Safer ayında Kinâne'nin bir kolu olan Beni'lMülevvah'a karşı Kedîd mevkiine Gâlib b.
Abdullah idaresinde bir seriyye gönderdi.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
• Aynı sıralarda altı ay önce Beşîr b. Sa'd'ın
arkadaşlarını
öldüren
Mürre
kabilesini
cezalandırmak üzere iki yüz kişilik bir birlik
hazırlayarak başlarına Zübeyr b. Avvam'ı tayin
etmişti. Fakat tam bu sırada Kedîd'den
Medine'ye dönen Gâlib b. Abdullah'ı Zübeyr b.
Avvam'ın yerine tayin ederek seriyyeyi onun
komutasında sevketti.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
• Bundan bir ay kadar sonra rebîülevvel ayında
Şücâ' b. Vehb'i yirmi dört kişilik bir birliğin
başında Siyy mevkiine, Hevâzin'in Benî Âmir
kolu üzerine gönderdi.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
• Hz. Peygamber Ebû Ubeyde b. Cerrah'ı
sekizinci yılın Receb ayında Cüheyne kabilesi
üzerine üç yüz kişiyle birlikte Sîfülbahr'e
Kızıldeniz sahiline gönderdi.
Birlik herhangi bir tuzağa düşmeden, çarpışma
olmadan geri döndü.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin
Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki
Gelişmeler
• Yine sekizinci yılın Şaban ayında Ebû Katâde'yi
on beş kişilik bir birliğin başında Necid'de,
Hadıra'da Muhârib kabilesinin yurdunda oturan
Gatafan üzerine gönderdi.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards